Research Article


DOI :10.26650/JPLC2023-1274095   IUP :10.26650/JPLC2023-1274095    Full Text (PDF)

Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code)

Mert Ülgen

The “Crime of Recording Audio or Visual Media”, which was not regulated under the former Turkish Penal Code numbered 765, was initially regulated in Article 286 of the Second Section titled, “Crimes against the Judiciary”. It is within the Fourth Part, titled “Crimes against the Nation and the State and Final Provisions”, in the Second Book titled “Special Provisions” of the Turkish Criminal Code numbered 5237. With this crime, the act that violates the prohibition -in Article 183 of the Criminal Procedure Code numbered 5271, titled “Prohibition of using audio and visual media recording devices”- is being penalized, and the same prohibition is also included in Article 153 of the Civil Procedure Law numbered 6100, titled “Prohibition of recording and broadcasting”. Regulations state that all devices capable of providing audio or visual media recording or transferring within the courthouse and in the courtroom after the start of the hearing are prohibited. Thus, Article 286 of the Turkish Criminal Code will be applied in case of violation of these rules, aiming to ensure that procedure takes place within a certain order and, in particular, to preserve the presumption of innocence in criminal proceedings. In this study, the “Crime of Recording Audio or Visual Media”, regulated in Article 286 of the Turkish Criminal Code numbered 5237, is examined according to the examination method of crime. Besides, suggestions for necessary amendments to certain provisions related to this type of crime are included.

DOI :10.26650/JPLC2023-1274095   IUP :10.26650/JPLC2023-1274095    Full Text (PDF)

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (Türk Ceza Kanunu Madde 286)

Mert Ülgen

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu döneminde düzenlenmemiş olan “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu”, ilk defa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı İkinci Kitabının, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmının “Adliyeye Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 286’ncı maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu suç ile birlikte, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı” başlıklı 183’üncü maddesindeki yasağa aykırılık oluşturan fiil cezalandırılmakta olup, söz konusu yasak aynı zamanda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Kayıt ve yayın yasağı” başlıklı 153’üncü maddesinde yer almaktadır. Adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletlerin kullanılamayacağı ve bu kurallara aykırılık olması durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 286’ncı maddesinin uygulanacağı şeklindeki düzenlemeler, muhakemenin belli bir düzen içerisinde gerçekleşmesinin temin edilmesini ve özellikle ceza muhakemesi bakımından masumiyet karinesinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 286’ncı maddesinde yer alan “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu”, suç inceleme yöntemine göre incelenerek, bu suç tipi ile ilgili bazı madde metinlerinde yapılması gerekli görülen değişikliklere dair önerilere yer verilmektedir.


PDF View

References

 • Abu AF, ‘Remote Justice: Confronting the Use of Video Teleconference Testimony in Massachusetts Criminal Trials’ (2020) 34(1) Harvard Journal of Law & Technology 307. google scholar
 • Akyıldız A, Soruşturma Evresinde Gizliliğin İhlali Suçu (Legal Yayınevi 2021). google scholar
 • Artuk ME, Gökcen A, Alşahin ME and Çakır K, Ceza Hukuku Genel Hükümler (16th edn, Adalet Yayınevi 2022). google scholar
 • Barber JP and Bates PR, ‘Videotape in Criminal Proceedings’ (1974) 25(4) Hastings Law Journal 1017. google scholar
 • Bayraktar K, ‘Gizliliğin İhlali’, Özel Ceza Hukuku-Cilt X: Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267-298) (On İki Levha Yayıncılık 2021) 367-392. google scholar
 • Baytaz AB, Kanunilik İlkesi Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
 • Bellone ET, ‘Private Attorney-Client Communications and the Effect of Videoconferencing in the Courtroom’ (2013) 8(1) JICLT 24. google scholar
 • Bolayır N, ‘Fransız Hukuku’ndaki Düzenlemeler Işığında Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşmaların İcrası’ (2020) 2 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1175. google scholar
 • Boskovic A, ‘Questioning the Defendant via a Video Link-The Violation of the Defendant’s Rights or Not?’, Zoran Pavlovic (ed), Yearbook Human Rights Protection The Right to Human Dignity 3 (Provincial Protector of Citizens-Ombudsman/Institute of Criminological and Sociological Research in Belgrade 2020) 201-215. google scholar
 • Bühner W and Rank A, ‘The Effects of SARS-CoV-2 on Criminal Procedure in Germany’ (2022) 23(4) German Law Journal 672. google scholar
 • Centel N, ‘Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından Demokrasi Kültürü’ (1994) 49(3-4) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (Prof. Dr. Yılmaz Günal’a Armağan) 57. google scholar
 • Centel N and Zafer H, Ceza Muhakemesi Hukuku (13tfl edn, Beta Yayıncılık 2016). google scholar
 • Cimino EF, Makar Z and Novak N, ‘Charm City Televised & Dehumanized: How CCTV Bail Reviews Violate Due Process’ (2014) 45(1) University of Baltimore Law Forum 57. google scholar
 • Conley A, Datta A, Nissenbaum H and Sharma D, ‘Sustaining Privacy and Open Justice in the Transition to Online Court Records: A Multidisciplinary Inquiry’ (2012) 71(3) Maryland Law Review 772. google scholar
 • Çakır K, ‘5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Gizliliğin İhlali Suçu ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi’ (2012) 18(1) MÜHF-HAD 227. google scholar
 • Çakır K, ‘Gizliliğin İhlali Suçu (TCK m. 285)’ (Master’s thesis, Marmara University 2011). google scholar
 • Dauster M, ‘Criminal Proceeding in Times of Pandemic’ New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II (University of Latvia Press 2022) 248-271. google scholar
 • Demirel M, ‘Karar Analizi Tehlike Suçları-Zarar Suçları Arasındaki İlişkinin İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi’ (2013) 71(1) İÜHFM 1479. google scholar
 • Demirel M, Suça İştirakte Bağlılık Kuralı (On İki Levha Yayıncılık 2017). google scholar
 • DeRegis MC, “Can You Hear Me Now?’: The Implications of Virtual Proceedings on Criminal Defendants’ Constitutional Rights’ (2022) 81(1) Maryland Law Review Online 71. google scholar
 • Dirim V, ‘Savcılık ve Medya İlişkileri’ (2010) 2(3) Fasikül 18. google scholar
 • Dursun G, ‘Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) Değerlendirilmesi’ (2016) 11(143-144) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 127. google scholar
 • Dursun S, ‘Emniyeti Suiistimal Suçu’ (1999) 57(1-2) İÜHFM 3. google scholar
 • Eker Kazancı B, ‘Kişilerin İzinsiz Görüntülerinin Alınmasının TCK m. 134 Çerçevesinde Korunması’ (2007) 9(1) DEÜHFD 131. google scholar
 • Ekmekçi D, ‘Kitle İletişim Özgürlüğünün Sınırı Olarak Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkına Karşı Suçlar’ (PhD thesis, Galatasaray University 2013). google scholar
 • Ersan A, ‘Gizliliğin İhlali Suçu (TCK m. 285)’ (2013) 8(2) CHD 117. google scholar
 • Ersoy U, ‘Ceza Hukukunun Gri Alanı: Tehlike Suçları’ (2020) 11(41) TAAD 27. google scholar
 • Evirgen S, ‘Türk Ceza Kanunu Madde 286’da Düzenlenen Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu’ (2020) 5(1) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1527. google scholar
 • Gökcan HT and Artuç M, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Şerhi (Adalet Yayınevi 2021) vol 6. google scholar
 • Göktürk N, ‘Suçun Yasal Tanımında Yer Alan ‘Hukuka Aykırılık’ İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon’ (2016) 7(1) İnÜHFD 407. google scholar
 • Göktürk N, ‘Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı’ (2016) 2(1-2) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology 31. google scholar
 • ‘Görüntü’, Türkçe Sözlük (10th edn, Türk Dil Kurumu Yayınları 2005) 783. google scholar
 • Hillman ZM, ‘Pleading Guilty and Video Teleconference: Is a Defendant Constitutionally ‘Present’ when Pleading Guilty by Video Teleconfer-ence?’ (2007) 7(1) Journal of High Technology Law 41. google scholar
 • Işıktaç Y and Metin S, Hukuk Metodolojisi (5th edn, Filiz Kitabevi 2016). google scholar
 • İçel K, ‘Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu’ (2008) 7(14) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 35. google scholar
 • Karakehya H, ‘Ceza Muhakemesinde Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkına İlişkin Esaslar’ (2014) 1 Ombudsman Akademik 83. google scholar
 • Karakehya H, İradilik Unsuru Bağlamında Ceza Hukukunda Kast (Savaş Yayınevi 2010). google scholar
 • Katoğlu T, ‘Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları’ (2012) 61(2) AÜHFD 657. google scholar
 • ‘Kaydetmek’, Türkçe Sözlük (10th edn, Türk Dil Kurumu Yayınları 2005) 1114. google scholar
 • Kazaker G, ‘Elverişsiz Teşebbüs ve Mefruz Suç Ayrımı’ (2020) 9(1) Social Sciences Research Journal 129. google scholar
 • Koca M, ‘Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller’ (2006) 1(2) CHD 207. google scholar
 • Koca M and Üzülmez İ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (13th edn, Seçkin Yayıncılık 2020). google scholar
 • Koca M and Üzülmez İ, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (7th edn, Adalet Yayınevi 2020). google scholar
 • Koch A, ‘Hukuka Aykırı Resim Çekimlerine Karşı Ceza Hukuku Koruması -Alman Ceza Kanunu md. 201a-’, Yener Ünver (ed), Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, (Hakan Hakeri (tr)), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7 (Seçkin Yayıncılık 2007) 203-220. google scholar
 • Memiş Kartal P, ‘Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması’, Özel Ceza Hukuku-Cilt X: Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267-298) (On İki Levha Yayıncılık 2021) 393-402. google scholar
 • Meran N, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar (Seçkin Yayıncılık 2006). google scholar
 • ‘Nakletmek’, Türkçe Sözlük (10th edn, Türk Dil Kurumu Yayınları 2005) 1452. google scholar
 • Neagu I and Damaschin M, ‘Audio and Video Interceptions and Recordings in Criminal Law in Romania’ (2009) 16(1) Lex ET Scientia International Journal 202. google scholar
 • Özbek VÖ and others, Ceza Muhakemesi Hukuku (9tfl edn, Seçkin Yayıncılık 2017). google scholar
 • Özek Ç, ‘Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu’ (1997) 55(3) İÜHFM 13. google scholar
 • Özgenç İ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (16tfl edn, Seçkin Yayıncılık 2020). google scholar
 • Öztek S, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Aleniyet İlkesine İlişkin 28 inci Maddesi ile Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşma İcrasına İlişkin 149 uncu Maddesinde 7251 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında Bazı Düşünceler’ (2021) 148(66) Adalet Dergisi 641. google scholar
 • Öztürk B, ‘Ses ve/veya Görüntü Kaydeden Araçlarla Yapılan Tespitlerin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Değeri’, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2000) 219-233. google scholar
 • Öztürk B and others, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku (12th edn, Seçkin Yayıncılık 2018). google scholar
 • Parlar A and Öztürk M, Uygulamada Adliyeye Karşı Suçlar (TCK md. 267-298) (Aristo Yayınevi 2018). google scholar
 • Pavlovic ZS, ‘About Legality of On Line Trials in Criminal Procedure’ (2020) 2 Journal of Eastern European Criminal Law 33. google scholar
 • Savaşcı B, ‘Haberleşme Özgürlüğünün Kovuşturma Evresinde Sınırlandırılması’ (2011) 24(96) TBB Dergisi 269. google scholar
 • ‘Ses’, Türkçe Sözlük (10th edn, Türk Dil Kurumu Yayınları 2005) 1739. google scholar
 • Soyer Güleç S, ‘Ceza Yargılaması Hukukunda İnsan Haklarının Bir Güvencesi Olarak ‘Halka Açıklık’ İlkesi’ (2007) 2(5) CHD 73. google scholar
 • Sözüer A, Suça Teşebbüs (Kazancı Hukuk Yayınları 1994). google scholar
 • Sözüer A, ‘Türk Ceza Hukuku Reformu’, Adem Sözüer, Selman Dursun and Serdar Talas (eds), Türk Ceza Hukuku Mevzuatı (4tfl edn, Alfa Yayınları 2017) 21-38. google scholar
 • Sözüer A, ‘Türk Ceza Hukuku Reformu: Dünü, Bugünü ve Yarını, Türk Ceza Hukuku Reformunun AB Üyesi Kara Avrupası Ülkelerindeki Reformlarla Karşılaştırılmasına İlişkin Notlar’ (2019) 21(SI) DEÜHFD (Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan) 3031. google scholar
 • Şahin C and Göktürk N, Ceza Muhakemesi Hukuku-I (11th edn, Seçkin Yayıncılık 2020). google scholar
 • Şahin C and Göktürk N, Ceza Muhakemesi Hukuku-II (11th edn, Seçkin Yayıncılık 2021). google scholar
 • Tunçak S, ‘Suçsuzluk Karinesini Bir Koruma Yöntemi Olarak Gizliliğin İhlali (TCK m. 285) Suçu’ (2019) 2(3) TİHEK Dergisi 69. google scholar
 • Turhan F and Aksan M, ‘Ceza Muhakemesinde Şüphelinin İfadesinin Alınması ve Sorguya Çekilmesine İlişkin Hükümlerin Eleştirel Bir Değerlendirmesi’ (2020) 24(2) AHBVÜ-HFD 289. google scholar
 • Türkoğlu G, ‘Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Gizliliğin İhlali Suçları (TCK m. 285/1-3)’ (Master’s thesis, Istanbul University 2019). google scholar
 • Ünver Y, ‘Ceza Muhakemesinde İspat, CMK ve Uygulamamız’ (2006) 1(2) CHD 103. google scholar
 • Ünver Y, İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, Suçu İhbar Etmemek Suçları (TCK’da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar) (6tfl edn, Seçkin Yayıncılık 2021). google scholar
 • Üzülmez İ, ‘Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları’ (2005) 18(58) TBB Dergisi 41. google scholar
 • Varol Karaosmanoğlu G, ‘Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşma Yapılmasına İlişkin Olarak 7251 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişikliklerin Doğrudanlık İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi’ (2022) 8(1) AndHD 71. google scholar
 • Yerdelen E, ‘Ceza Muhakemesinde Videokonferans Yönteminin (SEGBİS) Kullanımı’, (Erdal Yerdelen (tr)) (2019) 1(2) Bilişim Hukuku Dergisi 271. google scholar
 • Yıldız AK, ‘Ses ve/veya Görüntü Kayıtlarının İspat Fonksiyonu’ (2006) 1(2) CHD 253. google scholar
 • Yılmaz MN, Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Gizliliğin İhlali Suçları (TCK m. 285) (Adalet Yayınevi 2019). google scholar
 • Yokuş Sevük H, ‘Adil Yargılanma Kapsamında Ceza Yargılamasında Aleniyet İlkesi’, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı (Şan Ofset 2004) 747-764. google scholar
 • Yurtcan E, Yargıtay Kararları Işığında İftira Suçu (Adliyeye Karşı Diğer Suçlar) (3rd edn, Seçkin Yayıncılık 2019). google scholar
 • Yüzer D, ‘Basın Yoluyla Adli Haberlerin Verilişi ve Suçsuzluk Karinesi’ (2013) 15(SI) DEÜHFD (Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan) 1653. google scholar
 • Zafer H, ‘Medya Özgürlüğü ve Adli Haberlerin Verilişi’ (1999) 11(1-3) MÜHF-HAD (Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan) 751. google scholar
 • Mıdık B, ‘Medenî Yargıda E-Duruşma Pilot Uygulaması ve Yargının Elektronik Dönüşümü Üzerine Bazı Düşünceler’ (Lexpera Blog) <https://blog.lexpera.com.tr/medeni-yargida-e-durusma-pilot-uygulamasi-ve-yarginin-elektronik-donusumu-uzerine-bazi-dusunceler/> accessed 17 March 2023. google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O and Özekes M, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi’ (Lexpera Blog) <https://blog.lexpera.com.tr/hmk-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-2020-degerlendirilmesi/> accessed 17 March 2023. google scholar
 • Sanders A, ‘Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic’ (2020) 12(2) International Journal for Court Ad-ministration <https://storage.googleapis.eom/jnl-up-j-ijca-files/journals/1/articles/379/submission/proof/379-1-1849-2-10-20210506.pdf> accessed 18 March 2023. google scholar
 • Adana RCA 9th CC., 25.01.2021, C. 2020/397, D. 2021/198. google scholar
 • Adana RCA 9th CC., 16.02.2021, C. 2020/1707, D. 2021/379. google scholar
 • Adana RCA 9th CC., 17.02.2021, C. 2019/2247, D. 2021/387. google scholar
 • Adana RCA 9th CC., 03.02.2022, C. 2019/1370, D. 2020/796. google scholar
 • Ankara RCA 6th CC., 21.01.2021, C. 2019/3375, D. 2021/63. google scholar
 • AnkaraRCA 23rd CC., 18.11.2020, C. 2019/2060, D. 2020/3675. google scholar
 • AnkaraRCA 23rd CC., 18.11.2020, C. 2019/2421, D. 2020/3662. google scholar
 • AntalyaRCA3rd CC., 14.02.2020, C. 2019/1830, D. 2020/362. google scholar
 • Antalya RCA 11th CC., 02.06.2022, C. 2022/1189, D. 2022/1786. google scholar
 • Gaziantep RCA 3rd CC., 03.07.2018, C. 2018/18, D. 2018/1380. google scholar
 • Gaziantep RCA 4th CC., 12.10.2017, C. 2017/1665, D. 2017/1535. google scholar
 • Gaziantep RCA 6th CC., 08.11.2019, C. 2019/3211, D. 2019/2102. google scholar
 • Gaziantep RCA 7th CC., 15.01.2021, C. 2019/1107, D. 2021/51. google scholar
 • İstanbul RCA 1it CC., 20.05.2019, C. 2019/2, D. 2019/1065. google scholar
 • İzmir RCA 2nd CC., 27.09.2017, C. 2017/2260, D. 2017/2235. google scholar
 • İzmir RCA 8th CC., 16.12.2019, C. 2019/1186, D. 2019/2811. google scholar
 • Kayseri RCA 7th CC., 03.02.2022, C. 2022/86, D. 2022/162. google scholar
 • Sakarya RCA 6th CC., 24.03.2021, C. 2020/2291, D. 2021/1003. google scholar
 • Court of Cassation 4thCC., 04.10.2012, C. 2012/4798, D. 2012/19664. google scholar
 • Court of Cassation 9th CC., 05.02.2014, C. 2013/12037, D. 2014/1340. google scholar
 • Court of Cassation 12th CC., 21.11.2017, C. 2017/3067, D. 2017/9120. google scholar
 • Court of Cassation 12th CC., 07.03.2018, C. 2017/11910, D. 2018/2544. google scholar
 • Court of Cassation 12th CC., 03.02.2021, C. 2020/1573, D. 2021/1100. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ülgen, M. (2023). Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code). Journal of Penal Law and Criminology, 11(1), 94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


AMA

Ülgen M. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code). Journal of Penal Law and Criminology. 2023;11(1):94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


ABNT

Ülgen, M. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code). Journal of Penal Law and Criminology, [Publisher Location], v. 11, n. 1, p. 94-123, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Ülgen, Mert,. 2023. “Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code).” Journal of Penal Law and Criminology 11, no. 1: 94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


Chicago: Humanities Style

Ülgen, Mert,. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code).” Journal of Penal Law and Criminology 11, no. 1 (Dec. 2023): 94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


Harvard: Australian Style

Ülgen, M 2023, 'Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code)', Journal of Penal Law and Criminology, vol. 11, no. 1, pp. 94-123, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


Harvard: Author-Date Style

Ülgen, M. (2023) ‘Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code)’, Journal of Penal Law and Criminology, 11(1), pp. 94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095 (9 Dec. 2023).


MLA

Ülgen, Mert,. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code).” Journal of Penal Law and Criminology, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 94-123. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095


Vancouver

Ülgen M. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code). Journal of Penal Law and Criminology [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];11(1):94-123. Available from: https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095 doi: 10.26650/JPLC2023-1274095


ISNAD

Ülgen, Mert. Crime of Recording Audio or Visual Media (Article 286 of the Turkish Criminal Code)”. Journal of Penal Law and Criminology 11/1 (Dec. 2023): 94-123. https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1274095TIMELINE


Submitted30.03.2023
Accepted12.06.2023
Published Online07.07.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.