1961 Anayasasına Göre Milli Güvenlik Kavramı ve Milli Güvenlik Kurulu

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.023   
AuthorTayfun Akgüner

Milli Güvenlik, son yıllarda gittikçe güncelleşen bir kavram oldu. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Türkiye bakımından bu kavramın güncel olmasının başlıca nedeni olarak, belli bir dönemde yaşadığımız terörle de beslenen, iç bunalım gösterilebilir. Diğer ülkeler bakımından da, kavram, çeşitli ve karmaşık, uluslararası gelişmeler, değişik siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle yeni boyutlar kazanmaktadır.
Milli Güvenlik, ilk bakışta siyasal içeriği olan bir kavram gibi gözüküyorsa da, ayrıca, bir kamu hukuku kavramıdır. Bu kavram, çeşitli uluslararası belgelerde ve iç hukuklarda (Anayasalarda, kanunlarda ve diğer metinlerde), yer almaktadır. Anılan kavram, Anayasalarda bir «özgürlük sınırlama nedeni» olarak düzenlenmekte; Milli Güvenliğin sağlanması ve korunması gibi Yürütme Organına verilen çeşitli görevler arasında bulunmaktadır.
Milli Güvenlik, Türkiye’de, hakkında çok konuşulan fakat az yazılan kavramlar arasındadır. Millî Güvenlik Kurulu konulu ayrıntılı bir çalışma da yapılmamıştır. Bu bakımdan elinizdeki kitap, hem bu boşluğu doldurma, hem de, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına yol açan Milli Güvenlik kavramının içeriğini ortaya koyma, bu kavramın kapsamını belirleme amacı gütmektedir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da, bir hükümet işlevi olarak Milli Güvenliğin sağlanması ve korunmasına yönelik yetki ve görevleri saymak, belirlemek, kapsam ve sınırlarını çizmektir. Ayrıca, bu çalışma ile, Millî Güvenlik Kurulu’nun Türk İdare örgütü içindeki yeri ve işlevini saptama gibi bir amaç da izlenmiştir.
Araştırmamız, zaman bakımından, 1982 Anayasası’nın hazırlandığı bir geçiş dönemine rastladı. Bunun için, anılan dönemde çeşitli kuruluşların, kişilerin yeni Anayasa ile ilgili önerileri içinde, Millî Güvenlik Kurulu hakkında yaptıkları öneriler de kitapta yer aldı. 1982 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» araştırmamız bittikten sonra yürürlüğe girdiği için, kitabın sonuna, bu Anayasa’nın ve çıkan bazı kanunların konumuzu ilgilendiren düzenlemeleri bir ek halinde kondu.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0868-4
PublisherIstanbul University Press
Publish Date20.12.1983
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.