BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.029   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.029    Tam Metin (PDF)

Yunan Harfli Arnavutça Bir Güfte Mecmuasında Bulunan Altı Yunan ve Arap Harfli Türkçe Güfte

Fatos Dibra

Arnavutluk Devlet Arşivi Lef Nosi Fonu’nda daha önce araştırılmamış, başlığı Latin harfli, içeriği ise Yunan harfli Arnavutça “Elbasan şehri eski şarkılarından” oluşan yaklaşık 200 yapraklık bir güfte mecmuasının son kısmında hem Yunan hem Arap harfleriyle yazılmış altı Türkçe şarkı güftesi bulunmaktadır. Arap harfli metinlerinin transkripsiyonu olduğu bu Yunan harfli şarkı örnekleri birçok bakımdan değerlendirme imkânı vermektedir. Bu çalışmada, mecmuadaki Yunan harfli Türkçe metinlerin “transkripsiyon metinleri” olarak değerlendirmeye imkân verdiği mahalli Türkçenin özellikleri irdelenmiş, Elbasan şehrinin şarkı folklorunda Türkçe şarkılarının yeri ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında mecmuanın genel özellikleri ve içeriği, mecmuanın yazarı ve yazmada kullanılmış yazı mezelesi ele alınmıştır (§ 1-3). İkinci kısımda Türkçe şarkılarının Elbasan şehir folklorundaki yeri ve Osmanlı döneminde Arnavutluk’ta kaleme istinsah edilmiş çeştili güfte ve şiir derlemelerdeki konumu ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır (§ 4). Üçüncü kısımda Arnavutluk’ta özellikle 19. yüzyılda dil ve yazı/alfabenin kullanımı ile ilgili ve mecmuamızdaki malzemenin bu kullanım hakkında sunduğu malumat ve araştırma imkanları açısından sosyolengüistik bir değerlendirme yapılmıştır (§ 5-6). Dördüncü kısımda (§ 7-10) mecmuada kullanılan Yunan alfabesinin bazı grafik özellikleri ile Yunan ve Arap harfli Türkçe metinler arasında bazı grafik farklar ele alınarak Yunan harfli Türkçe metinlerin Arnavutluk’ta kullanılmış Türkçenin özellikleri bakımından dilbilmsel tahlili yapılmıştır. Beşinci kısımda (§ 11) Yunan harfli Türkçe metinlerin diplomatik metni ve Latin harfli aktarımı yapılmış güftelerin yazarları ve yazılış tarıihleri ile ilgili bazı bilgiler eklenmiştir. Başka yazılı kaynaklarda da tespit ve teyit edilen Arnavutluk’ta kullanılmış Türkçenin özelliklerini taşıyan Yunan harfli Türkçe güfteler grafik özellikleri itibariyle (söz konusu özellikler mecmuanın Arnavutça metinleri için de geçerlidir) bilinen Yunan harfli Arnavutça metinlerinin çoğundan bazı değişiklikler arzeder. Burada görülen grafik tercihleri Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin talepleri üzerine tertiplenmiş Yunan harfli alfabelerin birine ilişkilendirmek mümkündür. Dönemin yeni sayılan Türkçe şarkıların güftelerine ekseriyetle Arnavutça metinlerden oluşan bir derlemede yer verilmesi Arnavut şehirlerinde beğenilip icra edilmiş ve şimdiye kadar ayrıntılarıyla bilgi sahibi olmadığımız Türkçe şarkı repertuvarından birkaç örneğini, metin özellikleri bakımından, tanımamızı sağlamaktadır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.029   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.029    Tam Metin (PDF)

Six Turkish Lyrics Written in Greek and Arabic Script in an Albanian Song Anthology in Greek Script

Fatos Dibra

The Lef Nosi Collection of the Albanian State Archives preserves an Albanian anthology titled Old Songs of Elbasan composed of around 200 sheets whose last part contains six Turkish lyrics written both in Greek and  Arabic script. The texts in Greek script are transcriptions of the Arabic script texts, and as such allows them to be scrutinized from many perspectives. The main focus of this article involves the peculiarities of Turkish vernacular as reflected in the Greek script of the Turkish “transcription texts” and the place the Turkish songs hold in the Elbasan urban music folklore.The first part of the article (§ 1-3) presents the general characteristics of the anthology as well as the matter of its author and the graphic system used. The second part (§ 4) consists of an evaluation of the Turkish songs in the Elbasan urban music folklore as well as their place in different lyrics and poetry anthologies produced in Albania during the Ottoman period. The third part (§ 5-6) consists of a sociolinguistic evaluation of the use of languages and scripts/alphabets in Albania, particularly in the 19th century, and a discussion of the information  and possibility for further inquiries provided by the material in the anthology. The fourth part (§ 7-10) scrutinizes the graphic properties of the Greek script used in the anthology as well as provides a contrasting evaluation of some graphemic properties of the texts in the Arabic and Greek scripts to better understand the possibilities of the Turkish texts in Greek script as a source for helping research on the linguistic features of the Turkish used in Ottoman Albania. The fifth part (§ 11) consists of the diplomatic and Latin transcriptions of the Greek script of the Turkish texts, as well as some information about the authors and the dates of the lyrics.The Turkish texts Greek script of the present anthology linguistically show features of the Turkish once used and spoken in Albania, which are also corroborated by other written sources. Meanwhile, the graphic features of these texts (including the Albanian texts in the anthology) show some important differences from most of the other texts in Albanian or even in Turkish that were produced in Albania or that were aimed at Albanian readers. Connecting the present features with those of one of the alphabets developed for the printing of Turkish and Albanian texts in Greek script on behalf of the British and Foreign Bible Society appears more proper. The presence in this Albanian lyrical anthology of some Turkish lyrics for songs of the time that were probably brand new must be considered an important textual datum that sheds light on two otherwise under-researched problematics; the place of Turkish songs in the Albanian urban folklore, and the process of transferring the texts (lyrics) from central to provincial areas, which in this case was from Istanbul to Elbasan.Referanslar

 • Abazi-Egro, Genciana, dü. (2009). Nezim Berati - Divani shqip. Tiranë: Toena. google scholar
 • Abu-Manneh, B. (2017). Between Heterodox and Sunni Orthodox Islam: The Bektaşi Order in the Nineteenth Century and Its Opponents. Turkish Historical Review 8 (2): 203-218. google scholar
 • Aydınlıoğlu, E. (2021). Udi Şamlı Selim’in Kanto Mecmuası (Çevriyazım ve Güfte Analizi). (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi. google scholar
 • Ballgjati, E. (2014). Kënga qytetare shkodrane: Nga ‘ahengu’ tek ‘kënga qytetare’. (Teze doktorature). Qend-ra e Studimeve Albanologjike. google scholar
 • Ballgjati, E. (2013). Mbi gjendjen e studimeve për këngën shkodrane. Kultura Popullore (2012) (1-2): 107-126. google scholar
 • Bausani, A. (1986). Hidja’ (II). Cilt 3, Encyclopaedia of Islam (New Edition) içinde, 355-356. Leiden - London: E. J. Brill - Luzac & Co. google scholar
 • Behar, C. (2012). Aşk Olmayınca Meşk Olmaz - Geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal. Genişletilmiş 4. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Behar, C. (2008b). Fransız Millî Kütüphanesi’nde (Bibliothèque Nationale de France) Bulunan Türk Musıkisi Elyazmaları. Musıkiden Müziğe - Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik (Makaleler-Kaynaklar-Me-tinler) içinde, 216-243. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Behar, C. (2008c). Gelenksel Osmanlı/Türk Musıkinin Tarihsel Kaynaklarından: Karamanlıca Yayınlar. Mus-kiden Müziğe - Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlık (Makaleler-Kaynaklar-Metinler) içinde, 244268. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Behar, C. (2008a). İngiliz Millî Kütüphanesi’nde (British Library) Bulunan Türk Musıkisi Elyazmaları. Musı-kiden Müziğe - Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik (Makaleler-Kaynaklar-Metinler) içinde, 191215. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Belge, M. (2015). İstanbul’da Kanto. Cilt 7, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi: Edebiyat, Kültür, Sanat içinde, (Coşkun Yılmaz, Ed.). 23, 25. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ. - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM). google scholar
 • Berberi, D. (1964). Phonological and morphological adaption of Turkish loanwords in contemporary Albanian Geg dialect of Kruja: A synchronic analysis. (Ph.D. Thesis). Indiana University. google scholar
 • Birge, J. K. (1937). The Bektashi Order ofDervishes. London: Luzac & Co. google scholar
 • Blackthorne-O’Barr, E. (2018). Song and stage, gender and nation: The emergence of kanto in late Ottoman İstanbul. (Yüksek Lisans Tezi). Sabancı Üniversitesi. google scholar
 • Bonelli, L. & Iasigian, S. (1910). Il turco parlato (lingua usuale di Costandinopoli): Cenni grammaticali, Dialoghi e Vocabolario italiano-turco. Milano: Ulrico Hoepli. google scholar
 • Boretzky, N. (1975). Der türkische Einfluss auf das Albanische. Teil 1: Phonologie und Morphologie der albanischen Turzismen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. google scholar
 • Buchanan, Donna A. (2007). “Oh, Those Turks!” Music, Politics, and Interculturality in the Balkans and Beyond. Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image, and Regional Political Discourse içinde. (Donna A. Buchanan, Ed.). 3-56. Lanham, Maryland: Scarecrow Press. google scholar
 • Çağlayan, B. (2013). Nazim’in Arnavutça Divanında Yer Alan Arnavutça-Türkçe Mülemmalar. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012 (Prof. Dr.Mehmed Çavuşoğlu Anısına) içinde (Muhammet Kuzubaş, Salih Okumuş ve Nuh Dogan, Ed.). 202-210. Ordu: Ordu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Ğausevic, E. (2010). 19. Yüzyılda Bosna-Hersek’te Konuşulan Türkçenin Ağız Özellikleri. Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman an Ottoman Studies (CIEPO) ate th University of Zagreb, 2008 içinde. (Ekrem Ğausevic, Nenad Moacanin ve Vjeran Kursar, Ed.). 287-294. Berlin: LIT Verlag. google scholar
 • Ğausevic, E. (2014). The Turkish language in Ottoman Bosnia. Istanbul: Isis. google scholar
 • Cenaj-Çepa, Edelajda. 2015. Lef Nosi filolog - Studim historiko-letrar, arkeografik dhe filologjik. Teze Dokto-rature: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhesise dhe i Letersise. google scholar
 • Clogg, R. (1968a). The publication and distribution of Karamanli texts by the British and Foreign Society before 1850, I. Journal ofEcclesiastical History 19(1), 57-81. google scholar
 • Clogg, R. (1968b). The publication and distribution of Karamanli texts by the British and Foreign Society before 1850, II. Journal of Ecclesiastical History 19(2), 171-193. google scholar
 • Demiraj, B. (2016). Regjistrimet me te hershme ne folklorin muzikor shqiptar (ca. 1650). Zani i Nalte 16, 16-29. google scholar
 • Dibra, F. (2021). 19. Yüzyılda Arnavutluk’ta Kullanılmış Türkçe Üzerine Bir Dil İncelemesi: Güney Arnavutluk’ta Kaleme Alınmış Yunan Harfli Türkçe Bektaşi Cönkleri. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi. google scholar
 • Dibra, F. (2016). Arnavutluk’ta Konuşulmuş/Kullanılmış Türkçeye Dair. Cilt 4, Tehlikedeki Türk Dilleri 3: Di-siplinlerarası Yaklaşımlar = Endangered Turkic Languages 3: Interdisciplinary Approaches içinde, (Süer Eker ve Ülkü Çelik Şavk, Ed.). 631-674. Ankara-Astana: Uluslararası Türk Akademisi / International Turkic Academy & Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi / Khoja Akhmet Yassawi International Turkish-Kazakh University. google scholar
 • Dibra, F.(2013). Defteri i Merkos: nje interpretim filologjik e gjuhesor. (Yüksek Lisans Tezi). Universiteti i Shkodres. google scholar
 • Dibra, F.(2018). Marredhenia fe-gjuhe-grafi ne nje defter bektashian te gjysmes se dyte te shek. XIX. Albano-hellenica [A selection of the Proceedings of the 2nd International Conference of Greek-Albanian / Albanian-Greek Studies (ICGAS II, Tirana, March 27th-28th, 2015)] (6), 255-275. google scholar
 • Dibra, F.(2020). The Albanian Lexicon of Evliya Çelebi’s Seyahatname in the Context of Old Albanian. Altalbanische Schriftkultur - aus der Perspektive der historischen Lexikographie und der Philologie der Gegenwart - Akten der 6. deutsch-albanischen kulturwissenschaftlichen Tagung (27. September 2019, Bu-çimas bei Pogradec, Albanien) içinde (Bardhyl Demiraj, Ed.). 269-314. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. google scholar
 • Dozon, A.(1878). Manuel de la langue chkipe ou albanaise: grammaire - vocabulaire, chrestomathie. Paris: Ernest Leroux. google scholar
 • Elsie, R. (1992). Albanian literature in the Moslem tradition: Eighteenth and early nineteenth century Albanian writing in Arabic script. Oriens, 33, 287-306. google scholar
 • Elsie, R. (2010). Historical Dictionary ofAlbania. 2. Lanham - Toronto - Plymuth, UK: The Scarecrow Press, Inc. google scholar
 • Friedman, V. A. (2006). Balkan Turkish in Macedonia and adjacent areas. Turkic languages in contact içinde, düzenleyen: Hendrik Boeschoten ve Lars Johanson, 27-45. Wiesbaden: Harrassowiz. google scholar
 • Friedman, V. A. (1982). Balkanology and Turcology: West Rumelian Turkish in Yugoslavia as Reflected in Prescriptive Grammar. Cilt 2, Studies in Slavic and General Linguistics içinde, 1-77. Amsterdam: Rodopi. google scholar
 • Friedman, V. A. (2006). Codeswitching in Balkan Urban Music. Urban Music in the Balkans: Drop-Out Ethnic Identitites or a Case of Tolerance and Global Thinking? içinde, düzenleyen: Sokol Shupo, 540-564. Tirana: ASMUS. google scholar
 • Friedman, V. A. (2002). Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi. Cilt 20, Türkler içinde, çeviren Babür Turna, 455-463. Ankara. google scholar
 • Gazimihal, M. R. (2006). Anadolu Türküleri ve Musıkî İstikbâlimiz. 2. (Metin Özarslan, Ed.). İstanbul: Doğu Kütüphanesi. google scholar
 • Gökçeoğlu, M. (1989). İstihraç Şiirleri. Halkbilimi 4(14), 15-22. google scholar
 • Gurashi, K.(2002). Shkodra e baballarëve. (Selami Tabaku ve Ndoc Gurashi, Ed.). Shkodër: Botime Françeskane. google scholar
 • Hamiti, A.(2008). Nezim Frakulla dhe divani i tij shqip. Shkup: Logos-A. google scholar
 • Hazai, G.(1961). Remarques sur les rapports es langues slaves es Balkans avec le turc-osmanli. Studia Slavica 7, 97-138. google scholar
 • Hazai, G. (1960). Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 205, 2011. google scholar
 • Hetzer, A. (1987). Dackerën-Texte: Eine Chrestomathie aus Armenierdrucken des 19. Jahrhunderts in türkischer Sprache (Unter dem Gesichtpunkt der funktionalen Stile des Osmanischen ausgewählt und bearbeit). Wiesbaden: Otto Harrassowitz. google scholar
 • Hysa, M. (2000a). Alamiada shqiptare I: Studime letrare. Shkup: Logos-A. google scholar
 • Hysa, M. (2000b). Alamiada shqiptare II: Studime dhe recensione. Shkup: Logos-A. google scholar
 • İnal, İ. M. K. (1982). Son Sadrazamlar. C. 3. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Irakleous, S. (2017). Karamanlidika Is Ottoman; Viewing the Pages of Anatoli. Press and Mass Communication in the Middle East. Festschrift for Martin Strohmeier içinde, (Börte Sagaster, Theoharis Stavrides ve Birgitt Hoffmann, Ed.). 65-88. Bamberg: University of Bamberg Press. google scholar
 • Irakleous, S. (2013). On the Development of Karamanlidika Writing Systems Based on Sources of the Period 1764-1895. Mediterranean Language Review 20, 57-95. google scholar
 • Johanson, L.(1993). Rûmî and the Birth of Turkish Poetry. Journal of Turkology, 1 (1), 23-37. google scholar
 • Jubany, G., dü. (1871). Racolte di canti popolari e rapsodie di poemi albanesi. (Giuseppe Jubany, Çev.). Trieste: Tipografia del Lloyd Austriaco. google scholar
 • Kaleshi, H. (2020). Letërsia shqipe Aljamiado.» Përpjekja 25(36-37), 139-162. google scholar
 • Kalesi, H. (1970). Albanska aljamiado knjizevnost. Prilozi za Orijentalnu Filologiju 1966-67, 16-17, 49-76. google scholar
 • Kappler, M. (1998). L’amour voilé: Poésie bilingue et plurilingue dans les anthologies grecques et bulgares des chansons ottomanes du 19ème siècle. Mediterranean Language Review 10, 146-168. google scholar
 • Kappler, M. (2002). Multilinguisme et pluriculturalisme à Istanbul à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Turkish Language Contacts in Southeastern Europe (Articles in Italian, German, French, and English) içinde, 71-79. Istanbul: Isis. google scholar
 • Katsarova-Kukudova, R. (1962). Balkanski varianti na dve turski pesni. Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena 40, 241-253. google scholar
 • Koço, E. (2002). Kënga lirike shqiptare në vitet 1930. Tiranë: Toena. google scholar
 • Krasniqi, N. (2017). Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale prej shekullit XVIII deri në fillimet e Rilindjes Kombëtare. Prishtinë: Instituti Albanologjik. google scholar
 • Kúnos, İ. (1978). Türk Halk Edebiyatı. (Tuncer Gülensoy, Ed.). İstanbul: Tercüman Gazetesi. google scholar
 • Kurtuluş, Rıza & Pala, İ. (2006). Mülemma‘. C. 31, TDV İslâm Ansiklopedisi içinde, 539. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. google scholar
 • Lepsius, C. R. (1863). Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic systems to a uniform orthography in European letters. 2. Londin - Berlin: Williams & Norgate - W. Hertz. google scholar
 • Lloshi, X. (2005). Kristoforidhi përmes dokumentimit. Tiranë: Bota shqiptare. google scholar
 • Lloshi, X. (2012). Përkthimi i V. Meksit dhe redaktimi i G. Gjirokastritit: 1819-1827. Tiranë: Onufri. google scholar
 • Lloshi, X. (2008). Rreth alfabetit të shqipes. Shkup - Prishtinë - Tiranë: Logos-A. google scholar
 • Lloshi, X.(1973). Te dhena dokumentäre te reja mbi veprimtarine e V. Meksit, G. Gjirokastritit dhe K. Kristo-foridhit (1). Studime Filologjike (4), 167-185. google scholar
 • Lloshi, X. (1974a). Te dhena dokumentare te reja mbi veprimtarine e V. Meksit, G. Gjirokastritit dhe K. Kris-toforidhit (2). Studime Filologjike (1), 97-147. google scholar
 • Lloshi, X. (1974b). Te dhena dokumentare te reja mbi veprimtarine e V. Meksit, G. Gjirokastritit dhe K. Kris-toforidhit (3). Studime Filologjike (2), 127-161. google scholar
 • Lloshi, X. (1974). Te dhena dokumentare te reja mbi veprimtarine e V. Meksit, G. Gjirokastritit dhe K. Kristo-foridhit (4). Studime Filologjike (3), 173-193. google scholar
 • Mitko, T. (1878). AXßaviK^ peXiaaa (Bn^ietra ZçKivnnrâpe) [Bleta shqipetare]. Düzenleyen: Shpetim Sala. Aleksandri [AZe^avSpeıa]: HevocprnvTOC N. EaİTn. google scholar
 • Myderrizi, O. (1959). Doreshkrime te vjetra shqip te panjohura te Gjirokastres. Buletin i Universitetit Sh-teteror te Tiranes, Seria Shkencat Shoqerore (2), 159-189. google scholar
 • Myderrizi, O. (1955b). Letersia fetare e bektashive. Buletin i Universitetit Shteteror te Tiranes, Seria Shkencat Shoqerore (3), 131-142. google scholar
 • Myderrizi, O. (1955a). Letersia shqipe me alfabetin arab. Buletin i Universitetit Shteteror te Tiranes, Seria Shkencat Shoqerore (1), 148-155. google scholar
 • Myderrizi, O. (1957). Nje doreshkrim shqip i panjohur i Gjirokastres (shek. XIX). Buletin i Universitetit Sh-teteror te Tiranes, Seria Shkencat Shoqerore (1), 177-200. google scholar
 • Németh, G. (1983). Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine. Türk Dilleri Araştırmaları Yıllığı Belleten 1980-1981, 113-167. google scholar
 • Németh, J. (1961). Traces of Turkish language in Albania.» Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungari-cae 13(1/2), 9-29. google scholar
 • Ocak, A. Y. (2015). Bektaşiyye. Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür içinde, (Semih Ceyhan, Ed.). 447-486. İstanbul: İSAM Yayınları. google scholar
 • Omari, A.(2018). Veçori gjuhesore te perkthimit te Ungjillit sipas Mateut nga Vangjel Meksi, 1820. Konferen-ce gjuhesore per nder te 80-vjetorit te lindjes se prof. dr. Xhevat Lloshit içinde, düzenleyen: Rami Memus-haj, 161-181. Tirane: Infobotues. google scholar
 • Osmani, T. (2008). Udha e shkronjave shqipe. Histori e alfabetit. 2. Tirane: Akademia e Shkencave e Repub-likes se Shqiperise. google scholar
 • Qiriazi, D. (2018). “.. .ngaha pema njihete lisi”: perkthimi i V Meksit i “Shenjtit Ungjill te Evangjelistiut Mar-kose” dhe redaktimi i G. Gjirokastritit. Konference gjuhesore per nder te 80-vjetorit te lindjes se prof. dr. Xhevat Lloshit içinde, (Rami Memushaj, Ed.). 195-219. Tirane: Infobotues. google scholar
 • Rossi, E. (1946). Notizia su un manoscritto del canzoniere di Nezìm (secolo XVII-XVIII) in caretteri arabi e lingua albanese. Rivista degli studi orientali, 21(2/3/4), 219-246. google scholar
 • Rossi, E. (1941). Tracce del dominio turco in Albania. (Gotthatrd Jäschke, Ed.). Die Welt des Islams, Sonderband [Festschrift Friedrich Gİese aus Anlass des siebenzingsten Geburtags überreicht von Freunden und Schülerin] 109-118. google scholar
 • Salihu, H. dü. (1987). Poezia e bejtexhinjve. Prishtine: Rilindja. google scholar
 • Sinani, S. (2006). Oriental musical manuscripts in Albania. Urban Music in the Balkans: drop-out ethnic identities or a historical case of tolerance and global thinking? “In honorem Ramadan Sokoli” (Papers of the International Symposium, Tirana, September 28 - October 01, 2006 içinde, (Sokol Shupo, Ed.). 133-141. Tirana: ASMUS. google scholar
 • Soysal, F. (2007). Rumeli Olay Türküleri. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Soyyer,Y. (1996). Sosyolojik Açıdan Alevî Bektaşî Geleneği. İstanbul: Seyran. google scholar
 • Soyyer, A. Y. (2005). 19. Yüzyılda Bektaşilik. İzmir: Akademi Kitabevi. google scholar
 • Spiro Beg, T. (1987). La question de l’écriture albanaise. Albania 1(7), 111-114. google scholar
 • Trix, F. (1999). The Stamboul Alphabet of Shemseddin Sami Bey: Precursor to Turkish Script Reform. International Journal of Middle East Studies 31(2), 255-272. google scholar
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1945). Çerkes Hasan Vak’ası. Belleten 9(33), 89-133. google scholar
 • Vini, A. (2009). Traditat zakonore të qytetit të Elbasanit. (Kreshnik Belegu ve Ortensa Dakli, Ed.). Elbasan: Rama Graf. google scholar
 • von Hahn, J. G. (1854). Albanesischen Studien. Cilt 2. Jena: Friedrich Mauke. google scholar
 • von Xylander, J. R. (1835). Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren. Frankfurt am Main: Andreaichen Buchhandlung. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.