BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.022   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.022    Tam Metin (PDF)

II. Mustafa’nın Son Seferi Zenta Muharebesi’ne Dair Bir Vakʻanüvis Notu ve Kaynak Olarak Değer

Dilek Seniha Cenez Ülker

1683 yılında başlayıp 1699 Karlofça Antlaşması ile biten ve ‘’Büyük Türk Savaşları’’ olarak adlandırılan bu dönem, XVII. yüzyıl Osmanlı askerî ve siyasi tarihi bakımından öne çıkmaktadır. Bu savaş döneminin son halkası olan 1697 Zenta Muharebesi, bir Osmanlı padişahının ordu başında sefere çıktığı son savaş olması hasebiyle Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dönemin kroniklerine göre ‘’Ceddi Kanuni gibi muzaffer bir komutan’’ olarak anılmak isteyen II. Mustafa, şehzadeliğinden beri edindiği tecrübeler neticesinde askerî faaliyetlere ağırlık vermiş ve II. Viyana Kuşatması ardından kaybedilen toprakları geri almak için 1695 ve 1696 yıllarında Avusturya ile giriştiği harplerde başarılı olmuştu. Bu iki seferin başarı ile sonuçlanmasından dolayı Avusturya’ya son bir darbe daha indirerek siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal alanlarda da Osmanlı Devleti’ni öne çıkarmak arzusunda olan padişah, üçüncü sefer için derhal hazırlıklara başlamıştı. Sefer için lojistik hazırlıkların yanı sıra seferin hangi güzergâh üzerinden yapılacağı konusu da sefer neticesi için belirleyici unsurlardan biri olacaktı. Bu çalışmada Zenta Sefer güzergâhı ile alakalı olarak Osmanlı harp meclisinde yapılan tartışmaları içeren ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Vakanüvislik Kalemi Defterleri fonunda (A.VKN.d) bulunan bir vakʻanüvis notu ile ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu vakanüvis notunun içeriği Zenta Seferi’nin hangi güzergâhtan hareketle gerçekleştirileceği tartışmaları hakkındadır. Ancak notu önemli kılan diğer bir husus ise XVII. yüzyıl çalışmaları için önemli bir kaynak olan Defterdâr Sarı Mehmed Paşa’nın kaleme almış olduğu Zübde-i Vekayiât ile arasındaki benzerliktir. Bu sebeple bildiride bu benzerlikler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Ayrıca Moritz von Angeli’nin 1876 yılında kaleme aldığı ‘’Feldzüge gegen die Türken 1697 - 1698 und der Karlowitzer Friede 1699’’ adlı çalışmasında Osmanlı harp meclisindeki tartışmalar ile ilgili verilen bilgilerden istifade edilerek de karşılaştırmalar yapılacaktır. Böylelikle Zenta Sefer güzergâhı ile ilgili elde ettiğimiz bilgiler çok yönlü olarak incelenerek Zübde-i Vekayiât’ın değeri ve Osmanlı arşiv belgelerinin önemi Zenta Seferi münasebetiyle bir kez daha vurgulanacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.022   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.022    Tam Metin (PDF)

A Chronicled Note About Mustafa II’s Last Expedition: The Expedition of Zenta and Its Value as a Source

Dilek Seniha Cenez Ülker

The period known as the Great Turkish Wars, which started in 1683 and ended with the Treaty of Karlowitz in 1699, stands out in terms of the 17th-century Ottoman military and political history. The last battle of this military period was the Expedition of Zenta in 1697 and has an important place in Ottoman history as the last campaign with an Ottoman sultan leading the army. According to the chronicles of the period, Mustafa II, who wanted to be remembered as a victorious commander like Suleyman the Magnificent, focused on military activities as a result of the experiences he’d gained since his princedom and success in the wars with Austria in 1695 and 1696 for reclaiming the lands that had been lost after the Siege of Vienna in 1683. Due to the success of these two campaigns, the Sultan wanted to bring the Ottoman Empire to the fore in political, military, economic and social fields by inflicting a final blow on Austria and immediately started preparations for the third campaign. In addition to the logistical preparations for the expedition, the issue of which route the expedition would take would also be one of the factors determining the outcome of the expedition. This study aims to give information about a vakʻanuvis [chronicle] note containing the discussions in the Ottoman war council regarding the Zenta Expedition route, which is found in the Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office (BOA) in the Fund of Chroniclers (A.VKN.d). The content of this chronicled note involves the discussions on which route the Zenta Expedition would take. However, another point that makes the note important is the similarity between it and the Zübde-i Vekayiât written by Defterdâr Sarı Mehmed Pasha, which is an important source for 17th-century studies. For this reason, this study will provide detailed information about these similarities and also make comparisons by making use of the information given about the debates in the Ottoman war council in Moritz von Angeli’s (1876) work Feldzüge gegen die Türken 1697 - 1698 und der Karlowitzer Friede 1699. Thus, the information this study has obtained about the Zenta Expedition route will be examined in a multifaceted manner, emphasizing the value of Zübde-i Vekayiât and the importance of Ottoman archival documents once again with regard to the Zenta Expedition.Referanslar

 • Arşiv Belgeleri google scholar
 • * Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) google scholar
 • BOA, A.VKN.d.1700 google scholar
 • * Avusturya Devlet Arşivleri (OeStA: Österreichisches Staatsarchiv) google scholar
 • Hanedan, Saray ve Devlet Arşivi (HHStA: Haus-,Hof- und Staatsarchiv) google scholar
 • Harita Koleksiyonu: Kartenammlung google scholar
 • H III c 131, H III c 133 google scholar
 • Portre Koleksiyonları: Sonderbestӓnde Sammlungen Portrӓts google scholar
 • SB Sammlungen Porträts, 40 google scholar
 • Kaynak Eserler google scholar
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, (1995), Zübde-i Vekayiât - Tahlil ve Metin (1066-1116 / 1656-1704) , (Hazırlayan Abdülkadir Özcan), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi. google scholar
 • Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi, (2013), Târih-i Raşid ve Zeyli, C. I (Hazırlayanlar google scholar
 • Abdülkadir Özcan, Ahmet Zeki İzgöer, Baki Çakır,Yunus Uğur) İstanbul: Klasik Yayınları. google scholar
 • Anonim Osmanlı Tarihi(1099-1116 / 1688-1704), 2000, (Hazırlayan Abdülkadir Özcan), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi. google scholar
 • Silahdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, (2001), Nusretnâme, (Hazırlayan Mehmet Topal), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. google scholar
 • Telif Eser ve Makaleler google scholar
 • Angeli, M. von (1876). Feldzüge gegen die Türken 1697-1698 und der Karlowitzer Friede, Wien. google scholar
 • Afyoncu, E. (2013). Zenta. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLIV: 279-281. google scholar
 • Emecen, F. M., Afyoncu, E. (2018). Savaşın sultanları: Osmanlı padişahlarının meydan muharebeleri, II, İstanbul: Bilge Yayım Habercilik. google scholar
 • Erdoğan, A. (2019). Osmanlı arşivinde bulunan vakanüvis notları ve eksik bir Peçevî tarihi nüshası. Hazine-i evrak arşiv ve tarih araştırmaları dergisi, I, 102-111. google scholar
 • Hancz, E. (2007). Peçuylu İbrahim. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV: 216-218. google scholar
 • Kantemir, D. (1980). Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş ve çöküş tarihi, III, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Kolçak, Ö. (2012). XVII. yüzyıl askeri gelişimi ve Osmanlılar: 1660-1664 Osmanlı-Avusturya savaşları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İstanbul. google scholar
 • Köprülü, F. (1950). İlm-i nücûma ait bir risalenin tarihi kaynak olarak değeri. Tarih dergisi, I, 2, İstanbul. google scholar
 • Kütükoğlu, B. Vakʻanüvis. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLII: 457-461. google scholar
 • Kreutel, R. F. (1981). Der Löwe von Temeschwar: Errinnerungen an Cafer Pascha den Älteren, aufgezeichnet von seinem Siegelbewahrer Ali, Graz: Styria Yayınevi. google scholar
 • Özcan, A. (2013). II. Bayezid devri tarihçiliği ve ilk standart Osmanlı tarihleri. FSM ilmî araştırmalar insan google scholar
 • Sevinç, T. (2010). 1695 ve 1696 Avusturya seferlerinde organizasyon ve lojistik. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi. İstanbul. google scholar
 • Tuğluca, M. (2012). İyi lojistik, kötü taktik: St. Gotthard (1664) ve Zenta (1697) savaşlarının ortak taktik hataları. On dördüncü askeri tarih kongresi, Ankara: Genelkurmay Ataşe Daire Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.