CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.07   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.07    Full Text (PDF)

The City Image in Vuelta by Octavio Paz

Mehmet İlgürel

This work analyzes Octavio Paz’s poetry book Vuelta from the viewpoint of the city motif. The images of the city that are employed in these poems portray it as a place that segregates and isolates its inhabitants. We observed that in various poems some characters and certain other elements resist this strong effect of the city without obtaining any results. In addition, the contrast between Nature, which assumes numerous positive qualities, and the city deserves special attention. Several examples of poems that mostly represent the city in a negative manner were analyzed. Among these works are one that expresses the city’s negative mental effect on individuals and another one that directly denigrates the city. The context of these poems leads the reader to consider a possible subtext related to the inevitable effort it takes to achieve fulfillment and happiness in the urban environment. Taking into consideration the poems that we analyzed and others from the same book, we concluded that urban space is presented, with several unfavorable allusions, as the antithesis of Nature. In this respect, elements pertaining to Nature, in addition to others that also bring wholeness and satisfaction, represent the opposite pole of the urban space. In addition, certain poems which make use of the city motif as a means or background for focusing on another concept other than alienation of people from the nature were also analyzed. In this way, the functions and characteristics of the city’s image in the book in question were clarified based on an integrated approach.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.07   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.07    Full Text (PDF)

Octavıo Paz’ın Vuelta Adlı Kitabında Şehir İmgesinin İşlenişi

Mehmet İlgürel

Bu çalışmamızda Octavio Paz’ın Vuelta başlıklı şiir kitabında şehir imgesinin işlenişine dair çözümlemeler gerçekleştirdik. Kullanılan, kente dair imgeler onu şehirlileri tecrit eden ve yalnızlaştıran bir uzam olarak yansıtmaktadır. Çeşitli şiirlerde karakterlerin ve diğer belirli öğelerin şehrin bu güçlü etkisine karşı direnç gösterdikleri ancak bu etkiden kurtulamadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, birçok olumlu niteliği üzerinde toplayan doğa ile şehir arasında bir karşıtlık dikkat çekmektedir. Büyük çoğunluğu kenti olumsuz bir biçimde temsil eden söz konusu şiirlerden çeşitli örneklerin çözümlemelerine ağırlık verilmiştir. Bunlar arasında, tipik olarak şehrin bireyler üzerindeki olumsuz ruhsal etkilerini işleyen bir şiirin yanı sıra, bu uzamı direkt olarak yeren bir diğer esere de yer verilmiştir. Bu şiirlerin bağlamı, okuru kentsel çevrede kendini gerçekleştirme ve mutluluğa ulaşma yolundaki kaçınılmaz çaba ile ilgili bir alt metni varsaymaya yöneltmektedir. Çözümlediğimiz şiirleri ve aynı kitapta yer alan diğerlerini göz önünde bulundurarak, kentsel mekânın pek çok olumsuz göndermeyle, Doğa’nın antitezi olarak temsil edildiği sonucuna varıyoruz. Bu açıdan, doğa ile ilgili öğeler, bütünlük ve doyum getiren diğer unsurların yanı sıra, kentsel mekânın zıt kutbunu temsil eder. Öte yandan şehrin farklı bir kavramın temsil edilmesi amacıyla “fon” ya da araç olarak kullanıldığı şiirlerin çözümlemeleri de gerçekleştirilmiştir. Böylelikle söz konusu kitapta yer alan şiirlerde şehir imgesinin işlev ve niteliklerine bütünsel biçimde açıklık getirilmektedir.References

  • İlgürel, M. (2017). Luis Garcıa Montero Şiirlerinin İmgelemin Antropolojik Yapıları Kuramı Bakış Açısından Çözümlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34(2), 107-126. google scholar
  • Paz, O. (1969). Los hijos del limo - Vuelta. Bogota: Oveja Negra. google scholar
  • Pina Zentella, M. (2004). Vision urbana en los poemas de Octavio Paz. Cuadernos americanos (104), 102118. google scholar
  • Verani, H. J., & Clark, D. D. (1982). Octavio Paz and the Language of Space. World Literature Today, 56(4), 631-635. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.