Research Article


DOI :10.26650/LITERA2020-0058   IUP :10.26650/LITERA2020-0058    Full Text (PDF)

A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night

Gülhanım Ünsal

Translation has been one of the main methods of intercultural communication and an important form of cultural encounters since the earliest times. It transfers the culture of the “other” between languages and cultures as the mediator. In literary translation, the translation of cultural elements is one of the most important problems encountered in the process of rewriting in the target language. This problem becomes even more complicated in the translation of humor as every society has a different sense of humor. In this regard, humor holds a very sensitive place in literature with its many varieties. The same elements that affect writing and intelligibility of humor appear in translation. For this reason, humorous texts are considered as either untranslatable or very difficult to translate. Thus, humor translation is generally considered as lost. Being able to prevent losses in humor translation will depend on the imagination, creativity and rewriting ability of the translator. Based on this point, in this study, the humorous story by Guy de Maupassant named Nuit de Noël (A Christmas Night) was selected, and the methods and strategies were applied in the translation were analyzed in the context of functional dynamic equivalence approach in line with the decisions of translator. Accordingly, it is observed that the adaptation method was used in order to provide the same effect as the source text, and some strategies such as addition, omission, substitution, word for word translation and borrowing were used in the target text. As a result, it was observed that dynamic equivalence was achieved, the target text had almost the same humorous effect as the source text and the translator minimized the loss of humor

DOI :10.26650/LITERA2020-0058   IUP :10.26650/LITERA2020-0058    Full Text (PDF)

Mizahî Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: Bir Noel Gecesi Örneği

Gülhanım Ünsal

Çeviri, en eski zamanlardan beri, kültürlerarası temel iletişim araçlarından ve kültür çakışmasının önemli biçimlerinden biri olmuştur. Çeviri diller ve kültürlerarası arabulucu niteliğiyle “öteki”nin kültürünü aktarır. Yazın çevirisinde, erek dilde yeniden yaratma sürecinde kültürel ögelerin çevirisi en önemli sorunlardan birini oluşturur. Bu sorun mizah çevirisinde daha da karmaşık bir hal alır. Çünkü her toplum farklı bir mizah anlayışına sahiptir. Bu bakımdan, mizah birçok çeşidiyle yazında çok hassas bir yer tutar. Mizah yazımı ve anlaşılırlığını etkileyen ögelerin aynısı çevirisinde de görünür. Bunun için, mizah metinleri ya çevrilemez ya da çevirisi çok zor olarak kabul edilir. Bu nedenle genelde mizah çevirisi kayıp sayılır. Çeviride mizahi kayıpları önleyebilmek çevirmenin hayal gücü, yaratıcılık ve yeniden yazma yeteneğine bağlı kalacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Guy de Maupassant’ın Nuit de Noël (Bir Noel Gecesi) adlı öyküsü, çevirmen kararları doğrultusunda, devingen eşdeğerlik yaklaşımı bağlamında mizahi ögelerin çevirisi açısından incelenmiş ve çevirisinde uygulanan yöntem ve stratejiler belirlenmiştir. Buna göre, kaynak metinle aynı etkiyi sağlamak amacıyla erek metinde uyarlama yöntemine başvurulduğu; silme, ekleme, değiştirme, sözcüğü sözcüğüne çevirme, ödünçleme, vb. stratejilerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, devingen eşdeğerliğin sağlandığı, erek metnin kaynak metinle hemen hemen aynı mizahi etkiyi yarattığı, çevirmenin mizah kaybını en aza indirgediği gözlemlenmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


Translation has been one of the main methods of intercultural communication and an important form of cultural encounters since the earliest times. It transfers the culture of the “other” between languages and cultures as mediator. In literary translation, the translation of cultural elements is one of the most important problems encountered in the process of rewriting in the target language. This problem becomes even more complicated when the translation of humor makes someone laugh shaped by another culture because every culture has a different sense of humor. Humor is a form of amusement and criticism. Humor is the tool to break the automated environment. Humor is universal and it is a serious activity. Humor is based on tolerance between the receiver and the transmitter. There are many types of humorous elements such as physical, linguistic, situational, cultural, etc. Brevity is the most important characteristic of humor. In translation, explaining for better understanding kills humor. The cultural differences emerge as environment, material culture, social culture, religious culture and language culture. Based on this distinction, it can be said that the humor of each society has a close relationship with the lifestyle (material culture) and region. This is why every society has its own humor. People laugh at different topics such as culture, history, geography, society, language, religion, age, education, etc. depending on the people. Humor holds a very sensitive place in literature with its many varieties. Humor texts are format-oriented. For this reason, it can be said that it is included in the narrative text type in Reiss text typology. In this text type, the writer uses the language in an original and creative way. The formal language characteristics such as voice, word, sentence, etc. are important in this type. This type of texts enriches our lives. The same elements that affect writing and intelligibility of humor appear in the translation of this kind of text. For this reason, humorous texts are considered as either untranslatable or very difficult to translate. It can be said that the difficulties of these translations are linguistic, cultural, stylistic and sociolinguistics. Thus, humor translation is generally considered as lost. In order for the humor components to have the same effect in the target culture, the target-oriented translation approach should be adopted, the humor translation should be directed towards the target culture and the foreignizing between the receiver and the product belonging to a different culture should be removed. On the other hand, if the humor translation is directed towards the source-oriented, there may be alienation between the product and the receiver. In other words, laughing doesn’t happen. And yet, the translator is the person who decides how to represent a foreign culture and what kind of strategy to be followed in translation of the humor. In the translation of humor, the receiver comes before the text. Equivalence can be achieved not by the structure of the original text, but by sticking to the effect it produces. Meaning is translated in the translation of humor. The translator does not destroy the message; s/he changes it for better understanding. Nevertheless, being able to prevent humorous losses in translation will depend on the imagination, creativity and rewriting ability of the translator. Based on this point, in this study, the humorous story by Guy de Maupassant named Nuit de Noël (A Christmas Night) was selected and the humor translation was examined through translator decisions. In this context, the type of humor and the methods and strategies applied in the translation were determined. Accordingly, it was observed that the target-oriented translation approach was adopted in the translation text. It was determined that the adaptation method was used to provide the same effect as the source text. Thus, it provided the dynamic equivalence in the target language. It was identified that among the strategies used were addition, omission, substitution, deletion, word to word translation, borrowing, etc. The translation text was also examined in terms of humor types. The study included five types of humor. These genres can be cited as physical humor, linguistic humor, situational humor, cultural humor and implicit humor. As a result, it was observed that dynamic equivalence was achieved, the target text had almost the same humorous effect as the source text and the translator minimized the loss of humor.


PDF View

References

 • Alay, O. (2019). Mizah kavramı ve mizahın tarihsel süreci. Eleştiri/İnceleme, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, CXVI (808),22–30. http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/5_Okan-Alay (10.02.2020). google scholar
 • Akkuş, M. (1998). Nef ’i ve siham-ı kaza. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Ay, C. (2012). Vodvil. Tiyatro türleri. http://www.etiyatro.net/index.php/tr/genel-bilgiler/tiyatro-turleri/tiyatro-turleri-vodvil. (24.07.2020). google scholar
 • Bensimon, P. (1998). Presentation. Palimpsestes, XI, Traduire la culture. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle. google scholar
 • Bergson, H. (1959). Le rire, essai sur la signification du comique. Paris, PUF. http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/Bergson_le_rire.pdf (08.03.2020). google scholar
 • Bilgin, B. (2017). Pazarlamada mizah. Koç Üniversitesi Fener Dergisi,11, 10–15. google scholar
 • Brisset, A. (1990). Sociocritique de la traduction: Théatre et altérité au Québec (1968-1988). Montréal: Le Préambule. google scholar
 • Borowczyk, P. (2009). De l’équivalence à l’adaptation. Studia Romanica Posnaniensia, 36, 33–54. google scholar
 • Chartier, D. (2012). Traduction –histoire, théories, pratiques-. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail. google scholar
 • Çetinkaya, G. (2006). Gırgır dergisinin Türk Halkbilimi açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Delisle, J. (1986). Dans la coulisses de l’adaptation théatrale. in Circuit, 12, 3–8. google scholar
 • Devellioğlu, F. (2006). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat. Ankara: Aydın Kitapevi. google scholar
 • Eker, G. Ö. (2009). İnsan, kültür, mizah (eğlence endüstrisinde tüketim nesnesi olarak mizah). Ankara: Grafiker Yayınları. google scholar
 • Eugene Nida. (2020, 30 Nisan). Vikipédia içinde. https://fr.qwe.wiki/wiki/Eugene_Nida#Theories. google scholar
 • Gergeon F. (2007). Osmanlı İmparatorluğu’nda gülmek. Doğu’da Mizah içinde. (Çev.: A. Berktay). İstanbul: YKY Yayınları. google scholar
 • Göktürk, A. (2010). Çeviri: Dillerin dili. İstanbul: YKY Yayınları. google scholar
 • Guidère, M. (2008). Introduction à la traductologie. Bruxelles: De Boeck. google scholar
 • Hervey, S., Higgins, I. (1992). Thinking translation. A course in translation method: French to English, London, NewYork: Routledge. google scholar
 • Karadikme, A. (2006). “İroni” kavramı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde ironi. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. google scholar
 • Kartal, A. (2017). Meddahlık geleneğinin günümüz sanatçılarındaki yansıması üzerine bir değerlendirme. Turkish Academic Research Rewiev, 2(2), 11–20. google scholar
 • Köksal, D. (2005). Çeviri eğitimi: Kuram ve uygulama. Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Laurian, A. M. (1989). Humour et traduction au contact des cultures. in Humour et traduction, MetaJournal des traducteurs,34(1), 5–14. https://id.erudit.org/iderudit/003418ar/ (05.10.2019) google scholar
 • Maupassant, G. de (1882).Nuit de noël. dans Gil Blas. maupassant@free.fr (13.02.2020). google scholar
 • Maupassant, G. de (1935). Bir noel gecesi. (Çev. : H. Varoğlu). Cumhuriyet -26.10.1935-4 pdf. google scholar
 • Mounin, G. (1963). Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard. google scholar
 • Munteanu, P. (2011). Traduction et culture. http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A5148/pdf. (10.05.2020) google scholar
 • Newmark, P. (1991). About translation. Clevedon: Multilingual Matters.Nida, E. A. (2001). Contexts in translating. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. google scholar
 • Nida, E. A. (1964). Toward a science of translating. Leiden: Brill. https://tr.scribd.com/doc/294853332/Eugene-Nida-Toward-a-science-of translating-bible translating - 1964-pdf (02.05.2020). google scholar
 • Öngören, F. (1973). 50 yılın Türk mizah ve karikatürü. (2. bs). İstanbul: İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Raková, Z. (2014). Les théories de la traduction, Brno: Masarykova Univerzita. google scholar
 • Robert, P. (1987). Le Petit Robert 1: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Hachette. google scholar
 • Selçuk, T. (1989). Grafik mizahın büyük ustası Turhan Selçuk. Haz. Alpay Kabacalı. İstanbul: Turhan Yayınevi. google scholar
 • Tahir Gürçağlar, Ş. (2011). Çevirinin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Tekerek, N. (2001). Popüler halk tiyatrosu geleneğimizden çağdaş oyunlarımıza yansımalar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Türkçe Sözlük (2005). (10. bs). Ankara: TKD Yayınları. google scholar
 • Türkmen, F., Fedakâr P. (2009). Türk halk tiyatrosunda hareket komiğine bağlı mizahi unsurlar. Millî Folklor Dergisi, 21(82), 98–109. google scholar
 • Vinay, J. P. & Darbelnet, J. (1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier. google scholar
 • Yardımcı, İ. (2010). Mizah kavramı ve sanattaki yeri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 1–41. google scholar
 • Zeynaligargari, S. & Alavi, F. (2011). L’art de la traduction de l’humour dans la littérature pour enfants: la traduction duPetit Nicolas en persan. Traduire,224, 90–108. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ünsal, G. (2020). A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), 663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


AMA

Ünsal G. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2020;30(2):663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


ABNT

Ünsal, G. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 663-682, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Ünsal, Gülhanım,. 2020. “A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2: 663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


Chicago: Humanities Style

Ünsal, Gülhanım,. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2 (Jan. 2021): 663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


Harvard: Australian Style

Ünsal, G 2020, 'A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, pp. 663-682, viewed 23 Jan. 2021, https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


Harvard: Author-Date Style

Ünsal, G. (2020) ‘A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), pp. 663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058 (23 Jan. 2021).


MLA

Ünsal, Gülhanım,. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, 2020, pp. 663-682. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058


Vancouver

Ünsal G. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 23 Jan. 2021 [cited 23 Jan. 2021];30(2):663-682. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058 doi: 10.26650/LITERA2020-0058


ISNAD

Ünsal, Gülhanım. A Study on Translation of Humorous Elements: An Example of A Christmas Night”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30/2 (Jan. 2021): 663-682. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0058TIMELINE


Submitted20.03.2020
Accepted01.07.2020
Published Online24.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.