Research Article


DOI :10.26650/JPLC2022-1177900   IUP :10.26650/JPLC2022-1177900    Full Text (PDF)

The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings

İbrahim Ülker

The investigation phase involves making the decision about whether a person will be prosecuted or not and is very important in terms of protecting personal rights. Due to the importance of the investigation phase, some legal systems have assigned various duties to the investigating judge in this process apart from the prosecutor. Significant reforms were made in 1879 to Ottoman criminal proceedings with the Criminal Procedure Code, which was made on the basis of the French Criminal Procedure Code. The concept of the investigating judge was included into the Ottoman legal system with this law. Ottoman criminal procedure law was renewed after 1879 to arrange the investigating judge as the main element who carried out the investigation phase. The investigating judge was able to conduct a direct investigation in the case of flagrante delicto and would take action upon request from the prosecutor in normal cases. This judge would complete the investigation phase by using the powers legally granted to him to clarify the incident. This study discusses how investigating judges were appointed in Ottoman criminal law, as well as their duties, decisions, and ways to object against these decisions. 

DOI :10.26650/JPLC2022-1177900   IUP :10.26650/JPLC2022-1177900    Full Text (PDF)

Osmanlı Ceza Yargılamasında Müstantik (Sorgu Hâkimi)

İbrahim Ülker

Kişilerin yargılamaya tabi tutulup tutulmamaları kararının verileceği soruşturma aşaması kişilik haklarının korunması açısından çok önemlidir. Soruşturma aşamasının önemi nedeniyle bazı hukuk sistemleri savcı dışında sorgu hakimine de bu süreçte çeşitli görevler vermiştir. 1879 yılında Fransız Ceza Usul Kanunu temel alınarak yapılan Ceza Usul Kanunu ile Osmanlı ceza yargılamasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Sorgu hakimi Osmanlı hukuk sistemine bu kanunla dahil olmuştur. 1879 yılından sonra yenilenen Osmanlı ceza yargılamasında sorgu hakimi, tahkikat aşamasını yürüten ana öge olarak düzenlenmiştir. Suçüstü halinde doğrudan tahkikat yapabilen sorgu hakimi normal durumlarda savcıdan gelen bir talepname ile harekete geçer. Olayın aydınlığa kavuşturulması için kanunun kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak tahkikat aşamasını tamamlar. Bu aşamada dosyayı savcıya tekrar gönderir ve savcının iddianamesini aldıktan sonra dosya kapsamını düşünerek özgür iradesi ile zanlı hakkında kamu davası açılıp açılmayacağına karar verir. Cumhuriyet döneminde de Türk yargı sisteminde varlığını devam ettiren sorgu hakimi, 1985 yılında yapılan yasal değişiklikler ile hukuk sisteminden çıkarılmıştır. Bu çalışmada Osmanlı ceza hukukunda sorgu hakiminin atanması, görevleri, kararları ve bu kararlara karşı itiraz yolları ele alınmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


Many reforms were made in the Ottoman Empire after the Tanzimat Edict. One important aspect of these reforms occurred in the field of law. These changes in the field of law can be divided into two: changes made in the field of judicial organization and codification. In 1879, the Criminal Procedure Code (Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu) was made based on the French Criminal Procedure Code. The concept of the investigating judge had entered the Ottoman legal system for the first time in 1879 and formed an institution that was accepted in the 1929 Code of Criminal Procedure after the proclamation of the Republic. Even if a defendant was ultimately acquitted, the fact that a criminal case had been opened against a person had serious consequences. In order to minimize any unjustness in this situation, the investigation phase should be carried out very carefully. For this reason, investigating judges also served as prosecutors during the investigation phase following the changes made to Ottoman criminal law in 1879. This study discusses how investigating judges were assigned in the Ottoman criminal legal system, their powers and decisions, and how these decisions were appealed. According to the Criminal Procedure Code of 1879, an investigating judge was appointed by the sultan to serve for three years. The term of office could be extended for an investigating judge whose term of office had expired. Administratively, this judge is subordinate to the prosecutor, yet also acts independently as a judge. In case of flagrante delicto, the investigating judge may actsua sponte and conduct an investigation. In this context, the investigating judge collects the evidence, listens to the witnesses, and keeps the necessary minutes. At this stage, this judge asks for help from law enforcement if necessary. In this phase, the investigating judge should inform the prosecutor about the actions he has taken. Apart from cases of flagrante delicto, the investigating judge may conduct an investigation only if requested by the prosecutor in writing. The prosecutor cannot conduct an investigation, with some exceptions. According to this law, the investigating judge has the duty of carrying out the investigation. The investigating judge must collect evidence in favor of and against the accused. A judge who serves in the investigation stage cannot participate in the trial of the accused as a judge. In order to complete the investigation, the investigating judge is to perform many operations, such as conducting an inspection, investigating traces and signs, taking statements from both sides, listening to witnesses, conducting an expert examination, and receiving reports from forensic experts. After completing the investigation, the file must be sent to the prosecutor in order to prepare an indictment. The prosecutor examines the file, and if it contains any deficiencies, the prosecutor may ask the investigating judge to correct these. If the file is complete, the prosecutor prepares the indictment and sends the file back to the investigating judge. In this phase, the investigating judge will decide whether the accused needs to be prosecuted by considering the information in the file and the indictment. The investigating judge is not bound by the prosecutor’s indictment when making a decision. The investigating judge may make a different decision based on the characteristics of the crime. If the crime is a misdemeanor, the investigating judge will send the relevant documents to the civil court of peace. And if the accused is in custody in this case, the decision to release the accused will be made. If the committed act is considered criminal, the investigating judge will send the file to the court, and if the crime does not require a prison sentence, the judge will make the decision to release the accused. In this stage, the investigating judge will need to obtain a certificate of residence from the accused. A person who has been accused of a serious crime may eventually be acquitted. However, until the acquittal, this person will feel torment and anxiety throughout the trial and be exposed in front of the public. This situation will cause material and immaterial damage that cannot be easily compensated for, both for the accused and the family of the accused. This is why the investigation conducted against a person must be carried out very carefully. For this reason, having the investigating judge as well as the prosecutor take part in the investigation phase is important. One of the results this study has reached is that it has revealed to an extent the level the Ottoman judicial system had achieved in the Tanzimat Period. As a result of the transformation that started with the Tanzimat Period in the Ottoman Empire, a comprehensive judicial structure had been established that was able to meet the needs of the day. This structure was also bequeathed to the newly established Republic of Turkey.


PDF View

References

 • Adliye Vekaleti Temyiz Kararları Hukuk ve Ceza Yeni Tertip Cilt 4, Ankara 1927. google scholar
 • Ahmet Lütfi, Mir’at-ı Adalet Yahud Tarihçe-i Adliye-i Devleti Aliyye, İstanbul 1304. google scholar
 • Akgündüz, Ahmet, İslam Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Kamu Hukuku, İstanbul 2011. google scholar
 • Akman, Ahmet, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Usul Hukukundaki Gelişmeler”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Y:2019, C: 8, S: 1, S. 431-450. google scholar
 • Akman, Ahmet, 1917 Tarihli Usul-İ Muhakeme-İ Şeriyye Kararnamesi Çerçevesinde Tanzimat Sonrası Osmanlı Adliye Teşkilatı Ve Yargılama Usulü, Ankara 2022. google scholar
 • Akman, Mehmet, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı I. Tertip Düstûrun Tarihî Fihrist Ve Dizini”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Yıl: 2007, Sayı: 3 S. 67-224. google scholar
 • Akman, Mehmet, Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul 2004. google scholar
 • Ali Şehbaz, Usul-İ Cezaiye, İstanbul 1310. google scholar
 • Atar, Fahrettin, İslâm Adliye Teşkilatı, İstanbul 2017. google scholar
 • Avcı, Mustafa, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018. google scholar
 • Avcı, Mustafa, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2022. google scholar
 • Bayındır, Abdülaziz, İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması), İstanbul 2015. google scholar
 • Bingöl, Sedat, Tanzimat Devrinde Osmanlıda Yargı Reformu (Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluş Ve İşleyişi (1840-1876), Eskişehir 2004. google scholar
 • Bozkurt, Gülnihâl, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi: Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci (1839-1939), Ankara, 1996. google scholar
 • Cevdet Ferid, Nazari ve Ameli Tatbikat-ı Cezaiyye, İstanbul 1340. google scholar
 • Cevdet Paşa, Tezâkir, Yayınlayan: Cavit Baysun, Ankara 1991, C:4, s.194. google scholar
 • Cin, Halil & AKYILMAZ, Gül, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2021. google scholar
 • Cin, Halil: “Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usulleri”, 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s. 11-32. google scholar
 • Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 2013. google scholar
 • Davison, Roderic H. Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, Çev: Osman Akınhay, İstanbul 2005. google scholar
 • Düstur, 1. Tertip, 4. Cilt, İstanbul 1289. google scholar
 • Düstur, 1. Tertip, 5. Cilt, Ankara 1937. google scholar
 • Ekinci, Ekrem Buğra, Osmanlı Mahkemeleri Tazminat ve Sonrası, İstanbul 2017. google scholar
 • Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, Çev: Ali Reşad, İstanbul 1999. google scholar
 • Erem, Faruk, Ceza Usul Hukuku, Ankara 1978, s.271-281. google scholar
 • Gayretli, Mehmet, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kanunlaştırma Çalışmaları, İstanbul, 2015. google scholar
 • Gedikli, Fethi, Şura-yı Devlet: Belgeler, Biyografik Bilgiler ve Örnek Kararlarıyla, İstanbul, 2018. google scholar
 • Gökcen, Ahmet, “1296 (1879) Tarihli Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-ı Muvakkati” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1994, Cilt: 4, Sayı: 1-2, s. 203-288. google scholar
 • Güneş, Kadir, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul 2011. google scholar
 • Halid Bey, Mizanü’t-Tatbik-i Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu Şerhi, Dersaadet 1310. google scholar
 • Hicri 1296 Konya Vilayeti Salnamesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya, 2011. google scholar
 • Hicri 1298 Konya Vilayeti Salnamesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2011. google scholar
 • İbnü’l Hazım Ferid, Siyaset-i Şer’iyye, (Editörler: Mehmet AYKANAT - Melikşah AYDIN) Ankara 2022. google scholar
 • İlgürel, Mücteba “Subaşı” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2009, C: 37, s. 447-448. google scholar
 • İstanbul Kadı Sicilleri, Eyüb Mahkemesi (Havass-ı Refia) 61 Numaralı Sicil, İstanbul, 2010 (H. 1065- 1066 / M. 1655) Cilt: 27. google scholar
 • Karakoç Sarkis Külliyat-ı Kavanin, Haz.: M. Akif Aydın - Fethi Gedikli - Mehmet Akman - Ekrem B. Ekinci - M.Macit Kenanoğlu, C.1, Ankara 2006. google scholar
 • Kenanoğlu M.Macit “Nizamiye Mahkemeleri” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2007, C. 33, s. 185-188. google scholar
 • Koç, Yunus - TUĞLUCA, Murat, “Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Yargılama ve Toplumsal Yapı” Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, S: 2, s. 7-24. google scholar
 • Kunter, Nurullah, “Sorgu Yargıcının Verebileceği Asli Kararlar” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y: 1949, S: 4, C: 15, s. 924-950. google scholar
 • Kunter, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1981. google scholar
 • Mahmud Esad Şeydişehri, Şerh-i Kanun-u Ceza, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukuna Giriş Mahmud Esad Seydişehri’nin Ceza Hukuku Dersleri, (Editörler: Mehmet Aykanat - İbrahim Ülker), İstanbul 2020 google scholar
 • Mazhat - Talat, Usûl-i Muhâkemat-ı Cezaiye Birinci Kitâb Esbab-ı Nakzıye-i Temyiziye ve Mesalih-i Mütenevvia-i Adliye, İstanbul 1328. google scholar
 • Miralay Hüseyin Remzi, Lügat-i Osmaniyye, İstanbul 1282. google scholar
 • Mumcu Ahmet, Divan-ı Hümayun Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak, Ankara 1986. google scholar
 • Ortaylı, İlber, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, İstanbul 2017. google scholar
 • Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2016. google scholar
 • Ortaylı, İlber, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler, Ankara 1974. google scholar
 • Osman Saib, Tahkikatı Evveliye ve İstintakiye, İstanbul 1302. google scholar
 • Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Yayına hazırlayan: Ahmet Cevdet, Dersaadet 1317. google scholar
 • TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1955. google scholar
 • Tevfik Tarık, Kanun-ı Ceza ve Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye Tadilatı, İstanbul 1343. google scholar
 • Turinay, Faruk Yasin, "1879 Tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu (Usul-İ Muhakemat-I Cezaiye Kanun-I Muvakkati) Üzerine Bir İnceleme", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, S: 1, S. 169-228. google scholar
 • Uzun, Taceddin, Muhittin Uysal, Ayhan Erdoğan, Latif Solmaz, Muhammet Tasa, Orhan Parlak, Ve Şahabeddin Kırdar, Sarf Bilgisi, (Editör: İsmail Hakkı Sezer), Konya 2015. google scholar
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nde Saray Teşkilatı, Ankara 2014. google scholar
 • Üçok, Coşkun / Mumcu, Ahmet / Bozkurt, Gülnihâl, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2020. google scholar
 • Veldet, Hıfzı, “Kanunlaştırma Hareketleri Ve Tanzimat” Tanzimat 1, 1940 İstanbul, S. 139-208. google scholar
 • Yazıcı, Murat, 39 Numaralı Mühimme Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2013. google scholar
 • Yorgaki Efendi, Usul-i Cezaiyye Ameli ve Nazari, Dersaadet 1327. google scholar
 • Ziya, Şerhli Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye, İstanbul 1300. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ülker, İ. (2023). The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology, 11(1), 41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


AMA

Ülker İ. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology. 2023;11(1):41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


ABNT

Ülker, İ. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology, [Publisher Location], v. 11, n. 1, p. 41-57, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Ülker, İbrahim,. 2023. “The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings.” Journal of Penal Law and Criminology 11, no. 1: 41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


Chicago: Humanities Style

Ülker, İbrahim,. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings.” Journal of Penal Law and Criminology 11, no. 1 (Dec. 2023): 41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


Harvard: Australian Style

Ülker, İ 2023, 'The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings', Journal of Penal Law and Criminology, vol. 11, no. 1, pp. 41-57, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


Harvard: Author-Date Style

Ülker, İ. (2023) ‘The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings’, Journal of Penal Law and Criminology, 11(1), pp. 41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900 (9 Dec. 2023).


MLA

Ülker, İbrahim,. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings.” Journal of Penal Law and Criminology, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 41-57. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900


Vancouver

Ülker İ. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings. Journal of Penal Law and Criminology [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];11(1):41-57. Available from: https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900 doi: 10.26650/JPLC2022-1177900


ISNAD

Ülker, İbrahim. The Investigating Judge in Ottoman Criminal Proceedings”. Journal of Penal Law and Criminology 11/1 (Dec. 2023): 41-57. https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1177900TIMELINE


Submitted20.09.2022
Accepted02.06.2023
Published Online13.06.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.