Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mcd2021-1033534   IUP :10.26650/mcd2021-1033534    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli

Mustafa Alpin Gülşen

Çalışmanın amacı, maliye teorisinde sıklıkla tartışılan kamu gelir ve harcamalarının iktisadi büyümeye etkisini analiz etmektir. Bu amaçla analizde kamu gelir ve harcamalarının toplam büyüklüğü yerine bileşenleri kullanılmıştır. Kamu gelirleri bileşenleri olarak vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler, faktör gelirleri ve sosyal fonlar; kamu harcamaları bileşenleri olarak da cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları kullanılmıştır. Bu çalışmanın kapsamını Türkiye’de maliye politikalarının iktisadi büyümeye olan etkisi oluşturmaktadır. Bu amaçla 1999-2019 yılları arasında Türkiye’de kamu gelir ve harcama bileşenlerinin GSYH büyümesine olan etkisi incelenmiştir. Değişkenlerin büyümeye olan etkisinin kısa ve uzun dönemli katsayılarını tahmin edebilmek amacıyla ARDL-ECM yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre uzun vadede vergi gelirleri, vergi dışı olağan gelirler, faktör gelirleri ve sosyal fonlardaki bir birimlik artışın iktisadi büyümeyi sırasıyla 4,90, -0,71, 3,64 ve 0,63 birim etkilemektedir. Kamu harcamaları açısından ise cari harcamalar ve transfer harcamaları sırasıyla 2,41 ve -1,85 etkilemektedir. Çalışmanın bir diğer bulgusuna göre kamu gelirleri açısından kısa vadede oluşacak bir dengeden sapmanın yaklaşık 1,6; kamu harcamaları açısından ise 3,33 yılda düzelerek uzun dönem dengesine ulaşmaktadır. Diğer taraftan kamu yatırım harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki uzun dönemli etkisi istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır.

DOI :10.26650/mcd2021-1033534   IUP :10.26650/mcd2021-1033534    Tam Metin (PDF)

The Relationship Between Growth, Expenditure, and Income Fiscal Policy in Turkey: ARDL-ECM Model

Mustafa Alpin Gülşen

The aim of the study is to analyze the effect of public revenues and expenditures on economic growth, topic that is often discussed in the theory of finance. For this purpose, rather than use total public revenues and expenditures, in the analysis, their components were used. The components of public revenues include tax revenues, non-tax ordinary revenues, factor revenues, and social funds. The components of public expenditures include current expenditures, investment expenditures, and transfer expenditures are used as components of public expenditures. This study examines the effect of fiscal policies on economic growth in Turkey. For this purpose, the effects of public revenue and expenditure components on gross domestic product growth between 1999 and 2019. The autoregressive distributed lag error correction (ARDLECM) model -was used to estimate the short- and long-term coefficients of the variables on growth. According to the findings, a one-unit increase in tax revenues, non-tax ordinary incomes, factor incomes, and social funds affects economic growth by 4.90, -0.71, 3.64, and 0.63 units, respectively. In terms of public expenditures, current expenditures and transfer expenditures affect economic growth by 2.41 and -1.85 units, respectively. In addition, the deviation from a short-term balance in terms of public revenues is approximately 1.6; Public expenditures, reach a long-term balance by improving in 3.33 years. The long-term effect of public investment expenditures on economic growth was statistically insignificant.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The effect of fiscal policy on economic growth is frequently discussed in the literature-; it is thought to have bipolar structure in which public intervention affects growth either positively or negatively. Turkey’s financial structure has undergone various changes in its fiscal policy to be integrated with global developments. When Turkey moved away from global integration, there were crises (i.e., such as the crises occurring in 1994, 1998, 2001, and 2008). Many changes in fiscal policy were made to avoid the negative effects of these crises. Perhaps the most important decisions were made to ensure fiscal discipline after the 2001 crisis. In Turkey, a substitution relationship emerges between the private and public sectors in times of crisis. After the contraction of demand during the crisis periods, the public sector follows non-cyclical fiscal policy in terms of expenditures and investment policy.

This study examines the short- and long-term effects of public expenditure and income components on economic growth in Turkey in the period of 1999-2019 using the autoregressive distributed lag error correction (ARDL-ECM) model. Investment and borrowing issues will be discussed in terms of public expenditures and revenues. The 1999-2019 period was chosen for this study due to data constraints. The reason for choosing the ARDL-ECM method is to analyze the econometric conditions in the data and the short- and long term coefficients between the variables.

In theory, the efficiency of investment in public capital significantly affects the public capital stock. However, the -investment-growth relationship expresses how an increase in public investment is translated into more public capital and higher private capital productivity, resulting in greater economic growth (Gurara et al., 2019). The higher the rate of return on public capital, the greater the impact of increased public capital on gross domestic product (GDP). Therefore, the rate of return on public capital may result in higher output and positively affect the investment-growth relationship. However, marginal public investment can lead to lower GDP growth, especially in low-productivity countries. Ultimately, the effect of productivity on the investment-growth link is unclear (Berg et al., 2018, p. 28). Therefore, one way of assessing the public investment/debt relationship in countries is to look for higher GDP growth than public investment growth. To finance the increase in public investments, governments have to borrow domestic and foreign debt. To avoid large increases in the debt level, the government must make fiscal adjustments. These include public revenue generation (tax or non-tax revenues) and public spending cuts (public consumption and transfer cuts). However, the uncontrolled increase in debt accumulation may increase the vulnerabilities of countries arising from exchange rate risk (Kumar et al., 2019, p. 3-5). The theoretical structure also differs according to the effects of fiscal policy on economic growth, according to the countries’ public revenues, debt stock, and public expenditure efficiency. This difference in the theoretical structure is also seen in the quantitative studies in the literature. 

This study examines the effect of fiscal policy on economic growth in Turkey by examining the effect of the components of public revenue and expenditures on GDP growth in Turkey between 1999 and 2019 were examined. ARDL-ECM method was used to estimate the short- and long-term coefficients of the effects of the variables on growth. According to the findings of the study, a one-unit increase in tax revenues, non-tax ordinary incomes, factor incomes, and social funds affects economic growth by 4.90, -0.71, 3.64, and 0.63 units, respectively. In terms of public expenditures, current expenditures and transfer expenditures affect 2.41 and -1.85, respectively. According to another finding, the deviation from a short-term balance in terms of public revenues is approximately 1.6; In terms of public expenditures, it reaches a long-term balance by improving in 3.33 years. On the other hand, the longterm effect of public investment expenditures on economic growth was statistically insignificant.  


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alaybek, A. (1960). Çeşitli mali meseleler hakkında görüşler. İstanbul: Maliye Bakanlığı. google scholar
 • Alper, C. E. ve Öniş, Z. (2011). Finansal küreselleşme, demokrasi açığı ve yükselen piyasalarda yaşanan sürekli krizler: Sermaye hareketlerinin liberalleşmesi sonrasında Türkiye deneyimi. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 17(67), 211-234. google scholar
 • Ansari, M. I., Gordon, D. V., & Akuamoah, C. (1997). Keynes versus Wagner: Public expenditure and national income for three African countries. Applied Economics, 29(4), 543-557. google scholar
 • Aren, S. (1968). İstihdam, para ve iktisadi politika (3.bs). Ankara: Bilgi Yayınevi. google scholar
 • Ataç, B. (2006). Maliye politikası (7.bs). Eskişehir: Etam A.Ş. Matbaa Tesisleri. google scholar
 • Bağdigen, M. ve Beşer, B. (2009). Ekonomik büyüme ile kamu harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin Wagner tezi kapsamında bir analizi: Türkiye örneği. Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1-17. google scholar
 • Berg, A., Buffie, E. F., Pattillo, C., Portillo, R., Presbitero, A., & Zanna, L. F. (2018). Some misconceptions about public investment efficiency and growth. Economica, 1-36. google scholar
 • Berndt, E. R., & Hansson, B. (1992) Measuring the contribution of public infrastructure capital in Sweden. The Scandinavian Journal of Economics, 94, 151-168. google scholar
 • Boratav, K. (2008). Türkiye iktisat tarihi, 1908-2009. Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Beveridge, W. H. (2014). Full employment in a free society (works of William H. Beveridge): A report. London: Routledge. google scholar
 • Bukhari, S. A. H. A. S., Ali, L., & Saddaqat, M. (2007). Public investment and economic growth in the three little dragons: Evidence from heterogeneous dynamic panel data. International Journal of Business and Information, 2(1), 57-79. google scholar
 • Clements, B., Gupta, S., & Inchauste, G. (2004). Fiscal policy for economic development: An overview. In S. Gupta, B. Clements & G. Inchauste (Eds.), Helping countries develop: The role of fiscal policy (pp. 1-22). Washington, DC: IMF. google scholar
 • Colm, G. (1934). The ideal tax system. Social Research, 1(3), 319-342. google scholar
 • Dam, M. ve Şaban, E. (2018). Türkiye’de vergi gelirlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analizi. Vergi Raporu Dergisi, 228, 19-32. google scholar
 • Demir, M. ve Sever, E. (2017). Vergi gelirleri ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkelerine ilişkin panel veri analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 51-66. google scholar
 • Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996) The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, 37(2), 313-344. google scholar
 • Eşiyok, B. A. (2006). İktisadi dönemler itibariyle Türkiye ekonomisinde kalkınma (1923-2004). Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Yayın No: GA-06-02-02. google scholar
 • Fölster, S., & Henrekson, M. (2001). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. European Economic Review, 45(8), 1501-1520. google scholar
 • Giday, A., & Mellar, T. (1993). The dilemma of economic policy: The question of stabilization in Hungary. Russian & East European Finance and Trade, 29(2), 59-81. google scholar
 • Göçer, İ., Mercan, M., Bulut, Ş. ve Dal, M. M. (2010). Ekonomik büyüme ile vergi gelirleri arasındaki ilişki: Sınır testi yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 97-110. google scholar
 • Gurara, D., Melina, M. G., & Zanna, L. F. (2019). Some policy lessons from country applications of the DIG and DIGNAR models. IMF Working Paper No. 19/62, 1-45. google scholar
 • Hansen, A. H. (2013). Fiscal policy & business cycles. London: Routledge. google scholar
 • Kumar, A., Bhutto, N. A., Mangrio, K. A., & Kalhoro, M. R. (2019). Impact of external debt and exchange rate volatility on domestic consumption. New evidence from Pakistan. Cogent Economics & Finance, 1-15. google scholar
 • Lerner, A. P. (1944). Economics of control: Principles of welfare economics. New York: Macmillan and Company Limited. google scholar
 • Mercan, M. (2014). Ekonomik büyümenin belirleyicileri ve 2008 krizi: Orta Asya ülkeleri ve Türkiye ekonomisi için panel veri analizi. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 125-142. google scholar
 • Mutluer, M. K., Öner, E., ve Kesik, A. (2013). Teoride ve uygulamada kamu maliyesi (3.bs). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37(17), 1979-1990. google scholar
 • Oktayer, N. ve Susam, N. (2008). Kamu harcamaları ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164. google scholar
 • Ouattara, B. (2004). Foreign aid and fiscal policy in Senegal (Unpublished Manuscript). Manchester: University of Manchester. google scholar
 • Özatay, F. (2011). Finansal krizler ve Türkiye (3.bs). İstanbul: Doğan Kitap. google scholar
 • Özer, İ. (1968). Türkiye’ de vergi rezervleri. Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı, Damga Matbaası. google scholar
 • Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). The growth of public expenditure in the United Kingdom. Princeton: Princeton University Press. google scholar
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326. google scholar
 • Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with microfit 4.0: Interactive econometric analysis. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Pesaran, M. H.; Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. google scholar
 • Pınar, A. (2010). Maliye politikası teori ve uygulama. Ankara: Naturel Yayıncılık. google scholar
 • Saraç, T. B. (2015). Vergi yükü ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği1. Maliye Dergisi, 2015(169), 21-35. google scholar
 • Selen, U. ve Eryiğit, K. (2009). Yapısal kırılmaların varlığında Wagner kanunu Türkiye için geçerli mi? Maliye Dergisi, 156, 177-198. google scholar
 • Storvik, K. (1998). Fiscal policy dilemma. Norges Bank Economic Bulletin, 69(2), 115-135. google scholar
 • Sur, F. H. (1949). Maliye tarihine kısa bir bakış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(2), 246-278. google scholar
 • Tamai, T. (2016). Public investment, the rate of return, and optimal fiscal policy in a stochastically growing economy. Journal ofMacroeconomics, 49, 1-17. google scholar
 • Turhan, M. S. ve Arı, Y. (2021). Organizational foundings, disbandings, and the COVID-19 pandemic: Evidence from the Turkish construction sector. Ekonomski Vjesnik, 34(2), 337-350. google scholar
 • Türk, İ. (1967). Maliye politikası amaçlar ve araçlar. Ankara: Sevinç Matbaası. google scholar
 • Uzay, N. (2002). Kamu büyüklüğü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği (1970-1999). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 151-172. google scholar
 • Yeldan, E. (2012). Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi: Bölüşüm, birikim ve büyüme (12.bs). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Yüksel, C. ve Songur, M. (2011). Kamu harcamalarının bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Ampirik bir analiz (1980-2010). Maliye Dergisi, 161, 365-380. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Gülşen, M.A. (2022). Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli. Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(67), 89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


AMA

Gülşen M A. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli. Maliye Çalışmaları Dergisi. 2022;0(67):89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


ABNT

Gülşen, M.A. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli. Maliye Çalışmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 67, p. 89-106, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Gülşen, Mustafa Alpin,. 2022. “Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 67: 89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


Chicago: Humanities Style

Gülşen, Mustafa Alpin,. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 67 (Jul. 2024): 89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


Harvard: Australian Style

Gülşen, MA 2022, 'Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli', Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 67, pp. 89-106, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


Harvard: Author-Date Style

Gülşen, M.A. (2022) ‘Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli’, Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(67), pp. 89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534 (20 Jul. 2024).


MLA

Gülşen, Mustafa Alpin,. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli.” Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 67, 2022, pp. 89-106. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534


Vancouver

Gülşen MA. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli. Maliye Çalışmaları Dergisi [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(67):89-106. Available from: https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534 doi: 10.26650/mcd2021-1033534


ISNAD

Gülşen, MustafaAlpin. Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama ve Gelir İlişkisi: ARDL-ECM Modeli”. Maliye Çalışmaları Dergisi 0/67 (Jul. 2024): 89-106. https://doi.org/10.26650/mcd2021-1033534ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.12.2021
Kabul02.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma27.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.