Article


EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

Justina Setkute

In today’s competitive business environment greater numbers of companies are searching for sustainable competitive advantage by building long-term relationships with their customers. This study focuses on relationship marketing, marketing tool Facebook and its subsequent impact on the business performance. The existing literature highlights the importance of customer retention and the long-term relationships between the company and the customers. Social media and social networking sites with vast marketing capabilities are being quickly identified and adopted by successful companies. However, there is a lack of research in this area, especially identifying the implications Facebook can have on relationships between company and its customers. Consequently, this research aims to identify the uses of Facebook as a marketing tool in building and enhancing relationships with loyal customers. The primary objective of the study is to identify to what extent Facebook affects the relationships between loyal customers and company. In order to achieve research objective a highly structured questionnaire has been selected for the descriptive quantitative study. The study was conducted and primary data was collected in March – June 2011. While existing literature emphasises the importance of relationship marketing and the need to utilise new technological advantages for building and enhancing relationships with loyal customers, the primary research reveals controversial results. The overall trend is the customers have quite low level of loyalty to the telecommunications companies and they are not interested in committing to one service provider and creating long-lasting relationship. This study contributes to existing literature on relationship marketing and social networking sites and gives a broader outlook into these concepts by looking into Facebook as a relationship marketing tool. The findings of the study add more debate on Facebook as a relationship marketing tool and its effectiveness since the research partly denies the need of long-term relationships between companies and their customers. 

BİR İLİŞKİSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK FACEBOOK’UN ETKİLERİ: LİTVANYA TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

Justina Setkute

Günümüzün rekabetçi iş ortamında çok sayıda şirket müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurarak sürdürülebilir rekabet avantajı için uğraşmaktadır. Bu çalışma, ilişkisel pazarlama, pazarlama aracı olarak Facebook ve bunun işletme performansı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Mevcut alanyazın müşteriyi elde tutmanın ve şirket ile müşteriler arasındaki uzun vadeli ilişkilerin önemini vurgulamaktadır. Sosyal medya ve geniş pazarlama kapasitelerine sahip sosyal ağlar hızlı bir şekilde tespit edilip başarılı şirketler tarafından benimsenmektedir. Ancak, Facebook’un şirket ve müşteriler arasındaki ilişkiler üzerindeki olabilir etkilerini belirlemek başta olmak üzere bu alanda araştırma eksikliği vardır. Dolayısıyla bu araştırma sadık müşteriler ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek amacıyla bir pazarlama aracı olarak Facebook kullanımlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacı Facebook’un sadık müşteriler ile şirket arasındaki ilişkileri ne ölçüde etkilediğini belirlemektir. Araştırmanın amacına ulaşmak için tanımlayıcı nicel araştırmaya uygun olarak sağlam yapılandırılmış anket yapılmıştır. Çalışma Mart-Haziran 2011 tarihleri arasında yürütülmüş ve temel veriler toplanmıştır. Mevcut alanyazın ilişkisel pazarlamanın ve sadık müşterilerle ilişkileri geliştirmek için yeni teknolojik avantajlardan yararlanma ihtiyacının önemini vurgularken, temel araştırma çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Genel eğilim müşterilerin telekomünikasyon şirketlerine sadakatinin oldukça düşük seviyede olduğu ve bir servis sağlayıcı ile uzun ömürlü bir ilişki oluşturmak ve taahhüt altına girmekle ilgilenmedikleri yönündedir. Bu çalışma Facebook’u bir ilişki pazarlama aracı olarak inceleyerek ilişkisel pazarlama ve sosyal ağ siteleri kavramlarına dair daha genel bir görünüm sunmakta ve var olan alanyazına katkıda bulunmaktadır. Araştırma, şirketler ve müşteriler arasındaki uzun vadeli ilişkilerin ihtiyacını yadsımakta olduğundan çalışmanın bulguları Facebook’un bir ilişki pazarlama aracı olması ve etkililiği tartışmasını genişletmektedir


PDF View

References

 • Allfacebook.com (2011). Retreived April 7, 2011 from http://www.allfacebook.com/ google scholar
 • Apklause.lt (2014). Retreived April 7, 2011 from http://apklausa.lt/ google scholar
 • Ballantyne, D., Christopher, M. & Payne, A. (2003). Relationship Marketing: Looking Back, Looking Forward. Marketing Theory, 3 (1), 159-166. google scholar
 • Baron, S., Conway, T. & Warnaby G. (2010). Relationship Marketing: A Consumer Experience Approach. UK: Sage Publications Ltd. google scholar
 • Berry, L. L. (1983). Relationship Marketing. Berry, L. L., Shostak, G. L. & Upah, G. D. (Edited by), Emerging Perspectives of Services Marketing, USA: American Marketing Association, 25-38. google scholar
 • Berry, L. L. (2002). Relationship Marketing of Services – Perspectives from 1983 and 2000. Journal of Relationship Marketing, 1 (1), 71-77. google scholar
 • Boyd, D. M. & Ellison N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 210-230. google scholar
 • Brown, R. (2009). Public Relations and the Social Web: How to Use Social Media and Web 2.0 in Communications. UK: Kogan Page Ltd. google scholar
 • Buttle, F. (2009). Customer Relationship Management: Concepts and Technologies. 2nd Edition. UK: Butterworth-Heinemann/Elsevier. google scholar
 • Chaffey, D. & Smith, PR (2008). eMarketing eXcellence: Planning and Optimizing your Digital Marketing. 3rd Edition. UK: Butterworth-Heinemann/Elsevier. google scholar
 • Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne, D. (2002). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. UK: Butterworth-Heinemann/Elsevier. google scholar
 • Chung, C. & Austria, K. (2010). Social Media Gratification and Attitude Toward Social Media Marketing Messages: A Study of the Effect of Social Media Marketing Messages on On- line Shopping Value. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association, 581-586. google scholar
 • Comm, J. (2010). Twitter Power 2.0: How to Dominate your Market One Tweet at a Time. USA: John Willey & Sons, Inc. google scholar
 • Coyle, C. L. & Vaughn, H. (2008). Social Networking: Communication, Revolution or Evolution? Bell Labs Technical Journal, 13 (2), 13-18. google scholar
 • Culnan, M. J., McHugh, P. J. & Zubillaga, J. I. (2010). How Large U.S. Companies Can Use Twitter and Other Social Media to Gain Business Value. MIS Quarterly Executive, 9 (4), 243-259. google scholar
 • Dick, A. S. & Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2), 99-113. google scholar
 • Duffy, D. L. (2003). Internal and External Factors Which Affect Customer Loyalty. Journal of Consumer Marketing, 20 (5), 480-485. google scholar
 • Dutta, S. (2010). What’s Your Personal Social Media Strategy. Harvard Business Review, 88 (11), 127-130. google scholar
 • Ellison, N. B., Lampe, C. & Steinfield, C. (2009). Social Network Sites and Society: Current Trends and Future Possibilities. Interactions, 16 (1), 6-9. google scholar
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. & Lampe C. (2007). The Benefits of Facebook ‘Friends’: Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (4), 1143-1168. google scholar
 • eMarketer (2011). What brand marketers expect from social media followers, Retreived April 7, 2011 from http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008319 google scholar
 • Evans, L. (2010). Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter & Other Social Media. USA: Que Publishing. google scholar
 • Facebook Press Room (2011). Retreived April 7, 2011 from http://www.facebook.com/press.php google scholar
 • Gallaugher, J. & Ransbotham, S. (2010). Social Media and Customer Dialog Management at Star- bucks. MIS Quarterly Executive, 9 (4), 197-212. google scholar
 • Godson, M. (2009). Relationship Marketing. USA: Oxford University Press. google scholar
 • Grönroos, C. (2004). The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, Dialogue, Value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19 (2), 99-113. google scholar
 • Gummesson, E. (2002). Relationship Marketing in the New Economy. Journal of Relationship Marketing, 1 (1), 37-58. google scholar
 • Harker, J. H. (1999). Relationship Marketing Defined? An Examination of Current Relationship Marketing Definitions. Marketing Intelligence & Planning, 17 (1), 13-20. google scholar
 • Inside Facebook (2011). Retreived April 7, 2011 from http://www.insidefacebook.com google scholar
 • Jones, T. O. & Sasser, W. E. Jr. (1995). Why Satisfied Customers Defect. Harvard Business Review, 73 (6), 88-99. google scholar
 • Levy, J. R. (2010). Facebook Marketing: Designing your Next Marketing Campaign. 2nd Edition. USA: Pearson Education, Inc. google scholar
 • Mashable Inc. (2011). Retreived April 7, 2011 from http://www.mashable.com google scholar
 • Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994). The Commitment – Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58 (3), 20-38. google scholar
 • Ndubisi, N. O., Malhotra, N. K. & Wan, C. K. (2009). Relationship Marketing, Customer Satisfac- tion and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis from Asian Perspective. Journal of International Consumer Marketing, 21, 5-16. google scholar
 • Newson, A., Houghton, D. & Patten, J. (2009). Blogging and Other Social Media: Exploiting the Technology and Protecting the Enterprise. UK: Gower Publishing Ltd. google scholar
 • Oliver, R., L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63 (Special Issue), 44-33. google scholar
 • Palmer, A. (1997). Defining Relationship Marketing: An International Perspective. Management Decision, 35 (4), 319-321. google scholar
 • Palmer, A (2002). The Evolution Of An Idea: An Environmental Explanation Of Relationship Marketing. Journal of Relationship Marketing, 1(1), 79-94. google scholar
 • Payne, A. (1994). “Relationship Marketing – Making the Customer Count. Managing Service Quality, 4 (6), 29-31. google scholar
 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. & Calvert, S. L. (2009). College Students’ Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (3), 227-238. google scholar
 • Phillips, D. & Young, P. (2009). Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media. 2nd Edition, UK: Kogan Page Ltd. google scholar
 • Reichheld, F. F. (2001). Lead for Loyalty. Harvard Business Review, 79 (7), 76-84. google scholar
 • Reichheld, F. F., Markey, R. G. Jr. & Hopton, C. (2000). The Loyalty Effect – The Relationship Between Loyalty and Profits. European Business Journal, 134-139. google scholar
 • Reinartz, W. & Kumar, V. (2002). The Mismanagement of Customer Loyalty. Harvard Business Review, 80 (7), 86-94. google scholar
 • Rowley, J. (2005). The Four Cs of Customer Loyalty. Marketing Intelligence and Planning, 23 (6), 574-581. google scholar
 • Rundle-Thiele, S. (2005). Exploring Loyal Qualities: Assessing Survey-Based Loyalty Measures. Journal of Services Marketing, 19 (7), 492-500 google scholar
 • Ryšių reguliavimo tarnyba (2011). Ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių. Retreived June 14, 2011 from http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-mzk- m/2010-m..html google scholar
 • Sheth, J. N. (2002). The Future of Relationship Marketing. Journal of Service Marketing, 16 (7), 590-592. google scholar
 • Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (2002). Evolving Relationship Marketing Into A Discipline. Journal of Relationship Marketing, 1(1), 3-16. google scholar
 • Socialbakers.com (2011). Retreived April 7, 2011 from http://www.socialbakers.com google scholar
 • Socialbakers.com (2011). How Often Should You Post on Your Facebook Pages? Retreived June 6, 2011 from http://www.socialbakers.com/blog/147-how-often-should-you-post-on-your-face- book-pages/ google scholar
 • Socialbakers.com (2011). How Should a Social Media Report Look Like? Retreived June 6, 2011 from http://www.socialbakers.com/blog/128-how-should-a-social-media-report-look-like/ google scholar
 • Solis, B. & Breakenridge, D. (2009). Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media is Reinventing the Aging Business of PR. USA: Pearson Education Ltd. google scholar
 • Solis, B. (2011). Time Spent on Social Networks up to 82% Around the World. Retreived April 7, 2011 from http://www.briansolis.com/2010/02/time-spent-on-social-networks-up-82- around-the-wrold/ google scholar
 • Stelzner, M. A. (2010). Social Media Marketing Industry Report: How Marketers Are Using Social Media to Grow their Businesses. Retreived April 5, 2010 from http://marketingwhitepapers. s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2010.pdf google scholar
 • The Advance Guard (2009). Thoughts on How Brands Can Leverage Recent Changes to Facebook Pages, to Better Socialize Their Presence and Engage Their Fans. White Paper. Retreived April 10, 2011 from www.theadvanceguard.com/About_Face/About_Face_1.0.pdf. google scholar
 • Tns.lt (2010). Socialiniu Tinkle Svetainiu Naudojimas Tinkslinese Grupese. Retreived May 28, 2011 from http://www.tns.lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-kompiuteriu-ir-interneto-tyrimas-duome- nys-socialiniu-tinklu-svetaines google scholar
 • Uncles, M. D., Dowling, G. R. & Hammond, K. (2003). Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs. Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 294-316. google scholar
 • Veidaknyge.lt (2011). Retreived June 2, 2011 from http://www.veidaknyge.lt/ google scholar
 • Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (2008). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. UK: McGraw-HillCompanies, Inc. google scholar
 • Wilson, J. (2009). Social Networking: The Business Case. Engineering and Technology, 4 (10), 54-56. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Setkute, J. (2014). EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(46), 57-81. https://doi.org/null


AMA

Setkute J. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2014;0(46):57-81. https://doi.org/null


ABNT

Setkute, J. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 46, p. 57-81, 2014.


Chicago: Author-Date Style

Setkute, Justina,. 2014. “EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 46: 57-81. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Setkute, Justina,. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 46 (May. 2024): 57-81. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Setkute, J 2014, 'EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 46, pp. 57-81, viewed 18 May. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Setkute, J. (2014) ‘EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(46), pp. 57-81. https://doi.org/null (18 May. 2024).


MLA

Setkute, Justina,. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 46, 2014, pp. 57-81. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Setkute J. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 18 May. 2024 [cited 18 May. 2024];0(46):57-81. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Setkute, Justina. EXPLORING THE EFFECT OF FACEBOOK AS A RELATIONSHIP MARKETING TOOL: THE CASE OF LITHUANIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/46 (May. 2024): 57-81. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online15.06.2014

SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.