Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0008   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0008    Tam Metin (PDF)

Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler

Direnç Akbay

Anonim ortaklıklarda değişik gerekçelerle pay sahipleri sözleşmeleri yapılmaktadır. Bu sözleşmelerde tarafların önalım hakkına da yer verilmektedir. Çalışma, anonim ortaklık pay sahipleri arasında yapılan sözleşmelerde yer verilen önalım haklarını konu almaktadır. Bir şekilde esas sözleşmede yer alan önalım haklarının akıbeti de çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmanın merkezinde önalım hakkına ilişkin olaylarda uygulanacak kuralların tespit edilmesi sorunu yer almaktadır. Bu nedenle özellikle Türk Borçlar Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin olarak öngördüğü sözleşmesel önalım hakkı kuralları incelenmiştir. Bunların pay sahipleri sözleşmelerinde yer verilen önalım hakkına ilişkin kurallara hangi ölçüde uygulanabileceği değerlendirme konusu yapılmıştır. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan önalım sözleşmelerinin öngörülme nedenleri ve şekli üzerinde durulmuştur. Söz konusu sözleşmenin hukuki niteliği ve bunun etkileri değerlendirme konusu yapılmıştır. Önalım sözleşmelerinin zorunlu içeriği tespit edilmiştir. Önalım hakkını kullanmanın ön koşulu, başka bir ifadeyle önalım olayı, incelenmiş ve bunun gerçekleştiğini bildirme yükümlülüğü üzerinde durulmuştur. Ayrıca hakkın kullanılma şekli ve bunu kullanmanın ortaya çıkaracağı sorunlar çalışmada ele alınmıştır. Hakkın etkisinin taraflar arasında olduğu sonucuna ulaşılmış ve hakkın kullanımının payın devri sonucunu doğurmayacağı ifade edilmiştir. Çalışma ayrıca önalım hakkının sona ermesini gerektirecek nedenleri ve bunun etkilerini de konu almaktadır.  

DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0008   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0008    Tam Metin (PDF)

Agreements between Shareholders of Joint Stock Companies, Which Include Right of Preemption

Direnç Akbay

Shareholders’ agreements are made in joint stock companies for various reasons. These contracts feature the right of preemption of parties. This article deals with the rights of preemption, which can be found in contracts that have been made by shareholders of joint stock companies. The consequences of preemption rights, which can be found in articles of companies, are also examined in the study. The study focuses particularly on the problem of which rules are applicable for cases that include the right of preemption. Turkish Code of Obligations and Turkish Commercial Code have no rules for preemptive rights on shares of joint stock companies. But Turkish Code of Obligations has rules for preemptive rights on real estates. It is also taken as a subject of evaluation, to what extent these rules are applicable to the shareholders’ agreements, which include right of preemption. The reasons and the form of preemption contracts, often encountered in practice, are emphasized. The juridical quality of this contract and its reasons are also evaluated. The mandatory content of the preemption contracts are determined. The event of preemption, as a precondition in order to benefit from one’s right is analyzed and the obligation of its notification is also examined. Moreover, the article also deals with the form of benefiting from one’s right and problems, which come up because of its use. Making use of the right of preemption typically has an effect between the parties of the shareholders’ agreements and it does not come up with such a result as a takeover of company shares. The article includes also the reasons, which involve end of preemption right and effects of it.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


To ensure a stable or firm composition of a shareholder group in a joint stock company, the Turkish Commercial Code includes rules on restricted transferability. The restriction possibility of transferability of shares in a joint stock company is limited. Because of this, shareholders of these companies make contracts, which are so called “shareholders’ agreements”. In these agreements the right of preemption of parties is a dominant feature. With a contractual right of preemption of parties, it is possible to protect the composition of a shareholder group. The contractual right of preemption is basically a problem of the law of obligations, but it has effects on the side of law of companies. It can be used as an alternative to statutory restriction of transferability of shares. The study focused especially on the issue of which rules are applicable for the cases that include the right of preemption. Thus, the rules of the Turkish Code of Obligations on preemptive rights, which are provided for immovables are investigated. Another area dealt with in this article is the extent to which these articles are applicable for the rules of shareholders’ agreements, which include the right of preemption. Contractual right of preemption, which occurs in a shareholders’ agreement, is generally not subject to any form. But there could be exemptions. The agreement must be considered as a whole, if a right of preemption is created depending on the death of one of the parties. In order to solve the problem about the form of this agreement, the legal quality of the shareholders’ agreement must be established. Some shareholders’ agreements are qualified as a partnership under the Turkish Code of Obligations. If the right of preemption is described as a qualified successorship clause (in the partnership under the Turkish Code of Obligations), this agreement must be in the form of a disposition mortis causa. If the right of preemption is described as a simple successorship clause (in the partnership under the Turkish Code of Obligations) or if the legal quality of the shareholders’ agreement isn’t a partnership under the Turkish Code of Obligations, there is no need to make this contract in the form of a disposition mortis causa. The right of preemption can be divided into two categories. One type is called the real right of preemption and basically this type of right is the theme of this article. Real right of preemption cannot be an article or a rule of a joint stock company’s statute. If a statute of a joint stock company contains the right of preemption for shareholders, who remain in the company and against the shareholder, who wants to sell his/her shares to a third party, it must be accepted as void from the beginning. This study shares the idea that rules of statutes which include the right of preemption cannot at the same time be handled as a contractual agreement under the law of obligations between shareholders. This can be accepted under very exemptional circumstances. The essential contents of the shareholders’ agreements which contain the right of preemption are the parties of the agreement and the subject of the contract. The price of the subject is not one of them because Art 241/III in the Turkish Code of Obligations is applicable for contracts which do not include a price rule. This means that if there is a lack of rule about the price of the share in a shareholders’ agreement, the price is determined according to the sales contract between the shareholder, who wants to sell his/her share and the third party, who wants to buy this share. If there is a price rule in the agreement, that creates the right of preemption, and this right of preemption is called a limited right of preemption; otherwise it is called an unlimited right of preemption. The condition which makes the use of the right of preemption possible is called a preemptional event. The preemptional event is generally a share sales contract between one party of the shareholders’ agreement and a third party. Art 240/I in the Turkish Code of Obligations about preemptional events is also applicable to the shareholders’ agreements, which create contractual right of preemption between shareholders. The seller party of the share sales agreement is also obliged to give this information to the parties of the shareholders’ agreements. In this study we maintain that Art 241 in the Turkish Code of Obligations is not fully applicable to the shareholders’ agreements that include the right of preemption. That is why we suggest that only the seller has the obligation to give information to the parties of the shareholders’ agreement, but not the buyer. Preventing the occurrence of preemptional event is also evaluated in the study, and in addition to the other legal probabilities, we suggest that the Art 175 in the Turkish Code of Obligations is also applicable for these situations. By making use of the right of preemption, the subject of the right cannot be divided, if the shareholders’ agreement has no other rules. Usually the subject of the right and the subject of the share sales agreement are the same. In the light of our study Art 242 in the Turkish Code of Obligations is partly applicable for the contractual right of preemption on shares. That means the owner of the right must make use of his/her right within three months at most. We think that a maximum duration of two years, which is also regulated in Art 242, is not applicable to the contractual right of preemption on shares. In our opinion it is a special duration for the right of preemption on immovables. Making use of the right of preemption typically has an effect between the parties of the shareholders’ agreements and it does not come up with such a result as a takeover of company shares. Because of this, an act of a party, which violates the shareholders agreement (also their right of preemption), may give a compensation right to the other parties for their damages. The right of preemption principally has no effect on the third parties, like the party of the share sales agreement. Some exemptional situations are also evaluated in the study.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akın MY, Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler (Vedat 2014) google scholar
 • Aydoğdu M and Kahveci N, Türk Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku) (Adalet 2017) google scholar
 • Bahtiyar M, ‘Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere Satılması Durumunda Diğer Ortaklara Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme Hükümleri ve Etkileri’ (2001) 21 (2) BATİDER 83-126 google scholar
 • Baumann MR, Die Familienholding (Schulthess 2016) google scholar
 • Bozkurt T, Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) -Die Vinkulierung- (On İki Levha 2016) google scholar
 • Böckli P, Schweizer Aktienrecht (Schultess 2009) google scholar
 • Bösiger M, ‘Bedeutung und Grenzen des Aktionärbindungsvertrages bei personenbezogenen Aktiengesellschaften’ (2013) (1) REPRAX 1-17 google scholar
 • Buz V, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar (Yetkin 2005) google scholar
 • Bühler S, OTC-Handel mit nichtkotierten Aktien (Schulthess 2016) google scholar
 • Demirbaş F, ‘Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı’ (2016) 65 (2) AÜHFD 249-277 google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yetkin 2015) [Genel] google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Yetkin 2017) [Özel] google scholar
 • Eren F, Mülkiyet Hukuku (Yetkin 2011) [Mülkiyet] google scholar
 • Feyzioğlu FN, ‘Şuf’a Hakkının Kullanılması Mümkün Olan ve Olmayan Tasarruflar’ (1953) 19 (1-2) İÜHFM 222-269 [Hakkın Kullanılması] google scholar
 • Feyzioğlu FN, ‘Şuf’a Hakkının Mevzuu ve Süjeleri’ (1952) 18 (3-4) İÜHFM 875-902 google scholar
 • Feyzioğlu FN, Şuf’a Hakkı (Fakülteler Matbaası 1959) google scholar
 • Fischer D, Änderungen im Vertragsparteienbestand von Aktionärbindungsverträgen (Dike 2009) google scholar
 • Forstmoser P and Küchler M, Aktionärbindungsverträge Rechtliche Grundlagen und Umsetzung in der Praxis (Schulthess 2015) google scholar
 • Furer A, Schnyder AK and Roth Pellanda K (eds), Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, (Art. 1-183 OR), CHK-Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Schulthess 2016) google scholar
 • Germann S, Die personalistische AG und GmbH - Unter besonderer Berücksichtigung von Aktionär- und Gesellschafterbindungsverträgen (Dike 2015) google scholar
 • Giger H, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Der Grundstückkauf, Art. 216-221 OR, vol VI/2/1/3 (Heinz Hausheer ed Stämpfli 1997) google scholar
 • Gloor M and Flury AE, ‘Die Call Option an Aktien beim Tod eines Aktionärs’ (2005) 101 (13) SJZ 305-313 google scholar
 • Guhl T and others, Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Haldels- und Wertpapierrechts (Schulthess 2000) google scholar
 • Gümüş MA, ‘6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Akdi Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerinin (TBK m. 237/III, 238, 239 ve 240-242) Değerlendirilmesi’ (2011-2012) 8-9 (2-1) YÜHFD (Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan) 435-453 google scholar
 • Haab D, ‘Der Aktionärbindungsvertrag - Vereinbarung zur Ergänzung des Aktienrechts und Mittel für eine massgeschneiderte Nachfolgeregelung’ (2007) (5) ST 383-386 Hintz-Bühler M, Aktionärbindungsverträge (Stämpfli 2001) google scholar
 • Honsell H, Vogt NP and Watter R (eds), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH, vol 2 (Helbing Lichtenhahn 2012) google scholar
 • Honsell H, Vogt NP and Wiegand W (eds), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, vol 1 (Helbing Lichtenhahn 2011) Huguenin C, Obligationenrecht – Algemeiner und Besonderer Teil (Schulthess 2012) google scholar
 • Karasu R, Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi (2th edn, Yetkin Yayınları 2015) google scholar
 • Kılıçoğlu A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (17th edn, Turhan 2013) google scholar
 • Kizir M, ‘6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi’ (2016) 22 (3) MÜHF-HAD (Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, vol 2) 1773-1796 google scholar
 • Kläy H, Die Vinkulierung (Helbing & Lichtenhahn 1997) Kostkiewicz JK and others (eds), OR Kommentar – Schweizersiches Obligationenrecht (3rd edn Orell Füssli 2016) google scholar
 • Matt I, Der bedingte Vertrag im schweizerischen und liechtensteinischen Privatrecht (Schulthess 2014) google scholar
 • Meier Hayoz A and Doğanay Ü (trs), ‘Şuf’A Akdi’ (1967) 33 (3-4) İÜHFM 273-287 Meyer M, ‘Vinkulierte Aktien in der Zwangsverwertung’ (1997) 93 SJZ 22-26 google scholar
 • Moroğlu E, ‘Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği’ Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan (Beta 2000) 515-529 google scholar
 • Müller R and Biedermann K, ‘Der Aktionärbindungsvertrag als Unterstützungsmassnahme bei der Nachfolge- und Nachlassregelung’ (2015) (6) AJP 885-895 google scholar
 • Müller-Chen M and Huguenin C (eds), Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe (Art. 184 – 318 OR), CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Schulthess 2016) google scholar
 • Narbay Ş, ‘6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Senetlerinin Devri’ (2012) XVI (3-4) EÜHFD 201-251 google scholar
 • Narbay Ş, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri (Seçkin 2003) [Pay Defteri] google scholar
 • Okutan Nilsson G, Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri (Çağa Hukuk Vakfı 2004) google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku, vol 1 (Vedat 2014) google scholar
 • Pulaşlı H, Şirketler Hukuku Şerhi, vol 2 (Adalet Yayınevi 2014) google scholar
 • Rüegg J, Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken (Jörg Schmid ed Schulthess 2014) google scholar
 • Rütter J and Zwyssig K, ‘Aktionärbindungsverträge’ (2010) (3) TREX 142-144 google scholar
 • Serozan R, Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma (Fakülteler Matbaası 1979) google scholar
 • Tekinalp Ü, Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Vedat 2012) google scholar
 • Uzel N, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam (On İki Levha 2013) google scholar
 • Vischer M, ‘Vorkaufsrechte an Aktien’ (2014) (1) GesKR 82-88 von der Crone HC, Aktienrecht (Stämpfli 2014) google scholar
 • Yavuz C, Acar F and Özen B, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Beta 2014) google scholar
 • Zevkliler A and Gökyayla E, Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri (Turhan 2013) google scholar
 • Zobl D, ‘Die Pfandrechtliche Sicherung von Erwerbsberechtigungen in Aktionärbindungsverträgen’ in Hans Caspar von der Crone and others (eds), Neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht Festschrift für Peter Forstmoser (Schulthess 2013) 401-413 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akbay, D. (2019). Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), 697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


AMA

Akbay D. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019;77(2):697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


ABNT

Akbay, D. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 77, n. 2, p. 697-746, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Akbay, Direnç,. 2019. “Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2: 697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


Chicago: Humanities Style

Akbay, Direnç,. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2 (Jul. 2022): 697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


Harvard: Australian Style

Akbay, D 2019, 'Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, pp. 697-746, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


Harvard: Author-Date Style

Akbay, D. (2019) ‘Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), pp. 697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008 (6 Jul. 2022).


MLA

Akbay, Direnç,. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, 2019, pp. 697-746. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


Vancouver

Akbay D. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];77(2):697-746. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008 doi: 10.26650/mecmua.2019.77.2.0008


ISNAD

Akbay, Direnç. Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler”. İstanbul Hukuk Mecmuası 77/2 (Jul. 2022): 697-746. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0008ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim13.03.2019
Son Revizyon20.11.2019
Kabul28.11.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.