Research Article


DOI :10.26650/jos.1221021   IUP :10.26650/jos.1221021    Full Text (PDF)

Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature

Şerife Yerdemir

Literary developments have always been influenced by historical, social, and political developments. The first interaction between nations in the Balkan geography started with language in the 14th century and continued with culture, tradition, and literature. At the end of the five-century rule of the Ottoman Empire in the Balkans, almost all Balkan languages had been influenced by Turkish. After the adoption of Islam, Turkish became widespread in the Balkan countries, through which Arabic and Persian elements also entered into Albania. In the beginning, this only involved the influence of a culture and a civilization on the language and brought new concepts to Balkan societies. Albania has always been of considerable importance among the Balkan countries due to the historical and cultural relations between Albanians and Turks. In the 16th and 17th centuries, the influence of Turkish was clearly visible in the first works written in Albanian. During this period, Turkish words are understood to have expanded and enriched the areas where they were used. Albania was a part of the Ottoman Empire until the early 20th century, and the fact that the people living there had learned Islam, Persian poetry, literature, and culture through the Turks was instrumental in the spread of Persian throughout these lands. In fact, when considering the vast geography of Persian literature and the extent of its presence among other nations, the influence of Persian literature and Iranian civilization in general over the poets of the Balkan region is not surprising. Naim Frashëri was one of the leading poets of Albania to have grown up under this influence. He was also the older brother of Shamsaddin Sami, the well-known journalist, lexicographer, and linguist of Turkish literature after the Tanzimat who is better known in Albanian literature as Sami Frashëri. Naim wrote various works in Albanian, Turkish, Greek, and Persian. This study will introduce Naim Frashëri’s life and works, which have an important place in the Turkish and Persian languages and literature.

DOI :10.26650/jos.1221021   IUP :10.26650/jos.1221021    Full Text (PDF)

Naîm Frâşirî ve Türk ve Fars Edebiyatında Öne Çıkan Eserleri

Şerife Yerdemir

Edebiyattaki gelişmeler her zaman tarihî, sosyal ve siyasi gelişmelerden etkilenmiştir. Balkan coğrafyasında on dördüncü yüzyılda milletler arasında dille başlayan ilk etkileşim kültür, gelenek ve edebiyatla devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki beş yüzyıllık hâkimiyeti sonunda hemen hemen bütün Balkan dilleri Türkçeden etkilenmiştir. İslam’ı kabul ettikten sonra Balkan ülkelerinde Türkçe yaygınlık kazanmış ve onun aracılığıyla Arapça ve Farsça unsurlar da Arnavutçaya girmiştir. Başlangıçta bu sadece bir kültür ve bir medeniyetin dile etkisiydi ve Balkan toplumlarına yeni kavramlar getirmekteydi. Balkan ülkeleri arasında Arnavutluk, her zaman kayda değer bir öneme sahip olmuştur. Bu durum Arnavutlar ile Türkler arasındaki tarihî ve kültürel ilişkilerden kaynaklanmaktadır. 16. ve 17. yüzyıllarda Arnavutçada yazılan ilk eserlerde Türkçenin etkisi açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Bu dönemde Türkçe kelimelerin artmasıyla birlikte kullanıldığı alanların genişlediği ve zenginleştiği anlaşılmaktadır. Arnavutluk, yirminci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı ve burada yaşayan halkın Türkler vasıtasıyla İslam’ı, Fars şiirini, edebiyatını ve kültürünü öğrenmesi Farsçanın bu topraklarda yaygınlık kazanmasında etkili olmuştur. Aslında Fars edebiyatının geniş coğrafyası ve diğer milletler arasındaki varlığının kapsamı dikkate alındığında Fars edebiyatının ve genel olarak İran medeniyetinin Balkan bölgesindeki şairler üzerindeki etkisi şaşırtıcıdır. Naîm Frâşirî de Fars edebiyatının etkisiyle şiirler yazmış, Arnavutluk’un önde gelen şairlerinden birisidir. Ayrıca Arnavutça literatürde daha çok Sami Frasheri olarak tanınan Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini Şemseddin Sâmi’nin de ağabeyidir. Naîm; Arnavutça, Türkçe, Yunanca ve Farsça olmak üzere çeşitli eserler kaleme almıştır. Bu çalışmada Naîm Frâşirî’nin hayatı, Türk ve Fars dili ve edebiyatında önemli bir yer teşkil ettiği eserleri tanıtılacaktır. 


EXTENDED ABSTRACT


Literary developments have always been influenced by historical, social, and political developments. In the Balkan geography, the first interaction started with language in the 14th century and continued with culture, tradition, and literature. At the end of the five-century rule of the Ottoman Empire in the Balkans, almost all Balkan languages had been influenced by Turkish. After the adoption of Islam, Turkish became widespread in the Balkan countries, through which Arabic and Persian elements also entered the language. Albania has always been of considerable importance among the Balkan countries due to the historical and cultural relations between Albanians and Turks. The Anatolian Turks first recognized Albanians in 1337 as a result of their alliance with the Byzantine Empire. The earliest records of Albania under Ottoman rule date back to the reign of Bayezid I. In the 16th and 17th centuries, the influence of Turkish is clearly visible in the first works written in Albanian. During this period, the areas where Turkish words were used are understood to have expanded and been enriched through the proliferation of Turkish. The Islamic influence in Albanian literature emerged in the 18th century, when the development of Albanian cities and the consequent increase in the efficiency of social and economic activities paved the way for the creation of a new class. Albania was a part of the Ottoman Empire until the early 20th century, and the fact that the people living here learned Islam, Persian poetry, Persian literature, and culture through the Turks was effective in the spread of the Persian language throughout these lands. The best examples of first Turkish, then Arabic and Persian oral folk literature were observed in the regions where the Ottomans had settled. In fact, the influence of Persian literature and Iranian civilization in general in the Balkan region is also surprising in terms of the wide geography in which Persian literature was found as well as the extent of its presence among other nations. Those who grew up in the Ottoman tradition and were interested in science, culture, art, language, and literature had noteworthily been influenced by Arabic and Persian literature and produced works in Turkish or Persian; these works also have an important place in the Albanian literature. During the Ottoman period, Arabic was the language of science, theology, and Sharia; Turkish was the language of administration; and Persian was the language of emotion and thought for those with a taste for language and art. The Ottomans established many madrasas and tekkes [dervish lodges] in the various Albanian cities where Persian language and literature were taught. Tekkes were places where classical Islamic Sufi literary works were read and experienced. One of the tekkes that contributed to the development and spread of Sufi ideas and the Persian language among Albanians was the tekke founded by Tahir Nasibi, a dervish from the Khorasan region, in the village of Frashër in the Permet district of Albania. Great literary figures and intellectuals of the Albanian nation such as Dalib Frashëri, Shahin Frashëri, and the brothers Abdyl, Naim, and Shamsaddin Sami Frashëri were raised in this tekke. These madrasas and tekkes were first opened under the name of maktabs [schools] and were places where students began their education by reading and memorizing Sadi’s Bostan and Gulistan. These students would go on to read Firdavsi’s Shahname, Nizami’s Hamse, and finally Mawlana Jalal al-Din al-Balhi’s Masnavi. Mehmet Naim Frashëri was one of Albania’s great literary figures and intellectuals and was born on May 25, 1846 in the village of Frashëri in the district of Permeti in the Ergiri Sanjak of Ioannina Province. He was the older brother of Shamsaddin Sami Bey, a wellknown journalist, lexicographer and linguist of Turkish literature after the Tanzimat who is more commonly referred to as Sami Frashëri in the Albanian literature. The Frashëri family ensured that their children received religious education from private teachers and had them learn Turkish, Persian, and Arabic in order to raise them as Ottoman intellectuals. Naim Frashëri was one of the leading poets of Albania. In his works, he tried to combine Sufism and Western philosophy. His poetic ideas were always intertwined with Bektashism, the Sufi order in which he’d been raised and to whose basic ideologies he’d always adhered, and Albanian national ideas. Naim Frashëri wrote various works in Albanian, Turkish, Greek, and Persian. As a poet shaped by Persian knowledge and culture, Naim Frashëri expressed his first linguistic writings and poetic experiences in Persian. Most of his works in Albanian are textbooks for primary school students and were written in the style of La Fontaine’s fairy tales, which contain basic historical information about certain nations and states, and in verse and prose to teach moral rules to children. Naim’s first book was a Persian grammar book titled Kavaʻid-i Farsiyye ber-Tarz-ı Nevin [Rules of Persian Based on the New Method], which was published in Istanbul in 1871. When considering that Dastur-i Sokhan [Rule of Speech], the first Persian grammar book written by Mirza Habib-i Isfahani under the influence of Western grammar books, was published in Istanbul in 1872, Naim Frashëri’s Kavaʻid-i Farsiyye berTarz-ı Nevin, having been written the prior year, can be considered the first Persian grammar book to have been written in the Western style. In 1873, Naim at only 25 years old started to write his first Persian poems while in Ioannina; he later collected these Persian poems in the divan [collection of poems] titled Tahayyulat [Dreams], which was published in Istanbul in 1885.


PDF View

References

 • “Art Dhe Kulture”. Tiranapost. 25 Ağustos 2022, Erişim 8.01.2023. https://tiranapost.al/english/art-dhe-kulture/ ndahet-nga-jeta-shtari-nasho-jorgaqi-i517759. google scholar
 • Abazi-Egro, Genciana. “Arnavutluk’ta Türkoloji Çalışmaları”. Bilig 21 (2002): 01-26. google scholar
 • Abdiu, Xhemile ve Kadiu, Spartak. “Osmanlı Döneminde Türk Edebiyatının Arnavut Edebiyatına Etkisi”. International Journal of Language Academy 3 (2015): 1-7. google scholar
 • Abdiu, Xhemile. “Balkan ve Doğu Avrupa’da Türk Edebiyatının Kayıp Edebî Değeri”. Prof. Dr. Necati Demir’e Anı Kitabı. Ed. Osman Kubilay Gül, içinde 227-237. Ankara: İksad Yayınevi, 2022. google scholar
 • Arslan, Mehmet. Nasîbî, Şeyh Tâhir Dede. Erişim 7 Ocak 2023. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nasibi-seyh-tahir-dede. google scholar
 • Arslan, Mehmet. Na’îm Bey, Fraşerli. Erişim 21 Kasım 2022. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/naim-bey-fraserli. google scholar
 • Aruçi, Muhammed. “Fraşiri, Naîm”. DİA. XIII: 195-197. İstanbul: TDV, 1996. google scholar
 • Balcı, Mustafa ve Dibra, Fatoş. “Arnavutluk’ta Türkoloji”. Avrupa’da Türkoloji. Ed. Öztürk Emiroğlu, içinde 69-98. Ankara: Akçağ Yayınları, 2020. google scholar
 • Biernat, Agata. “Albanian Political Activity in Ottoman Empire (1878-1912).” World Journal of Islamic History and Civilazation, 3 (2013): 01-08. google scholar
 • Bilge, Mustafa. “Arnavutluk.” DİA. III: 383-390. İstanbul: TDV, 1991. google scholar
 • Bursalı Mehmed Tâhir. Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2000. google scholar
 • Çağlayan, Bünyamin. “Nazim’in Arnavutça Divanında Yer Alan Arnavutça-Türkçe Mülemmalar.” Ordu Üniversitesi Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulan bildiri (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu, 10-12 Mayıs 2012. google scholar
 • Çağlayan, Bünyamin. “Klasik Türk Şiiri Etkisinde Gelişen Arnavut Edebiyatı: Beyteci Edebiyatı.” 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı’nda sunulan bildiri (Hena e Plote “Beder” Üniversitesi, Filoloji ve Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Yıldız Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Bölümü), Tiran, Arnavutluk, 14-16 Kasım 2013. google scholar
 • Çiçekler, Mustafa. “Sa‘dî-i Şîrâzî”. DİA. XXXV: 405-407. İstanbul: TDV, 2008. google scholar
 • Fermend, Vahîd. “Dîvân-ı Fârsî-i Naîm Frâşerî, Şâ‘ir-i Millî-i Âlbânî.” Nâme-i Pârsî 4 (1997): 106-129. google scholar
 • Gülşenî, Abdülkerim. Ferheng-i İran der-Kalem-rov-i Twkân-Eş‘âr-ı Fârsî-i Naîm Frâşirî. Ticârethâne-i Gülşenî, 1975. google scholar
 • İsen, Mustafa. Balkanlarda Türk Edebiyatı, Ötelerden Bir Ses, Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler. Ankara: Akçağ Yayınları, 1997. google scholar
 • Jahjai, Meral. “Arnavut Kültür ve Edebiyatında Mevlid Yazma Geleneği”. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 61-84. google scholar
 • Kanar, Mehmet. “Firdevsî”. DİA. XIII: 125-127. İstanbul: TDV, 1996. google scholar
 • Kanar, Mehmet. “Nizâmî-i Gencevî”. DİA. XXXIII: 183-185. İstanbul: TDV, 2007. google scholar
 • Kütükoğlu, Bekir. “Ayas Paşa”. DİA. IX: 202-203. İstanbul: TDV, 1991. google scholar
 • Mehmet Na‘îm, İhtirâ'ât uKeşfiyyât. İstanbul: Mihran Matbaası, 1880. google scholar
 • Mehmet Na‘îm, Fusûl-i Erba'a. İstnabul: Mihran Matbaası, 1882. google scholar
 • Musine Kokalari. “Musine Kokalari: Biography.” Erişim 7 Ocak 2023. https://musinekokalari.org/en/biography/. google scholar
 • Na’îm Frâşari, Kavâ‘id-iFarsiyye ber-Tarz-ıNevîn. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1885. google scholar
 • Na’îm Frâşari. Tahayyülât. İstanbul: Mihran Matbaası, 1883. google scholar
 • Öngören, Reşat. “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”. DİA. XXIX: 441-448. İstanbul: TDV, 2004. google scholar
 • Recebî, Abdullah, Kubâdî, Hüseyin Ali, Gulâm Hüseyinzâde, Gulâm Hüseyin ve Nîkûbaht, A. Nâsir. “Peydâyiş u Revâc-ı Edebiyât-ı Fârsî der-Albânî.” Mecelle-i Târîh-i Edebiyât 3 (2014): 98-112. google scholar
 • Rexhepi, Abdulla ve Xhafçe, Zeqije. “Traces of Persian Literature on Naım Frasheri’s Poetry.” Journal of Balkan Research Institude 9 (2020): 423-441. google scholar
 • Şahinoğlu, M. Nazif. “Attar, Ferîdüddîn.” DİA. IX: 95-98. İstanbul: TDV, 1991. google scholar
 • Uçman, Abdullah. “Şemseddin Sâmi.” DİA. XXXVIII: 519-523. İstanbul: TDV, 2010. google scholar
 • “Fillimet Romantike Te Naim Frasherit Dhe Novela “Kater Stınet””. ObserverKult. 24 Temmuz 2020, Erişim 18.12.2022. https://observerkult.com/fillimet-romantike-te-naim-frasherit-dhe-novela-kater-stinet/. google scholar
 • “Wall”. Erişim 07 Ocak 2023. https://vk.com/wall-7768848_21944?lang=en. google scholar
 • Yıldız, Tuba. “İşkodralı Vasa Paşa’nın Cebel-i Lübnan’da Reform Politikaları (1883-1892)”. Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 7-20. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yerdemir, Ş. (2023). Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature. Journal of Oriental Studies, 0(42), 403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021


AMA

Yerdemir Ş. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature. Journal of Oriental Studies. 2023;0(42):403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021


ABNT

Yerdemir, Ş. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature. Journal of Oriental Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 42, p. 403-422, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yerdemir, Şerife,. 2023. “Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature.” Journal of Oriental Studies 0, no. 42: 403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021


Chicago: Humanities Style

Yerdemir, Şerife,. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature.” Journal of Oriental Studies 0, no. 42 (Sep. 2023): 403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021


Harvard: Australian Style

Yerdemir, Ş 2023, 'Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature', Journal of Oriental Studies, vol. 0, no. 42, pp. 403-422, viewed 22 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/jos.1221021


Harvard: Author-Date Style

Yerdemir, Ş. (2023) ‘Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature’, Journal of Oriental Studies, 0(42), pp. 403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021 (22 Sep. 2023).


MLA

Yerdemir, Şerife,. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature.” Journal of Oriental Studies, vol. 0, no. 42, 2023, pp. 403-422. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jos.1221021


Vancouver

Yerdemir Ş. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature. Journal of Oriental Studies [Internet]. 22 Sep. 2023 [cited 22 Sep. 2023];0(42):403-422. Available from: https://doi.org/10.26650/jos.1221021 doi: 10.26650/jos.1221021


ISNAD

Yerdemir, Şerife. Naim Frashëri and His Prominent Works in Turkish and Persian Literature”. Journal of Oriental Studies 0/42 (Sep. 2023): 403-422. https://doi.org/10.26650/jos.1221021TIMELINE


Submitted19.12.2022
Accepted13.01.2023
Published Online28.04.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.