CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.22   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.22    Full Text (PDF)

Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye İçin Yeni Bulgular

Betül MutlugünYeşim Erönal

Literatürde finansal gelişmenin toplumun daha geniş katmanlarının finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırarak daha adil gelir dağılımını sağlayacağına vurgu yapılsa da son yaşanan finansal kriz bu durumun aksine işaret etmektedir. Bu bağlamda, eşitsizlik, finansal sektör ve iktisadi büyüme arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak hem gelir eşitsizliğini azaltmada hem de yoksullukla mücadelede etkili politikaları uygulamak açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kuznets eğrisinin yeni bir yorumu olan ve kişi başına düşen gelirin dönüm noktasının finansal gelişmenin seviyesine bağlı olduğu durumu gösteren ters-U biçimindeki Finansal Kuznets eğrisi hipotezinin geçerliliği Türkiye için incelenmekte ve gelir eşitsizliğinin dinamikleri konusunda yeni kanıtlar sunulması amaçlanmaktadır. Finansal gelişme ve gelir eşitsizliğine dair yapılan teorik varsayımlar ve ampirik araştırmalar eleştirel yönden ele alındıktan sonra çalışmanın ampirik kısmında bahsedilen ilişki Türkiye ekonomisi finansal sisteminde yapısal kırılmaların gerçekleştiği dönemi kapsayan 1980-2020 yılları arası için test edilmektedir. Daha spesifik olarak, finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasında bir ilişki olup olmadığı sınanmakta ve bu ilişkinin yönünde finansal gelişmenin farklı aşamalarında gerçekleşen ayrışmalar ortaya konmaktadır. Çalışmanın bulguları finansal Kuznets eğrisi lehine kanıtlar içermektedir. Diğer bir deyişle, finansallaşma artarken gelir eşitsizliğinin artmakta olduğu, ancak belli bir eşik noktasını geçen finansallaşma endeksinin gelir eşitsizliğini azaltma eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır.References

 • Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A Theory of Trickle-Down Growth and Development. The Review of Economic Studies, 64(2), 151-172. https://doi.org/10.2307/2971707 google scholar
 • Ahmed, A. R., & Masih, M. (2017, May 11). What is the link between financial development and income inequ-ality? Evidence from Malaysia [MPRA Paper]. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79416/ google scholar
 • Altintaş, N., & Çalişir, M. (2018). Finansal Gelişmenin Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Bağlamında Gelir Dağılımına Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 7(1), Article 1. google scholar
 • Ang, J. B. (2010). Finance and Inequality: The Case of India. Southern Economic Journal, 76(3), 738-761. https://doi.org/10.4284/sej.2010.76.3.738 google scholar
 • Baiardi, D., & Morana, C. (2016). The financial Kuznets curve: Evidence for the euro area. Journal of Empirical Finance, 39(PB), 265-269. google scholar
 • Baiardi, D., & Morana, C. (2018). Financial development and income distribution inequality in the euro area. google scholar
 • Economic Modelling, 70, 40-55. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.10.008 google scholar
 • Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. Journal of Political Economy, 101(2), 274-298. google scholar
 • Bardhan, P. (2000). The Nature of Institutional Impediments to Economic Development. In M. Olson & S. Kahköhnen (Eds.), A Not-so-dismal Science: A Broader View of Economies and Societies (p. 0). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198294905.003.0011 google scholar
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2004). Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence. https://doi.org/10.3386/w10979 google scholar
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49. https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6 google scholar
 • Bittencourt, M. (2010). Financial development and inequality: Brazil 1985-1994. Economic Change andRest-ructuring, 43(2), 113-130. google scholar
 • Bradford, D. F., Fender, R. A., Shore, S. H., & Wagner, M. (2005). The Environmental Kuznets Curve: Exploring a Fresh Specification: Contributions in Economic Analysis & Policy, 4(1), 1-28. https://doi. org/10.2202/1538-0645.1073 google scholar
 • Bükey, A. M., & Akgül, O. (2021). Finansal Derinleşmenin Gelir Dağılımına Etkisi: BRICS-T Örneği. Sosyoe-konomi, 29(47), Article 47. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.15 google scholar
 • Çetin, M., & Şeker, F. (2016). Finansal gelişmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi İçin ampirik bir kanıtt. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 3(2), Article 2. google scholar
 • Chiu, Y.-B., & Lee, C.-C. (2019). Financial development, income inequality, and country risk. Journal of Inter-national Money and Finance, 93(C), 1-18. google scholar
 • Clarke, G. R. G., Xu, L. C., & Zou, H. (2006). Finance and Income Inequality: What Do the Data Tell Us? Southern Economic Journal, 72(3), 578-596. https://doi.org/10.2307/20111834 google scholar
 • de Haan, J., & Sturm, J.-E. (2017). Finance and income inequality: A review and new evidence. European Jour-nal of Political Economy, 50, 171-195. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2017.04.007 google scholar
 • Demirtaş, C., Soyu Yildirim, E., & Tuğlu Dur, D. (2023). Do Oil Prices Have an Effects on Food Prices Fresh Evidences from Türkiye. Journal of Business Research - Turk. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1574 google scholar
 • Destek, M., Okumuş, İ., & Manga, M. (2017). Türkiye’de finansal gelişim ve gelir dağilimi ilişkisi: Finan-sal Kuznets eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2). https://avesis.ebyu.edu.tr/publication/details/613e-636c-a3d2-4ed5-9e04-a9b69a0adf82/turkiyede-finansal-gelisim-ve-gelir-dagilimi-iliskisi-finansal-kuz-nets-egrisi google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366). https://doi.org/10.1080/01621459.19 79.10482531 google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057. https://doi.org/10.2307/1912517 google scholar
 • Dumrul, C., İlkay, S. Ç., & Dumrul, Y. (2021). Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: Yapisal Kirilmali Eş-bütünleş-me Testleri ile Türk Ekonomisine İlişkin Ampirik Bir Analiz. Sosyoekonomi, 29(50), Article 50. https://doi. org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.16 google scholar
 • Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52. https://doi.org/10.2307/2297811 google scholar
 • Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Jour-nal of Political Economy, 98(5), 1076-1107. google scholar
 • Greenwood, J., & Smith, B. D. (1997). Financial markets in development, and the development of financi-al markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 21(1), 145-181. https://doi.org/10.1016/0165-1889(95)00928-0 google scholar
 • Hepsağ, A. (2017). Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.32331/sgd.373949 google scholar
 • Hepsağ, A. (2022). Ekonometrik zaman serileri analizlerinde güncel yöntemler (WinRATS Uygulamalı). Der Yayınları. google scholar
 • Hepsağ, A., & Akçalı, Y. B. (2019). Finansal zaman serilerinde birim kök hipotezinin test edilmesinde kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler yöntemi yaklaşımı: Rasyonel fiyat köpükleri üzerine bir uygulama. XIII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 63-68. google scholar
 • Im, K. S., Lee, J., & Tieslau, M. A. (2014). More Powerful Unit Root Tests with Non-normal Errors. In Fests-chrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 315-342). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_10 google scholar
 • Im, K. S., & Schmidt, P. (2008). More efficient estimation under non-normality when higher moments do not de-pend on the regressors, using residual augmented least squares. Journal of Econometrics, 144(1), 219-233. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.01.003 google scholar
 • Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: A panel data approach. Empirical google scholar
 • Economics, 51(1), 291-314. https://doi.org/10.1007/s00181-015-1008-x google scholar
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737. https://doi.org/10.2307/2118406 google scholar
 • Koçak, E., & Uzay, N. (2019). The effect of financial development on income inequality in Turkey: An estimate of the Greenwood-Jovanovic hypothesis. Review of Economic Perspectives, 19(4), 319-344. https://doi. org/10.2478/revecp-2019-0017 google scholar
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28. https://doi.org/10.2307/1811581 google scholar
 • Lapavitsas, C. (2011). Theorizing financialization. Work, Employment & Society, 25(4), 611-626. google scholar
 • Law, S. H., & Tan, H. B. (2009). The Role Of Financial Development On Income Inequality In Malaysia. Journal of Economic Development, 34(2), 153-168. google scholar
 • Lee, H., Lee, J., & Im, K. (2015). More powerful cointegration tests with non-normal errors. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(4), 397-413. https://doi.org/10.1515/snde-2013-0060 google scholar
 • Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726. google scholar
 • Levine, R. (2021). Finance, Growth, and Inequality. IMF, Working Paper No. 2021/164. https://www.imf.org/ en/Publications/WP/Issues/2021/06/11/Finance-Growth-and-Inequality-460698 google scholar
 • Liang, Z. (2006). Financial development and income distribution: A system GMM panel analysis with application to urban China. Journal of Economic Development, 31(2), 1-21. google scholar
 • Ling-Zheng, Y., & Xia-Hai, W. (2012). Has financial development worsened income inequality in China? Evi-dence from threshold regression model. Journal of Finance and Economics. https://mpra.ub.uni-muenchen. de/85384/ google scholar
 • Lo Prete, A. (2013). Economic literacy, inequality, and financial development. Economics Letters, 118(1), 74-76. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.09.029 google scholar
 • Meng, M., Lee, J., & Payne, J. E. (2016). RALS-LM unit root test with trend breaks and non-normal errors: app-lication to the Prebisch-Singer hypothesis. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 21(1). https:// doi.org/10.1515/snde-2016-0050 google scholar
 • Nikoloski, Z. (2013). Financial Sector Development and Inequality: Is There a Financial Kuznets Curve? Journal of International Development, 25(7), 897-911. https://doi.org/10.1002/jid.2843 google scholar
 • Öztürk, S., Çetin, M., & Demir, H. (2021). Income inequality and CO2 emissions: Nonlinear evidence from google scholar
 • Turkey. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01922-y google scholar
 • Palma, G. (2009). The revenge of the market on the rentiers. Why neo-liberal reports of the end of history turned out to be premature. Cambridge Journal of Economics, 33(4), 829-869. google scholar
 • Pata, U. K. (2020). Finansal Gelişmenin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri: Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi? Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), Article 3. https://doi. org/10.16951/atauniiibd.648695 google scholar
 • Rajan, R. G., & Zingales, L. (2004). Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity (8/13/04 edition). Princeton University Press. google scholar
 • Schmidt, P., & Phillips, P. C. B. (1992). LM tests for a unit root in the presence of deterministic trends*. Oxford Bulletin of Economics andStatistics, 54(3), 257-287. https://doi.Org/10.1111/j.1468-0084.1992.tb00002.x google scholar
 • Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2016). Financial development, poverty and rural-urban income inequality: Evidence from South Asian countries. Quality & Quantity, 50(2), 577-590. https://doi.org/10.1007/s11135-015-0164-6 google scholar
 • Shahbaz, M., & Islam, F. (2011, January 15). Financial development and income inequality in Pakistan: An application ofARDL approach [MPRA Paper]. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28222/ google scholar
 • Shin, Y. (1994). A Residual-Based Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of No Cointegration. Econometric Theory, 10(1), 91-115. google scholar
 • Tiwari, A. K., Shahbaz, M., & İslam, F. (2013). Does financial development increase rural-urban income inequ-ality? International Journal of Social Economics, 40(2), 151-168. google scholar
 • Townsend, R. M., & Ueda, K. (2006). Financial Deepening, Inequality, and Growth: A Model-Based Quantitative Evaluation. The Review ofEconomic Studies, 73(1), 251-280. google scholar
 • Yilmaz, V., & Demirgil, B. (2021). FİNANSAL GELİŞME VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.46849/guiibd.937122 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.