Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1244283   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1244283    Full Text (PDF)

The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region

Zeynep Karal ÖnderYılmaz KılıçaslanNezih Varcan

This study, which has two interrelated sub-aims, examines the effect of local government policies on internal migration. The first is to find the answer to the question of ‘What is the effect of the components of local government policy on internal migration?’. The second is to create a policy package on internal migration management by obtaining insights based on primary data. In this context, the main aim of this study is to reveal the effect of local government policies on residents’ intent to migrate by examining the residents who desire to migrate in Turkey. The primary data are obtained by surveys from residents in the region with the highest in- and out-migration (TR1 region). The impact of local government policies on migration potential was estimated by using discrete choice models with primary data. The findings show that the local government’s planning and settlement policies, social security policies, and security policies have the greatest impact on the migration decision. These findings imply that local governments should focus on basic human needs while creating expenditure components within the scope of optimal population size in urban area.

DOI :10.26650/siyasal.2023.32.1244283   IUP :10.26650/siyasal.2023.32.1244283    Full Text (PDF)

Yerel Yönetim Politikalarının İç göçe Etkisi: TR1 Örneği

Zeynep Karal ÖnderYılmaz KılıçaslanNezih Varcan

Birbiriyle ilişkili iki alt amacı olan bu çalışma, yerel yönetim politikalarının iç göç üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçlardan ilki, ‘Yerel yönetim politikası bileşenlerinin iç göçe etkisi nedir?’ sorusunun cevabını bulmaktır. İkincisi ise, birincil verilere dayalı iç görüler elde ederek iç göç yönetimine ilişkin bir politika paketi oluşturmaktır. Bu bağlamda temel amaç, Türkiye’de göç etme niyeti/planı/isteği olan bireyleri inceleyerek; yerel yönetim politikalarının bölge sakinlerinin göç niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Birincil veriler, iç ve dış göçün en yüksek olduğu bölgede (TR1 bölgesi) yaşayanlar ile yapılan anketlerle elde edilmiştir. Yerel yönetim politikalarının göç potansiyeli üzerindeki etkisi kesikli seçim modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Bulgular, yerel yönetimlerin iskân politikalarının, sosyal güvenlik politikalarının ve güvenlik politikalarının göç kararında en fazla etkiye sahip politikalar olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, yerel yönetimlerin kentsel alanda optimal nüfus büyüklüğü kapsamında harcama bileşenleri oluştururken temel insani ihtiyaçlara odaklanması gerektiğine işaret etmektedir.


PDF View

References

 • Abar, H. (2011). Türkiye’de İller arası Göçün Belirleyicileri: Mekansal Ekonometrik Model Yaklaşımı. Tez Yöneticisi: M. Sinan Temurlenk . Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Afsar, R. (2003). Internal Migration and The Development Nexus: The Case of Bangladesh. Dhaka: google scholar
 • Akşit, B. (1998). İç göçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış. Türkiye’de İç göç (s. 22-37). içinde İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. google scholar
 • Anavatan, A. (2017). Türkiye’de İç Göç ve Belirleyicileri: Mekansal Veri Analizi. Social Sciences Studies Journal, 1109-1116. google scholar
 • Bell, M., & Charles-Edwards, E. (2014). Measuring Internal Migration around the Globe: A Comparative Analysis. KNOMAD Working Paper. google scholar
 • Bindak, R. (2015, June). İller Arası Göç Tahmini İçin Bir Çekim (Cazibe) Modeli Önerisi. Social Sciences Research Journal, 4(2), 111-120. google scholar
 • Borozan, D. (2015). Internal Migration, Regional Economic Convergence, and Growth in Croatia. International Regional Science Review, 1-23. google scholar
 • Buchanan, J. M. (1952). Federal Grants and Resource Allocation. Journal of Political Economy, 60(3), 208-217. google scholar
 • Buchanan, J. M., & Wagner, R. (1970). An Efficiency Basis for Federal Fiscal Equalization. J. Margolis içinde, The Analysis of Public Output (s. 139-162). NBER. google scholar
 • Bülbül, S., & Köse, A. (2010). Türkiye’de Bölgelerarası İç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 75-94. google scholar
 • Cebula, R. J. (1978). An Emprical Note on the Tiebout-Tullock Hypothesis. The Quarterly Journal of Economics, 92(4), 705-711. google scholar
 • Cebula, R. J. (2005). Internal Migration Determinants Recent Evidence. International Advances in Economic Research, 11, 267-274. google scholar
 • Cebula, R. J., & Nair-Reichert, U. (2012). Migration and Public Policies: A Further Emprical Analysis. Journal of Economics and Finance, 36(1), 236-248. google scholar
 • Çatalbaş, G. K., & Yarar, Ö. (2015). Türkiye’deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 3(1), 99-117. google scholar
 • Çelik, F. (2006). İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 149 - 170. google scholar
 • Çelik, N., & Murat, G. (2014). Türkiye’de İç Göç Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Stratejik İç Göç Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 76, 45-61. google scholar
 • Çiftçi, M., & Şengezer, B. (2017). Türkiye’de İç Göç Hareketinde Hemşericiliğin Analizi. Dans T. K. Koramaz, V. Dökmeci, & Z. Özdemir, Türkiye’de Göç ve İllerin Demografik Ekonomik ve Fiziksel Dönüşümü (pp. 125-170). İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Day, M. K. (1992). Interprovincial Migration and Local Public Goods. Canadian Journal af Economics, 25(1), 123-144. google scholar
 • Day, K. M., & Winer, S. L. (2006). Policy-induced internal migration: An emprical investigation of the Canadian Case. International Tax and Public Finance, 535-564. google scholar
 • Dayar, H., & Sandalcı, U. (2016). Yatırım Teşviklerinin Göçler Üzerindeki Etkisi: TR33 Bölgesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(7), 2041-2064. google scholar
 • Doğan, M. G. (2010). Türkiye’de İç Göçü Belirleyen Etkenlerin 1980-2000 Döneminde Panel Veri Analizi İle İncelenmesi. Türkiye İstatistik Kurumu . İzmir: Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlık Tezi. google scholar
 • Dökmeci, V., & Koramaz, T. (2007). Türkiye’de İller Arası Göç (1995-2000). Dans T. K. Koramaz, V. Dökmeci, & Z. Özdemir, Türkiye’de Göç ve İllerin Demografik Ekonomik ve Fiziksel Dönüşümü (pp. 13-36). İstanbul: Hiperyayın. google scholar
 • Dulkadir, B. (2010). Markov Zincirleri ve İç Göç Tahmini. Balıkesir: TUİK Uzmanlık Tezi. google scholar
 • Ercilasun, M., Gencer, E., & Ersin, Ö. (2011). Türkiye’de İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi. International Conference on Eurasian Economies (pp. 319-324). Bishkek: International Conference on Eurasian Economies, 12-14 October 2011, Beykent University & Kırgızistan-Türkiye Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan. google scholar
 • Evcil, A., Dökmeci, V., & Gülay, K. B. (2006). Regional Migration in Turkey: Its Directions and Determinants. Greece: 46th European Congress of the Regional Science Association. google scholar
 • Ecevit, M. C. (1997). İç Göçün Unutulan Kaynakları: Tarımsal Farklılaşma ve Dönüşüm Dinamikleri. Dans II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Toplum ve Göç (pp. 493-501). Mersin: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü - Sosyoloji Derneği. google scholar
 • ECLAC. (2008). Social Panorama of Latin America 2007. Santiago: United Nations Publications. google scholar
 • Filiz, Ş. E. (2008). Internal Migration Patterns of Turkey. Danışman: Prof. Dr. Fatma Doğruel . İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. google scholar
 • Filiztekin, A., & Gökhan, A. (2008). The Determinants of Internal Migration in Turkey. google scholar
 • GAP ÇATOM. (2018, 02 12). Recupere sur GAP ÇATOM Hakkında : https://www.gapcatom.org google scholar
 • Gavonel, F. (2023). Are young internal migrants ‘favourably’selected? Evidence from four developing countries11. Oxford Development Studies, 51(2), 97-125. google scholar
 • Gedik, A. (1997). International Migration in Turkey, 1965-1985: Test of Conflicting Findings in The Literature. Review of Urban and Regional Development Studies, 170-179. google scholar
 • Gezici, F., & Keskin, B. (2005). Interaction between Regional Inequalities and Internal Migration in Turkey. ERSA Conference Papers. google scholar
 • Gökhan, A. (2008). The Determinants of Internal Migration in Turkey. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi . google scholar
 • Greene, W. (1997). Econometric Analysis Third ed. New Jersey: Prentice Hall. google scholar
 • Gujarati, D. (2016). Örneklerle ekonometri. N. Bolatoğlu. Çev.). Ankara: BB101 Yayınları. google scholar
 • Güleç, M. B. (2009). Rural-Urban Migration And Unemployment: Evidence From Turkey. Danışman: D.Şirin Saraçoğlu. Ankara: Middle East Technical University, Yayınlanmamış Doktora Tezi. google scholar
 • Güneri, Ö. İ., & Durmuş B. (2020). Dependent dummy variable models: An application of logit, probit and tobit models on survey data. International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 6(1), 63-74. google scholar
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2006). Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. google scholar
 • Howard, G., & Shao, H. (2022). Internal Migration and the Microfoundations of Gravity. Working Paper. google scholar
 • IOM. (2015). International Organization For Migration. Key Migration Term: http://www.iom.int/key-migration-terms google scholar
 • İçişleri Bakanlığı. (2017). KÖYDES Uygulama Sonuçları 2017 Ödenek Planlaması. T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: http://www.suyonetimi.gov.tr/Libraries/su/%C4%B0%C3%87MESUYU_ TAHS%C4%B0S_SUNU_19_12_2017_%C4%B0%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0.sflb.ashx google scholar
 • İLBANK. (2018, 04 12). Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP). İLBANK: http://www.ilbank.gov.tr/ index.php?Sayfa=htmlsayfa&hid=377 google scholar
 • Kalkınma Bakanlığı. (2007). 2007 Yili Belediyelerin Altyapisinin Desteklenmesi Projesi (BELDES) Ödeneklerinin İller Ve Belediyeler İtibariyle Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usuller. T.C. Kalkınma Bakanlığı. http://www.kalkinma.gov.tr/lgili%20Mevzuat%20Belgeleri/ Beldes_2007-6_YPK.pdf google scholar
 • Kalkınma Bakanlığı. (2017). Kalkınma Bakanlığı Tanıtım Kitabı. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. google scholar
 • Kocaman, T. (1998). Türkiye’de İç Göçler İllar Arası ve Kır-Kent Göçleri ve Göç Edenlerin Nitelikleri (19651990). Dans T. Bulutay, Türkiye’de Tarımsal Yapı ve İstihdam (pp. 45-94). Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. google scholar
 • K. Reddy Sai Sravanth & N. Sundaram (2023) Analysis of socioeconomic status of young migrant farmers in India using probit regression, Economic Research- Ekonomska Istrazivanja, 36:1, 2106267, DOI: 10.1080/1331677X.2022.2106267. google scholar
 • Kurt, H. (2006). Göç Eğilimleri ve Olası Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 148-178. google scholar
 • Madalla, G. (1983). Limited Dependent and Quatitave Variables in Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Maddox, J. G. (1960). Private and Social Costs of Movement of People out of Agriculture. The Amerikan Economic Review, 50(2), 393-402. google scholar
 • Msigwa, R. E., & Bwana, K. M. (2014). Assesment of Internal Migration Policies in Developing Countries. Evidence from Tanzania. Business and Economic Research, 4(1), 32-47. google scholar
 • Munro, J. M. (1974). Migration in Turkey. Economic Development and Cultural Change, 22(4), 634-653. google scholar
 • Önder, Z. K. (2018). Türkiye’de İç Göç ve Kamu Politikaları İlişkisi. Eskişehir: Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Özbay, F. (2017). Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus. İstanbul: İletişim Yayınları . google scholar
 • Özer, A. (2012). Göç Hareketlerinin Kentleşmeye ve Yerel Yönetimlere Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye’de İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirilmesi (s. 53-80). Adana: İktisadi Araştırmalar Vakfı. google scholar
 • Pazarlıoğlu, V. (2007). İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi. Yönetim ve Ekonomi , 14(1), 121-135. Regional Conference on Migration, Development and Pro-Poor Policy Choices in Asia. google scholar
 • Rempel, H. (1981). Rural-Urban Labor Migration and Urban Unemployment in Kenya. International Institute For Applied Systems Analysis . Luxemburg: International Institute For Applied Systems Analysis. google scholar
 • Tam, D., & Grimes, A. (2023). Migration of dual-earner couples: a subjective wellbeing approach. Review of Economics of the Household, 21(1), 269-289. google scholar
 • Tekeli, İ. (2008). Göç ve Ötesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 146-424. google scholar
 • The World Bank. (2009). World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. google scholar
 • Topbaş, F. (2007). İç Göçün Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Model Çalışması: 2000 Türkiye Örneği. Danışman: Nebiye Yamak. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. google scholar
 • TurkSTAT. (2013). Nüfus ve Konut Araştırması 2011. Ankara: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu. google scholar
 • TurkSTAT. (2018). Nüfus ve Demografi İstatistikleri. Ankara. google scholar
 • Sjaastad, L. A. (1962). The Costs and Returns of Human Migration. Journal of Political Economy, 70(5/2), 80-93. google scholar
 • Yakar, M. (2013). Türkiye’de İller Arası Net Göçlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon ile Analizi. Ege Coğrafya Dergisi, 27-43. google scholar
 • Yüksel, S., Eroğlu, S., & Özsarı, M. (2016). An Analysis of Reasons of International Migration in Turkey with Logit Method. Business and Management Horizaons, 4(2), 34-45. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Karal Önder, Z., Kılıçaslan, Y., & Varcan, N. (2023). The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region. Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), 179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


AMA

Karal Önder Z, Kılıçaslan Y, Varcan N. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2023;32(2):179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


ABNT

Karal Önder, Z.; Kılıçaslan, Y.; Varcan, N. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 32, n. 2, p. 179-199, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Karal Önder, Zeynep, and Yılmaz Kılıçaslan and Nezih Varcan. 2023. “The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2: 179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


Chicago: Humanities Style

Karal Önder, Zeynep, and Yılmaz Kılıçaslan and Nezih Varcan. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences 32, no. 2 (Dec. 2023): 179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


Harvard: Australian Style

Karal Önder, Z & Kılıçaslan, Y & Varcan, N 2023, 'The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, pp. 179-199, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


Harvard: Author-Date Style

Karal Önder, Z. and Kılıçaslan, Y. and Varcan, N. (2023) ‘The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 32(2), pp. 179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283 (3 Dec. 2023).


MLA

Karal Önder, Zeynep, and Yılmaz Kılıçaslan and Nezih Varcan. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 32, no. 2, 2023, pp. 179-199. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283


Vancouver

Karal Önder Z, Kılıçaslan Y, Varcan N. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];32(2):179-199. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283 doi: 10.26650/siyasal.2023.32.1244283


ISNAD

Karal Önder, Zeynep - Kılıçaslan, Yılmaz - Varcan, Nezih. The Impact of Local Government Policies on Internal Migration: The Case of TR1 Region”. Siyasal: Journal of Political Sciences 32/2 (Dec. 2023): 179-199. https://doi.org/10.26650/siyasal.2023.32.1244283TIMELINE


Submitted09.02.2023
Accepted12.09.2023
Published Online03.11.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.