BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.059   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.059    Tam Metin (PDF)

Kıbrıs Türk Ağız Sözlüklerindeki Sorunlar

Gökçe Yükselen Peler

Bu bildiride Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağızları hakkında yazılmış sözlükler ele alınacaktır. Türkçenin Kıbrıs ağızlarının hâlihazırda üç sözlüğü bulunmaktadır. Bunlar; Orhan Kabataş’ın “Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü”, Mustafa Gökçeoğlu’nın “Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü ve Bener Hakkı Hakeri’nin “Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü”dür. Bu üç sözlüğe ek olarak Orhan Kabataş’ın Yakovos Hacıpieris ile birlikte kaleme aldıkları “Kıbrıs Türk ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü (Tarihi-Etimolojik)” adlı çalışma bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu sözlüklerin isimleri terim bakımından birbirleri ile uyumsuz oldukları gibi, içerdikleri malzeme bakımından da birbirleri ile koşutluk içerisinde değildirler. Kiminde madde başı olarak günümüzde Kıbrıs ağızlarında kullanılmayan (belki de hiç kullanılmamış) pek çok Rumca başta olmak üzere yabancı kökenli sözcük bulunurken kiminde de Kıbrıs ağızlarında çok yaygın bir şekilde kullanılan bazı sözcükler madde başı olarak bulunmamaktadır. Ancak bu sözlüklerin paylaştıkları birkaç hususiyet de vardır. Evvela dört sözlüğün hiçbiri saha derlemesine dayanmamaktadır veya dayanıyor ise bile bu yönde hiçbir işaret mevcut değildir. İkinci olarak her dört sözlükte de kaynağı belirsiz pek çok madde başı kelime mevcuttur. Hatta bazılarında madde başları için tek bir kaynak belirtilmemiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada her dört sözlük de isimlerinden başlamak üzere, madde başlarının oluşturulma usulleri, maddelerin açıklanma usulleri, kaynakları ve derleme usulleri gibi sözlük bilimi yöntemleri bakımından ve günümüz Kıbrıs ağızları açısından güncellikleri bakımından ele alınacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.059   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.059    Tam Metin (PDF)

Problems Regarding the Dictionaries for Turkish Cypriot Dialects

Gökçe Yükselen Peler

This paper will address the Turkish dictionaries for Cypriot dialects. Three Turkish dictionaries currently exist for the Cypriot dialects: Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü [Etymological Dictionary of Cypriot Turkish] prepared by Orhan Kabataş, Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü [Dictionary of Turkish Cypriot Dialects] prepared by Mustafa Gökçeoğlu, and Hakeri’nin “Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü [Hakeri’s Cypriot Turkish Dictionary] prepared by Bener Hakkı Hakeri. Another work titled Kıbrıs Türk ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü (Tarihi-Etimolojik) [The Shared Dictionary of Cypriot Turkish and Greek Dialects (Historical - Etymological)], co-authored by Orhan Kabataş and Yakovos Hacıpieris, is also found in addition to these three dictionaries. As can be seen, the names of these dictionaries are incompatible terminologically and are likewise incompatible with respect to the material they contain. Some of these works include many foreign words, mainly of Greek origin, and while they occur as lexical entries, they are not used in contemporary Cypriot Turkish dialects. Meanwhile, some of the works also do not contain lexical entries for widely used words. However, these four dictionaries do share some features. First of all, none of these dictionaries are based on fieldwork, or if they are, present no indication of being so. Secondly all four include many lexical entries with no referenced source. As a matter of fact, some include no sources at all. This article will address these four dictionaries methodologically, starting with their names and then moving on to their accuracy with regard to contemporary Cypriot Turkish dialects.Referanslar

 • Yazılı Kaynaklar google scholar
 • Peler, G. Y. (2012). Kıbrıs’ta Türkler tarafından konuşulan lisanın adı ne olmalıdır? Diyalektolog. Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 89-103. google scholar
 • Eren, H. (1960). Énigmes populaires turques en Chypre. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 11, 105-114. google scholar
 • Eren, H. (1964). Kıbrıs’ta Türkler ve Türk dili. Türkoloji Dergisi, 1, 1-14. google scholar
 • Eren, H. (1971). Kıbrıs ağzının kökeni. Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969), Türk Heyeti Tebliğleri içinde (s. 347-359). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. google scholar
 • Hakeri, B. H. (2003). Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü. Gâzimağusa: Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı Yayını. google scholar
 • Gökçeoğlu, M. (1997). Kıbrıs Türk atasözleri ve deyimler sözlüğü. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. google scholar
 • Gökçeoğlu, M. (2004). Kıbrıs Türk ikilemeleri ve ses yansımaları sözlüğü. Lefkoşa: Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Yayınları. google scholar
 • Gökçeoğlu, M. (2007). Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Ünvanlar Sözlüğü. Lefkoşa: Gökçeoğlu Yayınları. google scholar
 • Gökçeoğlu, M. (2008). Kıbrıs Türk ağızları sözlüğü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Gümüşatam, G. (2009). Kıbrıs ağzı üzerine hazırlanan sözlükler ve bu sözlüklerdeki yöntem sorunları. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(4), 481-504. google scholar
 • Kabataş, O. (2007). Kıbrıs Türkçesinin etimolojik sözlüğü. Lefkoşa: Öncü Basımevi. google scholar
 • Kabataş, O. (2009). Kıbrıs Türkçesinin etimolojik sözlüğü (2. bs). Lefkoşa: Acar Basım. google scholar
 • Kabataş, O. ve Hacıpieris, Y. (2017). Kıbrıs Türk ve Rum diyalektlerinin ortak sözlüğü (Tarihi-Etimolojik). Lefkoşa: Acar Basım. google scholar
 • Konur, İ. (1938). Kıbrıs Türkleri. Lefkoşa: Bürhaneddin Matbaası. google scholar
 • Sözlü Kaynaklar google scholar
 • KK 1: Hasan Abdurrazak, 73, Lefke. google scholar
 • KK 2: Gülseren Cemal, 68, Ortaköy / Lefkoşa. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.