BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.072   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.072    Tam Metin (PDF)

Kırım’da Günümüze Ulaşan Bazı Türk Mimarlık Eserleri

Aygün Ülgen

Karadeniz’in kuzeyinde tarihi bir yarımada olan Kırım, tarih boyunca Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olmuştur. Türklerin Orta Asya’dan batıya göç ettiği dönemlerde Alanlar, Hazarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Tatarlar ve diğer Türk topluluklarının yurt edinmeye çalıştıkları bir yer olan Kırım ve civarı, 374 yılında Hunların hâkimiyeti altına girmiştir. Kırım’da Türk varlığının asıl kendisini hissettirmeye başlaması, burada güçlü bir devlet kuran Hazar Türkleri döneminde gerçekleşmiştir. 13. yüzyılın ilk yarısında Kırım’a giren Altın Orda Türkleri burasını baştan başa bir Türk ülkesi hâline getirmişlerdir. Kırım’da 1475’te başlayan ve 1783’e kadar süren Osmanlı hâkimiyetinde, Kırım hanları tarafından idare edilen Kırım yarımadası, bu tarihte Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Sovyetlerin dağılması üzerine Kırım artık bağımsız bir devlet olan Ukrayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyet hâline gelmiş, ancak 2014 yılında Kırım’da yapılan referandum sonucunda Kırım yarımadası tekrar Rusların yönetimine geçmiştir. Tarihi eserler açısından zengin olan Kırım’daki önemli mimarlık eserleri arasında Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı etkisinde inşa edilen cami, saray, tekke, han, medrese, türbe, çeşme gibi yapılar yer almaktadır. Anadolu’da aynı dönemlerde yapılan yapılarla plan bakımından olduğu kadar cephe düzeni ve süsleme özellikleri bakımından da benzerlik gösteren bu yapıların çoğu gerek Çarlık gerekse Sovyetler Birliği dönemlerinde, özellikle de 1944’de Kırım Tatar Türklerinin Kırım’dan sürgün edilmesi ile başlayan süreçte ne yazık ki büyük bir yıkıma uğramıştır. Bu bildiride, söz konusu yıkımdan kurtulabilen ve günümüze ulaşabilen Altın Orda, Kırım Hanlığı ve Osmanlı dönemlerine ait Kırım’daki Türk mimarlık eserlerinden bazılarının mevcut durumu tespit edilerek, bu yapıların Türk mimarisindeki yeri üzerinde durulacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.072   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.072    Tam Metin (PDF)

Some of the Turkish Architectural Works in Crimea Which Survived Until Today

Aygün Ülgen

Crimea, which is a historic peninsula in the North of Black Sea, has been one of the regions where Turks have lived intensively throughout history. Crimea and its vicinity were a place, where Turkish communities such as Alans, Khazars, Pechenegs, Kipchaks, Tatars etc. tried to make a homeland during the periods when Turks migrated from Central Asia to the West. But it came under domination of the Huns in 374 AD. The Turkish existence in Crimea began to make itself more evident especially during the Khazar Turks period, who established a strong state there. The Golden Horde Turks, who entered Crimea in the first half of the 13th century, made the country overall a Turkish land. The Ottoman rule in Crimea, which started in 1475, lasted for about three centuries. The Crimean Peninsula, which was ruled by the Crimean Khans, who were under the rule of Ottomans until 1783, was annexed by Russia in that year. Upon the dissolution of the Soviets in 1991, Crimea became an autonomous republic affiliated with Ukraine, which is now an independent state. However, as a result of the referandum held in Crima in 2014, the Crimean peninsula again fell under the Russian rule. Among the important architectural works in Crimea, which is rich in historical artifacts, there are mosques, palaces, lodges, inns, madrasas, shrines, fountains built under the influence of Seljuks and Ottomans. These buildings are similar to the structures built in the same periods in Anatolia in terms of construction plan as well as facade layout and ornamental features. But most of them were unfortunately suffered a great destruction in the Czarist Russian and the Soviet Union periods, especially during the process of the expelling of the Crimean Tatar Turks that started in 1944. In this paper, the current status of some of the Turkish architectural works in Crimea belonging to the Golden Horde, the Crimean Khanate and the Ottoman periods, which survived the destruction and reached the present day will be determined. Also, the place of these structures in the Turkish architecture will be emphasized.Referanslar

 • Ağat, Nurettin (1968). Kırım Şehirleri IV: Bahçesaray. Emel, (47), 21. google scholar
 • Ağat, Nurettin (1969). Kırım Şehirleri: Gözleve (Gezlev-Kezlev). Emel, (50), 23-26. google scholar
 • Alper, Berrin (2009). Tatar Han Camisi Örneğine Göre Kırım-Gözleve Kentinin Fiziksel Gelişim Sürecinde Osmanlı Etkileri. 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. C.1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 53-63. google scholar
 • Arslangiray, Ahmed Süha (1959). Kırım Hanlığı Menşei-Kuruluşu. İstanbul: Kırım Türk Kültür Derneği Neşriyatı. google scholar
 • Aslanapa, Oktay (1983). Kırım’da Türk Eserleri. Emel, 11+23=34, (135), 25- 27. google scholar
 • Aslanapa, Oktay (2003). Kırım’da Türk Eserleri, Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle Kırım, (O. Aslanapa, Ed.). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. google scholar
 • Aslanapa, Oktay (1983). Kırım’ın Kısa Tarihçesi. Emel, 11+23=34, (135), 22-27. google scholar
 • Aslanapa, Oktay (1979). Kırım ve Kuzey Azerbaycan’da Türk Eserleri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. google scholar
 • Aslanapa, Oktay (1988). Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri. Ankara: Ankara Üniv. Basımevi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • Bala, Mirza (1977). Kırım. İslâm Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 741-746. google scholar
 • Barthold, W. (1942). Bahçesaray. İslam Ansiklopedisi içinde (s. 225-227). İstanbul. google scholar
 • Bogdanoviç, İ. A. (2004). İsmail Bey Gaspıralı’nın Tercüman Gazetesi ve Hacı Habibullah Efendi’nin Zincirli Medrese’deki Reformları. İsmail Bey Gaspıralı İçin (Baş editör: Hakan Kırımlı vd.). Ankara: Kırım Türk-leri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yay. No: 9. google scholar
 • Bronevskiy, Martin (1970). Kırım (Kemal Ortaylı, Çev.). Ankara: Ege Matbaası. google scholar
 • Caferoğlu, Ahmet (1988). Türk Kavimleri (2. bs.). İstanbul: Enderun Kitabevi. google scholar
 • Ersoy, Bozkurt; Uçar, Aygül (2012). Eski Kırım (Solhat) Özbek Camisi ve Medresesi. TÜBA-KED (Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi), (10), 61-79. google scholar
 • Ersoy, Bozkurt; Uçar, Aygül (2013). Kırım Salacık Hacı Giray Han Türbesi. Prof. Dr. Hakkı Önkal’a Armağan. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Ersoy, İnci Kuyulu (2002). Kırım Hanlığı’nın Başkenti Bahçesaray’daki Hansaray Camileri. XIV. Türk Tarih Kongresi 09-13 Eylül (II. Cilt-II. Kısım) içinde (s. 1309-1316). Ankara. google scholar
 • Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî (2003). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, Robert Dankof (Haz.). Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyo-nu-Dizini VII. Kitap. İstanbul: Yapı Kredi Yay. google scholar
 • Gözaydın, Ethem Feyzi (1948). Kırım, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri. İstanbul: Vakit Matbaası. google scholar
 • Gülensoy, Tuncer (1993). Kırım Türk Yurdunda Kültür Varlıklarımız. Vakıf Haftası Dergisi, (10), 111-126. google scholar
 • Hâlim Girây (2019). Gülbün-i Hânân (Kırım Tarihi). İbrahim Gültekin (Haz.). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. google scholar
 • İbn Battûta (1333-1335). Seyahatname. Mehmet Şerif (Müt.). I. İstanbul: Matbaa-i Amire. google scholar
 • İnalcık, Halil (1994). Devlet Giray. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 241-242). İstanbul. google scholar
 • İnalcık, Halil (2002). Kırım (Kırım Hanlığı). TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 450-458). Ankara. google scholar
 • İnalcık, Halil (1957). Türk Tarihinde Kırım. Kırım,(1), Ankara, 7-10. google scholar
 • İnalcık, Halil (1944). Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığının Osmanlı Tabiliğine google scholar
 • Girmesi ve Ahidname Meselesi. Belleten, C. VIII., (30), 185-229. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (1997). Han Cami. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 518-519). Ankara. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (1997). Han Sarayı. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 521-524). İstanbul. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (2015). Kırım’daki Türk-İslam Mimari Mirasına Kısa Bir Bakış. Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım (Yücel Öztürk, Ed.). İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 217-238. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (2005). Kırım’dan Kalan Miras, Hansaray. İstanbul: Klasik Yay. google scholar
 • Kançal- Ferrari, Nicole (2004). Mengli Giray Türbesi. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 137). İstanbul. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (2006). Müftü Cami. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 506-507). İstanbul. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (2002). Saray’a Bağlı Bir Cami ve Haziresi: Kırım Hanlığı’nın Payitahtı Bahçesa-ray’daki Hansaray’ın Haziresi. TTK Belleteni, Cilt: LXVI, (246), 371-420. google scholar
 • Kançal-Ferrari, Nicole (2013). Zincirli Medrese. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 445-446). İstanbul. google scholar
 • Kanlıdere, Ahmet (2016). Kırım Tatarlarının Kültürel Kimliklerini Yeniden İnşa Çabaları. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (13), (51), 233-243. google scholar
 • Kaplan, Mehmet (1982). Bahçesaray Çeşmesi. Emel, (33), (129), İstanbul, 1-13. google scholar
 • Karatay, Zafer (1991). Bahçesaray. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 482-483). İstanbul. google scholar
 • Kırımlı, Hakan (1996). Gaspıralı İsmail Bey. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 392-395). İstanbul. google scholar
 • Kırımlı, Hakan (1996). Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Kireçci, M. Akif-Tezcan, Selim (2015). Kırım’ın Kısa Tarihi (Can E. Çekiç, Çev.). Ankara: Hoca Ahmet Yese-vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-Araştırma Dizisi, Yayın No: 24. google scholar
 • Kuran, Aptullah (1986). Mimar Sinan. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. google scholar
 • Kuran, Aptullah (1988). Mimar Sinan’ın Camileri. Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.1, 175-214. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet (1972). IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, (182). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. google scholar
 • Kurtseyidova, Elmira (1997). Hansaray’a Ne Yaptılar? (Hakan Kırımlı, Çev.). Emel, (218), 4-5. google scholar
 • Magocsı, Paul Robert (2017). Şu Mübarek Topraklar Kırım ve Kırım Tatarları (Ferit Burak Aydar, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınevi. google scholar
 • Mutlu, Ahmet (1996). Hacı Giray I. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (s. 474-475). İstanbul. google scholar
 • Özcan, Kemal (2005). Kırım Hanlığı’nın Kuruluş Süreci: Yarımadada Tatar Hakimiyetinin Tesisi. Karadeniz Araştırmaları, (5), 26-36. google scholar
 • Öztürk, Yücel (2015). Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım Hanlığı. Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım (Yücel Öztürk, Ed.). İstanbul: Çamlıca Basım Yay. 13-48. google scholar
 • Öztürk, Yücel (2002). Kefe. TDV İslâm Ansiklopedisi içinde (s. 182-184). Ankara. google scholar
 • Sözen, Metin v.d. (1975). Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay. google scholar
 • Tellioğlu, İbrahim (2016). Kırım’da Türk Varlığının Tarihi Gelişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, (51), 1-13. google scholar
 • Tuluk, Ömer İskender (2006). Osmanlı Camilerinde Mekân Kurgusu Açısından Kare Tabanlı Baldaken Varyasyonları (15.-17.yy.). Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Dergisi, C. 21, (2), 275-284. google scholar
 • Uçar, Aygül -Ersoy, Bozkurt (2020). Kırım Bahçesaray’dan Hansaray Altın Çeşme. Sanat Tarihi Dergisi, 29/2, 895-911. google scholar
 • Yaşa, Fırat (2017). Bahçesaray (1650-1675). (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • ----- (1957). Kırım’dan Manzaralar: Bahçesaray. Kırım Aylık İlmî, Siyasî ve Kültürel Mecmua içinde (s. 234239). (8), Ankara. google scholar
 • Elektronik Kaynaklar google scholar
 • İbragimova, Aliye. Kırım Hanlığı Sırasında Bahçesaray ve Mengli Giray’ın Kırım Tahtına Çıkarılması. 25. 08.2021 < http://www.xxortacag.sakarya.edu.tr/pdf/cilt1.pdf> adresinden edinilmiştir. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.