Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2022.80.2.0005   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.2.0005    Tam Metin (PDF)

Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi

Zeynep Bahadır

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 305/A maddesi eklenmiş ve devlet yargısı bakımından hukukumuza “hükmün tamamlanması” müessesesi girmiştir. Bu maddeye göre “taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir”. Hükmün tamamlanmasına ilişkin bu düzenleme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 437’nci maddesinin dördüncü fıkrasında tahkim yargısı için mevcut olan hakem kararlarının tamamlanması müessesesinin devlet yargısı bakımından kabul edilmiş hâlidir. Hükmün tamamlanması müessesesi ile örneğin yargılama giderlerine veya vekâlet ücretine ilişkin hükümde eksiklik mevcutsa, mahkemeden unutulan bu hususla ilgili ek karar verilmesi istenebilir. Keza dava yığılmasında taleplerden biri hakkında karar verilmesinin unutulması ihtimalinde, mahkemeden hükmün tamamlanması talep edilebilir. Bu düzenleme sayesinde usûl ekonomisi sağlanmakta ve etkin bir hukukî korunma gerçekleşmektedir. Ancak hükmün tamamlanmasına ilişkin düzenlemenin devlet yargısı bakımından yeni olması ve düzenlemede müesseseye ilişkin birtakım muğlaklıklar bulunması sebebiyle meydana gelebilecek ve cevaplanması gereken bazı sorunlar mevcuttur. Bu sorunlardan ilki, verilen ilk karar ile hükmün tamamlanması sonucu verilen ek karara karşı kanun yoluna başvuru sürelerinin ayrı işlemesi ve bu kararların ayrı kesinleşmesi sebebiyle çelişkili kararların ortaya çıkma ihtimalidir. Bir diğeri ise bu kararların birbirlerinden ayrı icra edilip edilemeyeceği ve kararlar ayrı icra edilirse bu icra takiplerinin birleştirilip birleştirilemeyeceği şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmada da ilk karar ile ek kararın kesinleşmesi ile cebrî icrası bakımından ifade edilen problemler çerçevesinde sorunun tespiti yapılmış ve çözüm önerilerimiz sunulmaya çalışılmıştır.

DOI :10.26650/mecmua.2022.80.2.0005   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.2.0005    Tam Metin (PDF)

Effect of Completion of Judgments on Finalization and Enforcement of Judgments in Civil Procedure Law

Zeynep Bahadır

Article 305/A of the Code of Civil Procedure (Law No. 6100) was enacted pursuant to the Law on Amending the Code of Civil Procedure and Other Laws (Law No. 7251), and the institution of “completion of judgments” was introduced into our legal system. According to the article, “within one month from the notification of the judgment, each party may request a supplementary ruling from the court for matters left undecided partly or as a whole, even though they were asserted or ought to be resolved ex officio. Appellate remedies are available against these rulings.” Although this article, which allows the court to supplement its previous judgment, is completely new to the civil judiciary, it is actually an adaptation of article 437/4 of the Code of Civil Procedure, which allows this procedure in arbitration. Through completion of judgments, a supplementary ruling may be requested from the court to avert any omission in the judgment if a claim in accumulation was left unresolved or if such judicial costs as the attorney’s fee were not decided upon. This legislation serves the principle of procedural economy and the realization of a more effective legal protection. However, because completion of judgments is a brand-new institution in the civil judiciary with an ambiguous nature, several problems must be addressed. These problems can be classified into two categories: the possibility of contradictory judgments due to separate appellate remedies for both rulings, and the question of whether these judgments may be executed separately and, if so, whether they may be joined in the enforcement procedure. This paper examines these issues and presents possible solutions.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Article 305/A of the Code of Civil Procedure (Law No. 6100) was enacted pursuant to the Law on Amending the Code of Civil Procedure and Other Laws (Law No. 7251). According to the article, “within one month from the notification of the judgment, each party may request a supplementary ruling from the court for matters left undecided partly or as a whole, even though they were asserted or ought to be resolved ex officio. Appellate remedies are available against these rulings.” This is, in fact, an adaptation of article 437/4 of the Code of Civil Procedure, which allows this procedure in arbitration.

If a deficiency is found in the judgment, it can be eliminated through the completion of judgment. In other words, a supplementary ruling may be requested from the court to avert any omission in the judgment if a claim in accumulation was left unresolved or if such judicial costs as the attorney’s fee were not decided upon.

This legislation serves the principle of procedural economy and the realization of more effective legal protection. However, because completion of judgments is a new institution in the civil judiciary with an ambiguous nature, several problems that arise in the finalization and enforcement of judgments must be addressed. They can be classified into two categories: the possibility of contradictory judgments due to separate appellate remedies for both rulings, and the question of whether these judgments may be executed separately and, if so, whether they may be joined in the enforcement procedure.

Considering the identified problems, this study reaches the following conclusions:

Because of the separate appellate remedies for both rulings, the first and the supplementary rulings are also finalized independent of each other. In this context, if separate appellate remedies are applied against both rulings, it would be appropriate to join them in the remedies procedure. If appellate remedies are not applied against the first ruling but they are applied against the supplementary ruling, the first ruling constitutes the final judgment for the supplementary ruling. In the opposite case, if appellate remedies are not applied against the supplementary ruling but the first ruling is reversed as a result of the appellate remedy review, the conclusion must be reached by making a binary distinction:

On the one hand, if the supplementary ruling is independent of the first ruling, it is not possible for the judgments to affect each other, and there is no problem with the finalization of the judgment.

On the other hand, if the first and the supplementary rulings affect each other, with the finalization of the supplementary ruling, a final judgment occurs in terms of the merits of the legal relationship. Therefore, in the appellate remedies against the first ruling, the first ruling cannot be reversed. However, if the first ruling is reversed by disregarding the final decision, and this ruling becomes final, there are two final judgments that contradict each other in terms of the merits of the legal relationship, and a retrial of the second final judgment should be resorted to. However, if the supplementary ruling is only about judicial costs or attorney’s fees, the appellate remedies against the first ruling also affect the supplementary ruling.

In our opinion, it is possible for the first and the supplementary rulings to be executed separately. These judgments are separate final decisions, which are finalized separately and have separate appellate remedies. However, if the supplementary ruling is related to judicial costs or an accessory of the subject of the case that cannot be executed before it becomes final, enforcement is not possible before the first ruling is finalized.

If both rulings are executed separately, the joinder of enforcement procedures might be requested. However, even if these enforcement procedures are joined, they are independent enforcements.

The issues explained above must be clarified in the Turkish legislation. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akkaya T, ‘Medenî Usûl Hukukunda Hükmün (Nihai Kararların) Tamamlanması’ (2021) 25(1) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19-60. google scholar
 • Arslan AS, ‘Yargıtay Kararları Işığında İcra Takiplerinin Birleştirilmesi’ (2017) 13(37) Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 355-372. google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar Ayvaz S ve Hanağası E, İcra ve İflâs Hukuku (7. Bası, Yetkin 2021). google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar Ayvaz S ve Hanağası E, Medenî Usûl Hukuku (7. Bası, Yetkin 2021). google scholar
 • Arslandoğan B, ‘Alman Yargılama Hukukundaki Düzenleme Işığında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Hükmün Tamamlanması’ Başlıklı 305/A Hükmüne İlişkin Değerlendirmeler’ (2021) 9(1), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 117-133. google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, İcra ve İflâs Hukuku (İcra) (4. Bası, Yetkin 2021). google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, Medenî Usûl Hukuku (4. Bası, Yetkin 2021). google scholar
 • Bahadır Z, Medenî Usûl Hukukunda Kısmî Karar (Yetkin 2018). google scholar
 • Belgin Güneş D, ‘Medenî Usûl Hukukunda Hükmün Tamamlanması (HMK m 305/A)’ (2021) 12(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 313-328. google scholar
 • Bloomeyer A, ‘Kesin Hüküm Tesiri ve Sınırları’ (Çeviren: İrfan Yazman) (1968) 25(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 225-238. google scholar
 • Boran Güneysu N, Medenî Usûl Hukukunda Karar (Adalet 2014). google scholar
 • Deren-Yıldırım N, Türk, İsviçre ve Alman Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları (Alfa 1996). google scholar
 • Elzer O, Beck’scher Online-Kommentar ZPO (Hrsg: Vorwerk/Wolf) 40. Edition, 01.03.2021, ZPO § 321, Rn 1-54. google scholar
 • Erdoğan E, Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi (2. Bası, Yetkin 2020). google scholar
 • Ermenek İ, Medenî Usûl Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (Yetkin 2014). google scholar
 • Hanağası E, Davada Menfaat (Yetkin 2009). google scholar
 • Hendem B, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yeni Bir Düzenleme: Hükmün Tamamlanması’ (2021) 17(49) Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 611-655. google scholar
 • İyilikli AC, Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm (Yetkin 2016). google scholar
 • Kiraz TÖ, ‘Hükümlerin Tavzihine İlişkin Bazı Tespitler’ (2002) 1(2) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 127-154. google scholar
 • Kuru B ve Aydın B, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı (Yetkin 2020). google scholar
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Legal 2016). google scholar
 • Meriç N, ‘Türk Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları’ (2007) 2 Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 377-434. google scholar
 • Musielak HJ, Münchener Kommentar zur ZPO (6. Auflage 2020). google scholar
 • Muşul T, İcra ve İflâs Hukuku Esasları (6. Bası, Adalet 2017). google scholar
 • Özbay İ ve Erdem M, ‘Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması (HMK m 437)’ (2013) 1(2) Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 45-75. google scholar
 • Özekes M ve Boran Güneysu N, Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK m. 353/1-a-6) (On İki Levha 2021). google scholar
 • Özkaya-Ferendeci HÖ, Kesin Hükmün Objektif Sınırları (On İki Levha 2009). google scholar
 • Öztek S, Taşpınar Ayvaz, S ve Kale S, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi’ (2020) 149 TBB Dergisi 77-152. google scholar
 • Öztürk İ, ‘Bir Hükmün Bozulmasını Takiben Verilen Kararda Hesaplanan Yargı Harcından Bozulan Hüküm Dolayısıyla Ödenmiş Olan Harcın Mahsubu’ (2015) 5(2) Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 139-164. google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O ve Özekes M, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi’ (Lexpara Blog, 30 Mart 2020) < https://blog.lexpera.com.tr/hmk-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-2020-degerlendirilmesi/ > Erişim Tarihi 01 Ekim 2020. google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O ve Özekes M, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme’ (Değerlendirme) (2020) 150 TBB Dergisi 247-299. google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O ve Özekes M, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı (Ders Kitabı) (8. Bası, On İki Levha 2020). google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Sungurtekin Özkan M ve Özekes M, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı (6. Bası, On İki Levha 2019). google scholar
 • Prütting H und Gehrlein M, ZPO Kommentar (Bearbeiter: Christoph Thole) (1. Auflage, Luchterhand Köln 2010). google scholar
 • Saenger I, Zivilprozessordnung (9. Auflage 2021). google scholar
 • Selçuk S, ‘Hakem Kararlarının Tamamlanması Talep Edilmeden Aynı Sebeple İptal Talebinde Bulunulmasında Hukukî Menfaat’ (2018) 1 Ankara Barosu Dergisi 273-295. google scholar
 • Tanrıver S, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi (Yetkin 1996). google scholar
 • Tutumlu MA, ‘Hukuk Davaları İçin Zorunlu Bir Kurum: Hükmün Tamamlanması’ (Zorunlu) (2013) 11(132) Legal Hukuk Dergisi 53-64. google scholar
 • Tutumlu MA, ‘Hukuk Davalarında Hükmün Tamamlanması Kurum ve Uygulanma Koşulları’ (Hükmün Tamamlanması) (2020) 3 Ankara Barosu Dergisi 403-414. google scholar
 • Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, İcra ve İflâs Hukuku (8. Bası, Beta 2021). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Bahadır, Z. (2022). Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası, 80(2), 507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


AMA

Bahadır Z. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2022;80(2):507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


ABNT

Bahadır, Z. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 80, n. 2, p. 507-536, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Bahadır, Zeynep,. 2022. “Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi.” İstanbul Hukuk Mecmuası 80, no. 2: 507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


Chicago: Humanities Style

Bahadır, Zeynep,. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi.” İstanbul Hukuk Mecmuası 80, no. 2 (Sep. 2023): 507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


Harvard: Australian Style

Bahadır, Z 2022, 'Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 80, no. 2, pp. 507-536, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


Harvard: Author-Date Style

Bahadır, Z. (2022) ‘Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 80(2), pp. 507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005 (27 Sep. 2023).


MLA

Bahadır, Zeynep,. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 80, no. 2, 2022, pp. 507-536. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


Vancouver

Bahadır Z. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];80(2):507-536. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005 doi: 10.26650/mecmua.2022.80.2.0005


ISNAD

Bahadır, Zeynep. Medenî Yargıda Hükmün Tamamlanmasının Hükmün Kesinleşmesi ve Cebrî İcrası Bakımından Etkisi”. İstanbul Hukuk Mecmuası 80/2 (Sep. 2023): 507-536. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.2.0005ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim23.09.2021
Kabul06.06.2022
Çevrimiçi Yayınlanma22.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.