Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0040   IUP :10.26650/JECS2020-0040    Full Text (PDF)

A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey

Alev ÜstündağÖzcan Doğan

This study aimed to review TV series/shows’ content watched by teenagers in Turkey. The content of ten television shows with the highest ratings and popularity among teenagers between 10-14 and 15-18 were examined in terms of physical development (psychomotor and sexual development), cognitive/perceptual development, social/emotional development, language development, and other developmental issues such as violence, consumer culture, role modeling, family structure, and values. It was a descriptive study employing the content analysis method. The study data were collected using a “Content Evaluation Form for Children Shows." The findings revealed that TV shows mainly affected social and emotional development areas. They also reflected issues surrounding violence, cognitive/perceptual development, and role modeling. However, the influence of those shows on physical development was not significant.


PDF View

References

 • ACNielsen Media. (1999). AC Nielsen media radio ratings 1999 metropolitan survey results. Retrieved from http:// www.nielsenmedia.co.nz/en/pdf/mri/13/TotalMetropolitanmarketsSurvey6-1999.pdf. google scholar
 • Akgül, D. (2013). Dizi ve filmlerde ürün yerleştirmeye tüketicinin bakışı. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Akın, A. & Bahar Özvarış, Ş. (2003). Adolesanların/gençlerin cinsel ve üreme sağlığını etkileyen faktörler projesi (Rapor). HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1-183. google scholar
 • Akyüz, E. (2013). Çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlara karşı korunma hakkı. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı. google scholar
 • American Academy of Pediatrics Committee on Public Education (1999). Media education. Pediatrics, 104(2);341-343. google scholar
 • American Academy of Pediatrics Committee on Public Education (2001). Children, adolescents, and television. Pediatrics, 107(2);423-426. google scholar
 • Arslan, A. (2006). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Journal of Human Sciences, 1(1); 1-12. google scholar
 • Arya İsmi Caiz Mi? (2015). Retrieved from http://www.ismicaizmi.com/arya-2741 google scholar
 • Aydın, B. (2005). Çocuk ve ergen psikolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Ayduttu, S. (2011). Dizilerin Türk diline olumsuz etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1(1);31-34. google scholar
 • Ayrancı, Ü., Köşgeroğlu, N. & Günay, Y. (2004). Televizyonda çocukların en çok seyrettikleri saatlerde gösterilen filmlerdeki şiddet düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5;133-140. google scholar
 • Balıkçıoğlu, B. & Volkan, P. (2016). Sosyal medya, televizyon ve akran iletişiminin materyalizm ve gösteriş tüketimi üzerindeki etkisi: tüketici sosyalleşmesi perspektifi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35);299-319. google scholar
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 191-215. google scholar
 • Bar-on, M.E. (2000). The effects of television on child health: ımplications and recommendations. Arch Dis Child, 83;289-92. google scholar
 • Batmaz, V. & Aksoy, A. (1995). Türkiye’de televizyon ve aile. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Kurumu. google scholar
 • Bautirillard, J. (1997). Tüketim toplumu. Çev: Deliçaylı, Hazal ve Keskin Ferda. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Bourdieu, P. (1997). Televizyon üzerine. Çev: Ilgaz, Turhan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Browne, D., Thompson, D. A., & Madigan, S. (2019). Digital media use in children: Clinical vs scientific responsibilities. JAMA pediatrics. google scholar
 • Bütün, E. (2010). Medya okuryazarlığı dersine ilişkin öğretmeni öğrenci ve veli görüşleri Samsun ili örneği (Master’s thesis). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. google scholar
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İletişim Fakültesi Dergisi, 28;31-44. google scholar
 • Carnagey, N. L., Anderson, C. A. & Bushman, B. J. (2007). The effect of video game violence on physiological desensitization to real-life violence. J. Exp. Soc. Psychol, 43;489-496. google scholar
 • Collins, R. (2004). Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior. Pediatrics, 144(39);280-289. google scholar
 • Çakır, V. & Kınıt, E. (2014). Televizyon dizilerinde ürün yerleştirme ve sponsorluğun sonuçları. Global Media Journal: TR Edition, 5(9);19-47. google scholar
 • Diziler Çocuk İsimlerinde Etkili (2007). Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/diziler-cocuk-isimlerinde-etkili-6191184. google scholar
 • Dizi Kıyafetleri (2015). Retrieved from http://www.dizikiyafet.com/. google scholar
 • Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları (2016). Retrieved from http://cepkolik.com/dizilerde-kullanilan-cep-telefonlari-2016-132293/. google scholar
 • Dizilerde Takı Modası (2015). Retrieved from http://www.modamanya.net/dizilerde-taki-modasi-bendis-marka-takilar/. google scholar
 • Doğan, M. (1991). Türkiye’de aileye ve ailefertlerine tesirleri açısından kitle yayın araçları. Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: AAK Yayınları. google scholar
 • Doğan, A. & Göker, G. (2012). Tematik televizyon ve çocuk: ilköğretim öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi, 194;5-30. google scholar
 • Durmuş, E. & Gürgan, U. (2005). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3);253-269. google scholar
 • Eisenberg, N. & Fabes, R. A. (1998). Prosocial development. Damon W, Eisenberg N, editors. Handbook Of Child Psychology: Social, Emotional, And Personality Development 5th ed. New York: John Wiley. google scholar
 • Elias, M. J., Branden-Muller, L. R. & Sayette, M. A. (1991). Teaching the foundations of social decision making and problem-solving in elementary school. Baron J, Brown RV, editors. Teaching Decision Making To Adolescents. Hillside: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar
 • Erjem, Y. & Çağlayandereli, M. (2006). Televizyon ve gençlik: yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1);15-30. google scholar
 • Fischhoff, B. (2008). Assessing adolescent decision-making competence. Dev Rev, 28(1);12-28. google scholar
 • Flannery, D. (2006). Violence And Mental Health in Everyday Life. USA: AltaMira Press. google scholar
 • Gentile, D. A., Lynch, P. J., Linder, J. R. & Walsh, D. A. (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27;5-22. google scholar
 • Göçen, G. (2011). Televizyonun konuşma eğitimine etkileri (Master’s thesis). Sakarya: Sakarya Üniversitesi. google scholar
 • Götz, M. (2011). What makes them so special? the utility value of children’s favorite heroes and heroines. TelevIZIon, 24;27-32. google scholar
 • Groebel, J. (1998). The UNESCO global study on media violence. study for UNESCO. Paris 19. google scholar
 • Gül, S. K. & Güneş, İ. D. (2009). Ergenlik dönemi sorunları ve şiddet. Sosyal Bilimler Dergisi, XI(1);79-102. google scholar
 • Güney, N., Erten, C., Atalan, D. & Çok, F. (2006). Ergenlikte risk almanın televizyon üzerinden incelenmesi. Türk HIV/AIDS Dergisi, 9(1);17-22. google scholar
 • Henry, J. (1997). Reflections of girls in the media: a two-part study on gender and media. summary of key findings. Kaiser Family Foundation, Menlo Park, CA; Children Now, Oakland, CA. google scholar
 • Kapıcıoğlu, İ. (2008). Üniversite öğrencilerinin şiddet algısı. (Master’s thesis). Konya: Selçuk Üniversitesi. google scholar
 • Kavalcı Göktepe, Ö. (2015). Television viewing habits of teenagers in high school and wish it daily reflection. Route Educational and Social Science Journal, 2:630-639 google scholar
 • Kellner, D. (2002). Theorizing globalization. Sociological Theory, 20(3);285-305. google scholar
 • Kerimoğlu, G. & Üstündağ, A. (2014). Ergenlik döneminde cinsel eğitimin önemi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 24(1);8-14. google scholar
 • Krebs, D. L (1970). Altruism-an examination of the concept and review of the literatüre. Psychological Bulletin, 73;258-303. google scholar
 • Kula, N. (2012). TV dizileri yoluyla yeniden üretilen tüketim kültürü. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4);507-530. google scholar
 • Kükrer A. Ö. (2014). Televizyon reklamlarında dizi karakteri kullanımıyla sunulan tüketim kültürü değerleri: yalan dünya örneği. Journal of Yasar University, 9(36);6261-6380. google scholar
 • Lopez, V. A. & Emmer, E. T. (2002). Influences of beliefs and values on male adolescents’ decision to commit violent offenses. Psychology of Men & Masculinity, 3;28-40. google scholar
 • Mastro, D. & Sink, A. (2016). Phenotypically bias on television? A quantitative content analytic examination of primetime programming. Campbell, Christopher editors. The Routledge Companion to Latina/o Media. New York: Routledge Press. google scholar
 • Mikos, L. (2009). Quality is a matter of perspective: Thoughts on how to define quality in children’s television. Television, 22;4-6. google scholar
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi. google scholar
 • Mutlu, E. (1991). Televizyonu Anlamak. Ankara: Gündoğan Yayınları. google scholar
 • Nabi, R. & Oliver, M. B. (2009). The SAGE handbook of media processes and effects. Oliver MB, editor. Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Namka, L. (1997). The dynamics of anger in children. Retrieved from www. for teachers the dynamics of anger in children. htm google scholar
 • Neuman, L. W. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Ankara: Yayın Odası Yayıncılık. google scholar
 • Oktay, A. (1987). Kültür ve İdeoloji. İstanbul: Gür Yayınları. google scholar
 • Ögel, K., Tarı, I. & Eke, C. Y. (2006). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme Kılavuzu. İstanbul: Yeniden Yayınları. google scholar
 • Özdemir, S. (1998). Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Pahad, A., Karkare, N. & Bhatt, M. (2015). Influence of reality television shows on society. Social Science, 5(4);703-705. google scholar
 • Perloff, R. M. (2002). The third-person effect. media effects: advances in theory and research. New York: Routledge Press. google scholar
 • Piaget, J. (1977). The role of action in the development of thinking. In Knowledge And Development, 17-42. google scholar
 • Prabha, E. V. & Senthila Devi, M. (2019). Films and children- a study on the Exposure to films on television. Adalya Journal, 8(11);97-104. google scholar
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK). (2006). İlköğretim çağındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları kamuoyu araştırması. Retrieved from www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=57ce5022-fd71-442a--6567ae4a9e9b google scholar
 • Republic of Turkey Ministry of Family, Labour and Social Services. (2008). Çocuk programları ve bu programlarda yayımlanan reklamların içerik analizi araştırması. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/ data/54292ce0369dc32358ee2a46/rapor_tum1.pdf. google scholar
 • Sis, N. (2006). Medya dili sorunu. Türkçenin çağdaş sorunları. 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar
 • Sönmez, E. (2010). Giyimde marka bağlılığı ve marka duyarlılığı: Gençler üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1);67-91. google scholar
 • Strasburger, V. C. (1997). Sex, drugs, rock’n’roll, and the media: Are the media responsible for adolescent behavior? Adolesc Med, 8;403-414. google scholar
 • Şuataman, Ö. (2013). Ana dili kullanımına verilen önem: Basın-yayında Türk dili. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2);407-416. google scholar
 • Şubatlı, T., Akgöngür, İ., Öztürk, H., Uruş, A., İnan, M. & Aydoğdu B. (2013). Liselerde neler oluyor? Retrieved from Erişim adresi: http://www.gazetevatan.com/ google scholar
 • Topçuoğlu, N. (1995). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Ankara: Vadi Yayınları. google scholar
 • Türk Oyuncularının İsimleri Yabancı Çocuklara Veriliyor (2016) Retrieved from http://www.haberler.com/turk-oyuncularinin-isimleri-yabanci-cocuklara-8210537-haberi/ google scholar
 • Türnüklü, D. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24);543-559. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/ pub/kuey/issue/10372/126941 google scholar
 • Uğur, T. H. (2008). Vadi’de büyüyen erkek çocuklar. Medya ve çocuk rehberi. Giritli İnceoğlu Y, Akıner N, editörler. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Üstündağ, A., Şenol, F. B. & Mağden, D. (2015). Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bilinçlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2);212-227. google scholar
 • Üstündağ, A. & Doğan, Ö. (2016). 10-14 yaş arası gençlerin televizyon izleme alışkanlıkları ve çok izledikleri diziler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 43;77-97. google scholar
 • Üstündağ, A. & Doğan, Ö. (2017). 15-18 yaş arası ergenlerin televizyon izleme alışkanlıkları ve en çok izledikleri diziler. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11);627-646. google scholar
 • Vessey, J., Yim-Chiplis, P. & MacKenzie N. (1998). Effects of television viewing on children’s development. Pediatric Nursing, 24(5);483-486. google scholar
 • Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: A 10-year review of the research. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 40(4);392-401. google scholar
 • Wake, M., Hesketh, K. & Waters, E. (2003). Television, computer use, and body mass ındex in Australian primary school children. J. Paediatry Child Health, 39;130-134. google scholar
 • Weintraub, A. E. & Pinkleton B. E. (2016). The viability of media literacy in reducing the ınfluence of misleading media messages on young people’s decision-making concerning alcohol, tobacco, and other substances. Current Addiction Reports, 3(2);175-181. google scholar
 • Weir, E. (2005). Preventing violence in youth. Canadian Medical Association Journal, 172(10);1291-1292. google scholar
 • World Health Organisation (2019). https://www.who.int/data/gho/gho-search google scholar
 • Williams, R. (2003). Televizyon, teknoloji ve kültürel biçim. Ankara: Dost Kitabevi. google scholar
 • Willis, E. & Strasburger V. C. (1998). Media violence. Pediatr Clin North Am, 45;319-331. google scholar
 • Wörsching, M. (2000). Promotional culture in German magazines-re/fashioning gender difference? Debatte, 8(2);177-198. google scholar
 • Yalçın, M. (2016). Popüler kültür ürünü olarak türk televizyon dizilerinde etnografik iletişim kodların kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi örneği”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7);2332-2341. google scholar
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
 • Yılmaz, E. (2009). Türkiye Türkçesi üzerine araştırmalar. Ankara: Pegem A Akademi. google scholar
 • 10 Pop Culture Influences On Baby Names: Game Of Thrones, Marvel, Frozen and more (2015). Retrieved from http://visual.ons.gov.uk/baby-names/ google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Üstündağ, A., & Doğan, Ö. (2021). A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), 359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


AMA

Üstündağ A, Doğan Ö. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society. 2021;0(63):359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


ABNT

Üstündağ, A.; Doğan, Ö. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 63, p. 359-373, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Üstündağ, Alev, and Özcan Doğan. 2021. “A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63: 359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


Chicago: Humanities Style

Üstündağ, Alev, and Özcan Doğan. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63 (Sep. 2021): 359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


Harvard: Australian Style

Üstündağ, A & Doğan, Ö 2021, 'A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, pp. 359-373, viewed 16 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


Harvard: Author-Date Style

Üstündağ, A. and Doğan, Ö. (2021) ‘A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), pp. 359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040 (16 Sep. 2021).


MLA

Üstündağ, Alev, and Özcan Doğan. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, 2021, pp. 359-373. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040


Vancouver

Üstündağ A, Doğan Ö. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 16 Sep. 2021 [cited 16 Sep. 2021];0(63):359-373. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040 doi: 10.26650/JECS2020-0040


ISNAD

Üstündağ, Alev - Doğan, Özcan. A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey”. Journal of Economy, Culture and Society 0/63 (Sep. 2021): 359-373. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0040TIMELINE


Submitted04.12.2019
Accepted22.01.2020
Published Online22.02.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.