Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0099   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0099    Tam Metin (PDF)

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sıtkı Anlam Altay

Türk Marka hukukunda ard arda yaşanan bazı gelişmeler, Markaların Korunması Hakkında KHK zamanından beri var olan kullanma yükümüne aykırı davranışın sonucunu tartışılır hale getirmiştir. Bilindiği üzere, markanın beş yıl boyunca kullanılmaması, 556 sayılı KHK md 14 ve SMK md 9’a göre iptal yaptırımını beraberinde getirmektedir. Paris ve TRIPS Anlaşmaları da seçimlik olarak bu yaptırımı öngörmektedir. Sorun, Anayasa Mahkemesi kararı ile 556 sayılı KHK md 14’ün iptal edilmesi ve sadece dört gün sonra yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu md 9 ile bu düzenlemenin yeniden getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi kararının bir sonucu olarak, 06.01.2017 tarihi itibariyle markayı kullanma yükümü artık marka sahibine yüklenemeyecektir. Kanunların geriye yürümezliği ilkesinin bir sonucu olarak  ise SMK md 9, yürürlük tarihinden itibaren bir kullanma yükümü getirmektedir. Neticede, SMK’nın yürürlüğe girdiği tarihte, marka sahibi için kullanma yükümü bulunmadığı için, kullanma yükümü ancak 10.01.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu ise, kullanmadığı markaya dayanarak hak elde etmeye çalışan marka sahipleri lehine ve fakat bundan zarar gören kişiler aleyhine bir sonuçtur. Bu konuda doktrinde farklı görüşler ve çözüm önerileri bulunmakla beraber, SMK’ya yürürlük hükmü eklenmediği ve beş yıllık sürenin SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönem de göz önünde bulundurularak hesaplanacağı belirtilmediği sürece, çözüm önerileri yetersiz kalacak gibi görünmektedir. 

DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0099   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0099    Tam Metin (PDF)

Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals

Sıtkı Anlam Altay

Certain developments that occurred consecutively in the field of Turkish Trademark Law have rendered the outcome of the violation of the obligation to use a trademark, which exists since the Decree No.556 on Protection of Trademarks (the “Trademark Decree”), debatable. As is known, the non-use of a trademark for a period of five years leads to the sanction of revocation pursuant to the Trademark Decree art. 14 and the Industrial Property Law art. 9. The Paris Convention and TRIPS Agreement also regulate this sanction optionally. The problem at hand arose due to a gap of mere four days between the revocation of the Trademark Decree Art. 14 via Constitutional Court decision, and the date when IPL came into force and said provision was re-enacted through IPL art. 9. As a result of the Constitutional Court’s decision, as of 06.01.2017, the obligation to use the trademark cannot be imposed on the proprietor. As a consequence of the principle of non-retroactivity of laws, IPL art. 9 imposes an obligation to use beginning from the enforcement date of this law. Consequently, since there was no obligation to use for proprietor on the enforcement date, the obligation to use would have commenced on 10.01.2017. This situation is in favor of proprietors who seek to obtain rights based on the trademark they do not use, however to the detriment of an aggrieved party. Although the scholars have different opinions and solution proposals, these proposals seem to be inadequate, unless a provision governing enforcement is added to IPL and it is stated that the five-year period will be calculated considering the period before the enforcement date of the IPL.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akıllıoğlu T, ‘Yasaların Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar’ <www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/1a35a99dcbf3818_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20De rgisi> accessed 26 June 2019. google scholar
 • Aybay R, ‘Uluslararası Anlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri’ (2007) 70 Turkish Bar Association Review 187-213. google scholar
 • Bahadır Z, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (Turhan 2018). google scholar
 • Baysal B, ‘Kanunların Zaman Bakımından Yürürlüğü’, in Rona Serozan (ed), Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan (Adalet 2004). google scholar
 • Belgin D, ‘Anayasa’nın 90. Maddesinde (7 Mayıs 2004) Yapılan Değişikliğin Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ (2008) 66(4) Ankara Bar Review 110-113. google scholar
 • Çağlar H, ‘6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri’ (2017) XXI(1) Gazi University Faculty of Law Review 3-19. google scholar
 • Çolak U, Türk Marka Hukuku (4th edn, On İki Levha 2018). google scholar
 • Karaca OU, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları (Lykeion 2017). google scholar
 • Oğuz A, ‘Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi’ [2017] 128 Terazi Legal Review 21-31. google scholar
 • Özekes M, ‘Özel Hukuk-Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması’ in Sabih Arkan (ed), Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan (Turhan 2010). google scholar
 • Paslı A, Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri (Vedat 2014). google scholar
 • Paslı A, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönemdeki İptal Kararlarının Marka Hukukumuza Etkisi: Boşluk Var mı?’ (2016) 12(46) Legal Intellectual and Industrial Property Rights Review 491-520. google scholar
 • Paslı A, ‘Anayasa Mahkemesi’nin MarkKHK m.14’ü İptal Kararı’nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?’ (20 January 2017) <www.ticaretkanunu.net/makale-25> accessed 26 June 2019. google scholar
 • Sönmez NS, ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar’ (2018) 76(1) Istanbul Law Review 277–308. google scholar
 • Sözer AN, ‘Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından bir Değerlendirme’<https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/9-Ali- Naz%C4% B1m-S%C3%96ZER.pdf> accessed 26 June 2019. google scholar
 • Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Sınai Mülkiyet Kanunu (Vedat 2017). google scholar
 • Ülgen Ö, Anayasa Yargısında İptal Kararlarının Etkileri (On İki Levha 2016). google scholar
 • Ünsal ÖE, ‘2018 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu Fikri Mülkiyet Hukuku Bölümü’ <https://iprgezgini.org/2018/04/18/2018-yili-avrupa-birligi-ilerleme-raporu-fikri-mulkiyethukuku-bolumu/> accessed 26 June 2019. google scholar
 • Ünsal ÖE, ‘Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli”nden İzlenimler’ (11 March 2018) <https://iprgezgini.org/2018/03/11/marka-hukukunda-kullanmama-nedeniyle-iptal muessesesinde-yasanan-guncel-gelismeler-ve-sorunlar-panelinden-izlenimler> accessed 26 June 2019. google scholar
 • Yasaman H, Altay SA, Ayoğlu T, Yusufoğlu F and Yüksel S, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi (Vedat 2004). google scholar
 • Yüzbaşıoğlu N, ‘Mayıs 2004’de Anayasanın 90’ıncı Maddesine Eklenen Hükmün Türk Anayasallık Blokuna Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme’, in Öget Öktem Tanör (ed), Bülent Tanör’e Armağan (Legal 2004). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Altay, S. (2019). Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), 897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


AMA

Altay S. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019;77(2):897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


ABNT

Altay, S. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 77, n. 2, p. 897-923, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Altay, Sıtkı Anlam,. 2019. “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2: 897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


Chicago: Humanities Style

Altay, Sıtkı Anlam,. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2 (Jul. 2022): 897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


Harvard: Australian Style

Altay, S 2019, 'Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, pp. 897-923, viewed 6 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


Harvard: Author-Date Style

Altay, S. (2019) ‘Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), pp. 897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099 (6 Jul. 2022).


MLA

Altay, Sıtkı Anlam,. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, 2019, pp. 897-923. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


Vancouver

Altay S. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 6 Jul. 2022 [cited 6 Jul. 2022];77(2):897-923. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099 doi: 10.26650/mecmua.2019.77.2.0099


ISNAD

Altay, Sıtkı Anlam. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. İstanbul Hukuk Mecmuası 77/2 (Jul. 2022): 897-923. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0099ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.11.2019
Son Revizyon12.12.2019
Kabul13.12.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.