Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2022-1020006   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1020006    Full Text (PDF)

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Mustafa Orhan Özer

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ekonomik büyüme ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 2005:Q1-2021:Q1 dönemine ait üç aylık zaman serilerinin kullanıldığı çalışmada, ilk olarak değişkenlerin durağanlık durumları kesirli frekanslı Fourier Genişletilmiş Dickey– Fuller birim kök testi ile incelenmiştir. Birim kök testi, değişkenlerin ekonomik büyüme için I(0) ve işsizlik oranı için I(1) olduğunu göstermiştir. Daha sonra, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını sınamak amacıyla kesirli frekanslı Fourier ARDL sınır testi kullanılmıştır. Fourier bootstrap ARDL prosedüründen elde edilen bulgulara göre hem uzun hem de kısa dönemde büyümeden işsizliğe doğru tek yönlü negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik büyümede meydana gelen bir birimlik artış işsizlik oranının uzun dönemde 1.48 birim, kısa dönemde 0.09 birim azalmasına yol açmaktadır. Son olarak, kesirli frekanslı Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmış ve Fourier ARDL testinden elde edilen bulguları destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.

JEL Classification : C32 , E24 , O47
DOI :10.26650/ISTJECON2022-1020006   IUP :10.26650/ISTJECON2022-1020006    Full Text (PDF)

The Relationship between Economic Growth and Unemployment Rate: Fractional Frequency Fourier ARDL Bounds Test Approach

Mustafa Orhan Özer

The present study investigates the relationship between economic growth and the unemployment rate in Turkiye. First, the stationarity of the variables is examined using the fractional frequency Fourier Augmented Dickey–Fuller unit root test in the study, which covers the quarterly time series from 2005:Q1 to 2021:Q1. The unit root test reveals that the variables are I(1) for economic growth and I(0) for the unemployment rate. Afterward, the fractional frequency Fourier autoregressive distributed lag (ARDL) bound test was used to assess the existence of the long-run relationship between the variables. The findings of the Fourier bootstrap ARDL procedure reveal a unidirectional negative relationship between economic growth and the unemployment rate in both the long and short run. A unit increase in economic growth reduces unemployment rate by 1.48 and 0.09 units in the long and short run, respectively. Finally, the fractional frequency Fourier Toda–Yamamoto causality test is used, with the results supporting the Fourier ARDL test findings.

JEL Classification : C32 , E24 , O47

EXTENDED ABSTRACT


Sustainable economic growth is an indispensable condition for improving social welfare. By this way, substantial gains have been achieved in many countries in the last centuries. These gains include not only education and health, but also individual freedoms. However, unemployment has both economic and social costs. As a result, policymakers strive to reduce unemployment while maintaining high growth rates. At first glance, these two goals may appear mutually exclusive, but a lower unemployment rate may not encourage economic growth, or the jobless growth argument may be valid for the economy. Therefore, revealing the relationship between economic growth and the unemployment rate is critical for determining the best economic policy. 

Within the framework of the Fourier approach, this paper investigates the relationship between economic growth and the unemployment rate in Turkiye. The data set is quarterly and spans the years 2005:Q1 to 2021:Q1. The fractional frequency Fourier Augmented Dickey–Fuller unit root test proposed by Bozoklu, Yılancı, and Görüş (2020) is used to examine the variables’ stationarity of the variables. Meanwhile, their fractional frequency Fourier ARDL bounds test approach (Yılancı, Bozoklu, and Görüş, 2020) is applied to test the long-term relationship between the variables. The causality relationship between the variables is investigated using the fractional frequency Fourier Toda–Yamamoto causality test proposed by Pata and Yılancı (2020). The models based on the Fourier approachbased models detect unknown numbers, locations, and types of structural breaks in variables. These models avoid the loss of test power that occurs in econometric models using many estimated dummy variables. In the presence of structural breaks or nonlinear trends in series, powerful results are obtained (Banerjee, Arcabic, and Lee, 2017). Additionally, the tests used in this study consider fractional frequencies. Thus, information about the permanence of possible structural breaks can be obtained (Christopoulos and Leon-Ledesma, 2011). 

First, the stationarity of the variables is tested using the fractional frequency Fourier ADF unit root test, and the economic growth and unemployment rate are determined to be I(0) and I(1), respectively. Then, the fractional frequency Fourier ARDL bounds test is applied. The test results reveal a unidirectional relationship between economic growth and the unemployment rate in the long run. The long-term coefficient was negative and significant. A unit increase in economic growth reduces the unemployment rate by 1.48 units in the long run. Similarly, the short-run coefficient is negative and significant. A unit increase in economic growth reduces the unemployment rate by 0.09 units in the short run. The coefficient of the error correction model is negative and statistically significant, indicating provision of the dynamic equilibrium condition and elimination of a deviation from the short-run equilibrium in the long run. Convergence toward the equilibrium path took place at a speed of 0.13%. In other words, imbalances occurring in the short term are balanced after 7.52 periods (approximately 2 years). Finally, the fractional frequency Fourier Toda– Yamamoto causality test investigates the causal relationship between economic growth and the unemployment rate. The test results confirm the findings obtained from the fractional frequency Fourier ARDL bound test. 

This study reveals that the increase in economic growth led to a significant decrease in the unemployment rate in Turkiye. However, the effect of economic growth on the unemployment rate is extremely limited in the short run; hence, the high growth rate must be sustainable. Meanwhile, the unemployment rate does not affect economic growth. As a result, employment policies cannot be viewed as a tool for stimulating economic growth. These findings also call the jobless growth argument into question. The achievement of the high and sustainable economic growth target is expected to be sufficient to reduce unemployment rate and increase employment in Turkiye. 


PDF View

References

 • Abdul-Khaliq, S., Soufan, T. & Shihab, R. A. (2014). The relationship between unemployment and economic growth rate in Arab country. Developing Country Studies, 4(7), 62-66. google scholar
 • Abu, N. (2017). Does Okun’s law exist in Nigeria? Evidence from the ARDL bounds testing approach. Contemporary Economics, 11(2), 131-144. google scholar
 • Akay, H. K., Aklan, N. A. & Çınar, M. (2016). TÜRKİYE ekonomisinde ekonomik büyüme ve işsizlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 209-226. google scholar
 • Akcan, A. T. & Ener, M. (2018). Makroekonomik değişkenlerin işsizlik ile ilişkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 263-285. google scholar
 • Aksu, H. & Başar, S. (2016). Türkiye ekonomisinde hasılanın işsizlik üzerindeki dinamik etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 275-286. google scholar
 • Al-Sawaiea, K. M. (2020). The relationship between unemployment and economic growth in Jordan: An empirical study using the ARDL approach. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(2), 1068-1083. google scholar
 • Alhdiy, F. M., Johari, F., Daud, S. N. M. & Rahman, A. A. (2015). Short and long term relationship between economic growth and unemployment in Egypt: An empirical analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 454-462. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s3p454 google scholar
 • Amor, M. B. & Hassine, M. B. (2017). The relationship between unemployment and economic growth: Is Okun’s law valid for the Saudi Arabia case? International Journal of Economics and Business Research, 14(1), 44-60. google scholar
 • Apaydın, Ş. & Taşdoğan, C. (2019). Yapısal ve konjonktürel işsizlik çerçevesinde Okun yasası üzerine bir gözlem. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(1), 61-76. https://doi.org/10.17130/ ijmeb.2019149859 google scholar
 • Arı, A. (2016). Türkiye’deki ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisinin analizi: yeni bir eşbütünleşme testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 57-67. google scholar
 • Bağcı, E. & Börü, M. K. (2018). Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki: Türkiye’de ekonometrik bir analiz. International Journal of Academic Value Studies, 4(22), 890-897. google scholar
 • Banerjee, P., Arcabic, V. & Lee, H. (2017). Fourier ADL cointegration test to approximate smooth breaks with new evidence from crude oil market. Economic Modelling, 67, 114-124. https://doi. org/10.1016/j.econmod.2016.11.004 google scholar
 • Barışık, S., Çevik, E. İ. & Kırcı çevik, N. (2020). Türkiye’de Okun yasası, asimetri ilişkisi ve istihdam yaratmayan büyüme: Markov-Switching yaklaşımı. Maliye Dergisi, 159, 88-102. https://doi. org/10.24988/ije.202035104 google scholar
 • Bocutoğlu, E. (2014). Makro iktisat: Teoriler ve politikalar (11.bs). Bursa: Ekin Yayınevi. google scholar
 • Bozoklu, Ş., Yılancı, V. & Görüş, M. Ş. (2020). Persistence in per capita energy consumption: A fractional ıntegration approach with a Fourier function. Energy economics, 91, 1-12. https://doi. org/10.1016/j.eneco.2020.104926 google scholar
 • Brauninberg, M. & Pannenberg, M. (2002). Unemployment and productivity growth: an empirical analysis within an augmented Solow model. Economic Modelling, 19 (1), 105-120. google scholar
 • Ceylan, S. & Şahin, B. Y. (2010). İşsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisinde asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 157-165. google scholar
 • Chand, K., Tiwari, R. & Phuyal, M. (2017). Economic growth and unemployment rate: An empirical study of Indian economy. PRAGATI: Journal of Indian Economy, 4(2), 130-137. google scholar
 • Christopoulos, D. K. & Leon-Ledesma, M. A. (2011). International output convergence, breaks, and asymmetric adjustment. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 15(3), 1-33. google scholar
 • Dale, G. (2020). Rule of nature or rule of capital? Physiocracy, ecological economics, and ideology. Globalizations, 1-18. https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1807838 google scholar
 • Dilber, İ, Eryiğit, P. & Ayvaz Güven, E. T. (2015). Türkiye ve AB ülkelerinde ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki: Panel eşbütünleşme. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 69-79. google scholar
 • Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. Econometrica, 14(2), 137147. google scholar
 • Dritsakis, N, & Stamatiou, P. (2016). The effects of unemployment on economic growth in Greece. An ARDL bound test approach. The Romanian Economic Journal, 19(62), 53-72. google scholar
 • Dutt, A. K. (2010). The role of aggregate demand in classical-marxian models of economic growth. Cambridge Journal of Economics, 35(2), 357-382. https://doi.org/10.1093/cje/beq025 google scholar
 • Eğri, T. (2018). İşsizlik ve ekonomik çıktı ilişkisi: Mısır için Okun yasası analizi. Journal of Yasar University, 13(49), 68-78. https://doi.org/10.19168/jyasar.342728 google scholar
 • Enders, W. & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.04.081 google scholar
 • Erkuş, S., Gemrik, S. & Aytemiz, L. (2016, Eylül). Türkiye’de büyüme ve işsizlik ilişkisi: Okun yasasının asimetrik analizi. Scientific Cooperation for Future International Conference, Uşak Üniversitesi, Uşak. google scholar
 • Erdoğan, S., Yıldırım, D. Ç., Kırcı Çevik, N. & Tosuner Ünal, Ö. (2019). Okun yasasının geçerliliği: Türkiye’den ampirik bulgular. Maliye Dergisi, 177, 70-86. google scholar
 • Eser Yılmaz, B. (2014). Ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisi: Türkiye örneği. TİSK Akademi, 9(18), 26-47. google scholar
 • Fanti, L. & Manfredi, P. (2009). Neoclassical production theory and growth with unemployment: The stability issue revisited. Structural Change and Economic Dynamics, 20(2), 126-135. google scholar
 • Göçer, İ. (2015). Okun yasası: Türkiye üzerine bir uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-12. google scholar
 • Göktaş Yılmaz, Ö. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 63-76. google scholar
 • Grammp, W. D. (1952). The liberal elements in English mercantilism. The Quarterly Journal of Economics, 66(4), 465-501. google scholar
 • Harrod, R. F. (1937). Mr. Keynes and traditional theory. Econometrica, 5(1), 74-86. google scholar
 • Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. The Economic Journal, 49, 14-33. google scholar
 • Hayes, M. (2006). The economics of Keynes: A new guide to the general theory. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. google scholar
 • Kanca, O. C. (2012). Türkiye’de işsizlik ve iktisadi büyüme arasındaki nedenselliğin ampirik bir analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 1-18. google scholar
 • Kayode, A., Arome, S. & Anyio, S. F. (2014). The rising rate of unemployment in Nigeria: The socio-economic and political implications. Global Business and Economics Research Journal, 3(1), 68-89. google scholar
 • Kazgan, G. (2014). İktisadi düşünce veya politik iktisadın evrimi (19.bs). İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment interest and money. New York, NY: Harcourt, Brace and Company. google scholar
 • Kızılgöl, Ö. (2006). Türkiye’de büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 54-69. google scholar
 • Kim, J., Yoon, J. C. & Jei, S. Y. (2020). An empirical analysis of Okun’s laws in ASEAN using time-varying parameter model. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 540, 1-9. https:// doi.org/10.1016/j.physa.2019.123068 google scholar
 • Knotek, E. S. (2007). How useful is Okun’s law? Economic Review, 92(4), 73-103. google scholar
 • Kopuk, E. (2020). İşsizlik ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerine etkisi: 1988-2019 dönemi Türkiye incelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 11-22. https://doi.org/10.21733/ibad.769528 google scholar
 • Köse, Z. (2016). Türkiye ekonomisinde 2003-2014 döneminde ekonomik büyüme işsizlik ve enflasyon ilişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 54-71. google scholar
 • Kreishan, F. (2011). Economic growth and unemployment: An empirical analysis. Journal of Social Sciences, 7(2), 228-231. https://doi.org/10.3844/jssp.2011.228.231 google scholar
 • Lee, C. W. & Huruta, A. D. (2019). Okun’s law in an emerging country: An empirical analysis in Indonesia. google scholar
 • International Entrepreneurship Review, 5(4), 141-161. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0504.09 google scholar
 • Letiche, J. M. (2014). High levels of unemployment in the mercantilist era. Journal of the History of Economic Thought, 36(2), 237-251. https://doi.org/10.1017/S1053837214000248 google scholar
 • Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. google scholar
 • Makaringe, S. C. & Khobai, H. (2018). The effect of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016). Munich Personal RePEc Archive, 85305, 1-15. https://mpra.ub.uni-muenchen. de/85305/1/MPRA_paper_85305.pdf google scholar
 • McNown, R., Sam, C. Y. & Goh, S. K. (2018). Bootstrapping the autoregressive distributed lag test for cointegration. Applied Economics, 50, 1509-1521. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1366643 google scholar
 • Nazlıoğlu, S., Görmüş, N. A. & Soytaş, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradualshift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. https:// doi.org/10.1016/j.eneco.2016.09.009 google scholar
 • Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. Proceedings of the Business and Economics Statistics Section of the American Statistical Association, 98-104. google scholar
 • Onakoya, A. B. & Seyingbo, A. V. (2020). Economic growth and unemployment nexus: Okun’s two-version case for Nigeria, South Africa and United States of America. Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(1), 55-65. https://doi.org/10.22610/jebs.v12i1( J).3006 google scholar
 • Özçelik, Ö. & Uslu, N. (2017). Ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin var modeli ile analizi: Türkiye örneği (2007-2014). EKEV Akademi Dergisi, 21(69), 31-51. google scholar
 • Öztürk, S. & Sezen, S. (2018). Ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 1-14. google scholar
 • Pata, U. K. & Yılancı, V. (2020). Financial development, globalization and ecological footprint in G7: Further evidence from threshold cointegration and fractional frequency causality tests. Environmental and Ecological Statistics, 27, 803-825. https://doi.org/10.1007/s10651-020-00467-z google scholar
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Economics, 16(3), 289-326. google scholar
 • Piketty, T. (2014). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital (H. Koçak, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Romer, P. R. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037. google scholar
 • Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. google scholar
 • Soylu, Ö. B., Çakmak, İ. & Okur, F. (2018). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies, 11(1), 93-107. google scholar
 • Şentürk, M. & Akbaş, Y. E. (2014). İşsizlik-enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Journal of Yasar University, 9(34), 5820-5832. https://doi. org/10.19168/jyu.43548 google scholar
 • Takım, A. (2015). Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki: Granger nedensellik testi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27. google scholar
 • Thayaparan, A. (2014). Impact of inflation and economic growth on unemployment in Sri Lanka : A study of time series analysis. Global Journal of Management and Business Research: (B) Economics and Commerce, 13(5), 45-54. google scholar
 • Tiryaki, A. & Özkan, H. V. (2011). Economic activity and unemployment dynamics in Turkiye. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 173-184. google scholar
 • Turan, G. (2015). Türkiye’de büyüme ve işsizlik. Çimento İşveren Dergisi, 29(4), 10-17. google scholar
 • Tüzün, O., Ekinci, R. & Ceylan, F. (2020). Okun yasasının mıdas regresyon ile analizi: Türkiye örneği. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 53-60. https://doi.org/10.24988/ije.202035104 google scholar
 • Uysal, D. & Alptekin, V. (2009). Türkiye ekonomisinde büyüme-işsizlik ilişkisinin Var modeli yardımıyla sınanması (1980-2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 69-78. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.414713 google scholar
 • Uçan, O. & Çebe, G. N. (2018). 2008 krizi öncesi ve sonrası Türkiye’de ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ilişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 6-17. google scholar
 • Uslu, H. (2020). İstihdam yaratmayan ekonomik büyüme: Türkiye için Okun yasası çerçevesinde ekonometrik bir analiz. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 101-126. https://doi. org/10.17541/optimum.578251 google scholar
 • Ümit, Ö. & Karataş, Ö. (2018). Türkiye’de işsizlik ve işsizliği etkileyen makroekonomik faktörlerin ekonometrik analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 311-333. https://doi. org/10.17130/ijmeb.2018239934 google scholar
 • Ünsal, E. (2007). İktisadi büyüme. Ankara: İmaj Yayınevi. google scholar
 • Üzar, U. & Akyazı, H. (2018). Ekonomik büyüme ve işsizlik arasindaki ilişkinin OECD ülkeleri düzeyinde ekonometrik bir analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 463-479. google scholar
 • Van den Berg, H. (2013). Growth theory after Keynes, part I: The unfortunate suppression of the Harrod-Domar model. The Journal of Philosophical Economics, 7(1), 2-23. google scholar
 • Villaverde, J. & Maza, A. (2009). The robustness of Okun’s law in Spain, 1980-2004: Regional evidence. Journal of Policy Modeling, 31(2), 289-297. https://doi.org/10.1016/j. jpolmod.2008.09.003 google scholar
 • Watts, M. J. & Mitchell, W. F. (2000). The costs of unemployment in Australia. The Economic and Labour Relations Review, 11(2), 180-197. https://doi.org/10.1177/103530460001100203 google scholar
 • Yalçınkaya, Ö., Daştan, M. & Karabulut, K. (2018). Okun yasası bağlamında ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi: Türkiye ekonomisinden kanıtlar (2000:Q1-2017:Q4). Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), 8-27. google scholar
 • Yılancı, V., Bozoklu, Ş. & Görüş, M. Ş. (2020). Are BRICS countries pollution havens? Evidence from a bootstrap ARDL bounds testing approach with a Fourier function. Sustainable Cities and Society, 55, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102035 google scholar
 • Yüksel, S. & Oktar, S. (2017). Okun yasasının farklı gelişme düzeyindeki ülkelere ilişkin ekonometrik analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 323-332. https://dergipark. org.tr/tr/pub/muiibd/issue/30502/329945 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özer, M.O. (2022). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Istanbul Journal of Economics, 72(1), 269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


AMA

Özer M O. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Istanbul Journal of Economics. 2022;72(1):269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


ABNT

Özer, M.O. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 72, n. 1, p. 269-292, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Özer, Mustafa Orhan,. 2022. “Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 1: 269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


Chicago: Humanities Style

Özer, Mustafa Orhan,. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 1 (Jun. 2023): 269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


Harvard: Australian Style

Özer, MO 2022, 'Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı', Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 1, pp. 269-292, viewed 11 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


Harvard: Author-Date Style

Özer, M.O. (2022) ‘Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı’, Istanbul Journal of Economics, 72(1), pp. 269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006 (11 Jun. 2023).


MLA

Özer, Mustafa Orhan,. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı.” Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 1, 2022, pp. 269-292. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006


Vancouver

Özer MO. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 11 Jun. 2023 [cited 11 Jun. 2023];72(1):269-292. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006 doi: 10.26650/ISTJECON2022-1020006


ISNAD

Özer, MustafaOrhan. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Kesirli Frekanslı Fourier ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”. Istanbul Journal of Economics 72/1 (Jun. 2023): 269-292. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1020006TIMELINE


Submitted06.11.2021
Accepted27.05.2022
Published Online30.06.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.