Araştırma Makalesi


METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI

Rafael Carpintero

Bu makale, yazılı çeviride aktarımın bir alt edinç olarak nasıl ikili bir süreç gibi işlediğine dair kavramsal bir tartışma içermektedir. Bu süreçlerden ilki, kaynak metnin okunması sürecindeki soyutlama, ikincisi ise erek metnin yazılması esnasındaki somutlaştırmadır. Bu iki mekanizma Saussure ve Jakobson tarafından ortaya konduğu biçimiyle dilin dikey (dizisel) ve yatay (dizimsel) eksenleri ile ilintilidir. Bu ikili süreci, kapsamlayışın iki temel türü —genelleştirici ve özelleştirici— ile ilişkilendirirsek sonuç, iki dil arasındaki aktarımın, aynen neo-retorik Liège μ Grubu’nun vurguladığı gibi eğretileme gibi gerçekleştiği olacaktır. Savımıza göre, çeviri dilsel ve bu nedenle de zihinsel bir süreçtir. Çeviri sadece dilsel bir yeti değildir görüşü hakim olsa da, dilsel yetiden farklı bir doğaya sahip de görünse —diğer farklılıkların yanında tek bir dille değil iki dille işlev görmektedir— Jakobson tarafından afazi hastalarında gözlemlenmiş dilsel süreçlerle ilişkilendirilmesi olanaklıdır. Bu ilişkilendirmeyi de kullanarak çeviriyle açıkça ilişkili bu dilsel mekanizmalar retorik figürler, özellikle de değişmeceler olarak tanımlanabilir ve çeviri sürecini aktarım alt edinci bağlamında tanımlarken bu retorik figürlerden yararlanılması çevirinin dilsel doğasına vurgunun anlaşılmasını daha da kolaylaştırabilir. Ayrıca, Türkçe ve İspanyolca’da sözdizimsel yapıların farklılıklarıyla ilgili sorunsalların incelendiği bir çeviri örneği verilmektedir.

BACK TO BASICS: TRANSFER AS A METAPHORICAL PROCESS

Rafael Carpintero

This paper is a reflection about written translation’s transfer subcompetence as a two-folded process: a first moment of abstraction while reading the source text and a second of concretion writing the target text. These two mechanisms correlate directly with the paradigmatic and syntagmatic axis of language as exposed by Saussure and Jakobson. If we consider them as the two basic kinds of synecdoches, generalizing and particularizing, the result would be that transfer between a pair of languages functions exactly as metaphors do, according to the neorhetoric theories of the Group μ of Liège. In our line of reasoning, translation is considered mainly from the point of view of a linguistic and, therefore, mental process. However, translation competence is not exactly a linguistic competence and its nature seems to be completely different. Obviously, it works with pairs of languages instead of a single one, but it can still be related to some processes observed by Jakobson in aphasic patients. These linguistic mechanisms clearly connected with translation can be defined in terms of rhetoric figures, especially tropes. We add an example of Turkish-Spanish translation analyzing the problems presented by the differences of syntactic structures in both languages.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Azaustre, Antonio, & Casas, Juan (1997) Manual de retórica española, Barcelona: Ariel. google scholar
  • Chomsky, Noam (1968) Language and Mind (3rd ed. 2006), Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
  • Grupo μ (1982) Retórica general (trans. by J. Victorio), Barcelona: Paidós, 1987. Hurtado Albir, Amparo (2001) Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid: Cátedra. google scholar
  • Jakobson, Roman (1956) “Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances” in Roman Jakobson, & Morris Halle, Fundamentals of language, The Hague: Mouton & Co, ‘S-Gravenhagu, pp. 53-82. google scholar
  • Le Guern, Michel (1973) La metáfora y la metonimia. (trans. by Augusto GálvezCañero y Pidal), Madrid: Cátedra, 1980. google scholar
  • Lefevere, André (1995) “Introduction: Comparative Literature and Translation” Comparative Literature, Winter, 47 (1), pp. 1-10. google scholar
  • Nida, Eugene. A., & Taber, Charles R. (1969) The Theory and Practice of Translation, Leiden: E. J. Brill. google scholar
  • Rydning, Antin F. (2004) “Le défi du procédé synecdoquien en traduction” Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal, vol. 49 (nº 4), pp. 856-875. google scholar
  • Saussure, Ferdinand de (1916) Course in General Linguistics (trans. by Wane Baskin), New York: McGraw-Hill (1959). google scholar
  • Viaggio, Sergio (2004) Teoría General de la mediación interlingüe, Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Carpintero, R. (2017). METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 27(1), 1-21. https://doi.org/null


AMA

Carpintero R. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2017;27(1):1-21. https://doi.org/null


ABNT

Carpintero, R. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 27, n. 1, p. 1-21, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Carpintero, Rafael,. 2017. “METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27, no. 1: 1-21. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Carpintero, Rafael,. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27, no. 1 (Sep. 2023): 1-21. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Carpintero, R 2017, 'METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 1-21, viewed 21 Sep. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Carpintero, R. (2017) ‘METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 27(1), pp. 1-21. https://doi.org/null (21 Sep. 2023).


MLA

Carpintero, Rafael,. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 27, no. 1, 2017, pp. 1-21. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Carpintero R. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 21 Sep. 2023 [cited 21 Sep. 2023];27(1):1-21. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Carpintero, Rafael. METAFORIK BIR SÜREÇ OLARAK ÇEVIRI”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27/1 (Sep. 2023): 1-21. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.06.2017

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.