Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1057765   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1057765    Tam Metin (PDF)

Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması

Olçum AkyüzMehmet Ali Akyurt

Toplumsal hareketler, literatürde 1960’lara kadar, modern dönemde Batı’da ortaya çıkan, örgütlü, lidere sahip ve devrime katkıda bulunan toplumsal hareketlerle sınırlandırılmıştır. İlerlemeci tarih anlayışına ve modernleşme teorisine paralel konumlandırılabilecek bu dar çerçevenin genişletilip zenginleştirilmesinde Antonio Gramsci, Michel de Certeau, James Scott gibi araştırmacıların yanı sıra aşağıdan tarih, maduniyet çalışmaları ve post kolonyal teori gibi yaklaşımlar önemli rol oynamıştır. Eric Hobsbawm’ın gerek modernleşme öncesi dönem Avrupa gerekse çağdaş Latin Amerika çalışmaları ve Asef Bayat’ın Ortadoğu toplumsal hareketleriyle ilgili çalışmaları, literatürdeki modernleşmeci kalıpların ötesine geçerek alanın genişlemesine katkı sağlamıştır. Bu makalede Hobsbawm ile Bayat’ın toplumsal hareketlere dair araştırmaları karşılaştırmalı olarak ve aralarındaki süreklilik vurgulanarak ele alınmakta gerek felsefi ve teorik temelleri gerekse geliştirdikleri kavram ve tipolojiler söz konusu zenginleşmeye katkıları bağlamında incelenmektedir. Özellikle yasal uygulama ve düzenlemelerin yetersiz kaldığı, mevcut siyasi ve bürokratik mekanizmaların halk kesimlerini temsil edemediği Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde, Gramsci’ci anlamda “pasif devrim” yaratan toplumsal hareketler söz konusudur. Nitekim her iki sosyal bilimci de Batı-dışındaki örgütsüz, lidersiz, manifestosuz ve ilk anda devrimci karakterde olmayan toplumsal hareketleri incelemelerine dahil etmişlerdir. Böylelikle iki isim de daha önce son derece sınırlı bir şekilde analize konu edilen toplumsal hareket ve muhalefet biçimlerinin önemini vurgulayarak toplumsal hareketler literatüründeki Avrupa merkezli ve modernleşmeci önyargıların eleştirilmesine katkı yapmışlardır.

DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1057765   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1057765    Tam Metin (PDF)

A Comparison Between Hobsbawm’s and Bayat’s Views on Non-Western Social Movements

Olçum AkyüzMehmet Ali Akyurt

Until the 1960s, literature on social movements had been limited to such movements that emerged in the West in the modern period-. These movements had organizational structures and leaders and contributed to a revolution. This narrow framework contained parallelisms to the progressive theory of history and modernization theory. Researchers such as Antonio Gramsci, Michel de Certeau and James Scott, and approaches such as ‘history from below,’ subaltern studies and post-colonial theory played a key role in expanding and enriching views on social movements. Eric Hobsbawm’s studies on social movements in both pre-modern Europe and contemporary Latin America and Asef Bayat’s studies on contemporary Middle Eastern social movements have contributed to the expansion of the field by going beyond the boundaries of the social movements’ literature inspired by modernization theory. In this article, Hobsbawm’s and Bayat’s studies on social movements are discussed comparatively, though the continuity between them is emphasized., Both their philosophical and theoretical foundations as well as their concepts and typologies are examined in the context of their contributions to the literature. Especially in Latin America and Middle East countries, where legal practices and regulations are insufficient and the existing political and bureaucratic mechanisms cannot represent the public, there are social movements that create a ‘passive revolution’ in Gramscian sense. Indeed, both Hobsbawm and Bayat studied non-Western social movements that were unorganized, leaderless, without a manifesto and non-revolutionary in the first place. Thus, by emphasizing different forms of social movement and opposition, they contributed to the critique of Eurocentric and modernist prejudices in the literature of social movements.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akder, D.G. (2013). Devrim Teorileri ve Arap Ayaklanmaları: Ortadoğu’dan Dersler. Ortadoğu Etütleri, 4(2), 85-110. google scholar
 • Akyüz, O. (2019). Eric Hobsbawm’ın Tarih Anlayışı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Bayat, A. (2006). Ortadoğu’da Maduniyet- Toplumsal Hareketler ve Siyaset. 1st ed. İstanbul: İletişim. google scholar
 • Bayat, A. (2008). Sokak Siyaseti- İran’da Yoksul Halk Hareketleri. 1st ed. Ankara: Phoenix Yayınevi. google scholar
 • Bayat, A. (2010). Life as Politics: How Ordinary People Change The Middle East. edited by A. Moors, M. Pelkmans, and A. Tayob. Amsterdam: Amsterdam University Press. google scholar
 • Bayat, A. (2015a). “İki Yörüngenin Hikayesi” edited by A. Talimciler. Sosyoloji Dergisi, (31-32), 119-21. google scholar
 • Bayat, A. (2015b). İslam’ı Demokratikleştirmek- Toplumsal Hareketler ve Post-İslamcı Dönüş. 1st ed. edited by T. Bora. İstanbul: İletişim. google scholar
 • Bayat, A. (2017). Revolutions without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring. 1st ed. California: Stanford University Press. google scholar
 • Brecht, B. (1977). Sosyalizm İçin Yazılar. 1st ed. İstanbul: Günebakan. google scholar
 • Certeau, M. de. (2009). Gündelik Hayatın Keşfi-1 Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. 2nd ed. Ankara: Dost Kitabevi. google scholar
 • Çetinkaya, Y. D., Dirlik, A., Foran, J., Tarrow, S., Tilly, C., Bekmen, A., Ababneh, S., Hamai, G., Laczo, F., Hwang, D., Chuang, Ya-Chung, Zubak, M., Benlisoy, F., Seçkin, B., Keleşoğlu, E., & Yılmaz, İ. (2018). Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim. 4th ed. edited by K. Ünüvar. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Chatterjee, P. (2016). Mağdurların Siyaseti. 2nd ed. İletişim Yayınları. google scholar
 • Davidson, A., Jehle, P., & Santucci, A. A. (2013). Gramscicilik (Ansiklopedi Maddesi). (48), 265-76. google scholar
 • Della Porta, D., & Diani, M. (2020). Toplumsal Hareketler. 1st ed. edited by D. Çetinkasap. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Demirovic, A. (2012). Hegemonya ve İktidarın Analizi. Felsefelogos, (44), 95-104. google scholar
 • Fanon, F. (2002). Black skin, white masks. London: Pluto Press. google scholar
 • Fanon, F. (2021). The Wretched of the Earth. New York: Grove. google scholar
 • Günersel, T. (1988). “Gramsci Hakkında.” pp. 5-13 in Gramsci- Hegemonya, Doğu/Batı Sorunu ve Strateji, Düşünce. İstanbul: Alan Yayıncılık. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (1959). Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. 1st ed. Manchester: Manchester University Press. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (1970). “Guerillas in Latin America” edited by R. Milliband and J. Saville. The Socialist Register, (7), 51-61. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (1973). Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms Of Social Movement in19th and 20th Centuries. London: The University Press. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (1994). Revolutionaries. London: Phoenix. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2000). Bandits (Revised Edition). 4th ed. Londra: Weidenfeld & Nicolson. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2006a). Devrimciler. 1st ed. İstanbul: Agora Kitaplığı. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2006b). Tuhaf Zamanlar. 2nd ed. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2011). Eşkıyalar. 1st ed. İstanbul: Agora Kitaplığı. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2013). Fractured Times Culture and Society In The Twentieth Century. 1st ed. London: Little Brown. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2014). Dünya Nasıl Değişir- Marx ve Marksizm Yazıları. 1st ed. İstanbul: Agora Kitaplığı. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2016). Devrim Çağı 1789-1848. 8th ed. Ankara: Dost Kitabevi. google scholar
 • Hobsbawm, E. J. (2018). Yaşasın Devrim: Latin Amerika Üzerine Yazılar. 1st ed. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Kaye, H. J. (2009). İngiliz Marksist Tarihçiler. 1st ed. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Öncü, A., Keyder, Ç., Boratav, K., Sunar, İ., Amin, G. A., Ibrahim, S.A., Hillal Dessouki, A. E., Farah, N. R., Abdel Monem Said Aly, Kandil, A., Eralp, A., & Buğra, A. (1994). Developmentalism and Beyond: Society and Politics in Egypt and Turkey. 1st ed. Kahire: American University in Cairo Press. google scholar
 • Özen, H. (2015). Meydan Hareketleri ve ‘Eski’ ve ‘Yeni’ Toplumsal Hareketler. Mülkiye Dergisi, 39(2), 11-40. google scholar
 • Sassoon, A. S. (2012). “Pasif Devrim ve Reform Politikası.” in Gramsci’ye Farklı Yaklaşımlar, edited by U. Özmakas. Ankara: Dipnot. google scholar
 • Scott, J. C. (1987). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Reprint edition. New Haven: Yale University Press. google scholar
 • Scott, J. C. (1995). Tahakküm ve Direniş Sanatları- Gizli Senaryolar. 1st ed. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Spivak, G. C. (2020). Madun Konuşabilir Mi? 1st ed. Ankara: Dipnot Yayıncılık. google scholar
 • Thomas, P. D. (2013). A Typology of Hegemony. Felsefelogos, (48), 19-27. google scholar
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler 1768-2004. 1st ed. İstanbul: Babil Yayınları. google scholar
 • Tuğal, C. (2009). Passive Revolution-Absorbing The Islamic Challenge to Capitalism. 1st ed. ABD: Stanford University Press. google scholar
 • Turner, B. S. (2006). “Civil Society.” Pp. 70-71 in The Cambridge Dictionary of Sociology, edited by B. S. Turner. Cambridge England ; New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Uslu, A. (2017). Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş- Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri. 1st ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Wittgenstein, J. J. L. (2013). Tractatus Logico-Philosophicus. 7th ed. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akyüz, O., & Akyurt, M. (2022). Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


AMA

Akyüz O, Akyurt M. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2022;31(2):403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


ABNT

Akyüz, O.; Akyurt, M. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 31, n. 2, p. 403-421, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Akyüz, Olçum, and Mehmet Ali Akyurt. 2022. “Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2: 403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


Chicago: Humanities Style

Akyüz, Olçum, and Mehmet Ali Akyurt. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2 (Dec. 2023): 403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


Harvard: Australian Style

Akyüz, O & Akyurt, M 2022, 'Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, pp. 403-421, viewed 2 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


Harvard: Author-Date Style

Akyüz, O. and Akyurt, M. (2022) ‘Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), pp. 403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765 (2 Dec. 2023).


MLA

Akyüz, Olçum, and Mehmet Ali Akyurt. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 403-421. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765


Vancouver

Akyüz O, Akyurt M. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 2 Dec. 2023 [cited 2 Dec. 2023];31(2):403-421. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765 doi: 10.26650/siyasal.2022.31.1057765


ISNAD

Akyüz, Olçum - Akyurt, Mehmet Ali. Hobsbawm ve Bayat’ın Batı-Dışı Toplumsal Hareketlere Bakışlarının Karşılaştırılması”. Siyasal: Journal of Political Sciences 31/2 (Dec. 2023): 403-421. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1057765ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim14.01.2022
Kabul07.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.