Research Article


DOI :10.26650/JEPR1132170   IUP :10.26650/JEPR1132170    Full Text (PDF)

Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries

Ayfer Özyılmaz

Low inflation and high economic growth are two of the main macroeconomic targets that all countries hope to reach. The reciprocal relationship between inflation and growth is currently an important debate in the literature. Although early studies generally focused on the view that inflation had no effect on growth or that it had a positive effect on growth, the upward trend of inflation in many countries in the 1970s and 1980s led to a change in direction in the inflation-growth debate. This discussion shows that the way inflation affects growth is directly related to its level. Therefore, if a certain inflation threshold value is exceeded, the view that inflation will affect growth negatively comes to the fore. In addition, the effect of economic growth on inflation is another dimension of the inflation-growth debate. In this context, it is important to examine the inflation growth spiral in the context of causality. In this study, the relationship between inflation and growth was investigated between the years 1996 and 2019 in 27 EU countries using Dumitrescu and Hurlin (2012) causality approach. In the analysis, two variables were used as an indicator of inflation. These are consumer prices Index (CPI) and GDP deflator. The results show that there is a bidirectional causality relationship from inflation to growth and from growth to inflation for both inflation indicators. 

JEL Classification : O11 , O16 , E31
DOI :10.26650/JEPR1132170   IUP :10.26650/JEPR1132170    Full Text (PDF)

AB Ülkelerinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Ayfer Özyılmaz

Düşük enflasyon ve yüksek ekonomik büyüme, ülkelerin temel makroekonomik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu noktada enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişki literatürdeki önemli tartışmalardan biridir. Erken dönem çalışmalar her ne kadar genel olarak enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde etkisiz olduğu veya büyümeyi pozitif etkilediği görüşünde yoğunlaşsa da enflasyonun 1970’lerde ve 1980’lerde birçok ülkede artış eğilimi göstermesi enflasyon-ekonomik büyüme tartışmanın yön değiştirmesine yol açmıştır. Esasında bu tartışmada enflasyonun ekonomik büyümeyi ne yönde etkileyeceği enflasyon düzeyi ile doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla belirli bir enflasyon eşik değerinin aşılması durumunda enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği görüşü öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomik büyümenin enflasyona etkisi de enflasyon büyüme tartışmasının diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede enflasyon-ekonomik büyüme sarmalının nedensellik bağlamında incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 1996-2019 döneminde 27 AB ülkesinde enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Analizde enflasyon göstergesi olarak iki değişken kullanılmıştır. Bunlar Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve GSYİH deflatörüdür. Elde edilen sonuçlara göre her iki enflasyon göstergesi için de enflasyondan ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden enflasyona doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

JEL Classification : O11 , O16 , E31

PDF View

References

 • Adaramola, A. O., & Dada, O. (2020). Impact of inflation on economic growth: Evidence from Nigeria. Investment Management and Financial Innovations, 17(2), 1-13. google scholar
 • Ahmed, M. S. (2010). An Empirical study on İnflation and economic growth in Bangladesh. OIDA International Journal of Sustainable Development, 2(3), 41-48. google scholar
 • Akter, F., & Smith, D. S. (2021). Impact of inflation on GDP growth in Malaysian economy. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 34(2), 33-41. google scholar
 • Altintaş, H., & Koçbulut, Ö. (2019). Enflasyon ve ekonomik büyüme: OECD ülkeleri için dinamik panel eşik etki analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(3), 629-648. google scholar
 • Anidiobu, G. A., Okolie, P. I., & Oleka, D. C. (2018). Analysis of inflation and its effect on economic growth in Nigeria. Journal of Economics and Finance, 9(1), 28-36. google scholar
 • Ayyoub, M., Chaudhry, I. S., & Farooq, F. (2011). Does inflation affect economic growth? The case of Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences, 31(1), 51-64. google scholar
 • Barışık, S., Türk, M.M. 2020. Türkiye’de 2001 krizi sonrası enflasyon-büyüme etkileşimi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(3), 2078-2093. google scholar
 • Barro, R. J. (1995). Inflation and economic growth. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 5326. google scholar
 • Barro, R. J. (2013). Inflation and Economic Growth. Annals of Economics & Finance, 14(1), 85-109 google scholar
 • Behera, J. (2014). Inflation and its impact on economic growth: Evidence from six south Asian Countries. Journal ofEconomics and Sustainable Development, 5(7), 145-154. google scholar
 • Behera, J., & Mishra, A. K. (2016). Inflation and economic growth nexus in BRICS: Evidence from ARDL bound testing approach. Asian Journal ofEconomic Modelling, 4(1), 1-17. google scholar
 • Berber, M., & Artan, S. (2004). Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği. Discussion Paper, No. 2004/21 google scholar
 • Bhusal, T. P., & Silpakar, S. (2011). Growth and inflation: Estimation of threshold point for Nepal. Economic Journal ofDevelopment, 13(2), 131-138. google scholar
 • Bruno, M., & Easterly, W. (1995). Inflation crises and long-run growth. World Bank Policy Research, Working Paper No. 1517. google scholar
 • Chimobi, O. P. (2010). Inflation and economic growth in Nigeria. Journal of Sustainable Development, 3(2), 159166. google scholar
 • Datta, K., & Mukhopadhyay, C. K. (2011). Relationship between inflation and economic growth in Malaysia-an econometric review. International Conference on Economics and Finance Research, 4(1), 415-419. google scholar
 • De Gregorio, J. (1993). Inflation, taxation, and long-run growth. Journal ofMonetary Economics, 31, 271-298. google scholar
 • Denbel, F. S., Ayen, Y. W., & Regasa, T. A. (2016). The relationship between inflation, money supply and economic growth in Ethiopia: Co-integration and causality analysis. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(1), 556-565. google scholar
 • Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic modelling, 29(4), 1450-1460. google scholar
 • Erçel, G. (1999). Türkiye’de enflasyon ve büyüme ilişkisi: Genel bir değerlendirme. İMKB Dergisi, 12, 15-30. google scholar
 • Fisher, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal ofMonetary Economics, 32, 485-512. google scholar
 • Ghosh, A., & Phillips, S. (1998). Warning: inflation may be harmful to your growth. Washington: International Monetary Fund. google scholar
 • Gokal, V., & Hanif, S. (2004). Relationship between inflation and economic growth. Suva: Economics Department, Reserve Bank of Fiji Working Paper, No. 2004/04 google scholar
 • Hadri, K., & Kurozumi, E. (2012). A simple panel stationarity test in the presence of serial correlation and a common factor. Economics Letters, 115(1), 31-34. google scholar
 • Hossain, A. (2005). The Granger-causality between money growth, inflation, currency devaluation and economic growth in Indonesia: 1954-2002. International Journal ofApplied Econometrics and Quantitative Studies, 2(3), 45-68. google scholar
 • Hussain, S., & Malik, S. (2011). Inflation and economic growth: Evidence from Pakistan. International Journal of Economics and Finance, 3(5), 262-276. google scholar
 • Kanca, O. C. (2017). İç borçlanma, enflasyon ve ekonomik büyüme: Türkiye için ekonometrik bir uygulama (19802014). Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 627, 47-58. google scholar
 • Karabulut, Ş. (2019). Türkiye’de ekonomik büyüme ve enflasyon ilişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 171-184. google scholar
 • Karaca, O. (2003). Türkiye’de enflasyon-büyüme ilişkisi: Zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255. google scholar
 • Karaçor, Z., Özer, H., & Saraç, Taha B. (2011) Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama (1988-2007). Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 29-44. google scholar
 • Kasidi, F., & Mwakanemela, K. (2013). Impact of inflation on economic growth: A case study of Tanzania. Asian Journal of EmpiricalResearch, 3(4), 363-380. google scholar
 • Khan, M. A., & Khan, S. (2018). Inflation and the economic growth: Evidence from Five Asian countries. Pakistan Journal ofApplied Economics, 28(2), 235-252. google scholar
 • Khan, M. S., & Senhadji. A. S., (2000). Threshold Effects in the relationship between inflation and growth. IMF Working Paper No. 110, Washington: International Monetary Fund google scholar
 • Kopuk, E. (2020). İşsizlik ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerine etkisi: 1988-2019 dönemi Türkiye incelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 11-22. google scholar
 • Korkulu, A., & Yılmaz, B. (2017). Türkiye’de büyüme-enflasyon ilişkisi: Granger nedensellik analizi (1939-2013). International Journal ofAcademic Value Studies, 3(13), 85-93. google scholar
 • Koulakiotis, A., Lyroudi, K., & Papasyriopoulos, N. (2012). Inflation, GDP and causality for European countries. International Advances in Economic Research, 18(1), 53-62. google scholar
 • Majumder, S. C. (2016). Inflation and its impacts on economic growth of Bangladesh. American Journal of Marketing Research, 2(1), 17-26. google scholar
 • Manamperi, N. (2014). The short and long-run dynamics between inflation and economic growth in BRICS. Applied Economics Letters, 21(2), 140-145. google scholar
 • Mubarik, Y. A. (2005). Inflation and growth: An estimate of the threshold level of inflation in Pakistan, State Bank of Pakistan — Research Bulletin, 1 (1-2), 35 44. google scholar
 • Munir, Q., Mansur, K., & Furuoka, F. (2009). Inflation and economic growth in Malaysia: A threshold regression approach. ASEAN Economic Bulletin, 26(2), 180-193. google scholar
 • Niyimbanira, F. (2013). An econometric evidence of the interactions between inflation and economic growth in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(13), 177-193. google scholar
 • Obradovic, S., Sapic, S., Furtula, S., & Lojanica, N. (2017). Linkages between inflation and economic growth in Serbia: An ARDL bounds testing approach. Engineering Economics, 28(4), 401-410. google scholar
 • Olamide, E., Ogujiuba, K., & Maredza, A. (2022). Exchange rate volatility, inflation and economic growth in Developing countries: Panel Data Approach for SADC. Economies, 10(3), 67. google scholar
 • Opeyemi, A. F. (2020). Impact of foreign direct investment and inflation on economic growth of five randomly selected countries in Africa. Journal ofEconomics and International Finance, 12(2), 65-73. google scholar
 • Özçelik, Ö., & Uslu, N. (2017). Ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin VAR modeli ile analizi: Türkiye örneği (2007-2014). Ekev Akademi Dergisi, 69, 31-51. google scholar
 • Pata, U. K. (2018). Türkiye’de enflasyon, tasarruf ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin simetrik ve asimetrik nedensellik testleri ile analizi. Maliye Dergisi, 174, 92-111. google scholar
 • Paul, S., Kearney, C., & Chowdhury, K. (1997). Inflation and economic growth: A multi-country empirical analysis. Applied Economics, 29(10), 1387-1401. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. IZA Discussion Paper No. 1240. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. google scholar
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. Econometrics Journal, 11(1), 105-127. google scholar
 • Pollin, R., & Zhu, A. (2006). Inflation and economic growth: A cross-country nonlinear analysis. Journal of Post Keynesian Economics, 28(4), 593-614. google scholar
 • Rao, P. N., & Yesigat, A. (2015). Inflation and economic growth: inflation threshold level analysis for Ethiopia. International Journal of Ethics in Engineering & Management Education, 2(5), 1-22 google scholar
 • Risso, W. A., & Carrera, E. J. S. (2009). Inflation and Mexican economic growth: Long-run relation and threshold effects. Journal ofFinancial Economic Policy, 1(3), 246-263. google scholar
 • Rivera, E. G., Rojo, L. A. P., & Gomez, D. X. G. (2020). Analysis of the performance of the inflation and economic growth goals for Latin America. Journal ofAdministrative Science, 1(2), 22-32. google scholar
 • Sa’idu, B. M., & Muhammad, A. A. (2015). Do unemployment and inflation substantially affect economic growth. Journal ofEconomics and Development Studies, 3(2), 132-139. google scholar
 • Sahnoun, M., & Abdennadher, C. (2019). Causality between inflation, economic growth and unemployment in North African Countries. Economic Alternatives, 1, 77-92. google scholar
 • Sarel, M. (1996). Nonlinear effects of inflation on economic growth. StaffPapers, 43(1), 199-215. google scholar
 • Saungweme, T., and Odhiambo, Nicholas M. (2021). Inflation and economic growth in Kenya: An empirical examination. Unisa Economic Research Working Paper, No. 24/2021 google scholar
 • Sergii, P. (2009). Inflation and economic growth: The Non-linear relationship. Evidence from CIS countries. MA Thesis in Economic, Kyiv School of Economics google scholar
 • Singh, S., & Singh, A. (2015). Causal nexus between inflation and economic growth of Japan. Iranian Economic Review, 19(3), 265-278. google scholar
 • Suleymanov, E., & Nadirov, O. (2014). Türkiye örneğinde enflasyonla ekonomik büyüme arasında ilişki. Journal of Qafqaz University-Economics and Administration, 2(2), 119-125. google scholar
 • Tatliyer, M. (2017). Türkiye ekonomisinde enflasyon ve ekonomik büyüme 1950-2015. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13), 173-188. google scholar
 • Thanh, S. D. (2015). Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A panel smooth transition regression approach. Journal ofEconomics, Finance and Administrative Science, 20, 41-48. google scholar
 • Tien, N. H. (2021). Relationship between inflation and economic growth in Vietnam. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(14), 5134-5139. google scholar
 • Gürel, P. & Toker, K. (2019). Enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisinde Mundell-Tobin etkisinin analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 335-348. google scholar
 • Topcu, E. (2017). Enflasyon oranı-ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(2), 180-191. google scholar
 • Tunalı, H., & Özkan, İ. (2016). Türkiye’de tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişkinin ampirik analizi. Journal ofEconomic Policy Researches, 3(2), 54-67. google scholar
 • Tung, L. T., & Thanh, P. T. (2015). Threshold in the relationship between inflation and economic growth: Empirical evidence in Vietnam. Asian Social Science, 11(10), 105-112. google scholar
 • Umaru, A., & Zubairu, A. A. (2012). Effect of inflation on the growth and development of the Nigerian economy: An empirical analysis. International Journal of Business and Social Science, 3(10), 183-191. google scholar
 • Uysal, D., Mucuk, M., & Alptekin, V. (2008). Türkiye ekonomisinde vektör otoregresif model ile enflasyon-büyüme ilişkisinin analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(8), 55-72. google scholar
 • Vinayagathasan, T. (2013). Inflation and economic growth: a dynamic panel threshold analysis for Asian economies. Journal ofAsian Economics, 26, 31-41. google scholar
 • Yapraklı, S. (2007). Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye için eş-bütünleşme ve nedensellik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 287-301. google scholar
 • Yüksel, S. (2016). Rusya ekonomisinde büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 614, 43-57. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özyılmaz, A. (2022). Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries. Journal of Economic Policy Researches, 9(2), 425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


AMA

Özyılmaz A. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries. Journal of Economic Policy Researches. 2022;9(2):425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


ABNT

Özyılmaz, A. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries. Journal of Economic Policy Researches, [Publisher Location], v. 9, n. 2, p. 425-438, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Özyılmaz, Ayfer,. 2022. “Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries.” Journal of Economic Policy Researches 9, no. 2: 425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


Chicago: Humanities Style

Özyılmaz, Ayfer,. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries.” Journal of Economic Policy Researches 9, no. 2 (Mar. 2024): 425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


Harvard: Australian Style

Özyılmaz, A 2022, 'Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries', Journal of Economic Policy Researches, vol. 9, no. 2, pp. 425-438, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


Harvard: Author-Date Style

Özyılmaz, A. (2022) ‘Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries’, Journal of Economic Policy Researches, 9(2), pp. 425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170 (3 Mar. 2024).


MLA

Özyılmaz, Ayfer,. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries.” Journal of Economic Policy Researches, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 425-438. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1132170


Vancouver

Özyılmaz A. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries. Journal of Economic Policy Researches [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];9(2):425-438. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1132170 doi: 10.26650/JEPR1132170


ISNAD

Özyılmaz, Ayfer. Relationship Between Inflation and Economic Growth in EU Countries”. Journal of Economic Policy Researches 9/2 (Mar. 2024): 425-438. https://doi.org/10.26650/JEPR1132170TIMELINE


Submitted17.06.2022
Accepted13.07.2022
Published Online29.07.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.