Research Article


DOI :10.26650/JPLC2022-1111609   IUP :10.26650/JPLC2022-1111609    Full Text (PDF)

Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law

Hüsnü Sefa EryıldızAli Boyracı

Although the crime of plunder is considered to be a combined crime consisting of theft and coercion or the threat thereof in Turkish Criminal Law (regulated under Article 148 of the Turkish Criminal Code [TCC]), it is not specifically mentioned with regard to the aim of benefit. This choice of legislation has led to certain discussions about the subjective element of the crime of plunder and its scope of practice in doctrine. While the dissenting view considers the crime of plunder to be committable through general intent, the majority view and court practices consider that the perpetrator must act with the aim of benefit. Another controversial matter on the subjective element of the crime of plunder is how to identify the aim of benefit. Just as some claim that the aim of benefit includes both economic and immaterial benefits, others are also found who consider the aim of benefit to only involve economic benefits. This study examines the subjective element of the crime of plunder and the contents of the aim of benefit by comparing Turkish law with German and Austrian law while presenting the study’s resultant opinion.

DOI :10.26650/JPLC2022-1111609   IUP :10.26650/JPLC2022-1111609    Full Text (PDF)

Alman ve Avusturya Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Yağma Suçunda Manevi Unsurun Belirlenmesine Yönelik Tartışmalar

Hüsnü Sefa EryıldızAli Boyracı

Türk Ceza Hukukunda yağma suçu, hırsızlık ve cebir veya tehdit suçlarından oluşan bir bileşik suç olarak kabul edilmesine rağmen, suçun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesi lafzında yarar sağlama maksadına açıkça yer verilmemiştir. Kanun koyucunun bu tercihi öğretide yağma suçunun manevi unsurunu ve dolayısıyla uygulama alanını tartışmalı hâle getirmektedir. Bir görüş, yağma suçunun oluşumu bakımından genel kastın varlığını yeterli kabul ederken, ağırlıklı görüş ve uygulama failin aynı zamanda yarar sağlama maksadıyla hareket etmesini aramaktadır. Yağma suçunun manevi unsuru bakımından tartışmalı olan diğer bir husus ise yarar sağlama maksadının muhteviyatıdır. Bu maksadın, hem maddi hem de manevi nitelikteki yarar sağlamayı kapsadığını ileri süren görüşler bulunduğu gibi, sadece maddi nitelikteki yararın sağlanmasıyla sınırlı olarak değerlendiren görüşler de bulunmaktadır. Bu çalışmada yağma suçunun manevi unsuru ve yarar sağlama maksadının kapsamı, Alman ve Avusturya ceza hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve konuya ilişkin görüşlerimiz ortaya konulmuştur.


EXTENDED ABSTRACT


To determine whether a crime is committable through general or specific intent, the legal definition of the crime must first be examined. If the legal definition of a crime mentions that the perpetrator must act with a specific intent such as the aim of benefit, these kinds of crimes are only committable through specific intent.

The text of Article 148 of the TCC regulating the crime of plunder does not specifically mention it having to involve the aim of benefit. Therefore, the crime of plunder is said to be committable through general intent. However, in order to determine whether a crime is committable with general intent or specific intent, one accordingly must examine all the features of the crime. For instance, the crime of plunder is considered a combined crime consisting of the theft and coercion or threat thereof in Turkish Criminal Law. As is understood by this, theft is an essential element of the crime of plunder. In other words, the crime of plunder is not committable without theft. Article 141 of the TCC regulating theft also specifically mentions “aim of benefit.” Therefore, this study considers the crime of plunder to be committable only through specific intent (i.e., the aim of benefit). As a matter of fact, the majority view regarding doctrine and court practices is of the same opinion as considered in this study.

Both German (Article 249 of Strafgesetzbuch - StGB, in the version published on 13.11.1998) and Austrian law (Article 142 of Strafgesetzbuch – StGB, 23.01.1974) specifically mention “aim of benefit” with regard to the legal definition of the crime of plunder. Therefore neither doctrine nor court practices may dispute that the crime of plunder is only committable through specific intent in German and Austrian law.

Due to the aim of benefit having a broad meaning, determine what makes up the content of aim of benefit is compulsory. The dissenting view in terms of doctrine considers the aim of benefit to only involve economic benefit, while the majority view in terms of doctrine acknowledges the aim of benefit to include both economic and immaterial benefits.

According to this study’s opinion, the composition of the aim of benefit and the subject of the crime are different from each other. The crime of plunder is regulated in the section titled “Crimes Against Property” in the TCC (Article 148, 26.09.2004). The crimes in this section are intended to protect property, with property being defined as things possessing economic value. As also seen in Turkish Court practices, possessions without economic value (such as a love letter or photograph) cannot be subjected to crimes against property. However, the majority view in terms of doctrine considers that both things possessing economic value as well as things without economic value can be subjected to crimes against property. Due to the laws against crimes listed in the section titled “Crimes Against Property” being intended to protect property, the study considers only things possessing economic value to be subjectable to the crime of plunder. However, a perpetrator can act for both economic and immaterial benefits. In other words, the aim of benefit involve both economic and immaterial benefits.

In German law, the perpetrator regarding the crime of plunder must act with the intention of acquiring property, with the intention of acquiring property not involving immaterial benefit. If the perpetrator does act with the aim of immaterial benefit (e.g., vengeance, joy, rage), the perpetrator is unpunishable for the crime of plunder. In Austrian law, the perpetrator regarding the crime of plunder must act with the intention of enrichment. Therefore, Austrian law states the aim of benefit to only involve economic benefit.

This study examines the subjective element of the crime of plunder and the scope of what composes the aim of benefit by comparing the Turkish Criminal Code with the legal regulations in the German and Austrian Criminal Codes, their doctrines and judicial decisions and also evaluates certain types of criminal events that have been disputed within the scope of the crime of plunder by considering the German and Austrian models, with the resultant opinion of the study being presented.  


PDF View

References

 • Antalya O. Gökhan ve Topuz Murat, Eşya Hukuku Cilt: IV/1 (3. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2019) google scholar
 • Antalya O. Gökhan ve Topuz Murat, Medeni Hukuk Cilt: I (4. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Antolisei Francesco, ‘Genel Olarak Mameleke Karşı İşlenen Suçlar’ (çeviren: Uğur Alacakaptan), (1962) 19 (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65-94 google scholar
 • Arslantürk Mustafa, İcrasından İnfazına Bütün Yönleriyle Yağma Suçu Uygulamalı Örnekli-Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu-Gerekçeli (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2018) google scholar
 • Artuç Mustafa, Malvarlığına Karşı Suçlar (4. Baskı, Adalet Yayınevi 2020) google scholar
 • Artuk, M. Emin, Gökcen Ahmet, Alşahin Mehmet Emin ve Çakır Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler (14. Baskı, Adalet Yayınevi 2020) google scholar
 • Artuk, M. Emin, Gökcen Ahmet, Alşahin Mehmet Emin ve Çakır Kerim, Ceza Hukuku Özel Hükümler (19. Baskı, Adalet Yayınevi 2021) google scholar
 • Aslan Gökhan, Dolandırıcılık Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçları (Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Ayan Mehmet, Eşya Hukuku I Zilyetlik ve Tapu Sicili (13. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2016) google scholar
 • Bayraktar Köksal, Yıldız Ali Kemal, Aksoy Retornaz Eylem, Akyürek Güçlü, Evik Ali Hakan, Kangal Zeynel T, Memiş Kartal Pınar, Sınar Hasan, Sonay Evik Vesile, Altunç Sinan, Aytekin İnceoğlu Asuman, Bostancı Bozbayındır Gülşah ve Erman Barış, Özel Ceza Hukuku Cilt IV Malvarlığına Karşı Suçlar (On İki Levha Yayıncılık 2018) google scholar
 • Başbüyük İsa, ‘Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarının Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi’ (2010) 5 (14) Ceza Hukuku Dergisi 151-192 google scholar
 • Boyracı Ali, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu (On İki Levha Yayıncılık 2020) google scholar
 • Bertel Christian ve Schwaighofer Klaus, Österreichisches Strafrecht Besonderer Teil I (11. Baskı, Springer Verlag 2010) google scholar
 • Birtek Fatih, ‘Yağma Suçu Bakımından Yarar Sağlama Amacı’ [2020] 44 Ceza Hukuku Dergisi 673-709 google scholar
 • Cankurt Ezgi, ‘Yağma Suçu ve Cebir Kavramı’ (2015) 1 (2) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 99135 google scholar
 • Cansel Erol ve İnan Ali Naim, ‘Ayni Hak Kavramı, Taksimi ve Eşya Hukukunun Konusu’ (1964) 21 (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 345-367 google scholar
 • Centel Nur, Zafer Hamide ve Çakmut Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I (5. Baskı, Beta Yayıncılık 2021) google scholar
 • Centel Nur, Zafer Hamide ve Çakmut Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş (11. Bası, Beta Yayıncılık 2020) google scholar
 • Demirbaş Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler (16. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Dönmezer Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler (16. Bası, Beta Yayıncılık 2001) google scholar
 • Duran Mustafa, ‘5237 Sayılı Yasada Düzenlenen Yağma Suçu, Basit Yağma Suçu’ [2005] (23) Adalet Dergisi 117-126 google scholar
 • Dülger Murat Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku (8. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2020) google scholar
 • Eker Hüseyin, Hırsızlık Suçları (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2014) google scholar
 • Ekici Şahin Meral, Dolandırıcılık Suçu (Adalet Yayınevi 2019) google scholar
 • Ekinci Mustafa ve Esen Sinan, Anlatımlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma Dolandırıcılık Hileli ve Taksirli İflas Karşılıksız Yararlanma Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar (Adalet Yayınevi 2005) google scholar
 • Erem Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler C.IV (3. Baskı, Seçkin Kitabevi 1985) google scholar
 • Erem Faruk ve Toroslu Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (9. Baskı, Savaş Yayınevi 2003) google scholar
 • Erman Hasan, ‘Türk Ceza Kanununda Mal Aleyhinde İşlenen Suçların Yetersizliği’ (1975) 41 (1-2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 133-149 google scholar
 • Ertosun Ali Suat ve Taşkın Ahmet, ‘Yağma Suçu’ içinde Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C: II (Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları 2008) 779-810 google scholar
 • Eser Albin ve Bosch Nikolaus, Strafgesetzbuch, Kommentar, Editör: Adolf Schönke ve Horst Schröder, (29. Baskı, Verlag C.H.Beck 2014) google scholar
 • Fischer Thomas, Strafgesetzbuch und Nebengesetze (55. Baskı, Verlag C. H. Beck 2008) google scholar
 • Fuchs Helmut ve Reindl-Krauskopf Susanne, Strafrecht Besonderer Teil I, Delikte gegen den Einzelnen (3.Baskı, 2009) google scholar
 • Gökcen Ahmet ve Şenerdoğan Büşra, ‘Yağma Suçu ve Nitelikli Halleri’ içinde Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan (Seçkin Yayıncılık 2020) 399-468. google scholar
 • Hafızoğulları Zeki ve Özen Muharrem, ‘Hırsızlık’ (2008) XII (1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 773-796 google scholar
 • Hafızoğulları Zeki ve Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (12. Baskı, US-A Yayıncılık 2019) google scholar
 • Hafızoğulları Zeki ve Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar (5. Baskı, US-A Yayıncılık 2016) google scholar
 • İçel Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (5. Baskı, Beta Yayıncılık 2020) google scholar
 • Karakehya Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Nisan Kitabevi 2018) google scholar
 • Karakehya Hakan, ‘Ceza Hukukunda Doğrudan Kast’ (2007) 15 (1) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 117-138 google scholar
 • Kanbur Mehmet Nihat, ‘Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsil Edilmesi Amacıyla Yağma Niteliğindeki Fiillerin İşlenmesi (5237 s. TCK m.150/1)’ [2007] (70) E-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi 41-47 google scholar
 • Kaylan Keskin, ‘Yargıtay Kararları Işığında Yağma Suçları’, (2013) 1 (1) Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 39-49 google scholar
 • Kindhauser Urs, StrafrechtBesonderer Teil, Straftaten gegen Vermögensrechte (5. Baskı, Nomos Verlag 2008) google scholar
 • Koca Mahmut, ‘5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu’ [2005] (2) Legal Hukuk Dergisi 2799-2817 google scholar
 • Koca Mahmut, ‘Hırsızlığın Bir İşleniş Şekli Olarak “Kapkaççılık”’ (2002) IV (1-4) Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 167-196 google scholar
 • Koca Mahmut, ‘Yağma Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı’ içinde Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C: II (Beta Yayıncılık 2002) 1479-1502 google scholar
 • Koca, Mahmut, Yağma Cürümleri (Seçkin Yayıncılık 2003) google scholar
 • Koca Mahmut ve Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (14. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Koca Mahmut ve Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (6. Baskı, Adalet Yayınevi 2019) google scholar
 • Kudlich Hans, StGB, Strafgesetzbuch, Kommentar, Editör: Satzger Helmut, Schluckebier Wilhelm ve Widmaier Gunter, (2. Baskı, Carl Heymanns Verlag 2014) google scholar
 • Maier Stefan, Strafgesetzbuch, Kommentar, Editör: Holger Matt ve Joachim Renzıkowskı, (Verlag Franz Vahlen 2013) google scholar
 • Mahmutoğlu Fatih Selami, ‘Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi’ (2013) LXXI (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 855-889 google scholar
 • Maraşlı Dinç Yasemin ve Ruhi Muhammet Emin, ‘Türk Ceza Kanununda Yağma Suçu’ (2018) 11 (2) Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 86-100 google scholar
 • Meran Necati, Hırsızlık, Yağma ve Malvarlığına Karşı Suçlar (2. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2013) google scholar
 • Noyan Erdal, Hırsızlık Suçları (Adalet Yayınevi 2007) google scholar
 • Noyan Erdal, Hırsızlık ve Yağma Suçları (Bilge Yayınevi 2005) google scholar
 • Oğuzman M. Kemal, Seliçi Özer ve Oktay Özdemir Saibe, Eşya Hukuku (20. Bası, Filiz Kitabevi 2017) google scholar
 • Önder Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar (Filiz Kitabevi 1994) google scholar
 • Özbek Veli Özer, ‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu’, içinde Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan (2007) 9 (Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1019-1063 google scholar
 • Özbek Veli Özer, Doğan Koray ve Bacaksız Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (12. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Özbek Veli Özer, Doğan Koray ve Bacaksız Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (16. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Özen Mustafa, Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri (4. Baskı, Adalet Yayınevi 2019) google scholar
 • Özgenç İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (17. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Öztürk Seyithan ve Balcı Fidan, Hırsızlık Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su ve Doğalgaz Kullanımı) ve Yağma Suçları (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2020) google scholar
 • Parlar Ali ve Hatipoğlu Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu C.3 (2. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2008) google scholar
 • Rudolphi Hans - Joachim ve Wolter Jürgen, Systematischer Kommentar zum Strafgesetztbuch Cilt V, Editör: Hans-Joachim Rudolphi ve Jürgen Wolter, (8. Baskı, Carl Heymanns Verlag 2013) google scholar
 • Şare Ersin, ‘Bileşik Suç Niteliğindeki Yağma Düzenlemesinin Suçta Kanunilik İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi’ (2021) 3 (2) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 613-674 google scholar
 • Taneri Gökhan ve Kamışlı Gani, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar (Seçkin Yayıncılık 2018) google scholar
 • Taşkın Ahmet, ‘Yağma Suçunda Mal Kavramı’ [2008] (20) Terazi Aylık Hukuk Dergisi 95-101 google scholar
 • Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan ve Önok R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (19. Baskı, Seçkin Yayıncılık 2021) google scholar
 • Toroslu Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım (9. Baskı, Savaş Yayınevi 2018) google scholar
 • Töngür Ali Rıza ve Çetintürk Ekrem, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Adalet Yayınevi 2020) google scholar
 • Yaşar Osman, Gökcan Hasan Tahsin ve Artuç Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu 4. Cilt (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2014) google scholar
 • Yazıcıoğlu R. Yılmaz, ‘Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı İşlenen Bazı Benzer Suçlardan Ayrımı’ (2013) 19 (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 757-795 google scholar
 • Wessels Johannes ve Hillenkamp Thomas, Strafrecht Besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögenswerte (31. Baskı, C.F. Müller Verlag 2008) google scholar
 • Web Siteleri google scholar
 • <beck-online.beck.de/> google scholar
 • <http://www.e-akademi.org> google scholar
 • <https://karararama.yargitay.gov.tr/> google scholar
 • <https://sozluk.gov.tr/> google scholar
 • <https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/> google scholar
 • <https://www.kazanci.com.tr/> google scholar
 • <rdb.manz.at.> google scholar
 • <ris.bka.gv.at.> google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Eryıldız, H.S., & Boyracı, A. (2022). Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law. Journal of Penal Law and Criminology, 10(2), 413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


AMA

Eryıldız H S, Boyracı A. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law. Journal of Penal Law and Criminology. 2022;10(2):413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


ABNT

Eryıldız, H.S.; Boyracı, A. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law. Journal of Penal Law and Criminology, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 413-457, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Eryıldız, Hüsnü Sefa, and Ali Boyracı. 2022. “Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law.” Journal of Penal Law and Criminology 10, no. 2: 413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


Chicago: Humanities Style

Eryıldız, Hüsnü Sefa, and Ali Boyracı. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law.” Journal of Penal Law and Criminology 10, no. 2 (May. 2023): 413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


Harvard: Australian Style

Eryıldız, HS & Boyracı, A 2022, 'Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law', Journal of Penal Law and Criminology, vol. 10, no. 2, pp. 413-457, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


Harvard: Author-Date Style

Eryıldız, H.S. and Boyracı, A. (2022) ‘Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law’, Journal of Penal Law and Criminology, 10(2), pp. 413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609 (28 May. 2023).


MLA

Eryıldız, Hüsnü Sefa, and Ali Boyracı. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law.” Journal of Penal Law and Criminology, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 413-457. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609


Vancouver

Eryıldız HS, Boyracı A. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law. Journal of Penal Law and Criminology [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];10(2):413-457. Available from: https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609 doi: 10.26650/JPLC2022-1111609


ISNAD

Eryıldız, HüsnüSefa - Boyracı, Ali. Discussions on the Subjective Element of the Crime of Plunder in Comparison with German and Austrian Law”. Journal of Penal Law and Criminology 10/2 (May. 2023): 413-457. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1111609TIMELINE


Submitted30.04.2022
Accepted04.10.2022
Published Online24.10.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.