Research Article


DOI :10.26650/JEPR1057383   IUP :10.26650/JEPR1057383    Full Text (PDF)

Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis

Anet Taşçıoğlu

Poverty is a common difficulty in almost all countries in the world, and its fundamental cause is income inequality, which indicates that resources are unable to be distributed fairly among the population. Income inequality and poverty are two significant pieces of data that show how equitable distribution is in the public. Income inequality has been the phenomenon most affected by dominant patriarchal gender roles throughout history and has caused women to have low education levels and low employment participation. When evaluating the general status of women in terms of gender, women are seen to be a more vulnerable group in terms of income and socioeconomics. This research is based on a panel data analysis and interprets female employment and poverty using gross domestic product in the context of three fragile countries (i.e., Turkey, Brazil, and Indonesia) during the 2002-2018 period. This study performed its panel data analysis by utilizing random effects, and the results of the study have concluded increased female employment rates to reduce poverty. Increases in gross domestic product (GDP) and gross domestic product per capita (GDPpc) levels are also observed to have a poverty-reducing effect. In addition, education and working conditions need to be improved to increase female employment. The study suggests raising men’s awareness changing the mentality toward women in the workplace in order to increase women’s employment. Lastly, the study has concluded development policies should focus on increasing female employment in order to be able to reduce poverty levels.

JEL Classification : I30 , J21 , C33
DOI :10.26650/JEPR1057383   IUP :10.26650/JEPR1057383    Full Text (PDF)

Kadın İstihdam Oranı ile Yoksulluk İlişkisinin Üç Kırılgan Ülke Bağlamında İncelenmesi: Bir Panel Veri Analizi

Anet Taşçıoğlu

Dünyadaki neredeyse bütün ülkelerin ortak problemi olan yoksulluğun temel nedeni, kaynakların halk arasında adaletli bir şekilde dağıtılamamasından oluşan gelir eşitsizliğinden kaynaklanır. Gelir eşitsizliği, baskın ataerkil toplumsal cinsiyet rollerinden en çok etkilenen, eğitim düzeyi ve istihdama katılımı düşük olan kadınlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kadınların toplumsal cinsiyet açısından genel durumu değerlendirildiğinde, kadınların erkeklere göre daha az kazandığı, sosyal, ekonomik ve psikolojik gelir açısından daha kırılgan bir grup oluşturduğu görülmektedir. Panel veri analizine dayalı bu araştırmada 2002-2018 döneminde kadın istihdamı ve yoksulluk gayri safi yurtiçi hasıla ile, üç kırılgan ülke (Türkiye, Brezilya ve Endonezya) bağlamında incelenmiştir. Bu çalışmada rassal etkiler kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda kadın istihdam oranındaki artışın yoksulluğu azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla düzeylerindeki artışın da yoksulluğu azaltıcı etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kadın istihdamının artırılması için eğitim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği, kadın istihdamının artırılmasına yönelik bir öneri olarak erkeklerin bilinçlendirilmesi ve kadın çalışmasına yönelik zihniyetin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, kalkınma politikaları geliştirilirken kadın istihdamı artırılarak yoksulluk düzeyinin azaltılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

JEL Classification : I30 , J21 , C33

PDF View

References

 • Açıkgöz, R., Yusufoğlu, Ö. Ş. (2012). Türkiye’de Yoksulluk Olgusu Ve Toplumsal Yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 76-117. google scholar
 • Afşar, B., Ağçakaya, S., Öğrekçi, S. (2015). Yeni Ekonomide Teknolojinin İşletme Yönetimi ve Girişimcilik Üzerindeki Dönüştürücü Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58). google scholar
 • Akın, M. (2016). Kadınlarda Yoksulluğun Görünümü ve Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bartın. google scholar
 • Arouri, M. E. H., & Rault, C. (2014). An Econometric Analysis of the Impact of Oil Prices on Stock Markets in Gulf Cooperation Countries. Emerging Markets and the Global Economy, 161-178. doi:10.1016/b978-0-12-411549-1.00008-9 google scholar
 • Ataei, P., Miandashti, N. Z. (2012). The Role of Women’s Cooperatives in The Empowerment of Their Members. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 42(3), 433-444. google scholar
 • Bailur, S., Masiero, S. (2017). Women’s income generation through mobile Internet: A study of focus group data from Ghana, Kenya, and Uganda. Gender, Technology, and Development, 21(1-2), 77-98. Doi: 10.1080/09718524.2017.1385312. google scholar
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: John Wiley & Sons. google scholar
 • Barro, R. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. Journal of Economic Growth. 5(1), 5-32. google scholar
 • Biru, A. G. (2014). The role of agricultural cooperatives in promoting food security and rural women’s empowerment in Eastern Tigray region, Ethiopia. Developing Country Studies, 4(11), 96-109. google scholar
 • Bun Song, L., Soomyung, J. & Jayanta, S. (2008). Women’s labor force participation and marriage: The case of Korea. Journal of Asian Economics, Volume 19, Issue 2, pp. 138-154, https://doi.org/10.1016/j. asieco.2007.12.012. google scholar
 • Cazes, S., Verick, S. (2013). The Labour Markets Of Emerging Economies: Has Growth Translated İnto More And Better Jobs?. Springer. google scholar
 • Cerev, G., Yenihan, B. (2018). Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla. Dora Yayıncılık. Bursa. 1.Baskı google scholar
 • Cornwall, A. (2016). Women’s Empowerment: What Works?. Journal of International Development, 28(3), 342-359.Doi: 10.1002/jid.3210. google scholar
 • Crettaz, E., Suter, C. (2013). The Impact of Adaptive Preferences on Subjective Indicators: An Analysis of Poverty Indicators. Social Indicators Research, 114(1), 139-152. google scholar
 • Dansuk, E. (2008). Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla Ölçülmesi, DPT Uzmanlık Tezi, Mayıs 1997, (Online) http://ekutup.dpt.gov.tr/gelirdag/dansuke/yoksullu.pdf, (03.02.2008), s. 95-96. google scholar
 • Diiro, G. M., Seymour, G., Kassie, M., Muricho, G. & Muriithi, B. W. (2018). Women’s Empowerment in Agriculture and Agricultural Productivity: Evidence from Rural Maize Farmer Households in Western Kenya. Plos One, 13(5), 1-27. Doi: 10.1371/journal.pone.0197995. google scholar
 • Doğrul, G. (2008). 2001 Krizi Sonrasında Türkiye’de Kentsel Alanlarda Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 245-276. google scholar
 • Dokuzcan, D. A., Aydogdu, N. G., Kilinc, O. (2020). Yoksulluk Kapsamında Gebelikte Sigara Kullanımı ve Sigara Bırakma Yöntemleri. Journal of Education and Research in Nursing, 17(S1), 77-82. google scholar
 • Dollar, D., Kraay, A. (2002). Growth is Good for The Poor. Journal of Economic Growth, Vol: 7, No: 3, 195-225. google scholar
 • Erdut, T. (2005). İşgücü Piyasasında Enformelleşme Ve Kadın Işgücü. Çalışma ve Toplum, 3(6), 11-49. google scholar
 • Erkal, G., Akıncı, M., & Yılmaz, Ö. (2015). Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz. TISK Academy/TISK Akademi, 10(19). google scholar
 • Faborode, H., Olugbenga Alao, T. (2016). The Battle Against Rural Poverty and Other Challenges of Development: Empirical Analysis of Women Empowerment Program of Justice, Development and Peace Movement (JDPM) In Osun State, Nigeria. ActaAgronomica, 65(2), 149-155. Doi: 10.15446/acag.v65n2.45037 google scholar
 • Ferguson, H., Kepe, T. (2011). Agricultural Cooperatives and Social Empowerment of Women: A Ugandan Case Study. Development in Practice, 21(3), 421-429. Doi: 10.1080/09614524.2011.558069. google scholar
 • Flores, M. A., Ferreira, F. I. (2016). Education and Child Poverty in Times of Austerity in Portugal: Implications for Teachers And Teacher Education. Journal Of Education for Teaching, 42(4), 404-416. google scholar
 • Forsyth, J. J., Jones, J., Duval, L., Bambridge, A. (2019). Opportunities and Barriers That Females Face for Study And Employment In Sport. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 24, 80-89. Doi: 10.1016/j.jhlste.2019.01.005. google scholar
 • Greve, B. (2019). Routledge International Handbook of Poverty. Routledge. google scholar
 • Güloğlu, T., Es, M. (2011). Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: Kocaeli Örneği. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi: TASAM. google scholar
 • Güzel, S. (2011). Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Dünya Bankası ve Mikro Kredi Uygulaması: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Azerbaycan Vergi Dergisi, 8(1), 79-96. google scholar
 • Hagenaars, A., De Vos, K. (1988). The Definition and Measurement of Poverty. Journal Of Human Resources, 211221. google scholar
 • Hossain, M. S., Khan, M. A. (2016). Financial Sustainability of Microfinance Institutions (Mfis) of Bangladesh. Developing Country Studies, 6(6), 69-78. google scholar
 • Huis, M. A., Hansen, N., Lensink, R., Otten, S. (2020). A Relational Perspective on Women’s Empowerment: Intimate Partner Violence and Empowerment Among Women Entrepreneurs in Vietnam. British Journal of Social Psychology, 59(2), 365-386. Doi: 10.1111/bjso.12348. google scholar
 • Islam, R. (2004). The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: An Empirical Analysis, Issues in Employment and Poverty. Discussion Paper 14, January 2004. International Labour Office, 1-33. google scholar
 • Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59, 1551-80. google scholar
 • Kabeer, N. (1999). The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on The Measurement of Women’s Empowerment. Geneva: UNRISD. google scholar
 • Kardam, F., Yüksel, İ. (2004). Kadınların Yoksulluğu Yaşama Biçimleri: Yapabilirlik ve Yapabilirlikten Yoksunluk. Nüfusbilim Dergisi, 26(1), 45-72. google scholar
 • Kasa, H., Alptekin, D. D. V. (2015). Türkiye’de Kadın İşgücünün Büyümeye Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 18(1), 1-24. google scholar
 • Kayalıdere, G., Şahin, H. (2014). Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi ve Yoksulluk. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 57-75. google scholar
 • Khumalo, K. E., Freimund, W. A. (2014). Expanding Women’s Choices Through Employment? Community-Based Natural Resource Management and Women’s Empowerment in Kwandu Conservancy, Namibia. Society & Natural Resources, 27(10), 1024-1039. Doi: 10.1080/08941920.2014.905893. google scholar
 • Kömürcü, M. (2014). Türkiye’de Yoksulluk Olgusu, Yoksullukla Mücadele Politikaları ve Gelir Dağılımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir. google scholar
 • Küçükkalay, A. G. A. M. (1997). Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2). google scholar
 • Levin, A., Lin, C. F. (1993). Unit Root Tests in Panel Data: New Results. University of California at San Diego, Economics Working Paper Series. google scholar
 • Lipton, M., Ravallion, M. (1995). Chapter 41 Poverty and Policy. Handbook of Development Economics, 25512657. doi:10.1016/s1573-4471(95)30018-x. google scholar
 • Lyngdoh, B. F. Pati, A. P. (2013). Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India, Prajnan, 42(2). google scholar
 • Maldonado, L. C., Nieuwenhuis, R. (2015). Family policies and single parent poverty in 18 OECD countries, 19782008. Community, Work, Family, 18(4), 395-415. google scholar
 • Maligalig, R., Demont, M., Umberger, W. J., Peralta, A. (2019). Off-farm Employment Increases Women’s Empowerment: Evidence from Rice Farms in The Philippines. Journal of Rural Studies, 71, 62-72. doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.09.002. google scholar
 • Marcen, M., & Morales, M. (2022). Gender Division of Household Labor in the United States: How Does CultureOperate?. Feminist Economics, 1-28. google scholar
 • Morrison, A., Raju, D., Sinha, N. (2007). Gender Equality, Poverty, and Economic Growth. Policy Research Working Paper, pp. 1-54. google scholar
 • Nazier, H., & Ramadan, R. (2018). Ever Married Women’s Participation in Labor Market in Egypt: Constraints and Opportunities. Middle East Development Journal, 10(1), 119-151. google scholar
 • Ncube, M., Anyanwu J. ve Hausken K. (2013). Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). African Development Bank Group. Working Paper Series, No: 195, December 2013, 1-26. google scholar
 • Norton, S. W. (2002). Economic Growth and Poverty. Cato Journal. Vol. 22, No. 2,263-275. google scholar
 • Orshansky, M. (1965). Counting the poor: Another look at the poverty profile. Soc. Sec. Bull., 28, 3. google scholar
 • Özgüler, V. C. (2014). Gelir, Servet Ve Yoksulluk. Cinius Yayınları. google scholar
 • Özkoçak, Y., Tavuz, A. (2014). Erkeğin ve Kadının Birbirlerini Ötekileştirmesi: “Bir Erkek Bir Kadın” Dizi Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 6, 187-201. google scholar
 • Park, J.Y. (1990). Testing for Unit Roots and Cointegration by Variable Addition. Advances in Econometrics, 8, 107-133. google scholar
 • Pereznieto, P., Taylor, G. (2014). A Review of Approaches and Methods to Measure Economic Empowerment of Women and Girls. Gender & Development, 22(2), 233-251. Doi: 10.1080/13552074.2014.920976. google scholar
 • Raphael, G., Mrema, G. I. (2017). Assessing the Role of Microfinance on Women Empowerment: A case of PRIDE (T)-Shinyanga. Business and Economic Research, 7(2), 35-54. google scholar
 • Sarısoy, İ., Koç, S. (2010). Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi. Maliye Dergisi, 158, 326-348. google scholar
 • Sharma, R. (2012). Microfinance-a platform for the empowerment of women. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 2(3), 69-80. google scholar
 • Seymour, L., Bogaerts, J., Perrone, A., Ford, R., Schwartz, L. H., Mandrekar, S. ...(2017). iRECIST: guidelines for response criteria for use in trials testing immunotherapeutics. The Lancet Oncology, 18(3), e143-e152.Doi: 10.1016/S1470-2045(17)30074-8. google scholar
 • Taş, H. Y., Özcan, S. (2012, October). Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma. In International Conference on Eurasian Economies, 423-430. google scholar
 • Topgül, S. (2013). Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. google scholar
 • Twinamatsiko, M., Baker, J., Harrison, M., Shirkhorshidi, M., Bitariho, R., Wieland, M., Roe, D. (2014). Linking Conservation, Equity and Poverty Alleviation. Understanding the Profiles and Motivations ofResource Users and Local. google scholar
 • Van Rooyen, C., Stewart, R., De Wet, T. (2012). The Impact of Microfinance in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review of The Evidence. World Development, 40(11), 2249-2262. Doi: 10.1016/j.worlddev.2012.03.012 google scholar
 • World Bank. (2019). The World Bank Annual Report 2019: Ending Poverty, Investing in Opportunity. google scholar
 • World Bank. (2022). The World Bank DataBank. google scholar
 • Xiao, S., Asadullah, M. N. (2020). Social Norms and Gender Differences in Labor Force Participation in China. Feminist Economics, 26(4), 114-148. google scholar
 • Yağcıoğlu, S. (2018). Kadın İşgücü İstihdamı ve Sorunları: Konya Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. google scholar
 • Yorgun, S. (2010). Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Hayatının Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Hayatı. Sosyo-Ekonomi, 11(11). google scholar
 • Zaman, K., Rashid K., Khan, M. M. & Ahmad M. (2011). Panel Data Analysis of Growth, Inequality and Poverty: Evidence from SAARC Countries. Journal of Yasar University, Vol: 21, No: 6, 3523-3537. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Taşçıoğlu, A. (2023). Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis. Journal of Economic Policy Researches, 10(2), 317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


AMA

Taşçıoğlu A. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis. Journal of Economic Policy Researches. 2023;10(2):317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


ABNT

Taşçıoğlu, A. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 317-336, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Taşçıoğlu, Anet,. 2023. “Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2: 317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


Chicago: Humanities Style

Taşçıoğlu, Anet,. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis.” Journal of Economic Policy Researches 10, no. 2 (Jul. 2024): 317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


Harvard: Australian Style

Taşçıoğlu, A 2023, 'Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis', Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, pp. 317-336, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


Harvard: Author-Date Style

Taşçıoğlu, A. (2023) ‘Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis’, Journal of Economic Policy Researches, 10(2), pp. 317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383 (13 Jul. 2024).


MLA

Taşçıoğlu, Anet,. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 317-336. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1057383


Vancouver

Taşçıoğlu A. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];10(2):317-336. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1057383 doi: 10.26650/JEPR1057383


ISNAD

Taşçıoğlu, Anet. Examining the Relationship Between Female Employment Rate and Poverty in the Context of Three Fragile Countries: A Panel Data Analysis”. Journal of Economic Policy Researches 10/2 (Jul. 2024): 317-336. https://doi.org/10.26650/JEPR1057383TIMELINE


Submitted13.01.2022
Accepted16.01.2023
Published Online02.08.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.