Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1230033   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1230033    Full Text (PDF)

Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region

Asiye Şimşek AdemiErkan Oktay

The world is experiencing the worst immigrant crisis since the Second World War; millions of people have been displaced and forced to migrate. The immigrant problem, one of the most important consequences of forced migration, is one of the most important issues in the international arena. One of the countries most affected by this problem is undoubtedly Türkiye. The aim of the article is to investigate the phenomenon of migration, which is one of the issues that affect Türkiye the most in the national and international arena, in the context of social acceptance. It is obvious that harsh solutions to the immigrant problem with strict rules are not only inappropriate for humanity but will also deepen the problem rather than solve it, and damage the image of Türkiye in the international arena. Therefore, the most fundamental solution to be developed is to ensure social acceptance through suggestions to be developed on soft ground. This is only possible if immigrants are recognized and their perceptions and efforts are known. In the study, The Perceptions of Afghan İmmigrants living in TRA1 Level 2 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) region about the Region were investigated. The study was conducted using the grounded theory method. In this method, the problem is heard directly from the interlocutors and the hypothesis is obtained by analyzing the data obtained. In this study, a data pool was created through in-depth interviews and semi-structured questionnaires with immigrants from Afghanistan living in the TRA1 region, and then these data were analyzed in accordance with the grounded theory method. With the results obtained, it is aimed to make an academic contribution to integration studies by revealing the perceptions of immigrants about the region. 

DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1230033   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1230033    Full Text (PDF)

Uluslararası Göç Kapsamında TRA1 Alt Bölgesinde Yaşayan Afganistan Uyruklu Mültecilerin Bölge Hakkındaki Algılarının Araştırılması

Asiye Şimşek AdemiErkan Oktay

Dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır göçmen krizini yaşamakta; milyonlarca insan yerlerinden edilerek göçe zorlanmış durumdadır. Zorunlu göçün en önemli sonuçlarından biri olan göçmen sorunu; uluslararası alandaki en önemli konuların başında gelmektedir. Bu sorundan en çok etkilenen ülkelerden biri ise hiç kuşkusuz Türkiye’dir. Makalenin amacı ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi en çok etkileyen meselelerin başında gelen göç olgusunun toplumsal kabul bağlamında araştırılmasıdır. Göçmen sorununa, katı kurallarla sert bir şekilde getirilecek çözümlerin hem insanlığa uygun olmadığı hem de çözümden ziyade sorunu derinleştireceği ve ülkemizin uluslararası arenadaki imajını zedeleyeceği ortadadır. Bu nedenle geliştirilecek en temel çözüm; yumuşak bir zeminde oluşturulacak önerilerle toplumsal kabulün sağlanmasıdır. Bu da ancak göçmenlerin tanınması, algı ve çabalarının ne yönde olduğunun bilinmesiyle mümkündür. Çalışmada, TRA1 Düzey 2 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde yaşayan Afganistan uyruklu göçmenlerin bölge hakkındaki algıları araştırılmıştır. Çalışma, temellendirilmiş kuram (grounded theory) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde sorun direkt olarak muhataplardan dinlenmekte ve elde edilen veriler analize tabi tutularak hipotez elde edilmektedir. Çalışmada da TRA1 bölgesinde yaşayan Afganistan uyruklu göçmenlerle yapılan derinlemesine mülakat ve yarı yapılandırılmış anketlerle bir veri havuzu oluşturulup daha sonra temellendirilmiş kuram yöntemine uygun şekilde bu veriler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarla göçmenlerin bölge hakkındaki algıları ortaya konarak entegrasyon çalışmalarına akademik katkı sunulması amaçlanmıştır.


PDF View

References

 • Aktaş, M. T. (2014). Göç olgusu ekonomik kalkınmada itici güç olabilir mi? Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 37-48. google scholar
 • Arik, F., & Arik, I. A. (2016). Grounded teori metodolojisi ve Türkiye’de grounded teori çalışmaları. Akademik Bakış Dergisi, 58, 285-309. google scholar
 • Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları için kavramsal bir çerçeve. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49. google scholar
 • Demir, N., & Hiz, H. (2017). Çevre Bilinci ve Çevre Koşulları. https://yesil.istanbul/Content/publications/27. pdf google scholar
 • Düzkaya, H. , & Yazici E. (2017). Misafirlikten Vatandaşlığa Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü: Türkiye Ve Avrupa Birliği Mevzuatı Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(16), 419-456. google scholar
 • Ekşi, N. (2009). Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat. İstanbul: Beta Yayınları google scholar
 • Erbaş, H. (2019). Gidişlerden kaçışlara göç ve göçmenler kuram yöntem ve alan yazıları. Phoenix Yayinevi. google scholar
 • Glaser, B., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery Of Grounded Theory Strategies For Qualitative Research.Aldine Publishing Company. google scholar
 • Grunig, J. E., & Hunt. T. (1984). Managing public relations, CBS College Publishing. google scholar
 • Ilgar & Ilgar. (2013). ‘Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori (Temellendirilmiş Kuram)’. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 197-247. google scholar
 • İzmirli, Y. (2018). Sosyal hizmet kongresi 2018: mültecilerle sosyal hizmet, Aydın Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Jacobsen, K. (1996). Factors influencing the policy responses of host governments to mass immigrant influxes. International Migration Review, 30(3), 655-678. google scholar
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. google scholar
 • Kuş, O. (2019). ‘Suriyeli Mültecilerin Sosyal Entegrasyonunda Halkla İlişkilerin Rolü’. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • Kuschminder, K., & Dora, M. (2009). Migration in Afghanistan: history, current trends and future prospects. MGSoG. google scholar
 • Manap Kırmızıgül, Ç. (2019). Komşudan yabancıya, misafirden mülteciye: yerel halkın gözünden Türkiye’de mülteciler. Nüfusbilim Dergisi, 41(1), 84-102. google scholar
 • Nasrisfahani, A. (2018). Der khaneyi berader: penahendegani Afganistani der Iran. Pejuheşkahe ferheng, hüner ve irtibatat. google scholar
 • Papademetriou, D. G. (1997). Migration. Foreign Policy, 10, Washingtonpost, 15-31. google scholar
 • Pearlman, W. (2017). We crossed a bridge and it trembled: voices from Syria. Custom House. google scholar
 • Sallan-Gül, S. (2002). Dış göçler, yoksulluk ve Türkiye’de göçmenlere yönelik yardımlar. İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, 23-24, 79-93. google scholar
 • Ural, A. & Kiliç, İ. (2011). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık. google scholar
 • United Nations High Commissioner for İmmigrants [UNHCR] (2020). https://www.unhcr.org/50f94dcc9.pdf. (Access: 17.06.2023). google scholar
 • UNDP Human Development Report Office. 2006. Human Development Report 2006. Date of access; 25.10.2022. google scholar
 • UNDP Human Development Report Office. 1994. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/ migration/tr/NHDR-1994-TR.pdf google scholar
 • https://stuttgartegitim.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/16120154_5.SYnYf.pdf. Access: 27.11.2022. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şimşek Ademi, A., & Oktay, E. (2023). Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region. Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), 239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


AMA

Şimşek Ademi A, Oktay E. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2023;32(2):239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


ABNT

Şimşek Ademi, A.; Oktay, E. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 239-258, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Şimşek Ademi, Asiye, and Erkan Oktay. 2023. “Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2: 239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


Chicago: Humanities Style

Şimşek Ademi, Asiye, and Erkan Oktay. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2 (Dec. 2023): 239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


Harvard: Australian Style

Şimşek Ademi, A & Oktay, E 2023, 'Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, pp. 239-258, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


Harvard: Author-Date Style

Şimşek Ademi, A. and Oktay, E. (2023) ‘Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), pp. 239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033 (3 Dec. 2023).


MLA

Şimşek Ademi, Asiye, and Erkan Oktay. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, 2023, pp. 239-258. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033


Vancouver

Şimşek Ademi A, Oktay E. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];32(2):239-258. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033 doi: 10.26650/siyasal.2023.32.1230033


ISNAD

Şimşek Ademi, Asiye - Oktay, Erkan. Investigation of Perceptions of Afghan Immigrants Living in the TRA1 Sub-Region within the Scope of International Migration about the Region”. Siyasal: Journal of Political Sciences 32/2 (Dec. 2023): 239-258. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1230033TIMELINE


Submitted05.01.2023
Accepted20.09.2023
Published Online03.11.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.