Research Article


DOI :10.26650/annales.2023.73.0002   IUP :10.26650/annales.2023.73.0002    Full Text (PDF)

Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship

Zeynep Derya Tarman

This paper describes possible ways of acquiring Turkish citizenship in relation to those Syrians in Turkey who are under temporary protection status. The paper initially provides an overview of the types of international protection statuses under Turkish law following which temporary protection status is examined. Next, the Turkish Citizenship Act is analyzed through the status of Syrians in Turkey. In this regard, initially, the acquisition of Turkish citizenship through kinship and general neutralization are explained, following which exceptional ways of acquisition is elaborated upon. Then, acquiring Turkish citizenship through marriage is explained which is followed by the final section on acquisition of Turkish citizenship through adoption. In providing such explanations, Council of State decisions that reflect the discretionary powers of the administrative authorities as well as the interpretations under the doctrine are taken into account. While certain particularities and restrictions under the relevant laws exist and the discretionary powers of the administrative authorities as well as Turkish public policy concerns may cause obstacles, the Turkish Citizenship Act provides possible legal grounds for the naturalization of Syrians under temporary protection in Turkey.  


PDF View

References

 • Arıkan Gökçe, Göç Hukukunda Yabancıya Sağlanan Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal Koruma (On İki Levha Publishing 2020) google scholar
 • Asar Aydoğan, Yabancılar Hukuku (Temel Konular) (7th edn, Seçkin Publishing 2021) google scholar
 • Aybay Rona, Özbek Nimet, Ersen Perçin Gizem, Vatandaşlık Hukuku (Siyasal Publishing 2019) google scholar
 • Aydoğmuş Ayşe Yasemin, Aihs’e Ek 1 No’lu Protokole Göre Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi (On İki Levha Publishing 2016) Aydoğmuş Ayşe Yasemin, ‘Türk Hukukunda Geçici Korumadan Yararlananların Sınır Dışı Edilmesi’ (2017) 37(2) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 141 google scholar
 • Aygül Musa, ‘Evlât Edinme Yolu ile Vatandaşlığın Kaybedilmesi ve Kazanılması’ (2012) 99 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 45 google scholar
 • Aygün Mesut, Kaya Cansu, ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon’ (2016) 7(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 87 google scholar
 • Baran Çelik Neşe, ‘Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri’ (2015) 1 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 67 google scholar
 • Baran Çelik Neşe, ‘Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması’ (2017) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 357 google scholar
 • Bozkurt Kutluhan, Güncel Gelişmelerle Göç Hukuku (2nd edn, Legal Publishing 2022) google scholar
 • Çellkel Aysel, Erdem Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk (Beta Publishing 2017) google scholar
 • Çelikel Aysel, Öztekin Gelgel Günseli, Yabancılar Hukuku (26th edn, Beta Publishing 2021) google scholar
 • Çiçekli Bülent, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar (Seçkin Publishing 2009) google scholar
 • Çiçekli, Bülent, 6458 Sayılı Kanunla Güncellenmiş Yabancılar ve Mülteci Hukuku (6th edn, Seçkin Publishing 2016) google scholar
 • Çörtoğlu Koca Sema, Kavşat Candan, “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarlnca Geçici Koruma Kararlnln Kapsaml, Allnmasl ve Sona Ermesi” (2015) 1(1) Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 329 google scholar
 • Doğan Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku (18th edn, Savaş Publishing 2021) google scholar
 • Doğan Vahit, Türk Yabancılar Hukuku (6th edn, Savaş Publishing 2021) google scholar
 • Dost Süleyman, “Ulusal ve Uluslararasl Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriye’li Slğlnmacllarln Hukuki Durumu” (2014) 4(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 google scholar
 • Ekşi Nuray, ‘Suriyelilere Toplu Olarak Türk Vatandaşllğl Verilebilir mi?’ (2015) 89(2) İstanbul Barosu Dergisi 196 google scholar
 • Ekşi Nuray, ‘Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukukî Statüsü’ (2012) 10(119) Legal Hukuk Dergisi 3 google scholar
 • Ekşi Nuray, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku (5th edn, Beta Publishing 2018) google scholar
 • Elçin Doğa, “Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Saylll Avrupa Konseyi Yönergesi İle Geçici Koruma Yönetmeliği Araslndaki Benzerlik ve Farkllllklar” (2016) 124 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 9 google scholar
 • Erdem B. Bahadlr, ‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, Siyasi ve Vatandaşllk Hukuku Baklmlndan Türkiye’deki Durumlarl’ (2017) 37(2) Milletlerarasl Hukuk ve Milletlerarasl Özel Hukuk Bülteni 332 google scholar
 • Erdem B. Bahadlr, Türk Vatandaşlık Hukuku (8th edn, Beta Publishing 2020) google scholar
 • Erten Rifat, ‘5901 Saylll Türk Vatandaşllğl Kanununa Göre Türk Vatandaşllğlnln Kazanllmasl’ Prof. Dr. Flrat Öztan’a Armağan Cilt 1 (Turhan Publishing 2010) 917 google scholar
 • Fitzpatrick Joan, ‘Temporary Protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime’ The American Journal of International Law (2000) 94(2), 279 google scholar
 • Goodwin-Gill Guy, “The International Law of Refugee Protection”, in The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies (eds. Fiddian-Qasmiyeh, E., et. al), Oxford 2014 google scholar
 • Güngör Gülin, Tâbiiyet Hukuku (9th edn, Yetkin Publishing 2021) google scholar
 • Han Jenny, Kuras Amanda (2019) 1(1) ‘Climate Change and International Law: A Case for Expanding the Definition of “Refugees” to Accommodate Climate Migrants’ Fordham Undergraduate Law Review 50 google scholar
 • Huysal Burak, “Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de Bulunan Taşınmazlarına İlişkin Bazı Sorunlar ve Tespitler” (2007) 2 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 387 google scholar
 • İneli-Ciğer Meltem, Temporary Protection in Law and Practice (Brill 2018) google scholar
 • Jaeger Gilbert, ‘On the History of the International Protection of Refugees’ (2001) 83(843) The International Review of Red Cross, 727 google scholar
 • Jean-François/MCADAM, Jane ‘Non-Refoulement through Time: The Case for a Derogation Clause to the Refugee Convention in Mass Influx Emergencies’ (2004) 16(1) International Journal of Refugee Law, 4 google scholar
 • Kaya İbrahim, Yılmaz Eren Esra, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri (SETA Publishing 2015) google scholar
 • Kleinman Abby, ‘The Definition of a Refugee Under International Law: The Complexities Behind the Initial Deliberations and Modern Implications for Contemporary Refugees’ (2022) (Winter Issue Online Edition Volume 11) The Yale Review of International Studies <http://yris.yira.org/ essays/5622> accessed 10.04.2023 google scholar
 • Konyalı Gökçe, Uluslararası Hukukta Sığınma Hakkı (Seçkin Publishing 2021) google scholar
 • Levi Selim, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri (Legal Yayıncılık 2006) google scholar
 • Nomer Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku (28th edn, Filiz Publishing 2021) google scholar
 • Nurdoğan Ali Kemal, Öztürk Mustafa, ‘Geçici Koruma Statüsü ile Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Vatandaşlık Hakkı’ (2018) 23(3) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1163 google scholar
 • Oba Meltem Ece, ‘Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi’ (PhD thesis, Koç University 2018) google scholar
 • Obut Sait Kemal, Türk Hukukunda Yabancı Hakikî ve Hükmî Şahısların Aynî Haklardan İstifadesi (Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1956) google scholar
 • Övünç Öztürk Neva, Mültecinin Hukukî Statüsünün Belirlenmesi (1st edn, Seçkin Publishing 2015) google scholar
 • Özel Sibel, ‘Suriyeli Sığınmacıların Kitlesel Olarak Türk Vatandaşlığına Alınması Meselesinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi’ (2017) 91(3) İstanbul Barosu Dergisi 21 google scholar
 • Özel Sibel, ‘Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü’ (2020) 17(2) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 722 google scholar
 • Özkan Işıl, Göç ve Vatandaşlık Hukuku (Seçkin Publishing 2022) google scholar
 • Öztürk Neva Övünç, ‘Geçici Korumanın Uluslararası Koruma Rejimine Uyumu Üzerine Bir İnceleme’ (2017) 66(1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 201 google scholar
 • Partalcı Rümeysa, ‘Geçiçi Koruma Statüsündeki Kişilerin Türk Vatandaşlığına Başvuru Şartları’, Uluslararası Hukukta Göç ve Vatandaşlık (Yetkin Yayıncılık Ankara 2022) 309 google scholar
 • Pürselim Hatice Selin, “Temel Kavramlar Işığında Mülteci Hukukunun Gelişimi”, Uluslararası İlişkilerde Göç, Şirin Öner, Aslı/ Ihlamur, Öner/ Suna, Gülfer (Editor), (Der Yayınları 2018) 209 google scholar
 • Pürselim Hatice Selin, “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme’nin Kapsadığı Kişiler ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı”, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, Erman Hasan/Öğüz Tufan/Şıpka Şükran/İnal Emrehan/ Baysal Başak (Editors), (On İki Levha Yayıncılık 2020) 501 google scholar
 • Sargın Fügen, Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları (Yetkin Yayınları 1997) google scholar
 • Tiryakioğlu Bilgin, “Yeni Türk Vatandaşlığı Kanununun Eleştirel Analizi”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Sempozyum, Ankara, 2010 google scholar
 • Topal Ahmet Hamdi, ‘Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü’ (2015) 2(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 google scholar
 • Turhan Turgut, Tanribilir Feriha Bilge, Vatandaşlık Hukuku (4th edn, Yetkin Publishing 2017) google scholar
 • Yarar Güven, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri” (On İki Levha 2018) google scholar
 • Yılmaz Eren Esra, Mülteci Hukukunda Geçici Koruma (2nd edn, Seçkin Publishing 2021) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Tarman, Z. (2023). Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(73), 97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


AMA

Tarman Z. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2023;0(73):97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


ABNT

Tarman, Z. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 73, p. 97-119, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Tarman, Zeynep Derya,. 2023. “Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 73: 97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


Chicago: Humanities Style

Tarman, Zeynep Derya,. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 73 (Jul. 2024): 97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


Harvard: Australian Style

Tarman, Z 2023, 'Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 73, pp. 97-119, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


Harvard: Author-Date Style

Tarman, Z. (2023) ‘Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(73), pp. 97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002 (13 Jul. 2024).


MLA

Tarman, Zeynep Derya,. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 73, 2023, pp. 97-119. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002


Vancouver

Tarman Z. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];0(73):97-119. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002 doi: 10.26650/annales.2023.73.0002


ISNAD

Tarman, Zeynep Derya. Syrians under Temporary Protection and Their Acquision of Turkish Citizenship”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/73 (Jul. 2024): 97-119. https://doi.org/10.26650/annales.2023.73.0002TIMELINE


Submitted28.02.2023
Accepted02.06.2023
Published Online06.07.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.