BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.027   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.027    Tam Metin (PDF)

El-İdrîsî ve Nuzhatü’l-Müştâḳ Adlı Eserinin Uzak Doğu İle İlgili Bölümünün Çeviri ve Yorumu

Muhammad Ashraf Sarip

Bu çalışma, 8’inci ve 12’inci yüzyıllar arasından günümüze ulaşan gerek coğrafya ve haritacılık alanındaki çalışmalara gerekse seyahatnamelere dayanarak Uzak Doğu’ya dair ilk İslâm bilgi birikimini konu edinmektedir. Bu çerçevede, Batlamyus Coğrafyası, Hintlilerin Sindhindi ve İslâm-öncesi Pers emperyal girişimleri gibi coğrafya temalı İslâm-öncesi çalışmaların Orta Çağ İslâm düşünürlerini nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. İbn Ḫurdâzbih (ö. 912), Mervezî (ö. 850), Ya’kûbî (ö. 897), en-Nedîm (10. yy.), Ḫarizmî (ö. 850), Mes’ûdî (ö. 956), Sîrâfî, (10.asır), Ibn Havḳal (ö. 977), Muḳaddesî (ö. 991) ve Endelüsî’nin (ö. 1070) eserlerine, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, başvurarak Orta Çağ İslâm coğrafya pratikleri ve haritacılık geleneğinin gelişimine ilişkin genel bir değerlendirme sunulmuştur. Çalışmamızda Sicilyalı âlim Şerîf el-İdrîsî tarafından 12’inci yüzyılda kaleme alınmış ve Roger’ın Kitabı olarak da bilinen şaheser Nuzhatü’l-Müştâḳ fî iḫtirâḳ el-âfâḳ’ın bazı bölümlerine özel vurgu yapılmaktadır. Çalışma kapsamında, Nuzhat’ın Uzak Doğu temalı bölümleri Arapça aslından İngilizce’ye tercüme edilmiştir. Çeviriden bir seçme parçası bu makaleye dahil edilmiştir. Bu bağlamda, Nuzhat’ın Kral II. Roger’ın Şerîf el-İdrîsî’yi Palermo’daki sarayına davetinden başlayıp kendisini bir dünya haritası çıkarmakla görevlendirmesiyle sürüp giden akışı sergilenmiştir.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.027   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.027    Tam Metin (PDF)

Al-Idrīsī and a Translation and Commentary About the Far East from His Nuzhat Al-Mushtāq

Muhammad Ashraf Sarip

This paper talks about the earliest Islamic knowledge on the Far East based on 8th – 12th century extant works on geography as well as travel accounts. It shows how pre-Islamic works on geography, e.g. the al-Ğuġrafyā of Ptolemy, the Sindhind of the Indians, and imperial practices of the pre-Islamic Persia, influenced the thinkers of medieval Islam. It offers a comprehensive overview on the development of Islamic geographical practicesin the Middle Ages by consulting the works of Ibn Khurdādhbih (d. 912 CE), al-Marwazī (d. 887 CE), al-Ya‘qūbī (d. 897 CE), al-Nadīm (fl. 10th century), al-Khwārizmī (d. 850 CE), Al-Mas‘ūdī (d. 956 CE), al-Sīrāfī (fl. 10th century), ibn Ḥauqal (d. 977 CE), al-Muqaddasī (d. 991 CE), al-Andalusī (d. 1070 CE), among others. The paper highlights the parts that cover the Far East in Nuzhat al-Mushtāq fi ikhtirāq al-āfāq, also known as the Book of Roger, a magnum opus written by a 12th century Sicilian scholar, al-Sharīf al-Idrīsī. The sections of Nuzhat al-Mushtāq that talk about the Far East are translated from its original language to English. An excerpt from the translation is included in this paper. The progression of Nuzhat al-Mushtāq, which started upon the invitation of King Roger II of al-Sharīf al-Idrīsī to his court in Palermo and the commissioning of the latter to make a map of the world, as well as the biography of al-Sharīf al-Idrīsī are also presented in this endeavor.Referanslar

 • Primary Sources google scholar
 • Abu Zayd Al-Sirafi (2014). Accounts of China and India (T. Mackintosh-Smith, Ed. & Trans.). New York: New York University Press. google scholar
 • Al-Andalusi, S. (1996). Science in the medieval world: Book of the Categories of Nations (S. Salem and A. Kumar, Eds. & Trans.). Texas:University of Texas Press. google scholar
 • Al-Muqaddasī (2001). The Best Divisions for Knowledge of the Regions (B. Collins, Trans.). London: Garnet Publishing Limited. google scholar
 • Al-Ṣafadi, Ṣ. (2010). Al-Wāfi Bil-Wafayāt, The Grand Lexicon of Biographies (J. Al-Asyūṭi, Ed.). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. google scholar
 • Al-Sharīf al-Idrīsī (1300). Nuzhat Al-Mushtaq Fi ‘Khtirak Al-Afaq. Retrieved from http://gallica.bnf.fr google scholar
 • Al-Sharīf al-Idrīsī (1300). Nuzhat Al-Mushtaq Fi ‘Khtirak Al-Afaq. Retrieved from http://shamela.ws/browse.php/book-11787/page-219 google scholar
 • Al-Ya’qūbī (2001). Countries. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. google scholar
 • Al-Mas’ūdī (1841). Meadows of gold and mines of gems (A. Sprenger, Trans.). London. google scholar
 • Ibn al-Nadim (1998). The Fihrist (B. Dodge, Ed. & Trans.). New York: Columbia University Press. google scholar
 • Majid al-Najdi, A. (1971). Kitab al-Fawa’id fi usul al-bahr wa’l-qawa’id (G.R. Tibbetts, Trans.). London: The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. google scholar
 • Marvazī, S.A. (1120). China, The Turks and India (V. Minorsky, Trans.) England: W. Heffer & Sons Ltd. google scholar
 • Strabo (1949). The Geography of Strabo Vol. 1 (H.L. Jones, Trans.). London: Harvard University Press. google scholar
 • Strabo (1949). The Geography of Strabo Vol. 7 (H.L. Jones, Trans.). London: Harvard University Press. google scholar
 • Unknown (2014). An Eleventh Century Egyptian Guide to the Universe: The Book of Curiosities (Y. Rapoport and E. Savage-Smith, Trans. & Eds.). Leiden: Brill. google scholar
 • Unknown (1982). Hudud al-Alam ‘The regions of the world’ (V. Minorsky, Trans.). England: E.J.W. Gibb Memorial Trust. google scholar
 • Secondary Sources google scholar
 • Amara, A. & Nef, A. (2001). Al-Idrīsī et Les Ḥammūdides de Sicile: nouvelles données biographiques sur l’auteur du Livre de Roger. In P. Larcher (Ed.), Arabica : Linquistique Arabe: Sociolinguistique Et Histoire de la Langue (pp. 121–127). Leiden: Brill. google scholar
 • Encyclopedia Britannica Inc. (2017). ‘Abd al-Raḥmān I. Retrived from https://www.britannica.com/biography/Abd-al-Rahman-I google scholar
 • Antrim, Z. (2012). Routes and realms: The power of place in the early Islamic world. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Brotton, J. (2012). A History of the World in Twelve Maps. England: Penguin Group. google scholar
 • Chaudhuri, K.N. (1985). Trade and Civilization in the Indian Ocean. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Cooper, J. (2012). Linking Med to Red. Retrieved from http://archive.aramcoworld.com/issue/201202/linking.med.to.red.htm google scholar
 • Gies, F. (1977). Al-Idrisi and Roger’s book. Saudi Aramco World, 28(4), 14–19. google scholar
 • Tibbets, G. R. (1992). The Beginnings of cartographic tradition. In J.B. Harley & D. Woodward (Eds.), Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies Vol. 2, (pp. 90–107). Chicago: The University of Chicago Press. google scholar
 • Hourani, G. (1995). Arab Seafaring in the Indian Ocean in the Ancient and Early Medieval Times. New Jersey: Princeton University Press. google scholar
 • Kimble, G. (1938). Geography in the Middle Ages. London: Methuen & Co. Ltd. google scholar
 • Krahl, R. et al. (2010). Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds. Washington D.C.: Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. google scholar
 • Maqbul, A. (1992). Cartography of Al-Sharīf al-Idrīsī. In J. B. Harley & D. Woodward (Eds.), Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies Vol. 2 (pp. 156–176). Chicago: The University of Chicago Press. google scholar
 • Maqbul, A. (1960). India and the Neighboring Territories in the Kitāb Nuzhat al-Mushtāq fi’khtirāq al-Āfāq of Al-Sharīf al-Idrīsī. Leiden: Brill. google scholar
 • Needham, J. (1959). Science and Civilization in China, Vol. 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Park, H. (2012). Mapping the Chinese and Islamic Worlds. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Pinto, K. (2016). Medieval Islamic Maps: An Exploration. Chicago: The University of Chicago Press. google scholar
 • Randles, W.G.L. (2000). Geography, Cartography and Nautical Science in the Renaissance. Suffolk: St Edmundsbury Press. google scholar
 • Roller, D. (2017). Ancient Geography: The Discovery of the World in Classical Greece and Rome. New York: I.B. Tauris & Co. Ltd. google scholar
 • Sezgin, F. (2005). Mathematical Geography and Cartography in Islam and their Continuation in the Occident, Vol. 1. Frankfurt: Institute for the History of Arabic-Islamic Science. google scholar
 • Validi, A. Z. (1934). Islam and the science of geography. Islamic Culture, 8, 511–528. google scholar
 • Wei, M. (2010). The advent of Islam in China: Guangzhou Fanfang during the Tang-Song era. All Theses and Dissertations (ETDs). Paper 814. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.