Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2019-0005   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0005    Full Text (PDF)

Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences

Ahmet GüneyElif Çelik

Unemployment is one of the most important socio-economic problems waiting to be solved in Turkey as in most countries. It is known that unemployment creates economic, psychological and social effects on individuals. One of the most important impacts of unemployment on individuals is unemployment anxiety. Unemployment has a significant place in desperation of future and anxiety of unemployment of individuals aged 15-24. It is thought that membership of an NonGovernmental Organizations, social support from the environmental and social capital will reduce the unemployment anxiety on individuals. In this study, it has been analyzed whether there is a significant relationship between the social capitals and unemployment concerns of university senior students or not. In the study which was applied on the senior students of Atatürk University Faculty of Economics and Administrative Sciences, the existence of the relationship between these two variables was revealed by correlation analysis. The analysis was performed on the responses received from 155 participants who were found to be eligible for the study. As a result of the study, it is showed that there is a negative relationship between social capital and unemployment anxiety, furthermore individuals with high social capital levels decrease their unemployment anxiety. In terms of gender; the level unemployment concerns were higher among women, while in males, the level of social capital was higher. It was concluded that increasing social capital levels of individuals would reduce unemployment concerns and would look more hopeful to the future in this direction.

JEL Classification : B55 , D39 , E24
DOI :10.26650/ISTJECON2019-0005   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0005    Full Text (PDF)

Sosyal Sermaye İle İşsizlik Kaygısı Arasındaki İlişki: Atatürk Üniversitesi İİBF Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Ahmet GüneyElif Çelik

Çoğu ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çözüme kavuşturulmayı bekleyen en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında işsizlik yer almaktadır. İşsizliğin bireyler üzerinde birtakım ekonomik, psikolojik ve sosyal etkiler yarattığı bilinmektedir. İşsizliğin bireyler üzerinde yarattığı en önemli etkilerden biri de işsizlik kaygısıdır. 15-24 yaş aralığında yer alan bireylerin gelecekleriyle ilgili ümitsizliğe kapılmalarında ve işsizlik kaygısı yaşamalarında işsizlik önemli bir paya sahiptir. STK’ya üyeliğin, çevreden sağlanan sosyal desteklerin ve sosyal sermayenin bireyler üzerindeki işsizlik kaygısını azaltacağı düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda yapılan bu araştırmada; üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyal sermayeleriyle işsizlik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı analiz edilmiştir. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmış olan bu çalışmada, bu iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı korelasyon analizi ile ortaya konulmuştur. Çalışmaya katılan ve uygun bulunan 155 katılımcıdan alınan cevaplar üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda sosyal sermaye ile işsizlik kaygısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ve sosyal sermaye düzeyleri yüksek olan bireylerin işsizlik kaygılarının azalacağı tespit edilmiştir. Cinsiyete göre; kadınlarda işsizlik kaygısı erkeklerde ise sosyal sermaye düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Sosyal sermaye düzeyleri yükseldiğinde öğrencilerin işsizlik kaygılarının azalacağı ve bu yönde geleceğe daha ümitli bakacakları sonucuna varılmıştır.

JEL Classification : B55 , D39 , E24

EXTENDED ABSTRACT


In the historical process, the concept of social capital has been the subject of a variety of research in fields such as economics, sociology, business administration and political sciences. Social capital, which has become increasingly important in social structure and it has been used frequently in literature, trust, social networks and norms which consist a structure that support each other. The social capital required inside of social structure varies according to the level of development levels of the countries. The existence of these differences paves the way for the weakening of social networks and decreasing trust in society.

Another factor that is important for humanity and which takes its place in literature in this direction is anxiety. Anxiety is defined as the tension and fear that individuals feel instinctively against a threat. There are many economic, social and psychological reasons that cause individuals to be anxious during their lives, and they have an impact on despair. The main reason for this is the unemployment phenomenon related to the future of individuals. The overall unemployment rate for our country is 10,8% and the youth unemployment rate is 22%. This situation,shows that the most effected group by unemployment are the young individuals in the rage 15-24.

The aim of this study is to determine whether there is a meaningful relationship between the social capital of the senior students and the unemployment concerns or not. In this context, the research sample includes senior students in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Erzurum Atatürk University. In this study it is preferred data collection method based on quantitative data. The existence of the relationship between these two variables is tried to be revealed by correlation analysis. SPSS 22 statistical program was used to analyze the data. As a result of the study, a negative relationship was found between social capital and unemployment anxiety As the social capital of individuals increased, unemployment concerns decreased. In this respect, it can be interpreted that as the social capital of the students increases, the unemployment concerns related to their future will decrease in the opposite direction. According to the hypothesis results, there is a higher relation between social capital and unemployment anxiety sub-dimensions, personal pessimism and lack of self-confidence compared to other sub-dimensions. It can be said that a significant relationship was found between social capital and the lower dimensions of unemployment anxiety. As a matter of fact, as the social capital of students increases, there will be a decrease in personal pessimism and lack of self-confidence, and there will be decreases in social pressures and effects of their environment.

When the relationship between the sub-dimensions of social capital and unemployment anxiety is examined; It has been noted that the relationship between the value of life, which is one of the sub-dimensions of social capital, and unemployment anxiety has a higher rate than other sub-dimensions. As a result, any increase in the sub-dimensions of social capital reduces the unemployment concerns of individuals and it enables individuals to be hopefull about the their future. 

As a result of the differences analysis performed, social capital and unemployment anxiety levels differed according to the demographic characteristics of the students. It was observed that women’s perception of unemployment anxiety was higher than that of men. It can be said that the fact that women cannot find a working area in every sector in the labor market is effective in having unemployment anxiety about their future. As a result of the analyzes, it has been observed that the unemployment anxiety of the students who have work experience have a lower rate compared to the students who cannot have work experience. It was revealed that men’s perceptions of social capital were higher than women. It was observed that the individuals who had relatives in the job-finding point had higher rates of social capital perceptions than those who had no relatives in terms of employment. Unemployment concerns of the young people with high social capital have been low and an opposite relationship has been found between these two variables.


PDF View

References

 • Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital”, Richardson, J. G., (edt.) in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (1986), Westport, CT: Greenwood, pp. 241–258. google scholar
 • Büyükilikmen, A. Y. (2015). Sosyal Sermaye ve Ölçülmesi/Social Capital and Measurement. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 10, 45–52. google scholar
 • Coşan, B., Şahin, Ş. ve Yörübulut, M. Ç. (2017). Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Özel Sayısı, 220–238. google scholar
 • Çınar, O., Yavuz, S. ve Aslan, İ. (2012). Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Hakkındaki Tutum, Düşünce Ve Davranışları: Erzincan Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23, 103–124. google scholar
 • Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31–36. google scholar
 • Deveci, S. E., Çalmaz, A. ve Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal ve Demografik Faktörler İle İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189–196. google scholar
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3, 133–162. google scholar
 • Ergin, A., Uzun, S. U. ve Topaloğlu, S. (2016). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Etkenler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 3(3), 16–21. google scholar
 • Ersoy Kart, M. ve Erdost, H. E. (2008). Unemployment worries among Turkish university students. Social Behavior and Personality: An international Journal, 36, 275–288. google scholar
 • Fidan, Y. ve Yurdasever, E. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profilleri Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 219–248. google scholar
 • Fitzgerald, S. M. (1997). The Relationship Between Anxiety and Statistics Achievement: A MetaAnalysis. (Doctoral dissertation). Toledo: Toledo University. Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly, 22(1), 7–20. google scholar
 • Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, 1360–1380. google scholar
 • Hanifan, L. J. (1916). The Rural School Community Center. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, 130–138. google scholar
 • Işığıçok, Ö. (2017). İstihdam ve İşsizlik (3. bs). Bursa: Dora Basım. Işık, V. (2016). Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 11, 131–145. google scholar
 • Karabey, C. N. (2009), Girişimcilikte Fırsat Tanımlamayı Etkileyen Bireysel Faktörler: Beşeri ve Sosyal Sermaye Perspektifi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. google scholar
 • Karagül, M. (2015). Sosyal Sermaye ve İbn-İ Haldun’un Asabiyet Düşüncesi, 1st International Congress on Applied Sciences: Social Capital – UUBK, Konya-Türkiye. google scholar
 • Karagül, M. ve Masca, M. (2005). Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 37–52. google scholar
 • Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31–63. google scholar
 • Kıcır, B. (2010). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Psikolojik Etmenler Açısından Bir İnceleme. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Kıcır, B. (2017). Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış. Çalışma ve Toplum, 3, 1369–1396. google scholar
 • Kitapcı, İ. (2015). Motivasyonel Bir Güç Olarak Sosyal Sermaye Kavramı ve Rasyonalitesi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 7(1-2), 11–36. google scholar
 • Mouw, T. (2003). Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter?. American Sociological Review, 68(6), 868–898. google scholar
 • Niggemeyer-Hall, A. E. (2001). Family Interaction Factors & Anxiety in Adolescent Females. (Doctoral dissertation). Seattle: Seattle Pacific University. google scholar
 • Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23–42. google scholar
 • Özdemir, İ. (2013). Aile Yanında Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Özpınar, Ş., Özpınar, Ö., Çondur, F. ve İkizoğlu, F. (2016). Türkiye’de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 167–199. google scholar
 • Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, New Jersey. google scholar
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster, New York. google scholar
 • Sabatini, F. (2006). The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical Perspective. Nota di Lavoro-Working Paper, Fondazione Eni Enrico Mattei, No. 15, 1–35. google scholar
 • Tatlı, H. (2013). Yoksulluk ve Sosyal Sermaye: TRB1 Bölgesi’nde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Tekin, A. N. (2015). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. google scholar
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite Mezunlarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, 243–253. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2015). İstatistiklerle Gençlik/Youth Statistic 2014. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. google scholar
 • Türk Dil Kurumu (TDK) Online Sözlükleri, http://sozluk.gov.tr/. google scholar
 • Tüysüz, N. (2011). Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması. (Uzmanlık Tezi). Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. google scholar
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2015. Empowering Youth to Build Peace. Erişim Adresi: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234140. google scholar
 • Woolcock, M., & Narayan, D. (1999). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. World Bank Research Observer, 15(2), 225–249. google scholar
 • Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Özan, S., Güldal, D. ve Başak, O. (2007). Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları İle İlgili Yaşadıkları Anksiyete İle Sürekli Anksiyetelerinin Karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 19–24. google scholar
 • Yıldırım, K., Koyuncu, C., Yazıcı, A. ve Erdoğan, M. (2013). Mikro İktisat (e-kitap). Anadolu Üniversitesi Yayını 2632. Erişim Adresi: http://www.nevoku.com/mikro-iktisat--e-kitap--mikro-iktisat/ viewdeck/ab74d65b-65be-474e-bb19-08d27f8b2c43. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güney, A., & Çelik, E. (2019). Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Istanbul Journal of Economics, 69(1), 103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


AMA

Güney A, Çelik E. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Istanbul Journal of Economics. 2019;69(1):103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


ABNT

Güney, A.; Çelik, E. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 69, n. 1, p. 103-131, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Güney, Ahmet, and Elif Çelik. 2019. “Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences.” Istanbul Journal of Economics 69, no. 1: 103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


Chicago: Humanities Style

Güney, Ahmet, and Elif Çelik. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences.” Istanbul Journal of Economics 69, no. 1 (Feb. 2023): 103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


Harvard: Australian Style

Güney, A & Çelik, E 2019, 'Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences', Istanbul Journal of Economics, vol. 69, no. 1, pp. 103-131, viewed 4 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


Harvard: Author-Date Style

Güney, A. and Çelik, E. (2019) ‘Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences’, Istanbul Journal of Economics, 69(1), pp. 103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005 (4 Feb. 2023).


MLA

Güney, Ahmet, and Elif Çelik. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences.” Istanbul Journal of Economics, vol. 69, no. 1, 2019, pp. 103-131. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005


Vancouver

Güney A, Çelik E. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 4 Feb. 2023 [cited 4 Feb. 2023];69(1):103-131. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005 doi: 10.26650/ISTJECON2019-0005


ISNAD

Güney, Ahmet - Çelik, Elif. Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: An Application on Last Class Students at Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences”. Istanbul Journal of Economics 69/1 (Feb. 2023): 103-131. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0005TIMELINE


Submitted13.03.2019
Accepted17.06.2019
Published Online28.06.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.