Research Article


DOI :10.26650/JECS2021-875642   IUP :10.26650/JECS2021-875642    Full Text (PDF)

The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior

İbrahim Avcı

The concept of consumption, which has an important place in people's lives, is generally expressed as the use of produced goods and services in line with needs. Consumption now includes the psychological needs of people as well as their physical needs. Consumers can buy things they do not need by acting pleasure-orientedly, and they exhibit consumption behaviors to provide psychological satisfaction. One of the consumer-purchase patterns is found to demonstrate others in the social environment. Therefore, non-need consumption focused on pleasure and display causes excessive consumption; this situation can also cause wastefulness. Accordingly, in the present study, the aim was to examine the effect of conspicuous consumption behavior on wasteful consumption behavior and the mediating role of hedonic consumption behavior in this effect. With the online survey form prepared, 519 participants were reached between the dates of 21.05.2020-06.07.2020. The data obtained were analyzed with the SPSS 21, AMOS 24, and PROCESS 3.5 programs. After the analysis, it was concluded that conspicuous consumption behavior has an effect on wasteful consumption behavior and that hedonic consumption behavior has a mediating effect.


PDF View

References

 • Açıkalın, S., & Yaşar, M. (2017). Hedonik ve faydacı tüketim bağlamında tüketici davranışlarının incelenmesi: gençlerin hedonik tüketim eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 570-585. https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1527 google scholar
 • Açıkalın, S., & Erdoğan, L. (2004). Veblen’ci gösteriş amaçlı tüketim. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(7), 1-18. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28435/302893 google scholar
 • Akkoç, A. (2019). Tüketim toplumunun toplumsal değerler üzerindeki etkisi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 22(2), 1-25. https://doi.org/10.18490/sosars.640816 google scholar
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık. google scholar
 • Amaldoss, W., & Jain, S. (2005). Pricing of conspicuous goods: a competitive analysis of social effects. Journal of Marketing Research, 42(1), 30-42. https://doi.org/10.1509/jmkr.42.1.30.56883 google scholar
 • Amatulli, C., & Guido, G. (2011). Determinants of purchasing intention for fashion luxury goods in the Italian market: a laddering approach. Journal of Fashion Marketing and Management, 15(1), 23-136. https://doi. org/10.1108/13612021111112386 google scholar
 • Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing, 79(2), 77-95. https:// doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00007-1 google scholar
 • Bagwell, L. S., & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous. American Economic Association, 86(3), 349-373. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2118201 google scholar
 • Barnier, V. D., Rodina, I., & Valette-Florence, P. (2006). Which luxury perceptions affect most consumer purchase behavior? A cross cultural exploratory study in France, the United Kingdom and Russia. Proceedings Des Congres Paris-Venise Des Tendences Marketing, Paris. google scholar
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 11-73. https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173 google scholar
 • Baudrillard, J. (2004). Tüketim toplumu (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Botti, S., & McGill, A. L. (2011). The locus of choice: personal causality and satisfaction with hedonic and utilitarian decisions. Journal of Consumer Research, 37(6), 1065-1078. https://doi.org/10.1086/656570 google scholar
 • Buğday, E. B. (2015). Bilinçli tüketici ölçeği geliştirme çalışması (Doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi, Ankara). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp google scholar
 • Burmaoğlu S., Polat M., & Meydan, C. H. (2013). Örgütsel davranış alanında ilişkisel analiz yöntemleri ve türkçe yazında aracılık modeli kullanımı üzerine bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 13-26. Retrieved from https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0014451&lng=0 google scholar
 • Burroughs, J. E., & Rindfleisch, A. (2002). Materialism and well-being: A conflicting values perspective. Journal of Consumer Research, 29, 348-370. https://doi.org/10.1086/344429 google scholar
 • Campbell, C. (1995). Conspicuous confusion? A critique of veblen’s theory of conspicuous consumption. Sociological Theory, 13(1), 37-47. https://doi.org/10.2307/202004 google scholar
 • Chaudhuri, H. Mazumdar, S., & Ghoshal, A. (2011). Conspicuous consumption orientation: conceptualisation, scale development and validation. Journal of Consumer Behaviour, 10(4), 216-224. https://doi.org/10.1002/cb.364 google scholar
 • Chen, E. Y. I., Yeh, N. C., & Wang, C. P. (2008). Conspicuous consumption: A preliminary report of scale development and validation. Advances in Consumer Research, 35, 686-687. Retrieved from https://www. acrwebsite.org/volumes/13362/volumes/v35/NA-35 google scholar
 • Chung, E., & Fischer, E. (2001). When conspicuous consumption becomes inconspicuous: the case of the migrant Hong Kong consumers. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 474-487. https://doi.org/10.1108/07363760110404378 google scholar
 • Clark, B. (1998). Political economy: A comparative approach. Westport: Praeger Publishers. google scholar
 • Çubukcu, M. İ. (1999). Küreselleşme süreci içinde tüketim toplumu ve tüketim kültürü (Master Dissertation, Atatürk University, Erzurum). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp google scholar
 • Dal, N., & Akbaba, A. (2019). Tüketicilerin alışverişlerinde hedonik, faydacı ve gösterişçi tüketim davranışları hakkında bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 956-977. https://doi.org/10.20875/makusobed.643655 google scholar
 • De Fraja, G. (2009). The origin of utility: sexual selection and conspicuous consumption. Journal of Economic Behavior & Organization, 72(1), 51-69. https://doi.Org/10.1016/j.jebo.2009.05.019 google scholar
 • Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 37, 60-71. https://doi.org/10.1509/jmkr.37.1.60.18718 google scholar
 • Doğdu, S. (1972). İsraf. Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi. 11(3), 176-179. google scholar
 • Erkan, E. (2018). Gençlerde tüketim ve din. İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. https://doi. org/10.2307/3151312 google scholar
 • Friedman, D., & Ostrov, D. N. (2008). Conspicuous consumption dynamics. Games And Economic Behavior, 64(1), 121-145. https://doi.org/10.1016/j.geb.2007.12.008 google scholar
 • Gülmez, M. (2006). Pazarlama yönü itibariyle bilinçli tüketim ve bilinçli tüketiciye ilişkin bir saha araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 9(1-2), 69-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ selcuksbmyd/issue/11297/135017 google scholar
 • Güneş, K. (2011). Arapça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Mektep Yayınları. google scholar
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Hammerl, M., & Kradischnig, C. (2018). Conspicuous Consumption (Marketing and Economics). In T. Shackelford, & V. Weekes-Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York, USA: Springer Nature. google scholar
 • Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositons. Journal Of Marketing, 46(4), 92-101. https://doi.org/10.2307/1251707 google scholar
 • Hız, G. (2009). Gelişmekte olan ülkelerde gösterişçi tüketim: türkiye ile ilgili bir araştırma (Muğla örneği) (Doctoral Dissertation, Muğla University, Muğla). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezSorguSonucYeni.jsp google scholar
 • İnce, A., Erultunca, T., Kılıçsal, S., & Turan, A. (2018). Tüketim dinamikleri ölçeği: kurumsal din eğitimi almış bireylerde tüketim eğilimleri. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(1), 63-92. https://doi.org/10.18505/cuid.377688 google scholar
 • Jin, B., & Kang, J. H. (2011). Purchase intention of Chinese consumers toward a U.S. apparel brand: A test of a composite behavior intention model. Journal of Consumer Marketing, 28(3), 187-199. https://doi. org/10.1108/07363761111127617 google scholar
 • Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1984). Lisrel VI. Analysis of linear structural relationships by maximum likelihood, instrumental variables, and least squares methods. Mooresville, Indiana: Scientific Software. google scholar
 • Kavas, A., Katrinli, A., & Özmen. Ö. T. (1995). Tüketici davranışları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Kaypak, Ş. (2019). Savurganlık ve doğaya yansıması. Atlas Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(4), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atlas/issue/55584/760716 google scholar
 • Kilsheimer, J. C. (1993). Status consumption: the development and implications of a scale measuring the motivation to consume for status. Michigan: The Florida State University, UMI. google scholar
 • Kıray, M. B. (2005). Tüketim normları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Kivetz, R., & Simonson, I. (2002). Earning the right to indulge: effort as a determinant of customer preferences toward frequency program rewards. Journal of Marketing Research, 39, 155-70. https://doi.org/10.1509/ jmkr.39.2.155.19084 google scholar
 • Kotler, P. (2000). Pazarlama yönetimi. (N. Muallimoğlu, Çev.). İstanbul: Beta Yayınevi. google scholar
 • Lascu, D.N. (1991). Consumer guilt: examining the potential of a new marketing construct. In R.H. Holman & M.R. Solomon (Eds.), NA - Advances in Consumer Research Volume 18 (pp. 290-295). Provo, UT: Association for Consumer Research. google scholar
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Preacher, K. J., & Hong, S. (2001). Sample size in factor analysis: the role of model error. Multivariate Behavioral Research, 36(4), 611-637. https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3604_06 google scholar
 • Marcoux, J.S., Filiatrault, P., & Cheron, E. (1997). The attitudes underlying preferences of young urban educated polish consumers towards products made in western countries. Journal of International Consumer Marketing, 9(4), 5-29. https://doi.org/10.1300/J046v09n04_02 google scholar
 • Marcuse, H. (1997). Tek boyutlu insan: ileri işleyim toplumunun ideolojisi üzerine incelemeler (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınevi. google scholar
 • Mazzocco, J., Rucker, D. D., Galinsky, A. D., & Anderson, E. T. (2012). Direct and vicarious conspicuous consumption: identification with lowstatus groups increases the desire for high-status goods. Journal of Consumer Psychology, 22(4), 520-528. https://doi.Org/10.1016/j.jcps.2012.07.002 google scholar
 • O’Cass, A., & Frost, H. (2002). Status brands: examining the effects of non-product-related brand associations on status and conspicuous consumption. Journal of Product & Brand Management, 11(2), 67-88. https://doi. org/10.1108/10610420210423455 google scholar
 • O’Cass, A., & McEwen, H. (2004). Exploring consumer status and conspicuous consumption. Journal of Consumer Behaviour, 4, 25-39. https://doi.org/10.1002/cb.155 google scholar
 • Odabaşı, Y. (1996). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Odabaşı, Y. (2010). Küresel kriz ortamında tüketici davranışları. Babaoğul, M. ve Şener, A. (Ed.), Tüketici yazıları kitabı içinde (s. 67-84). H.Ü. TÜPADEM. google scholar
 • Ok, Ü. (2011). Dini tutum ölçeği: ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 529-549. Retrieved from https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/161047/makaleler/8/2/ arastrmx_161047_8_pp_528-549.pdf google scholar
 • Okada, E. M. (2005). Justification effects on consumer choice of hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 42(1), 43-53. https://doi.org/10.1509/jmkr.42.1.43.56889 google scholar
 • Öz, A. (2018). Sosyal medya ortamında gösterişçi tüketim: bir uygulama (Master Dissertation, Harran University, Şanlıurfa). Retrieved from http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/jspui/handle/11513/1751 google scholar
 • Öz, M., & Mucuk, S. (2015). Tüketici satın alma davranışı kapsamında hedonik (hazcı) tüketimin plansız alışveriş üzerine etkilerinin incelenmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), 37-60. Retrieved from http://www.betadergi.com/patu/yonetim/icerik/makaleler/18-published.pdf google scholar
 • Paterson, M. (2006). Consumption and everyday life. New York: Routledge. google scholar
 • Pham, M. (1998). Representativeness, relevance, and the use of feelings in decision making. Journal of Consumer Research, 25(2), 144-159. https://doi.org/10.1086/209532 google scholar
 • Podoshen, J., Li, L., & Zhang, J. (2011). Materialism and conspicuous consumption in China: a cross-cultural examination. International Journal of Consumer Studies, 35, 17-25. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00930.x google scholar
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4),717-731. https://doi.org/10.3758/BF03206553 google scholar
 • Reisman, D. (2012). The social economics of Thorstein Veblen. Cheltenham: Edward Elgar. google scholar
 • Reutter, K. K., & Bigatti, S. M. (2014). Religiosity and spirituality as resiliency resources: moderation, mediation, or moderated mediation?. Journal for the Scientific Study of Religion, 53(1), 56-72. https://doi.org/10.1111/jssr.12081 google scholar
 • Sabuncuoğlu, A. (2015). Sosyal medyanın bir gösteriş tüketimi mecrası olarak kullanımı. A. Z. Özgür ve A. İşman (Ed.). İletişim çalışmaları kitabı içinde (s. 369-380). Sakarya Üniversitesi. google scholar
 • Segal, B., & Podoshen, J. S. (2013). An examination of materialism, conspicuous consumption and gender differences. International Journal of Consumer Studies, 37(2), 189-198. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01099.x google scholar
 • Shukla, P.(2008). Conspicuous consumption among middle age consumers: psychological and brand antecedents. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 25-36. https://doi.org/10.1108/10610420810856495 google scholar
 • Solomon, M., Bamossy, G. J., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). Consumer behaviour: A european perspective (3th ed.). New York: Prentice Hall. google scholar
 • Souiden, N., M’saad, B., & Pons, F. (2011). A cross-cultural analysis of consumers’ conspicuous consumption of branded fashion accessories. Journal of International Consumer Marketing, 23, 329-343. https://doi.org/10.10 80/08961530.2011.602951 google scholar
 • Suhr, D. D. (2006). Exploratory or confirmatory factor analysis?. In.Cary: SAS Institute. google scholar
 • Taylor, D. G., & Strutton, D. (2016). Does facebook usage lead to conspicuous consumption? The role of envy, narcissism and self-promotion. Journal of Research in Interactive Marketing, 10(3), 231-248. https://doi. org/10.1108/JRIM-01-2015-0009 google scholar
 • Terzi, H., & Altunışık, R. (2016). Müslüman tüketicilerin israf kavramına bakışı: türkiye, katar ve endonezya ölçeğinde kültürlerarası. Journal of History Culture and Art Research, 5, 86-103. https://doi.org/10.7596/ taksad.v5i2.524 google scholar
 • Thoumrungroje, A. (2014). The influence of social media intensity and ewom on conspicuous consumption. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 7-15. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.009 google scholar
 • Tian, K. T., Bearden, W. O., & Hunter, G. L. (2001). Consumers’ need for uniqueness: scale development and validation. Journal of Consumer Research, 28(1), 50-66. https://doi.org/10.1086/321947 google scholar
 • Tolan, B. (1991). Toplum bilimlerine giriş (3th ed.). Ankara: Adım Yayınları. google scholar
 • Torlak, Ö. (2000). Tüketim. İstanbul: İnkılâb Yayınları. google scholar
 • Trigg, A. B. (2001). Veblen, Bourdieu, and conspicuous consumption. Journal Of Economic Issues, 35(1), 99-115. https://doi.org/10.1080/00213624.2001.11506342 google scholar
 • Truong, Y., & McColl, R. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem, and luxury goods consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 555-561. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2011.08.004 google scholar
 • Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study ofInstitutions. London: Penguin Books. google scholar
 • Veblen, T. (2005). Aylak sınıfın teorisi (Z. Gültekin ve C. Atay, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları. google scholar
 • Veblen, T. B. (2016). Aylak sınıfın teorisi (E. Kırmızıaltın ve H. Bilir, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları. google scholar
 • Watkins, J. P. (2015). Economic waste and social provisioning: Veblen and Keynes on the wealth effect. Journal of Economic Issues, 49(2), 441-448. https://doi.org/10.1080/00213624.2015.1042772 google scholar
 • Wiedmann, K. P, Hennings, N., & Siebels, A. (2009). Value- based segmentation of luxury consumption bahavior. Psychology&Marketing, 26(7), 625-651. https://doi.org/10.1002/mar.20292 google scholar
 • Wooliscroft, B. Patsiaouras, G., & Fitchett, J. A. (2012). The evolution of conspicuous consumption. Journal of Historical Research in Marketing, 4(1), 154-176. https://doi.org/10.1108/17557501211195109 google scholar
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. Retrieved from https://dergipark.org. tr/tr/pub/iuisletme/issue/32177/357061 google scholar
 • Yavuz, N., & Sağlam, M. (2018). İşkoliklik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 922-952. google scholar
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel araştırma yöntemleri (3th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Yırtıcı, H. (2005). Çağdaş kapitalizmin mekânsal örgütlenmesi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Zhu, M. (2011). Essays on conservation and waste in consumption (Doctoral dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh). Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.700.1920 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Avcı, İ. (2022). The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior. Journal of Economy Culture and Society, 0(65), 161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


AMA

Avcı İ. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior. Journal of Economy Culture and Society. 2022;0(65):161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


ABNT

Avcı, İ. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior. Journal of Economy Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 65, p. 161-179, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Avcı, İbrahim,. 2022. “The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 65: 161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


Chicago: Humanities Style

Avcı, İbrahim,. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 65 (Jul. 2024): 161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


Harvard: Australian Style

Avcı, İ 2022, 'The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior', Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 65, pp. 161-179, viewed 14 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


Harvard: Author-Date Style

Avcı, İ. (2022) ‘The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior’, Journal of Economy Culture and Society, 0(65), pp. 161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642 (14 Jul. 2024).


MLA

Avcı, İbrahim,. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior.” Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 65, 2022, pp. 161-179. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642


Vancouver

Avcı İ. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 14 Jul. 2024 [cited 14 Jul. 2024];0(65):161-179. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642 doi: 10.26650/JECS2021-875642


ISNAD

Avcı, İbrahim. The Effect Of Conspicuous Consumption Behavior On Wasteful Consumption Behavior: The Intermediary Role Of Hedonic Consumption Behavior”. Journal of Economy Culture and Society 0/65 (Jul. 2024): 161-179. https://doi.org/10.26650/JECS2021-875642TIMELINE


Submitted06.02.2021
Accepted21.09.2021
Published Online18.11.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.