Research Article


DOI :10.26650/JARHS2021-890242   IUP :10.26650/JARHS2021-890242    Full Text (PDF)

The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey

Sümeyye ArslanNazan Koştu

Aim: The aim of study conducted was to define the level of professionalism of nurses through descriptive study design. Materials and Methods: It was carried out between July 2015 and January 2016 at nine hospitals in the center of a province. The study population was 1358 nurses, of which 718 nurses volunteered to join the study. The Behavioral Inventory Form for Professionalism in Nursing was utilized as a data collection tool. It has nine subscales. Results: Nearly all participants were female staff nurses, and fifty percent of them worked at state hospitals. Nearly half of them had a baccalaureate degree. Their clinical experience was mostly in medical-surgical nursing. Overall, the nurses’ professionalism scores were low in this study. Theory development use and evaluation, competence, and continuing education subscales were highest, and publication, research development, use and evaluation had the lowest scores. There was a statistically significant difference between education levels, hospitals where the nurse works, age, working experience, and current position with the total score of professionalism. Conclusions: Having a master’s degree in nursing, being between age 26-30, and having more working experience positively affected professionalism. 

DOI :10.26650/JARHS2021-890242   IUP :10.26650/JARHS2021-890242    Full Text (PDF)

Hemşirelerin Profesyonel Davranışları: Türkiye’den Bir Örnek

Sümeyye ArslanNazan Koştu

Amaç: Bu çalışma, tanımlayıcı araştırma tasarımı olarak, hemşirelerin profesyonellik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma; Haziran 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında, bir il merkezindeki dokuz hastanede yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1358 hemşire oluşturmaktadır. 718 hemşire çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Verilerin toplama aracı olarak “Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanter” kullanılmıştır. Envanterin dokuz alt boyutu vardır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin tamamına yakını kadın olup, yarısı devlet hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin yarısı lisans eğitimine sahiptir. Hemşireler çoğunlukla dâhili-cerrahi kliniklerde çalışmaktadırlar. Hemşirelerin genel olarak profesyonellik puanları düşüktür. Teori geliştirme, kullanma ve değerlendirme, yeterlilik ve sürekli eğitim alt boyutları en yüksek, yayın, araştırma geliştirme, kullanım ve değerlendirme alt boyutları en düşük puanı almışlardır. Hemşirelerin Profesyonellik puanı ile yaş, eğitim düzeyi, çalıştıkları hastane, çalışma deneyimi ve mevcut pozisyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olma, 26-30 yaşları arasında olma, daha fazla iş tecrübesine sahip olmanın profesyonelliği olumlu etkilediği belirlenmiştir.


PDF View

References

 • 1. Klainberg M. An historical overview of nursing. In: Klainberg M, Dirschel KM, editors. Today’s Nursing Leader: Managing, Succeeding, Excelling. Boston: Jones & Bartlett Learning; 2010.p.21-40. google scholar
 • 2. Revell MA. Professionalism in nursing: a foundation for practice. 1st ed. SanDiego, CA: Cognella Inc; 2013.p.19-34. google scholar
 • 3. Adams D, Miller BK. Professionalism in nursing behaviors of nurse practitioners. J Prof Nurs 2001;17(4):203-10. google scholar
 • 4. Bayraktar D, Yilmaz H, Khorshid L. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin profesyonel tutumlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016;32(3):65-74. google scholar
 • 5. Bahar Z, Gözüm S, Beşer A, Çapik C, Kissal A, Aydoğdu NG, et al. İki farklı bölgedeki üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım engelleri ve etkileyen etmenlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2015;8(4):232-40. google scholar
 • 6. The American Nurses Association (ANA). Scope and standards nursing of practice. 3rd ed. Silver Spring, Maryland: American Nurses Association; 2015.p.1-50. google scholar
 • 7. Miller BK, Adams DO, Beck L. A behavioral inventory for professionalism in nursing. J Prof Nurs 1993;9(5):290-5. google scholar
 • 8. Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. Hemşirelikte profesyonelliğe ilişkin davranışsal envanter. Hemşirelik Forumu Dergisi 2004;7(4):14-22. google scholar
 • 9. Tanaka MK, Yonemitsu Y, Kawamoto R. Nursing professionalism: A national survey of professionalism among Japanese nurses. Int J Nurs Prac 2014;20(6):579-87. google scholar
 • 10. Dikmen Y, Yönder M, Yorgun S, Usta YY, Umur S, Aytekin A. Hemşirelerin profesyonel tutumlari ile bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;17(3):158-164. google scholar
 • 11. Çelik S, Hisar F. The influence of the professionalism behaviour of nurses working in health institutions on job satisfaction. Int J Nurs Prac 2012;18(2):180-7. google scholar
 • 12. Çelik S, Keçeci A, Bulduk S. Is nursing a profession in Turkey? Hosp Top 2011;89(2):43-50. google scholar
 • 13. Karadağ A, Hisar F, Elbaş NÖ. The level of professionalism among nurses in Turkey. J Nurs Scholarsh 2007;39(4):371-4. google scholar
 • 14. Kavaklı Ö, Uzun Ş, Arslan F. Determination of the professional behavior of the intensive care nurses. Gülhane Med J 2009;51(3):168-73. google scholar
 • 15. Hisar F, Karadağ A. Determining the professional behaviour of nurse executives. Int J Nurs Prac 2010;16(4):335-41. google scholar
 • 16. Adigüzel O, Tanriverdi H, Özkan DS. Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 2011;9(2):235-60. google scholar
 • 17. Demir S, Kocaman Yildirim N. Psikiyatri hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi. J Psy Nurs 2014;5(1):25-32. google scholar
 • 18. Konukbay D, Yildiz D, Fidanci BE, Yavuz S, Akbayrak N. Determination of professional behaviours of nurses working in an educational and research hospital. Int J Caring Sciences 2014;7(2):633-41. google scholar
 • 19. Tanaka M, Taketomi K, Yonemitsu Y, Kawamoto R. An international comparison of professional behaviors among nurse leaders in the USA and Japan. Int J Nurs Clin Pract 2015;2(113). google scholar
 • 20. Tanaka M, Taketomi K, Yonemitsu Y, Kawamoto R. Professional behaviours and factors contributing to nursing professionalism among nurse managers. J Nurs Manag 2016;24(1):12-20. google scholar
 • 21. Tanaka M, Taketomi K, Yonemitsu Y, Kawamoto R. The current status of nursing professionalism among nursing faculty in Japan. J Nurs Res 2017;25(1):7-12. google scholar
 • 22. Kim-Godwin YS, Baek HC, & Wynd CA. Factors influencing professionalism in nursing among Korean American registered nurses. J Prof Nurs 2010;26(4):242-9. google scholar
 • 23. Hasan Doost F, Moghadas T, Momeni M, Rafiei H. Factors influencing professionalism: a cross sectional study among Iranian registered nurses. IOSR-JNHS 2016;5(3):47-9. google scholar
 • 24. T.C. Resmi Gazete. Hemşirelik Kanunu No. 26510 (Mayıs 2, 2007). Available from: URL: http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3. htm google scholar
 • 25. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins; 2010.p.3-32. google scholar
 • 26. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği. Available from: URL: http://hemarge.org.tr/ google scholar
 • 27. Özsoy S, Esin AT, Konal E. Türkiye’de hemşirelik dernekleri ve internet ortamındaki profilleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016;32(3):50-64. google scholar
 • 28. Wynd CA. Current factors contributing to professionalism in nursing. J Prof Nurs 2003;19(5):251-61. google scholar
 • 29. Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin, meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2010;17(1):1-17. google scholar
 • 30. Kahriman İ, Karadeniz Mumcu H, Kaptan D, Candaş Ayar A. Bir üniversite hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki dernekler ile ilgili görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2015;2(3):132-41. google scholar
 • 31. T.C. Resmi Gazete. Hemşirelik Yönetmeliği No. 27515 (Mart 8, 2010). Available from: URL:https:// www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Mevzuat-No=13830&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 google scholar
 • 32. World Health Organization. Global Standards for the initial education of professional nurses and midwives (WHO/HRH/HPN/08.6). 2009. Available from: URL: https://www.who.int/hrh/ nursing_midwifery/hrh_global_standards_ education.pdf google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Arslan, S., & Koştu, N. (2021). The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(2), 21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


AMA

Arslan S, Koştu N. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2021;4(2):21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


ABNT

Arslan, S.; Koştu, N. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 4, n. 2, p. 21-30, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Arslan, Sümeyye, and Nazan Koştu. 2021. “The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 2: 21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


Chicago: Humanities Style

Arslan, Sümeyye, and Nazan Koştu. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 4, no. 2 (Jun. 2022): 21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


Harvard: Australian Style

Arslan, S & Koştu, N 2021, 'The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 21-30, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


Harvard: Author-Date Style

Arslan, S. and Koştu, N. (2021) ‘The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 4(2), pp. 21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242 (30 Jun. 2022).


MLA

Arslan, Sümeyye, and Nazan Koştu. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 21-30. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242


Vancouver

Arslan S, Koştu N. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];4(2):21-30. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242 doi: 10.26650/JARHS2021-890242


ISNAD

Arslan, Sümeyye - Koştu, Nazan. The Professional Behavior of Nurses: A Sample from Turkey”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 4/2 (Jun. 2022): 21-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-890242TIMELINE


Submitted03.03.2021
Accepted06.05.2021
Published Online19.06.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.