CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.30   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.30    Full Text (PDF)

Cartels

İlhan Yiğit

Law No 4054 on the Protection of Competition, which was accepted in 1994 during the process of approximation of laws with EU acquis, fell behind of the changes in the EU competition law especially after the enactment of Regulation No 1/2003. Despite the steps have been taken by the communiques from the Turkish Competition Board in order to keep up with these changes, administrative regulations were not able to fill the absence of statutory regulations. Law No 7246 has amended several provisions of the Law No 4054 so that harmonization with the current EU law can be established. These amendments set forth important provisions regarding exemption, allowed Turkish Competition Board to apply de minimis principle, settlement and commitment mechanisms during the phase of investigation and impose structural remedies in case of infringement. On the other hand, further approximation with the Regulation is required regarding the relationship between the Board and courts, the scope of on-site investigation and imposing fines on the association of undertakings. Although there is a lack of provision on the limitation rules on criminal matters, Misdemaor Law fills this gap. This study examines these briefly mentioned topics. 


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.30   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.30    Full Text (PDF)

Karteller

İlhan Yiğit

Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, özellikle 1/2003 sayılı Tüzükle yapılan değişikliklerin gerisinde kalmıştır. Her ne kadar Kanunun uygulanmasında Kurulca çıkartılan tebliğlerle bu konuda önemli adımlar atılmışsa da, idari düzenlemelerin kanun sınırlarını aşamaması, bazı eksiklikleri hissettirmektedir. AB mevzuatına uyum sağlamak adına RKHK’nın birçok maddesinde, 7246 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler; muafiyet rejiminde, de minimis ilkesine dayanak oluşturmada, ihlalde yapısal değişiklikler getirilmesinde, soruşturma aşamasında uzlaşma ve taahhüt verilmesi konusunda önemli düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte Kurulla mahkemeler arasındaki ilişki, yerinde incelemenin kapsamı, teşebbüs birlikleri üyelerine cezaların uygulanması konularında hâlâ Kanunla Tüzük arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bunun haricinde ceza zamanaşımı konusunda eksiklikler bulunsa da, Kabahatler Kanunu ile bu konu doldurulmaktadır. İşbu çalışmamızda, kısaca bahsedilen bu konular ele alınmıştır. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.