Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0011   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0011    Tam Metin (PDF)

Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması

Nejat Aday

Uygulamadaki adıyla vesayet tedbir şerhi, TMK m 420 kapsamında verilen geçici hukuki koruma önlemleri arasında en çok uygulananıdır. Ancak bu önlemin ne anlama geldiği konusunda mahkemeler ve kararı uygulayan merciler arasında tam bir fikir birliği bulunmadığından uygulamada ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki vesayet hukukunun amacı, belirli zayıflık durumu içinde bulunan kişilerin esenliğinin sağlanmasıdır. Dolayısı ile vesayet makamının alacağı geçici hukuki koruma önlemlerinin de bu amaca hizmet etmesi gerekir. Aksi takdirde bu önlemler kanun koyucunun amacına aykırı olarak ilgili kişinin esenliğini tehdit eden sonuçlar doğurabilmektedir. Uygulamada vesayet makamlarınca verilen geçici hukuki koruma önlemlerine ilişkin kararlara karşı kanun yollarına başvuru hakkı da tanınmamaktadır. Hukuka aykırı olan bu uygulama nedeniyle konuya ilişkin olarak yüksek mahkeme içtihatları oluşmamakta, böylece uygulamada yeknesaklık sağlanamamaktadır. Çalış-mamızda kısıtlı uygulama örneklerinden hareketle sorunu ortaya koyarak bazı çözüm yolları önerilmeye çalışılmıştır. 

DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0011   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0011    Tam Metin (PDF)

Provisional Legal Protection in Protection Law and Surveillance Measure Application

Nejat Aday

With the name given to it in practice, precautionary wardship annotation is the most common temporary protec-tive measure among those that are outlined in Art. 420 TCC. However, since there is not a complete consensus about the meaning of this measure between the courts and the offices that execute the decision, big problems arise in practice. Nonetheless the purpose of the wardship is to maintain the welfare of the people in a certain state of weakness. Therefore, the temporary protective measures that the wardship office rules should serve this purpose. If not, against the purpose of the lawmaker, these measures may result in threatening the welfare of the relevant person. In practice, the temporary protective measures ruled by wardship offices are not allowed to be appealed. Because of this illegitimate practice, there are no Supreme Court decisions about this subject, therefore unity in practice cannot be maintained. In this study, we attempt to suggest some solutions by presenting the problem with reference to limited examples from practice.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Wardship is regulated under the title of “wardship” in the Third Part of the Second Book of Turkish Civil Code titled Family Law. In articles 396-494 of the Civil Code, regulations on restricting the persons in need of protection, which are called narrow tutelage, are included. The purpose of our study is to examine some of the current problems related to the temporary protection measures given by the court during the restriction and wardship process within the scope of these regulations and the custody measure comment which is often applied by the courts to express all such measures. However, these measures are sometimes applied to even after the appointment of a guardian, and similar problems are encountered in the measures taken with or after the restriction decision. Therefore, other measures related to wardship law are mentioned in our study as appropriate. Essentially, the interim measures provided for in TCC Art. 420, which are examined in detail below, are intended to provide temporary legal protection within the period until the relevant decision is taken and a guardian is appointed. For this reason, in cases of necessity in the interim period, judges and temporary legal protections are decided upon for the works and transactions that the guardian will perform at the time or in the future. The law does not define a custody/wardship measure between temporary legal protections. TCC art. 420/1 sets out in general terms that the guardianship authority may take interim measures required by guardianship duties before the appointment of a guardian. An example of temporary measures in the regulation is the temporary abolition of the capacity of the restricted candidate and the appointment of a representative. Accordingly, the wardship authority shall take the necessary measures ex officio before the appointment of the guardian, if wardship affairs are required; in particular, he may temporarily remove the person’s capacity to act and appoint a representative to him/her. It is understood from the phrase especially in the provision that the measures that can be taken by the court are not limited to these, and other measures may be taken due to the nature of the issue. Besides, according to the TCC art. 420, the person who has avoided wardship or who has objected to the appointment of guardian is obliged to carry out the duties of the guardian until another person is appointed. As discussed in detail below, the intention is to ensure as far as possible the well-being of people who are in a limited sense of custody in certain situations of weakness, and to protect them from the effects of these situations. The law is based on the assumption that necessary protection will be provided by the appointment of a guardian to the person who is in such situations of weakness and the custody provisions become effective from this moment on. This is because the final protection of the court will be ensured. Indeed, TCC m 419/1 regulates that wardship authority is obliged to appoint a guardian without delay. The purpose of the provision is to ensure the protection of the person concerned as soon as possible. However, in any case, there will be a short or long trial process until the guardian is appointed. In cases where a restriction decision is required to appoint a guardian, due to the nature of the work, the restriction decision will have to wait. Naturally, it will take time to find a suitable guardian. During this period, it may be necessary to decide on certain tasks such as having the limited candidate undergo emergency surgery, placement in an institution or following up a case or collecting the receivable for health reasons and monitoring the works required by the decision. The temporary legal protections provided for by this article (TCC art. 420) allow the necessary actions to be taken to protect the person concerned during this interim period. Because of this, in the period before the abolition of the wardship institution in Switzerland, the abolition of the capacity to act as a temporary legal protection measure and the appointment of a representative was called a temporary restriction in practice. This legal protection measure, which aims to ensure the protection of the restricted by the restriction decision and the use of the restricted candidate within the period from the appointment of a guardian, should not be called a temporary restriction.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Açıkgöz A, Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Hâller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları (Onikilevha 2017). google scholar
 • Affolter K, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, (Hrsg. Heinrich Honsell-Nedim Peter Vogt-Thomas Geiser) (2th edn, Helbing & Lichtenhahn 2002) Art. 406, N. 59, S. 2054. google scholar
 • Akçaal M, ‘İsviçre Medenî Kanunu’na Göre Kayyımlık Türleri’ (2018) 20 (2) DEÜHFD 63-87. google scholar
 • Albayrak H, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat (Yetkin 2013) google scholar
 • Arslan R, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici Hukuki Korumalar Konusunda Getirdiği Yenilikler’, (2013) Özel Sayı Bankacılar Dergisi 7-28. google scholar
 • Breitschmid P, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, (Hrsg. Heinrich Honsell-Nedim Peter Vogt-Thomas Geiser) (2th edn, Helbing & Lichtenhahn 2002) (Art. 386-391). google scholar
 • Dural M, Öğüz T, Gümüş MA, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku (Filiz 2019). google scholar
 • Ekşi N, ‘Yargıtay Uygulamasında Vesayete İlişkin Yabancı Kararların Tanınması Davalarında Karşılaşılan Sorunlar’ Public and Private International Law Bulletin, (2018) 38(1) 41-83. google scholar
 • Elçin D, ‘Vesâyet Ve Kısıtlılık Kararı Verilmesine Veya Sona Ermesine Ve Vesâyetin Yürütülmesine Uygulanacak Hukuk, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması’ (2018) 67 (2) AÜHFD 279-354. google scholar
 • Erişir E, Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri (Onikilevha 2013). google scholar
 • Ertürk F, Türk Hukukunda Vesayeti Gerektiren Haller, Vasi Tayini Ve Vesayetin Sona Ermesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2010). google scholar
 • Geiser T, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, (Hrsg. Heinrich Honsell-Nedim Peter Vogt-Thomas Geiser) (2th edn, Helbing & Lichtenhahn 2002) (Art. 396-397f). google scholar
 • Gençcan ÖU, 4721Sayılı Türk Medenî Kanunu Yorumu, Bilimsel Açıklama – Son İçtihatlar 2. Cilt, Md. 185-494 (Yetkin 2015). google scholar
 • Gözüm A, Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2011). google scholar
 • Gümüş MA, ‘Kısıtlı ve Kısıtlı Olmayan Ergin Kişilerin Koruma Amaçlı Özgürlüğünün Kısıtlanması’ (TMK 432-437) (2005) I/2, YÜHFD 189-228. google scholar
 • Günay İnan E, Aile Hukukunda Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2018) google scholar
 • Kaplan İ, ‘İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin Değerlendirilmesi’, (2018) 137 TBBBD 375-404. google scholar
 • Kayran B, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2012). google scholar
 • Köprülü B, Kaneti S, Aile Hukuku (2. Bası, Filiz1989). google scholar
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı (2th edn, Yetkin 2018). google scholar
 • Langenegger E, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, (Hrsg. Heinrich Honsell-Nedim Peter Vogt-Thomas Geiser) (2th edn, Helbing & Lichtenhahn 2002, (Art. 392-395). google scholar
 • Oğuzman K, Dural M, Aile Hukuku (2th edn, Filiz 1998). Öztan B, Aile Hukuku (6th edn, Turhan 2015). google scholar
 • Özuğur Aİ, Türk Medeni Kanununun Değişen Yeni Düzenlemeleriyle Açıklamalı – İçtihatlı Kişi Hukuku – Velayet Vesayet – Soybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler (5th edn, Seçkin 2016). google scholar
 • Sargın F, ‘Yetişkinlerin Milletlerarası Plânda Korunmasına Dair La Haye Sözleşmesi’ (2003) 52(2) AÜHFD 1-75. Schweizerischer Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), Bern 28 Juni 2006, BBL, 158 (2006), H. 36, (S. 7001-7196). google scholar
 • Taşkın F, Vesayet Organlarının Görev ve Sorumlulukları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2002). google scholar
 • Yavuz C, Erlüle F, Topuz M, Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği) (Beta 2017). google scholar
 • Yıldız E, Gürsoy S, Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul ve Esasları (Vedat 2010). google scholar
 • Yılmaz E, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Cilt 1 (Yetkin 2001). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aday, N. (2019). Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), 813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


AMA

Aday N. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019;77(2):813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


ABNT

Aday, N. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 77, n. 2, p. 813-846, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Aday, Nejat,. 2019. “Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2: 813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


Chicago: Humanities Style

Aday, Nejat,. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması.” İstanbul Hukuk Mecmuası 77, no. 2 (Jul. 2024): 813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


Harvard: Australian Style

Aday, N 2019, 'Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, pp. 813-846, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


Harvard: Author-Date Style

Aday, N. (2019) ‘Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(2), pp. 813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011 (13 Jul. 2024).


MLA

Aday, Nejat,. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 77, no. 2, 2019, pp. 813-846. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


Vancouver

Aday N. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];77(2):813-846. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011 doi: 10.26650/mecmua.2019.77.2.0011


ISNAD

Aday, Nejat. Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması”. İstanbul Hukuk Mecmuası 77/2 (Jul. 2024): 813-846. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0011ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.08.2019
Son Revizyon21.12.2019
Kabul22.12.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.