BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.074   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.074    Tam Metin (PDF)

Regime characteristics of Turkey’s climatic regions determined ssing the Erinç Precipitation Efficiency Index

Selman AydınMesut ŞimşekGülden ÇetinkayaMuhammed Zeynel Öztürk

This study examines the regime characteristics of the long-term monthly average maximum temperatures and total precipitation in Turkey’s climatic regions determined using the Erinç precipitation efficiency index. Although monthly and annual data maps showing the climatic regions determined using this index have been formed in many studies, the regime characteristics of the climatic regions have not been explained. Herein, annual Erinç precipitation efficiency indexes, which are calculated using the data obtained from 512 meteorology stations, are used to explain the regime characteristics of each climatic region. According to the climatic region map, the semihumid (58.8%) and semiarid (24.1%) regions are the broadest climatic regions, whereas the perhumid (3.3%) and arid (1.7%) regions are the narrowest climatic regions in Turkey. Areas with total annual total precipitation exceeding 800 mm are characterized by humid and perhumid climate, whereas those with precipitation below 400 mm are characterized by semiarid and arid climate. According to the differences between the maximum and minimum values of precipitation in each region, the highest and lowest intraannual precipitation variabilities are found in the perhumid climatic region. The monthly average of maximum temperatures (AMT) values for all the regions during cold periods are similar. The AMT differences/variances between the regions during the cold and warm periods are approximately 1°C and 10°C, respectively.Referanslar

 • Atalay, İ. (2010). Uygulamalı klimatoloji. İzmir: Meta Basım Matbaacılık. google scholar
 • Avcı, M. (1990). Göller yöresi batı kesiminin bitki coğrafyası. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Bacanlı, U. G., Dikbas, F. ve Baran, T. (2012, Eylül). Kuraklık analizinde entropi yöntemi. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi 26-27, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. google scholar
 • Bölük, E. (2016). Erinç iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklimi. Ankara: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Chen, D., & Chen, H. W. (2013). Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: an example for 1901–2010. Environmental Development, 6, 69-79. google scholar
 • Çiçek, İ. (1996). Thorthwaite metoduna göre Türkiye’de iklim tipleri. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 33-71. google scholar
 • Diaz, H.F., & Eischeid, J.K. (2007). Disappearing “alpine tundra” Köppen climatic type in the western United States. Geophysical Research Letters 34, L18707. google scholar
 • DMİ (Devlet Meteoroloji İşleri) (1972). Türkiye iklim tasnifi (De Martonne metoduna göre). Ankara. google scholar
 • DMİ (Devlet Meteoroloji İşleri) (1988). Aydeniz metodu ile Türkiye’nin kuraklık değerlendirmesi. Ankara. google scholar
 • Erinç, S. (1949). The climates of Turkey according to Thornthwaite’s classifications. Annals of the Association of American Geographers, 39(1),26-46. google scholar
 • Erinc, S. (1950). Climatic types and the variation of moisture regions in Turkey. Geographical Review, 40(2), 224-235. google scholar
 • Erinç, S. (1965). Yağış müessiriyeti üzerine bir deneme ve yeni bir indis. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:41. google scholar
 • Erinç, S. (1977). Vejetasyon coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İ.Ü. Yayın No: 2276. google scholar
 • Erinç, S. (1996). Klimatoloji ve metodları (4. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. google scholar
 • Ertürk, A. K. ve Bayar, F. A. (1984). Türkiye’nin iklim tasnifi Erinç kuraklık indis formülüne göre. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Haider, S., & Adnan, S. (2014). “Classification and assessment of aridity over Pakistan provinces (1960-2009)”. International Journal of Environment, 3(4),24-35. google scholar
 • İyigun, C., Türkeş, M., Batmaz, İ., Yozgatligil, C., Purutçuoğlu, V., Koç, E. K., & Öztürk, M. Z. (2013). Clustering current climate regions of Turkey by using a multivariate statistical method. Theoretical And Applied Climatology, 114(1-2), 95-106. google scholar
 • Koçman, A. (1993). Türkiye iklimi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Yayın no: 72. google scholar
 • Leech, G. (2014). Classification of arid & semi-aridareas: A casestudy in western Australia. Erişim linki: http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/guy_leech.pdf, erişim tarihi 20.04.2018. google scholar
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM). (2017). İklim Sınıflandırmaları. Erişim adresi: http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_ siniflandirmalari.pdf google scholar
 • Öztürk, M. Z. (2010). Uludağ (zirve) ve Bursa meteoroloji istasyonlarının karşılaştırmalı iklimi. Türk Coğrafya Dergisi, (55). 13-24. google scholar
 • Öztürk, M. Z., Çetinkaya, G. ve Aydın, S. (2017). Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Türkiye’nin iklim tipleri. Coğrafya Dergisi, (35),17-27. google scholar
 • Peel, M. C., Finlayson, B. L., & Mc Mahon, T. A. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrology And Earth System Sciences Discussions, 4(2), 439-47. google scholar
 • Sariş, F., Hannah, D. M., & Eastwood, W. J. (2010). Spatial variability of precipitation regimes over Turkey. Hydrological Sciences Journal, 55(2),234-249. google scholar
 • Temuçin, E. (1990). Aylık değişme oranlarına göre Türkiye’de yağış rejim tipleri. Ege Coğrafya Dergisi, 5, 160-183. google scholar
 • Türkeş, M. (1990). Türkiye’de kurak bölgeler ve önemli kurak yıllar. (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü,İstanbul. google scholar
 • Türkeş, M. ve Tatlı, H. (2010). Kuraklık ve yağış etkinliği indislerinin çölleşmenin belirlenmesi, nitelenmesi ve izlenmesindeki rolü. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 17- 18 Haziran 2010. 2045-263. google scholar
 • Ünal, Y., Kindap, T., & Karaca, M. (2003). Redefining the climate zones of Turkey using cluster analysis. International Journal of Climatology, 23(9),1045-1055. google scholar
 • Yılmaz, E. ve Çiçek, İ. (2018). Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 225-242. google scholar
 • Yılmaz, E. ve Çiçek, İ. (2019). Türkiye’de Köppen-Geiger İklim Tiplerindeki Zamanmekansal Değişimler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 59(1), 181-202. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.