Research Article


DOI :10.26650/JGEOG2019-0032   IUP :10.26650/JGEOG2019-0032    Full Text (PDF)

The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul)

Gülcan SarpKadir TemurçinYolcu Aldırmaz

Our knowledge of urban areas is constantly being renewed and diversified depending on new data sources. Spatial data plays a particularly major role in this change. Currently the elements of a given city can be analyzed in high resolution and with great accuracy. Such progress guides the observation of the specific structure of urban spaces more easily. This study focuses on the spatial construction and current situation of Bağcılar, one of the most problematic urban areas of the city of Istanbul. This research has been conducted using high-resolution remote sensing data and positional information from companies. The findings of the study are based on four different processes in the city. The first interprets the development form of the urbanization process which starts with urban sprawl and develops into a “monstrous industrial city” (Güvenç, 1993). The second includes changes in housing presentation patterns over time and their mismatches. The third process focuses on the recent transformation and its consequences in various parts of the city, but especially in areas where large industrial enterprises are located. The final one questions the distribution pattern of the companies that have shut down and those that are operating in the city. All four cases show that a significant part of Bağcılar’s current problems stem from spatial irregularities. 

DOI :10.26650/JGEOG2019-0032   IUP :10.26650/JGEOG2019-0032    Full Text (PDF)

Kentin Hücresel Boyutu: Bağcılar (İstanbul) Üzerine Bir Deneme

Gülcan SarpKadir TemurçinYolcu Aldırmaz

Şehirsel alanlara dair bilgilerimiz yeni veri kaynaklarına bağlı olarak sürekli yenilenip, çeşitleniyor. Bu değişimde özellikle mekânsal veriler başat rol oynuyor. Artık şehri oluşturan unsurlar yüksek çözünürlükte ve doğrulukta analiz edilebiliyor. Böyle bir ilerleme de kentsel mekânın özgül yapısının daha rahat gözlemlenmesine rehberlik ediyor. Bu çalışma da İstanbul kentsel bölgesinin en problemli şehirsel alanlarından olan Bağcılar’ın mekânsal inşasına ve mevcut durumuna odaklanıyor. Bunu da yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri ve firmalara ait konumsal bilgileri kullanarak yapıyor. Çalışmanın bulguları ise şehrin dokusundaki dört farklı sürece dayanıyor. İlki saçaklanmayla başlayan şehirleşme sürecinin adeta “azman sanayi kentine” (Güvenç, 1993) bürünen gelişim şeklini yorumluyor. İkincisi zaman içerisinde konut sunum biçimlerindeki değişimi ve bunların uyumsuzluklarını içeriyor. Üçüncüsü yakın zamanda kentin muhtelif bölgelerinde ama özellikle büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu sahalardaki dönüşümleri ve sonuçlarını ele alıyor. Sonuncusu ise kentte kapanan ve faaliyetini sürdüren firmaların dağılış kalıbını sorguluyor. Söz konusu dört olgu, Bağcılar’ın mevcut sorunlarının önemli bir kısmının mekânsal düzensizliklerden kaynaklandığını gösteriyor. 


EXTENDED ABSTRACT


There is a common rhetoric among those who have been living in Istanbul for a relatively long time: these areas used to be fields or swamps. This sentence is of key importance in making sense of the urban development of Istanbul. Indeed, the inclusion of a new district or municipality in the urban area in Istanbul can happen in only a short period of time in a human lifetime. For these areas, the beginning of the story often happens in a similar way and for similar reasons. Intense migration, industrialization and informal settlement are the most frequent reasons. However, as the narrative progresses, different processes and conclusions for each place are listed one after the other. This is reflected above all in the spatial fabric of the related sites. Therefore, the analysis of the fabric of the city is very important for interpreting both the development of these areas and their current problems. With this approach this study focuses on Bağcılar, a settlement area with one of the most problematic spatial structures in the urban area of Istanbul. 

In this context, two different data sources have been used in the study. The first source is comprised of images with sub-meter resolution obtained by remote sensing techniques. They provide an adequate framework for an object-oriented interpretation of the city’s texture and evolution. The second data type is comprised of positional information of recently closed and currently existing enterprises. The enterprises have been spatially coded and the representative texture of both closed and existing enterprises have been analyzed. Thus, the association between the perceived shape of the city from a given height and the utilization under that structure has been established. 

The findings of the study can be collected under four different categories. The first is that the oil stain growth, which has been the basic course of development in Istanbul until this period, has been relatively ineffective in Bağcılar. The development of the Bağcılar urban area initially started in the form of sprawling. Every area in the district was covered with buildings within a short time, so much so that in many places the land cover is comprised only of buildings and roads. Therefore, the phenomenon of sprawling is limited to a short-term effect. The second category includes change in the forms of housing presentation and their asymmetrical appearance. Gecekondu, which were widespread in the urban area of Istanbul until the 1980s, have been partially interrupted in Bağcılar and replaced by apartment buildings. At the beginning of the 2000s, luxury housing presentation forms became widespread in the district. Some stand side by side and are often in zoned areas for various sectors, while others are found irregularly dispersed among industrial plants. When they all converge, spatial conflicts increase. The third is the transformation observed in various parts of the city in recent years, especially in large industrial buildings. These structures are being replaced with Istanbul’s favorite projects. However, this change does not mean that the industrial sectors of both Istanbul and Bağcılar are on the decline. While large enterprises are dispersed in various parts of Istanbul, small facilities still dominate the spatial outlook of Bağcılar. The last textural feature is based on the distribution pattern of enterprises. The positional information indicates that enterprises have chosen a location in the city according to their wishes, except for a few restricted zones. This means that even discordant sectors are located side by side and on top of each other. The fact that the enterprises which are closing down have the same distribution pattern as the existing ones is a reflection of the recurrence of the problems. In short, the irregular structure formed by the buildings deforms their utilization. 

In conclusion, the premature evolution of Bağcılar has caused a problematic structure in its existing texture. Although today there are some attempts to regulate the texture of the city, it is not easy to realize this in one of the busiest settlements of Istanbul. Even the ratio of the site that is planned to be restructured is as high as 70%. In short, Bağcılar faces a pathological problem. This problem has resulted in the residents of the district leaving the area. Indeed, the population of the district has started to decrease for the first time in the last few years.


PDF View

References

 • Akova, S. B. (2012). Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme. Sosyoloji Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 9, s. 29-51. google scholar
 • Arlı, A. (2010). Murat Güvenç ile İstanbul’un Son Yüzyılı Üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, s. 401-433. google scholar
 • Avcu, S., & Buldur, A. D. (2018). Sultangazi İlçesi’nin (İstanbul) Şehirleşme Süreci. Turkish Studies, Vol. 13, No. 3, pp. 81-126. google scholar
 • Ayhan, F. (2019). Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler. Journal of Urban Academy, Cilt: 12 Sayı: 1, s. 67-81. google scholar
 • Castells, M. (1983). The City and Grassroots . London: Edward Arnold. google scholar
 • Castells, M. (2017). Kent, Sınıf, İktidar (Çev. Asuman Türkün). Ankara: Phoenix Yayınevi. google scholar
 • Çağdaş, A. H. (1990). Mahmutbey’de Sanayi Gecekondu İlişkisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lİsans Tezi. google scholar
 • Davis, M. (1990). City of Quartz. New York: Vintage Books. google scholar
 • Davis, M. (2016). Gecekondu Gezegeni. İstanbul: Metis Yayınları. de Certeau, M. (1988). The Practice of Everyday Life. Los Angeles: University of California Press. google scholar
 • Erder, S. (2013). İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye. İstanbul: İletişim. google scholar
 • Fujita, M. (1989). Urban economic theory. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Glaeser, E. L. (2011). Triumph of the city : how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier. London: The Penguin Press. google scholar
 • Goodchild, M. F. (1992). Geographical Infırmation Science. International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 6, No. 1, pp. 31-45. google scholar
 • Gould, P. (1981). Letting The Data Speak for Themselves. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 71, No. 2, pp. 166-176. google scholar
 • Güvenç, M. (1993). Metropol Değil Azman Sanayi Kenti. İstanbul, Sayı: 5, s. 75-81. google scholar
 • Güvenç, M. (2009). Sunuş. Eski İstanbullular, Yeni İstanbullular (s. s. 7-10). içinde İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayını. google scholar
 • Güvenç, M. (2018). Kentsel Morfoloji Alanı Kurulurken. II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu (s. s.73-79.). İstanbul: Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı. google scholar
 • Harvey, D. (1996). Justice, Nature and Geography of Difference. Cambridge: Blackwell. google scholar
 • Harvey, D. (2009). Kapitalist Kent. New Left Review, pp. 181-202. google scholar
 • Harvey, D. (2015). Kent Deneyimi Çev. Esin Soğancılar. İstanbul: Sel Yayınları. google scholar
 • Harvey, D. (2016). Sosyal Adalet ve Şehir. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • He, Y., & Weng, Q. (2018). Introduction. Y. He, & Q. Weng içinde, High Spatial Resolution Remote Sensing (s. pp. ix-xvii). Boca Raton: CRC Press. google scholar
 • Işık, O., & Pınarcıoğlu, M. M. (2015). Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği. İstanbul: İletişim. google scholar
 • Jacops, J. (2017). Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Kıray, M. (1984). İstanbul: Metropoliten Kent. Mimarlık, Yıl: 22 Sayı: 1, s. 28-33. google scholar
 • Knox, P., & Pinch, S. (2010). Urban Social Geography. Essex: Pearson Education Limited. google scholar
 • Kolukırık, S. (2012). Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü. Zeitschrift für de Welt der Türken, Vol. 4, No. 1, pp. 125-147. google scholar
 • Kuban, D. (1998). İstanbul Yazıları. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yazıları. google scholar
 • Lefebre, H. (2011). Kentsel Devrim. İstanbul: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Maktav, D., Sunar, F., Taberner, M., & Akgün, H. (2000). Monitoring urban expansion in the Büyükçekmece District of İstanbul Using Satellite Data. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B7, pp. 1484-1492. google scholar
 • Massey, D. (2002). Introduction: Geography matters. D. Massey, & J. Allen içinde, Geography matters! A reader (s. 1-11). New York: Cambridge University Press. Massey, D., Allen, J., & Pile, S. (1999). City Worlds. New York: Routledge. google scholar
 • Merrifield, A. (2017). Yeni Kent Sorunu. İstanbul: Tekin Yayınevi. google scholar
 • Miller, H. J., & Goodchild, M. F. (2015). Data-Driven Geography. GeoJournal, Vol. 80, Issue 4, pp. 449-461. google scholar
 • Pacione, M. (2009). Urban Geography. New York: Routledge. google scholar
 • Park, R. E. (2016). Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davraışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler. R. E. Park, & E. W. Burgess içinde, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davraışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler (s. 37-88). İstanbul: Heretik Basın Yayın. google scholar
 • Roweis, S. T., & Scott , A. J. (1978). The urban land question. K. Cox içinde, Urbanization and conflict in market societies. Chicago: Maaroufa. google scholar
 • Sarp, G., Temurçin, K., & Aldırmaz, Y. (2018). Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies; A Case of Istanbul Bağcılar District. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 44, s. 1-13. google scholar
 • Sassen, S. (2000). Cities in a World Economy. London: Pine Forge Press. google scholar
 • Schmid, C. (2014). Henri Lefebvre, Kent Hakkı ve Yeni Metropol Anaakımı. N. Brennner, P. Marcuse, & M. Mayer içinde, Kâr İçin Değil Halk İçin Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı (s. 72-99). İstanbul: Sel Yayınları. google scholar
 • Scott, A. J. (1980). The urban land nexus and the state. Pion: London. google scholar
 • Scott, A. J. (2017). The Constitution of the City. Cham: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Scott, A. J., & Storper, M. (2014). The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 39, Issue 1, pp. 1-15. google scholar
 • Smith, N. (2015). Mütenalaştırma, Sınır ve Kentsel Mekânın Yeniden Yapılandırılması. N. Smith, & P. Williams içinde, Kentin Mütenalaştırılması (s. 29-55). Yordam Kitap: İstanbul. google scholar
 • Soja, E. W. (1980). The Socio-Spatial Dialectic. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 70, No. 2, pp. 207-225. google scholar
 • Soja, E. W. (2000). Postmetropolis. Oxford: Blackwell Publishers Inc. google scholar
 • Storper, M. (2013). Keys to the City. Princeton: Princeton University Press. google scholar
 • Storper, M. (2015). The Rise and Fall of Urban Economies. California: Stanford University Press. Sun, W., Xu, G., Gong, P., & Liang, S. (2006). Fractal Analysis of Remotely Sensed Images: A Review of Methods and Applications. International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, No. 22, pp. 49634990. google scholar
 • Swyngedouw, E. (2004). Social Power and the Urbanization of Water. New York: Oxford University Press. Tekeli, İ. (2009). Modernleşme Sürecinde İstanbul’un Nüfus Dinamikleri Nasıl Dğerlendirilmeli. Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, (s. s. 11-34). içinde İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayını. google scholar
 • Tekeli, i. (2013). İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Tekeli, İ. (2019). Ülkesel/Milli Fiziki Plan Üzerine Dördüncü Kez Konuşurken. Journal of Cirt and Regional Planning, Vol. 1, No. 1, pp. 1-14. google scholar
 • Temurçin, K. (2013). The development and structure of industry in the disrict of Bağcılar(İstanbul). Bulletin of Geography-Socio Economic Series, No. 20, s. 95-111. google scholar
 • Temurçin, K., & Aldırmaz, Y. (2017a). İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı. F. Arslan içinde, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları (s. s. 271-294). Ankara: Pegen Akademi Yayıncılık. google scholar
 • Temurçin, K., & Aldırmaz, Y. (2017b). İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm. K. Temurçin, & M. A. Dulupçu içinde, Türkiye’de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler (s. s. 1-14). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Theodore, N., Peck, J., & Brenner, N. (2011). Neoliberal Urbanism: Cities and the Rule of Markets. G. Bridge, & S. Watson içinde, The New Blackwell Companion to the City (s. 15-25). Oxford: Blackwell Publishing. google scholar
 • Tümertekin, E. (1997a). İstanbul İnsan ve Mekân. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Tümertekin, E. (1997b). İstanbul Şehrinin Coğrafi Anatomisi. Kent Gündemi, Sayı: 1, s. 41-47. google scholar
 • Welch, R. (1982). Spatial ResolutionRequirements for Urban Studies. International Journal of Remote Sensing, Vol. 3, No. 2, pp. 139146. google scholar
 • Weng, Q. (2014). Characterizing, Measuring, Analyzing and Modelling Scale in Remote Sensing: An Overview. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. google scholar
 • Weng, Q., Quattrochi, D., & Gamba, P. E. (2018). Urban Remote Sensing. Boca Raton: CRC Press. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Sarp, G., Temurçin, K., & Aldırmaz, Y. (2019). The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul). Journal of Geography, 0(39), 99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


AMA

Sarp G, Temurçin K, Aldırmaz Y. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul). Journal of Geography. 2019;0(39):99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


ABNT

Sarp, G.; Temurçin, K.; Aldırmaz, Y. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul). Journal of Geography, [Publisher Location], v. 0, n. 39, p. 99-109, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Sarp, Gülcan, and Kadir Temurçin and Yolcu Aldırmaz. 2019. “The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul).” Journal of Geography 0, no. 39: 99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


Chicago: Humanities Style

Sarp, Gülcan, and Kadir Temurçin and Yolcu Aldırmaz. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul).” Journal of Geography 0, no. 39 (Jul. 2024): 99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


Harvard: Australian Style

Sarp, G & Temurçin, K & Aldırmaz, Y 2019, 'The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul)', Journal of Geography, vol. 0, no. 39, pp. 99-109, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


Harvard: Author-Date Style

Sarp, G. and Temurçin, K. and Aldırmaz, Y. (2019) ‘The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul)’, Journal of Geography, 0(39), pp. 99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032 (25 Jul. 2024).


MLA

Sarp, Gülcan, and Kadir Temurçin and Yolcu Aldırmaz. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul).” Journal of Geography, vol. 0, no. 39, 2019, pp. 99-109. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032


Vancouver

Sarp G, Temurçin K, Aldırmaz Y. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul). Journal of Geography [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];0(39):99-109. Available from: https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032 doi: 10.26650/JGEOG2019-0032


ISNAD

Sarp, Gülcan - Temurçin, Kadir - Aldırmaz, Yolcu. The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul)”. Journal of Geography 0/39 (Jul. 2024): 99-109. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0032TIMELINE


Submitted04.09.2019
Accepted10.12.2019
Published Online17.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.