Research Article


DOI :10.26650/di.2021.32.2.944782   IUP :10.26650/di.2021.32.2.944782    Full Text (PDF)

The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Ignaz Goldziher is accepted as the founder of hadith studies in the West. He is attributed as facilitating the method of historical criticism—which he inherited from the Western thought tradition—to hadiths. Goldziher, who significantly influenced his successors in the orientalist tradition, uses narration as the basis for his hadith evaluations and accepts them as the product of the religious, historical, and social developments in the first two centuries of Islam. In this study, Goldziher’s primary assertions—generated while evaluating the views and hadiths about the changes within Arab society following the pronouncement of Islam—are analyzed with reference to his primary work, Muhammedanische Studien. Goldziher attempts to understand the environment of Islam. The relevant period during his work, interprets the birth and development of Islamic sciences within the framework of these conditions. It is possible that Goldziher’s evaluations of hadith are influenced by his views on Islam and the history of Islam.

DOI :10.26650/di.2021.32.2.944782   IUP :10.26650/di.2021.32.2.944782    Full Text (PDF)

Goldziher’in Hadise Yaklaşımını Belirlemesi Açısından Erken Dönem İslam Toplumu Tasavvuru

Rahile Kızılkaya Yılmaz

İslamî ilimlerin farklı dallarına dair yaptığı çalışmalar sebebiyle önemli oryantalistler arasında zikredilen Ignaz Goldziher, Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edilmektedir. Onun oryantalist hadis çalışmaları bakımından önemi, Batı düşünce geleneğinden tevarüs ettiği tarihî tenkid metodunu hadislere uygulama yolunu açmış olmasıdır. Oryantalist gelenek içerisinde haleflerini önemli ölçüde etkileyen Goldziher, hadis değerlendirmelerinde ilgili rivayetin metnini esas almakta ve onların İslâm’ın ilk iki yüzyıldaki dinî, tarihî ve sosyal gelişmelerinin ürünü olduğunu kabul etmektedir. Bu çalışmada Goldziher’in İslam’ın tebliğiyle birlikte Cahiliye Arap toplumunda meydana gelen değişimlere dair görüşleri ve hadisleri değerlendirirken ön plana çıkan temel iddiaları, onun temel eseri mahiyetinde kabul edilen Muhammedanische Studien’den hareketle analiz edilecektir. İslam’ın geldiği ortamı ve ilgili dönemi anlamaya dönük çabasını eserinin tamamında ortaya koyan Goldziher, İslamî ilimlerin doğuşunu ve gelişimini bu şartlar çerçevesinde yorumlamaktadır. Goldziher’in hadis değerlendirmelerinin onun İslam dinine ve İslam tarihine dair görüşlerinden büyük ölçüde izler taşıdığını söylemek mümkündür.


EXTENDED ABSTRACT


Ignaz Goldziher’s (1850–1921) works form the basis of Islamic studies in the West. In order to understand his method of evaluating the hadiths, his ideas about Islamic history and the religion of Islam must first be analyzed. Goldziher’s views on hadith cannot be evaluated independently of his views on the history of Islam. Muhammedanische Studien has been translated into different languages. In his book, which is accepted as the main source for hadith studies in the West, the author attempts to read hadith based on the history of Islam. Goldziher considers the revival process of the Arab society following the birth of Islam from his own perspective and through the conflicts in the history of Islam. According to him, the creed of the Prophet Muhammad is the product of an original genius that would enable him to become a Prophet in his own society. However, Muhammad’s creed is unimportant for cultural history.

Goldziher suggests that the Islamic creed and the ancient Arab tradition are two ideologies irreconcilable in terms of their principles establishing social order. According to him, during the period of the birth of Islam there were tribes that were hostile to each other. Goldziher attempts to determine the dates when the hadiths emerged based on their contents and their texts. In addition, he claims that the majority of hadiths are the product of religious, historical, political, and social developments within the first two centuries of Islam. Goldziher had a significant influence on his successors in the orientalist paradigm, as he applied the method of historical criticism to the hadiths.

Goldziher’s method of evaluating hadiths is closely related to his convictions about the religion of Islam and early Islamic society. He accepts hadith texts as the product of the conditions and period in which they emerged and provides the beginning of the dating of the hadiths considered important for hadith studies in the orientalist literature. During his studies, he attempts to reveal the influence of foreign cultures on Islam. Goldziher claims that the prayer in the Islamic creed was quoted by the Prophet Muhammad from Jewish and Christian sharia.

According to Goldziher’s approach, the hadith is an oral tradition; Sunnah of Prophet is a tradition lived in religious or legal fields within the old Islamic society. The hadiths are the result of the religious, historical, and social developments of Islam in the first two centuries. However, Sunnah is the transmission of Arabic tradition during the Jahiliyya period as hadiths. By him idea that the Sunnah is the source of revelation settled in time. The legal aspect of the Prophetic Sunnah has increased in importance over time. Goldziher considers the hadiths as a set of teachings formed by “pious Muslims” according to the mentality of the Prophet Muhammad. According to his assessments, hadiths are a source for the birth of Islam and an important material for understanding the development and transformation process of Islam. Goldziher suggests that hadiths should be considered fabrications until proven otherwise. He neglects the most important aspect of the hadith— which is the isnad—and dates the hadith texts based on their contents. Goldziher claims that the isnads are fabricated, and establishes a connection between politics and hadith. He argues that the political convictions of religious groups were disguised as hadith. According to his claim, although the Umayyads were anti-religious, they fabricated political hadiths to ensure the obedience of the people. Goldziher claims that religious life in Islamic societies was not based on the Sunnah in the early period. He also evaluates the hadiths on their afflictions and the end of the world on a political and social basis.

Goldziher, who envisions an Islamic society in which hadith fabrication activities are intense, reads and interprets the entire history of hadith from this perspective. According to him, hadiths ordering the showing of respect to the Arab race were fabricated. In addition, these fabricated hadiths are important in the development of nations in Islam. According to Goldziher’s claim, apart from the sects, theological schools additionally fabricated hadith in order to impose their views and refute the views of their opponents. Opposing religious groups fabricated hadiths with the desire to accuse their opponents and legitimize their own opinions.

Goldziher suggests that religious circles opposing the administration fabricated hadiths in their favor. However, he claims that the Umayyad rulers also fabricated hadith in order to silence this opposition. Goldziher maintains that numerous hadiths have been fabricated on the principle of “equality of Muslims” as non-Arabs became Muslims—as a result of the spread of Islam to different lands. Goldziher claims that Islam was unable to prevent the tribal rivalries existing in the Jahiliyya Arab tradition. 


PDF View

References

 • Abdurraûf, Muhammed Avni. Yevmiyyâtü Ignaz Goldziher. nşr. Alexander Scheiber. Leiden: 1977. trc. ve thk. Muhammed Avni Abdurraûf ve Abdülhamid Merzûk. Kahire: el-Merkezü’l-Kavmî li’t-terceme, 2016. google scholar
 • Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî. el-Müsned. thk. Şuayb el-Arnaût, Âdil Mürşid vd. 45 Cilt. Dımeşk: 1421/2001. google scholar
 • Akgün, Hüseyin. Goldziher ve Hadis. Ankara: Araştırma Yayınları, 2014. google scholar
 • Akın, Nimetullah. “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci: A. Sprenger, I. Goldziher ve G. Schoeler’in Yaklaşımları”. Hadis Tetkikleri Dergisi 6/1 (2008), 47-70. google scholar
 • A‘zamî, Muhammed Mustafa. İlk Devir Hadis Edebiyatı. çev. Hulûsi Yavuz. İstanbul: İz Yayıncılık, 1993. google scholar
 • Bedir, Murteza. “Oryantalizm ve İslâm Hukuku”. İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 4 (2004), [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], 11-42. google scholar
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail. el-Câmi‘u’s-sahîh. 9 Cilt. Beyrut: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001. google scholar
 • Canikli, İlyas. “Ignaz Goldziher’in ‘İslam Kültürü ve Araştırmaları I-II’ Eseri Bağlamında Hz. Peygamber ve Hadisler Hakkındaki Görüşlerine Yeniden Bakış”. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/2 (2020), 339-364. google scholar
 • Dabashi, Hamid. Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror. New Brunswick, 2009. google scholar
 • Dayhan, Ahmet Tahir. “İstişrâk İle İstişhâd Edilir mi? -Eleştirel bir bakış-”. Hadis Tetkikleri Dergisi 5/2 (2007), 7-45. google scholar
 • Dayhan, Ahmet Tahir. Memâlik-i Osmâniyye’yi Keşfe Çıkan Oryantalistler. İstanbul: Rihle Kitap, 2011. google scholar
 • el-Elbânî, Muhammed Nâsıruddin. Silsiletü’l-ehâdîsi’d-daîfe ve’l-mevzûa ve eseruha’s-seyyi’ fi’l-ümme. 14 Cilt, Riyad: Dâru’l-Maârif, 1412/1992. google scholar
 • Goldziher, Ignaz. Hadis Kültürü Araştırmaları. ed. Hüseyin Akgün. Ankara: Otto Yayınları, 2020. google scholar
 • Goldziher, Ignaz. İslam Kültürü Araştırmaları 1. çev. Cihad Tunç. sunuş: Mehmed Said Hatiboğlu. Ankara, 2019. google scholar
 • Goldziher, Ignaz. İslam Kültürü Araştırmaları 2. çev. Mehmed Said Hatiboğlu, Cihad Tunç. Ankara, 2019. google scholar
 • Görmez, Mehmet. Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000. google scholar
 • Gürkan, Salime Leyla. “Geiger, Abraham”. TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org. tr/geiger-abraham (14.04.2021) google scholar
 • Hallaq, Wael B. Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge. New Yor: Columbia University Press, 2018. google scholar
 • Hallaq, Wael B. “Quest for Origins of Doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse”. UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 2/1. 2002-2003, 1-31. google scholar
 • Hatiboğlu, İbrahim. Oryantalistlerin Gözüyle İslâm: Goldziher, Jeffery, Guillaume, Hourani, Coulson, Watt, Hick, Monteil, Hoebink. ed. Ahmet Yücel. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003. google scholar
 • Hatiboğlu, İbrahim. “Yakın Doğu Seyahati ve Eserleri Bağlamında lgnaz Goldziher ve İslam Dünyası ile Fikri Etkileşimi”. Marife (Oryantalizm Özel Sayısı) 2/3 (2002), 107-121. google scholar
 • Hatiboğlu, Mehmed Said. “Goldziher”. DİA. 14/103-105. İstanbul: TDV Yayınları, 1996. google scholar
 • Hatiboğlu, Mehmed Said. İslam’da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşliliği. Ankara: Kitabiyat, 2005. google scholar
 • İbn ‘Asâkir, Ebu’l-Kâsım ‘Ali b. el-Hasan b. Hibetillâh. Târîhu medîneti Dımaşk. 80 Cilt. thk. Muhibbüddîn Ebû Sa‘îd el-‘Amrevî. Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1415/1995-1421/2000. google scholar
 • Kızıl, Fatma. “Avrupamerkezciliğin Bir Yansıması Olarak Oryantalist Söylem: Kültürel Ödünç Alma Kavramı”. İnsan & Toplum 3/6 (Aralık 2013), 323-332. google scholar
 • Kızıl, Fatma. “Goldziher’den Schacht’a Oryantalist Literatürde Hadis ve Sünnet: Bir Okulun Yaşayan Geleneği”. Hadis Tetkikleri Dergisi 7/2 (2009), 45-62. google scholar
 • Kızıl, Fatma. Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2013. google scholar
 • Kızılkaya, Necmettin. “Oryantalist Literatürde Ebû Hanîfe (v. 150/767) Algısı”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 19 (2012), 373-397. google scholar
 • Kızılkaya Yılmaz, Rahile. Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta’. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2020. google scholar
 • Kızılkaya Yılmaz, Rahile. “Hegel’in Tarih Felsefesinin Goldziher’in Hadisleri Değerlendirme Yöntemine Etkisi”. İnsan ve Toplum Dergisi 11/3 (2021), 215-248. google scholar
 • Kızılkaya Yılmaz, Rahile. “Siyer Kitaplarında Mirâc Mucizesinin Ele Alınması”. Hadis ve Siyer Araştırmaları 2/1 (2016), 33-51. google scholar
 • Kızılkaya Yılmaz, Rahile. “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak”. Osmanlı’da İlm-i Hadis içinde, 367-383. google scholar
 • Kister, Meir Jacob. “Sadece Üç Mescid İçin Yolculuğa Çıkınız” Erken Tarihli Bir Rivayet Üzerine Çalışma = You Shall Only Set Out for Three Mosgues a Study of an Early Tradition. çev. Hafize Yazıcı, HADITH 2 (2019), 186-204. google scholar
 • Koçyiğit, Talat “I. Goldziher’in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (1967), 43-55. google scholar
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî. Sahîhu Müslim. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. b.y.: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1412/1991. google scholar
 • Müttakî el-Hindî, ‘Alâüddîn ‘Ali el-Müttakî Hüsâmüddîn el-Hindî. Kenzü’l-‘ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef‘âl. 18 Cilt, thk. Bekrî Hayyânî-Saffet Sakka. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1985. google scholar
 • Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford: The Clarendon Press, 1975. google scholar
 • Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâleddin Abdurrahman b. Ebî Bekir es-Süyûtî. el-Câmi‘u’s-sağîr fî ehâdîsi’l-beşîr ve’n-nezîr. 2. Basım. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1425/2004. google scholar
 • Yazıcı, Hafize. “Üç Mescid Dışında Dini Amaçlı Yolculuk Yoktur” Hadisi ve Çağdaş Hadis Tartışmalarındaki Yeri”. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı 3 (12-15 Mayıs 2016), 9-18. google scholar
 • Yiğit, İsmail. “Mevâlî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/mevali (15.07.2021). google scholar
 • Yücel, Ahmet. Oryantalistler ve Hadis. İstanbul: MÜİF Vakfı Yayınları, 2013. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kızılkaya Yılmaz, R. (2021). The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith. darulfunun ilahiyat, 32(2), 421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


AMA

Kızılkaya Yılmaz R. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith. darulfunun ilahiyat. 2021;32(2):421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


ABNT

Kızılkaya Yılmaz, R. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 421-456, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kızılkaya Yılmaz, Rahile,. 2021. “The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith.” darulfunun ilahiyat 32, no. 2: 421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


Chicago: Humanities Style

Kızılkaya Yılmaz, Rahile,. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith.” darulfunun ilahiyat 32, no. 2 (Sep. 2022): 421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


Harvard: Australian Style

Kızılkaya Yılmaz, R 2021, 'The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith', darulfunun ilahiyat, vol. 32, no. 2, pp. 421-456, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


Harvard: Author-Date Style

Kızılkaya Yılmaz, R. (2021) ‘The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith’, darulfunun ilahiyat, 32(2), pp. 421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782 (28 Sep. 2022).


MLA

Kızılkaya Yılmaz, Rahile,. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith.” darulfunun ilahiyat, vol. 32, no. 2, 2021, pp. 421-456. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782


Vancouver

Kızılkaya Yılmaz R. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith. darulfunun ilahiyat [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];32(2):421-456. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782 doi: 10.26650/di.2021.32.2.944782


ISNAD

Kızılkaya Yılmaz, Rahile. The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher’s Approach to the Hadith”. darulfunun ilahiyat 32/2 (Sep. 2022): 421-456. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782TIMELINE


Submitted29.05.2021
Accepted11.08.2021
Published Online19.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.