Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0088   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0088    Tam Metin (PDF)

İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”

Harun Yılmaz

Genel olarak idare hukuku, idarenin görev, yetki ve teşkilat yapısı ile hukuka aykırılıklara karşı öngörülen denetim mekanizmalarını düzenleyen kuralları ele almaktadır. Doktrinde idare hukukunun işlevine ilişkin ise, idarenin denetim altında tutulması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesine katkı sunulması olmak üzere iki temel anlayış ortaya konulmaktadır. Bu anlayışlar, idare hukukunun işlevine dair geliştirilmiş trafik ışığı metaforunu oluşturan iki önemli teori olarak kırmızı ışık ve yeşil ışık teorilerinin esasını teşkil etmektedir. Söz konusu teorilerden kırmızı ışık teorisi, idarenin yargısal denetimini merkeze alırken; yeşil ışık teorisi, demokratik veya siyasi hesap verebilirlik biçimlerini ön plana çıkararak idare hukukunun faaliyetleri kolaylaştırıcı rolüne dikkat çekmektedir. Bu iki teorinin yanı sıra kabul edilen sarı ışık teorisi ise, yargısal denetimin önemini göz ardı etmemekle birlikte, yapılacak denetimler ile bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacı arasında bir denge kurulması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Çalışmada idare hukukunun işlevine yönelik bir yaklaşım olarak trafik ışığı metaforunu oluşturan kırmızı ışık, yeşil ışık ve sarı ışık teorileri incelenecektir. 

DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0088   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0088    Tam Metin (PDF)

An Approach to the Function of Administrative Law: “The Traffic-Light Metaphor”

Harun Yılmaz

Administrative law typically deals with the rules governing the duties, powers and organizational structure of the administration and the control mechanisms prescribed against illegalities. In the doctrine, there are two basic approaches related to the function of administrative law: keeping the administration under supervision and contributing to the effective provision of public services. These approaches constitute the basis of the red light and green light theories as two important theories that form the traffic-light metaphor developed for the function of administrative law. While the red light theory puts the judicial control of the administration at the center, the green light theory draws attention to the role of administrative law in facilitating activities by emphasizing the forms of democratic or political accountability. In addition to these two theories, while the accepted amber light theory does not ignore the importance of judicial supervision, it emphasizes the need to establish a balance between supervision to be conducted and the purpose of meeting the needs of individuals. In this study, the red light, green light and amber light theories, which constitute the traffic-light metaphor, will be examined as an approach to the function of administrative law. 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Administrative law, a branch of law that regulates the decision-making and rulemaking activities of administrative authorities, typically deals with the structures, duties and powers of administrative units on a large scale, as well as the methods and procedures that these units follow in the course of their activities, and their supervision. As for the function of administrative law, two main approaches are emphasized in the doctrine, namely, protecting the rights and interests of individuals and contributing to the effective provision of public services. In the doctrine, British public lawyers Carol Harlow and Richard Rawlings developed “the traffic-light metaphor” as an approach to the function of administrative law. In their traffic- light metaphor, while Harlow and Rawlings acknowledge the existence of “amber-light theory”, in terms of the function of administrative law, they basically put forth two theories, which are “red-light theory” and “green-light theory”. Red light theory, developed for the function of administrative law, defends the strong role of judicial supervision in investigating the activities of administrative authorities. The main goal of the red light theory is to control the activities of the administration in order to protect the rights and freedoms of individuals. At the heart of the said control is judicial control, which is conducted through the courts. In contrast to the red light theory, the green light theory argues that the function of administrative law is to facilitate the functioning of the administration, with the belief that administrative authorities will operate most efficiently when outside interventions are minimized. According to the green light theory, which provides a social and democratic perspective for the activities of the state –more specifically for the administration– administrative law should play a facilitating and auxiliary role for the administration in order to meet the needs of individuals and increase their satisfaction. The main purpose of the amber light theory as a third theory is to enable the effective implementation of democratic and political control mechanisms as well as judicial control. In amber light theory, the importance of judicial supervision, which forms the basis of red light theory, is not denied, but it is argued that the role of this supervision should be limited. This is because the strict approach of the judiciary in the face of the increasing needs of society may harm the administration›s duty to meet the needs of individuals by operating effectively. From this point of view, the amber light theory points on the one hand to the importance of judicial control as in the red light theory, while on the other hand, it emphasizes the need to balance the supervision to be conducted for the purpose of meeting the needs of individuals as required, which is the target of green light theory It should be noted that administrative law should have a function to ensure that the rights and freedoms of individuals are secured by keeping the administration within the boundaries of the law through the control mechanisms of the administration, while facilitating the proper fulfillment of the needs of individuals. Based on this, it can be said that the two inseparable functions of administrative law are to contribute to the proper provision of services as well as keeping the administration under control. Therefore, the ideal situation, “as accepted in the amber light theory”, is that administrative law has a structure capable of performing both functions.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akyılmaz B, Sezginer M and Kaya C, Türk İdare Hukuku (9th edn, Savaş Yayınevi 2018). google scholar
 • Alan N, “Demokratik Hukuk Devleti ve Anayasa” (2003) 58(1) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 1-9. google scholar
 • Aronson M and Groves M, Judicial Review of Administrative Action (5th edn, Pyrmont Lawbook Co.-Thomson Reuters 2013). google scholar
 • Atay EE, “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu” (2014) 1 Ombudsman Akademik 1-30. google scholar
 • Balta TB, Çev. Turgut T, “Türkiye’de İdare Hukuku ve İdare Bilimi” (1967) 22(4) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 261-266. google scholar
 • Brunet E, “A New Breed of Law Book?” (1985) 2 Duke Law Journal 523-539. google scholar
 • C. Aman Jr. A, “Administrative Law in Global Era: Progress Deregulatory Change and the Rise of the Administrative Presidency” (1988) 73(6) Cornell Law Review 1101-1247. google scholar
 • Cane P, “Theory and Values in Public Law” in Paul Craig and Richard Rawlings (eds), Law and Administration in Europe: Essays in Honour of Carol Harlow (Oxford University Press 2003) 3-23. google scholar
 • Coggon J, Syrett K and Viens AM, Public Health Law: Ethics, Governance and Regulation (Routledge 2017). google scholar
 • Craig P, “Theory and Values in Public Law: A Response” in Paul Craig and Richard Rawlings (eds), Law and Administration in Europe: Essays in Honour of Carol Harlow (Oxford University Press 2003) 23-47. google scholar
 • Çağlayan R, İdare Hukuku Dersleri (5th edn, Adalet Yayınevi 2017). google scholar
 • Duran L, İdare Hukuku Ders Notları (İÜHF Yayınları 1982). google scholar
 • Esparraga F and Ellis-Jones I, Administrative Law Guidebook (2nd edn, Oxford University Press 2016). google scholar
 • Galanga D, “Red Light and Green Light Theories: The United Kingdom and The Sri Lankan Experience” <https://www.academia.edu/22207010/Red_Light_and_Green_Light_Theori es_ The_United_Kingdom_and_the_Sri_Lankan_Experience>. google scholar
 • Goldring J, “Administrative Law: Teaching and Practice” (1986) 15 Melbourne University Law Review 489-507. google scholar
 • Gören Z, “Sosyal Devlet İlkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi” (1997) 14 Anayasa Yargısı Dergisi 93-153. google scholar
 • Gözler K, İdare Hukuku C.I (3rd edn, Ekin Basım Yayın Dağıtım 2019). google scholar
 • Gözlügöl SV, “Uluslararası Hukuk Boyutuyla Hukukun Üstünlüğü” (2013) XVII(1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1423-1453. google scholar
 • Gümüş AT, “Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü” (2010) 18(2) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 117-158. google scholar
 • Hancher L and Ruete M, “Forever Amber?” (1985) 48(2) The Modern Law Review 236-243. google scholar
 • Harlow C and Rawlings R, Law and Administration (3rd edn, Cambridge University Press 2009). google scholar
 • Jayakumar S, “Administrative Law in India-The Fire Fighting and The Fire Watching Functions” (2011) IV(2) Law Quest 81-90. google scholar
 • Kalabalık H, İdare Hukuku Dersleri C.I (5th edn, Seçkin Yayıncılık 2019). google scholar
 • Karayalçın Y, “Hukukun Üstünlüğü (Kavram – Bazı Problemler)” in Hayrettin Ökçesiz (eds), Hukuk Devleti (AFA Yayıncılık 1998). google scholar
 • Klaaren J, “Red Light, Green Light” (1999) 15 SAJHR 209-217. Leyland P and Anthony G, Textbook on Administrative Law (7th edn, Oxford University Press 2013). google scholar
 • Leyland P, The Constitution of The United Kingdom-A Contextual Analysis (3rd edn, Oregon Hart Publishing 2016). google scholar
 • Maree PJH, “Investigating an Alternative Administrative-Law System in South Africa” <https:// scholar.sun.ac.za>. O’Fee C, “A New Perspective on The Public-Private Divide? Justiciability of Government Contracting Decisions Following Ririnui and Problem Gambling” 49(1) VUWLR 133-155. google scholar
 • Özay İH, Günışığında Yönetim (3rd edn, Filiz Kitabevi 2017). google scholar
 • Rubenstein DS, “Relative Checks: Towards Optimal Control of Administrative Power” (2010) 51(6) William&Mary Law Review 2169-2241. google scholar
 • Scope of Administrative Law, <https://www.abyssinialaw.com/online-resources/study-on-line/ item/293-scope-of-administrative-law>. google scholar
 • Stott D and Felix A, Principles of Administrative Law (Cavendish Publishing Limited 1997). google scholar
 • Şen M, “İdarenin Yargısal Denetiminin Sınırlarına İlişkin Modeller” (2013) XVII(1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1623-1641. google scholar
 • Taggart M, “Prolegomenon to an Intellectual History of Administrative Law in the Twentieth Century: The Case of John Willis and Canadian Administrative Law” (2005) 43(3) Osgoode Hall Law Journal 223-267. google scholar
 • Taggart M, “Reinvented Government, Traffic Lights and The Convergence of Public and Private Law” (1999) Review of Harlow and Rawlings: Law and Administration PL124. google scholar
 • Tomkins A, “In Defence of The Political Constitution” (2002) 22(1) Oxford Journal of Legal Studies 157-175. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmaz, H. (2019). İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), 1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


AMA

Yılmaz H. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019;77(2):1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


ABNT

Yılmaz, H. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 77, n. 2, p. 1041-1059, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz, Harun,. 2019. “İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2: 1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


Chicago: Humanities Style

Yılmaz, Harun,. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2 (Jul. 2022): 1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


Harvard: Australian Style

Yılmaz, H 2019, 'İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, pp. 1041-1059, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz, H. (2019) ‘İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), pp. 1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088 (6 Jul. 2022).


MLA

Yılmaz, Harun,. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, 2019, pp. 1041-1059. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


Vancouver

Yılmaz H. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu”. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];77(2):1041-1059. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088 doi: 10.26650/mecmua.2019.77.2.0088


ISNAD

Yılmaz, Harun. İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: “Trafik Işığı Metaforu””. İstanbul Hukuk Mecmuası 77/2 (Jul. 2022): 1041-1059. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0088ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.09.2019
Son Revizyon16.11.2019
Kabul25.11.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.