Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jot.2022.8.1.1059252   IUP :10.26650/jot.2022.8.1.1059252    Tam Metin (PDF)

Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism

Tolga GülAhmet Özdal DeğirmencioğluBenay BulutErhan DağYusuf Alper BaştürkMehmet Dağlı

This study investigates the perceptions of patient communication and medical service quality in relation to the demographic and occupational characteristics of medical staff working in Alanya. A significant relationship was found between perceptions of patient communication and the field of expertise of the staff and the foreign language they speak. This indicates that, in medical tourism contexts, the patient communication perceptions of medical staff affect first-hand perceptions of health service quality. To increase health service quality and patient communication motivation, it is recommended that revenues from patients or insurance companies be distributed to all staff involved with medical tourists. Furthermore, apart from doctors and nurses, staff believe health service quality and communication are low. Therefore, it is recommended to provide in-service training for this area.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abd Manaf, N. H., Hussin, H., Kassim, P. N. J., Alavi, R., & Dahari, Z. (2015). Country perspective on medical google scholar
 • Abd Manaf, N.H., Hussin, H., Kassim, P.N.J., Alavi, R. & Dahari, Z. (2015). Country Perspective on Medical Tourism: The Malaysian Experience, Leadership in Health Services, 28(1), 43-56 google scholar
 • Acar, N. & Turan, A. (2016). Sağlık Çalışanlarının Sağlık Turizmi Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanları Örneği, [An Investigation on Health Tourism Awareness of Healthcare Professionals: The Example of Ahi Evran University Training and Research Hospital Employees]. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 17-36. google scholar
 • Ahmed, S., Tarique, K.M. & Arif, I. (2017). Service Quality, Patient Satisfaction and Loyalty in the Bangladesh Healthcare Sector. International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(5), 1-12. google scholar
 • Akgül, A. & Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset. google scholar
 • Aktepe, C. (2013). Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları, [New Opportunities in Health Tourism and Marketing Efforts of Resident Health Enterprises in Turkey]. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 170-188. google scholar
 • Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (2022). Sağlık Turizmi. https://www.alanya.com.tr/tr/saglik-turizmi, (Retrieved: 05.03.2022). google scholar
 • Aljumah, A.I., Islam, A. & Noor, I.M. (2017). Determinants of Foreign Patients’ Loyalty of Medical Tourism in Malaysia: Trust and Perceived Value as Moderators. Science International (Lahore), 29(3), 579-587. google scholar
 • Anvekar, S.R. (2012). Medical Tourism in India: A Strategic Approach Towards Effective Branding For Health Care Services Marketing. American Journal of Management, 12(2/3), 108-116. google scholar
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayın. google scholar
 • Arnold, E.C. & Boggs, K.U. (2016). Interpersonal Relationships Professional Communication Skills for Nurses. Elsevier. Seventh Edition, 1-563. google scholar
 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, [An Alternative Tourism in Turkey; Health tourism]. Karamanoğlu, Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(2), 91-96. google scholar
 • Bilgin, Y. & Göral, M. (2017). Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Bartın Devlet Hastanesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 151-176. google scholar
 • Bulut, R. & Yalçın, A. (2015). Importance and Development of Turkish-Russian Tourism in Terms of Economic Relations, 1. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6(19), 101-116. google scholar
 • Buzcu, Z. & Birdir, K. (2019). Türkiye’de Medikal Turizm İncelemesi: Özel Hastanelerde Bir Çalışma, [Medical Tourism Analysis in Turkey: A Study in Private Hospitals]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(1), 311-327. google scholar
 • Canver, Ş.S. (2015). Kamu Ve Özel Hastane Çalışanlarının Sağlık Turizmine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. [Evaluation of Public and Private Hospital Employees’ Perceptions on Health Tourism]. (Unpublished Master Thesis), Okan University Institute of Health Sciences, İstanbul. google scholar
 • Dunets Alexandr N., Yankovskaya Veronika V., Plisova Alla B., Mikhailova Mariya V., Vakhrushev Igor B. & Aleshko Roman A. (2020). Health Tourism in Low Mountains: A Case Study. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 3, 2213-2227. google scholar
 • Edinsel, S. & Adıgüzel, O. (2014). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu Ve Gelişmeleri. [Turkey’s Position and Developments Among the World Countries In Terms of Health Tourism In The Last Five Years]. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 167-190. google scholar
 • Eleuch, A.K. (2011), Healthcare Service Quality Perception in Japan, International Journal of Health Care Quality Assurance, 24(6), 417-429. google scholar
 • Emir.O & Avan, A. (2010). Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği. [The Effect of Cultural Assets on Purchase Decision Making Process of The Foreign Tourists: The Case of Konya], Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 203-219. google scholar
 • Erigüç, G. Şahinbaş, F., Demirci, Ş. & Şantaş, G. (2018). Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, [Examination of the Studies in the Field of Human Resources in Health Institutions]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 49-64. google scholar
 • ESCAP (2009). Medical Travel in Asia and the Pacific. Challenges and Opportunities. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. google scholar
 • Evci, E.D. & Tezcan, S. (2005). Farklı Turizm Yörelerindeki Bazı Konaklama Tesislerinin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi ve Turistlerin Sağlık Sorunları, [Health Assessment of Some Accommodation Facilities in Different Tourism Regions and Health Problems of Tourists]. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 12(2), 99-109. google scholar
 • Fullerton, S. & McCullough, T. (2014). Patient Proactivity, Behaviors, Attitudes, and Its Relationship with Satisfaction with the American Health Care Delivery System. Health Marketing Quarterly, 31(1), 78-96. google scholar
 • Gilson, I., Alilo, M. & Heggenhougen, K. (1994). Community Satisfaction with Primary Health Care Services: An Evaluation Undertaken in The Morogoro Region of Tanzania, Social Science and Medicine, 39(6), 767-780. google scholar
 • Güven, E.Ö. & Sarıışık, M. (2014). Konaklama Hizmetlerinde Davranışsal Niyeti Etkileyen Hizmet Kalitesi Boyutları, [Service Quality Dimensions Affecting Behavioral Intention in Hospitality Services]. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 21-51. google scholar
 • Horowitz, M.D. & Rosensweig J. A. (2007). Medical Tourism - Health Care in the Global Economy. Physician Executive, 33(6), 24-30. google scholar
 • Hoş, C. (2016). Sağlıkta Zoru Başarmak: Sağlıkta Akreditasyon, [Achieving the Challenge in Health: Accreditation in Health]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 498-533. google scholar
 • Kantar, G. & Işık, E. (2014). Türkiye’de Sağlık Turizmi, [Health Tourism in Turkey]. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1), 15-20. google scholar
 • Karagülle M.Z. (2021). Sağlık Turizminde Güncel Gelişmeler ve Gelecek, [Current Developments and Future in Health Tourism], http://www. termalspasaglik.com /saglik-turizminde-guncel-gelismeler-ve-gelecek/(Retrieved: 05.10.2021). google scholar
 • Kaya, S., Yıldırım, H.H., Karsavuran, S. & Özer, Ö. (2013). Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013. [Evaluation Report on Medical Tourism in Turkey 2013] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Ankara: Pozitif Matbaa. google scholar
 • Kaya, Ş.D., Yüceler, A., Uludağ, A. & Karadağ, Ş. (2017). Hasta İlişkilerinde Tıbbi Sekreterlerin Duygusal Emek ve İletişim Becerilerinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi, [Qualitative Evaluation of Emotional Labor and Communication Skills of Medical Secretaries in Patient Relations]. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), 62-76. google scholar
 • Kayral, İ. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu, [Health Services Accreditation in the World and Turkey]. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(1), 27-31. google scholar
 • Kervankıran, İ. (2014). Beypazarı/Ankara Örneğinde Turizmin Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Etkilerine Yerel Halkın Yaklaşımı, [The Approach of Local People to Economic, Social and Environmental Effects of Tourism in the Case of Beypazarı / Ankara]. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 133-153. google scholar
 • Kesmez, G.A. & Savaş, H. (2014). Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli ile Ölçülmesi: Aile Sağlığı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma, [Measuring Service Quality with Servqual Model: An Investigation on Family Health Centers]. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 1-13. google scholar
 • Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri, [Sampling Methods]. Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-60. google scholar
 • Kondasani, R.K.R., Panda, R.K. & Basu, R. (2019). Better Healthcare Setting for Better Healthcare Service Quality. International Journal of Quality & Reliability Management, 36(10), 1655-1682. google scholar
 • Kördeve, M.K. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Yeri, [An Overview of Health Tourism and Place of Health Tourism in Turkey]. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2(1), 51-61. google scholar
 • Korkmaz, S. & Çuhadar, U. (2017). Sağlık Hizmet Kalitesi ve Sağlık Kurumunu Tekrar Tercih Etme Niyeti Arasındaki İlişki: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, [The Relationship between Health Service Quality and the Intention of Re-choosing the Health Institution: The Example of Training and Research Hospital]. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(1), 72-87. google scholar
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla Ilişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, [The Relationship of the Factors Which Affect the Level of Job Satisfaction and Motivation with Performance: An Investigation on Tourist Guides]. (Unpublished PhD Thesis), Balıkesir University Institute of Social Sciences, Balıkesir google scholar
 • Lee, S.M., Lee, D. & Kang, C.Y. (2012). The Impact of High-Performance Work Systems in the Health-Care Industry: Employee Reactions, Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty. The Service Industries Journal, 32(1), 17-36. google scholar
 • Meesala, A. & Paul, J. (2018). Service Quality, Consumer Satisfaction and Loyalty in Hospitals: Thinking for the Future. Journal of Retailing and Consumer Services, 40: 261-269. google scholar
 • Ministry of Health (2022). Sağlık Bakanlığı, Alanya Sağlık Kuruluşları İstatistikleri [Ministry of Health, Alanya Health Institutions Statistics], https://antalyaism. saglik.gov.tr/TR-130837/ saglik-tesisleri.html (Retrieved:19.03.2022). google scholar
 • Murat, G. & Çelik, N. (2007). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği, [Assessing Service Quality in Hotel Businesses with Analytical Hierarchy Process Method: The Case of Bartın]. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 1-20. google scholar
 • Nazem, G., & Mohamed, B. (2015). Understanding Medical Tourists’ Perception of Private Hospital Service Quality in Penang Island. Asian Culture and History, 8(1), 100-111 google scholar
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Eskişehir: Nisan Kitabevi. google scholar
 • Özdemir, M.A. & Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, [Determination of Local People’s Approaches on Tourism and Its Impacts: The Case of Afyonkarahisar]. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 1-25. google scholar
 • Parasuraman A.P., Zeithaml V.A. & Berry L.L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40. google scholar
 • RTPDSB (2019). Onbirinci Kalkınma Planı [Eleventh Development Plan], https://www.sbb. gov.tr/wp-content/uploads/2021/12/On_Birinci_Kalkinma_Plani-2019-2023.pdf, (Retrieved:01.09.2021). google scholar
 • Şahin, N. (2007). Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört Ve Beş Yıldızlı Otel Işletmelerinde Bir Uygulama, [Determining the Effect of Employee Empowerment on Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Application in Four-and Five-Star Hotel Establishments] (Unpublished PhD Thesis), Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences, İzmir. google scholar
 • Sarwar, A.A., Manaf, N.A., & Omar, A. (2012). Medical Tourist’s Perception in Selecting Their Destination: A Global Perspective., Iranian Journal of Public Health, 41(8), 1-7 google scholar
 • Sevimli, S. (2006). Hizmet Sektöründe Kalite ve Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Uygulama, [The practice of Quality and Service Quality Measurement on Service Industry]. (Unpublished Master Thesis), Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences. İzmir. google scholar
 • Soysal, A. (2017). Sağlık Turizmi: Tehdit ve Fırsatlar Bağlamında Türkiye Açısından Bir Durum Değerlendirmesi, [Health Tourism: A Situation Assessment for Turkey in the Context of Threats and Opportunities]. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 169187. google scholar
 • Tanşu, A. (2021). Özel Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının Kişilerarası İlişkileri Üzerine Etkisi, [The Effect on the Interpersonal Relationships of Healthcare Professionals in a Private Hospital]. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3(1), 17-22. google scholar
 • Taqdees, F., Alam, M.S. & Shabbir, A. (2017). Hospital Healthcare Service Quality, Patient Satisfaction and Patient Loyalty: An Investigation in Context of Private Healthcare Systems of Pakistan. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(6), 1- 31. google scholar
 • Temizkan, Ö.Y. (2018). Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Analizi: Bir Devlet Hastanesi Örneği, [Analysis of Service Quality Perceptions and Expectations: An Example of a State Hospital]. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(15), 147-158. google scholar
 • Tontuş, Ö.H. (2018). Sağlık Turizmi Tanıtımı ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması İlkeleri Üzerine Değerlendirme, [An Evaluation of Health Tourism Promotion and Marketing of Health Services Principles]. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 67-88. google scholar
 • tourism: the Malaysian experience, Leadership in Health Services, 28(1), 43-56. google scholar
 • Türkiye Sağlık Turizmi Derneği (2021). Sağlık Turizmi Genel Bilgi [Health Tourism General Information], http://www.saglikturizmi.org.tr/tr/saglikturizmi/genel-bilgi, (Retrieved: 05.09.2021). google scholar
 • TÜROFED (2021). Turizm Raporu. [Tourism Report] Ankara, https://www.turofed.org.tr// panel/ upload_system/pages_file/f0d8ac64de76e795a84a98a188b926b1.pdf. (Retrieved: 05.09.2021). google scholar
 • UNWTO (2021). Tourism - An Economic and Social Phenomenon, https://www.unwto .org/why-tourism. (Retrieved: 05.03.2021). google scholar
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, [Scientific Research Process and Data Analysis with SPSS], 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • USHAŞ (2021). Sağlık Turizmi Verileri [Health Tourism Data], https://www.ushas.com.tr /saglik-turizmi-verileri/(Retrieved: 07.09.2021). google scholar
 • Vardarlıer, P. & Öztürk, C. (2020). Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Rolü, [The Role of Social Media Use in Health Communication]. Sosyolojik Düşün, 5(1), 1-18. google scholar
 • Wu C.C. (2011). The Impact of Hospital Brand Image on Service Quality, Patient Satisfaction and Loyalty. African Journal of Business Management, 5(12), 4873-4882. google scholar
 • Yılmaz, Ö. (2021). Alanya Postası Haber [Alanya Post News],https://www.alanyapostasi.com.tr/ turizm/ alanya-2020-yi-gecti-ama-h56815.html (Retrieved:19.03.2022). google scholar
 • Zerenler, M. & Öğüt, A. (2007). Sağlık Sektöründe Algılanan Hizmet Kalitesine Hastane Tercih Nedenleri Araştırması: Konya Örneği [Research on Service Quality and Reasons for Preference in the Health Sector: The Case of Konya]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 501-519. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Gül, T., Değirmencioğlu, A.Ö., Bulut, B., Dağ, E., Baştürk, Y.A., & Dağlı, M. (2022). Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism. Journal of Tourismology, 8(1), 115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


AMA

Gül T, Değirmencioğlu A Ö, Bulut B, Dağ E, Baştürk Y A, Dağlı M. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism. Journal of Tourismology. 2022;8(1):115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


ABNT

Gül, T.; Değirmencioğlu, A.Ö.; Bulut, B.; Dağ, E.; Baştürk, Y.A.; Dağlı, M. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism. Journal of Tourismology, [Publisher Location], v. 8, n. 1, p. 115-137, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Gül, Tolga, and Ahmet Özdal Değirmencioğlu and Benay Bulut and Erhan Dağ and Yusuf Alper Baştürk and Mehmet Dağlı. 2022. “Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism.” Journal of Tourismology 8, no. 1: 115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


Chicago: Humanities Style

Gül, Tolga, and Ahmet Özdal Değirmencioğlu and Benay Bulut and Erhan Dağ and Yusuf Alper Baştürk and Mehmet Dağlı. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism.” Journal of Tourismology 8, no. 1 (Sep. 2023): 115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


Harvard: Australian Style

Gül, T & Değirmencioğlu, AÖ & Bulut, B & Dağ, E & Baştürk, YA & Dağlı, M 2022, 'Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism', Journal of Tourismology, vol. 8, no. 1, pp. 115-137, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


Harvard: Author-Date Style

Gül, T. and Değirmencioğlu, A.Ö. and Bulut, B. and Dağ, E. and Baştürk, Y.A. and Dağlı, M. (2022) ‘Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism’, Journal of Tourismology, 8(1), pp. 115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252 (30 Sep. 2023).


MLA

Gül, Tolga, and Ahmet Özdal Değirmencioğlu and Benay Bulut and Erhan Dağ and Yusuf Alper Baştürk and Mehmet Dağlı. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism.” Journal of Tourismology, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 115-137. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252


Vancouver

Gül T, Değirmencioğlu AÖ, Bulut B, Dağ E, Baştürk YA, Dağlı M. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism. Journal of Tourismology [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];8(1):115-137. Available from: https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252 doi: 10.26650/jot.2022.8.1.1059252


ISNAD

Gül, Tolga - Değirmencioğlu, AhmetÖzdal - Bulut, Benay - Dağ, Erhan - Baştürk, YusufAlper - Dağlı, Mehmet. Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism”. Journal of Tourismology 8/1 (Sep. 2023): 115-137. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.1.1059252ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.01.2022
Kabul13.06.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.06.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.