CHAPTER


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.06   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.06    Full Text (PDF)

The Noiseless Voice of Akbaba Village in Beykoz: Kethuda Canfeda Hatun

Ayşenur Karademir

This study aims to discover the history of Akbaba village, which is located in the Beykoz district of Istanbul. It was named after Mehmed Efendi, who was a dervish ghazi from Mehmed the Conqueror’s army. He built a dervish lodge, tekke, worshipped there until the rest of his life, and was then buried near it. Mehmed Efendi was known as Akbaba Sultan among the public, and his tomb has been a sacred place visited by Muslims since then. Canfedâ Khatun, a ketkhuda woman of Sultan Murad III.’s harem, established a mosque and other main buildings there as part of her pious foundation, waqf, and a village arose around them at the end of the sixteenth century. That was the way the land became a residential area during the Ottoman period. However, the waqf accounting registers reveal that there was more on Canfedâ Khatun’s mind as the tekke’s followers were janissaries in Akbaba. The village stayed as the way it was until 1826 when Sultan Mahmud II abolished the ocak of janissaries, ending all their tekkes, including the one in Akbaba. As its followers were exiled, Canfedâ’s waqf lost its importance in the village. It seems that nobody remembers the significance of her waqf at Akbaba today besides the name of Canfedâ Khatun. This work explores the roots of the village through the help of archival documents, especially from the waqf accounting registers.


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.06   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.06    Full Text (PDF)

Beykoz, Akbaba Köyünün Sessiz Sedası: Kethüdâ Canfedâ Hatun

Ayşenur Karademir

Bu çalışmanın amacı; Osmanlı arşiv belgeleri özellikle vakıf muhasebe defterleri üzerinden günümüzde Beykoz ilçesi sınırlarında bulunan Akbaba köyünün tarihine katkıda bulunmaktır. Geçmişi XV. yüzyıl ortalarına dayanan köy hakkında ilk bilinen Fatih Sultan Mehmed’in fetih ordusuna katılarak başarılar gösteren Mehmed Efendi’nin o dönem boş olan bu araziye gelerek yerleştiği ve bir tekke kurduğudur. Halk arasında Akbaba Sultan namıyla tanınan Mehmed Efendi, daha sonra ismiyle anılacak bu yerde ömrünü geçirmiş, vefat edince tekkesi civarına defnedilmiştir. Efsaneleşen hayat hikayesi ve bir fetih gazisine ait olan mezarı Akbaba’yı zamanla bir ziyaret mekanına dönüştürmüştür. Böylece nüfusunun artmaya başladığı anlaşılan Akbaba’ya Sultan III. Murad’ın (1574-95) hareminin Kethüdâ Kadını Canfedâ Hatun bir cami ve çeşitli hayır eserleri yaptırmıştır. Osmanlı vakıf geleneğine uygun olarak hayır eserleri kaderine bırakılmamış, gerektiğinde ihtiyaçlarının giderilmesi için Canfedâ Hatun’un İstanbul’daki vakfına bağlamıştır. Vakfa ait muhasebe defterlerinin ortaya koyduğu vakfın köydeki tekkeyi sahiplendiği, aralarında sürekli bir ilişkinin olduğudur. Bu ilişkiyi dikkate değer kılan husus; tekkenin müridlerinin yeniçeri askerleri olmasıdır. Sultan II. Mahmud’un 1826’da yeniçeri ocağını kaldırmasıyla diğer Bektaşi tekkeleri Akbaba’daki tekkede kapatılmış, müritleri sürgün edilmiştir. Böylece tekkeyle birlikte yerleşik hayata geçiş sürecinin başladığı Akbaba’nın tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu bölümde öncelikle tekkenin köydeki hayata etkisi, Canfedâ Hatun vakfının iktisadi, sosyal ve siyasi yönleri ve vakfın özelliklerinin bâniyesinin saraydaki kimliğiyle ilişkisi değerlendirilecek, ardından köyün günümüze kadar gelen akıbeti ele alınacaktır.



References

 • Akbaba’nın 90’lık Türbedarı Abdüssemi Yavrutürk (2014, 05 Kasım), Dost Beykoz Gazetesi https://dostbeykoz.com/akbaba-nin-90-lik-turbedari-abdussemi-yavruturk - Erişim Tarihi 09 Şubat 2020 google scholar
 • Akbasak, O. Akbaba beratları Mehmed Selahaddin Ekrem Efendi (Yavrutürk) Berat Belgesi : google scholar
 • http://www.osmanakbasak.com/beykoz/Beykoz_koyleri/Akbaba/Sayfalar/Akbaba%20Beratlari/‘%20%20%20Resimler.htm - Erişim Tarihi 09 Şubat 2020 google scholar
 • Altındağ,Ü.(1994).Dârüssaâde.Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 9. (Dârüssaâde in Turkiye Diyanet Foundation’s Encyclopedia of Islam Volume 9). (s. 1-3). İstanbul: Türkiye Diyane t Vakfı google scholar
 • Barkan,Ö.L.(1963).Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar(Researches on the Establishment and Functioning of Imarets in the Ottoman Empire). Journal of Faculty of Economics, 23 (1-2), 251-329 google scholar
 • Canatar, M. (2002).Kethüdâ. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 25 (Ketkhuda in Turkiye Diyanet Foundation’s Encyclopedia of Islam Volume 25). (s. 332-334). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı google scholar
 • Çerçi, F. (Haz.) (2000).Künhü’l-ahbâr’a göre II.Selim, III.Murad ve III.Mehmed Devirleri ve Âli’nin Tarihçiliği, Cilt 2. (According to Kunhu’l-ahbâr the Era of Selim II., Murad III. and Mehmed III. and Historiography of Âli Volume 2) Kayseri : Erciyes Üniversitesi google scholar
 • Ekicigil,R.(Yayın Kurulu Bşk.).(1982).Akbaba Hamamı, Akbaba Köyü, Akbaba Tekkesi, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi ,(İ.K.S.A.) Cilt 1 (Akbaba Bath, Akbaba Village, Akbaba Dervish Lodge in Istanbul’s Culture and Art Encyclopedia,Volume 1). (s. 515-518). İstanbul:Tercüman Gazetesi Kültür Yayını google scholar
 • Erzi,İ.(Haz.) (1987).Camilerimiz Ansiklopedisi-Hadikatü’l Cevami.Ayvansaraylı Hafız Hüseyin, Cilt 2 (Encyclopedia of the Mosques Hadikatü’l Cevami.Ayvansaraylı Hafız Hüseyin, Volume 2). İstanbul: Tercüman Aile ve Kültür Bakanlığı Yayınları google scholar
 • Güran,T.(2006).Ekonomik ve Mâli Yönleriyle Vakıflar-Süleymaniye ve Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları (Economic and Financial Aspects of the Waqfs-Suleymaniye and Sehzade Suleyman Pasha’s Waqfs), İstanbul: Kitabevi google scholar
 • İpşirli,M. (Haz.) (1989). Selânikî Tarihi 2 Cilt (Selânikî’s History), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi google scholar
 • İpşirli,M. (1993).Canfedâ Hatun. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 7.(Canfedâ Khatun in Turkiye Diyanet Foundation’s Encyclopedia of Islam Volume 7) (s. 150-151). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı google scholar
 • Kahraman,S.A.Dağlı,Y.,Dankoff,R.,Kurşun,Z.,Sezgin (Haz.).(2011).Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt 1.(The Book of Travels of Evliya Celebi Volume 1).İstanbul: YKY Yayınları google scholar
 • Karademir,A.(2018).Harem-i Hümâyûn Kethüdâsı Canfedâ Hatun’un Serveti ve Vakıfları (Ketkhuda of the Imperial Harem Canfedâ Hatun’s Wealth and Waqfs), Journal of Waqfs, 50, 85-116 google scholar
 • Koçu,R.E.(1958).Akbaba köyü, İstanbul Ansiklopedisi. Cilt 1 (Akbaba village in Encyclopedia of Istanbul Volume 1). (s. 504-505). İstanbul Ansiklopedisi ve Neşiriyat Kollektif Şirketi google scholar
 • Köprülü,M.F.(2005).İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi (Researches on Islam and Turkey’s Law History and Waqf Organization) (2.Baskı).Ankara :Akçağ Basım Yayım Pazarlama google scholar
 • Kuran,A.(1987).Sinan The Grand Old Masterof Ottoman Arhitecture.Istanbul:Ada Press Publishers google scholar
 • Orbay,K.(2005).Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları (vakfiyeler, şeriye sicilleri,mühimmeler,tahrir d. ve vakıf muhasebe d.) (Some Archive Sources of Waqfs-waqfiyyas, judicial court records,muhimmes, tahrir registers and waqf accounting books), Journal of Waqfs, 29,27-41 google scholar
 • Orbay,K.(2007). Structure And Content Of The Waqf Account Books As Sources For Ottoman Economic And Institutional History, Turcica Revue D’Etudes Turques,39,3-48 google scholar
 • Özcan, A.(2001).Kapıcı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 24(Kapici in Turkiye Diyanet Foundation’s Encyclopedia of Islam Volume 24). (s. 345-347). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı google scholar
 • Peirce, L.P. (1993).The Imperial Harem, New York: Oxford University Press google scholar
 • Singer,A.(2002). Constructing Ottoman Benifience-An Imperial Soup Kitchen in Jeruselam.Albany: State University of New York Press google scholar
 • Tanman,M.B.(1989). Akbaba Tekkesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 2.(Tekke of Akbaba in Turkiye Diyanet Foundation’s Encyclopedia of Islam Volume 2). (s. 212-222). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı google scholar
 • Thys-Şenocak,L.(2009). Hatice Turhan Sultan-Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler (Ottoman Women Builders-Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan) (Ayla Ortaç, Çev.).İstanbul: Kitap Yayınevi google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Belgeleri (BOA): Evkaf-ı Haremeyn Muhasebeciliği D. (EV.HMH), Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi D. (TS.MA. D). google scholar
 • Uluçay,M.Ç. (2011).Harem II. (The Imperial Harem II.) (4.Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat google scholar
 • Yediyıldız,B.(2003). XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi-Bir Sosyal Tarih İncelemesi (The Role of the Waqf Institution at XVIII.th Century’s Turkey-A Study of Social History), Ankara: Türk Tarih Kurumu google scholar


SHARE




Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.