Avrupa Sözleşmeleri

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.043   
YazarErgin NomerÖzer Eskiyurt

Avrupa Sözleşmeleri başlığını taşıyan bu kitap Avrupa hukuku alanında araştırma yapmak ve bilgi temin etmek isteyenlere ihtiyaç duyacakları resmî belgeleri toplu ve sistematik bir şekilde sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Günümüzde Avrupa Sözleşmeleri", genellikle Avrupa Konseyine üye olan devletler arasında akdedilen ve Konseyin bir bakıma kod-taştırma faaliyeti olarak uzun çalışmalar sonunda meydana getirdiği anlaşmaları ifade eder. Ancak kitabın hazırlanışında, ekonomik ilişkilerin günümüz Avrupa’sındaki yoğunluğu ve siyasi bütünleşmeyi hedef alan örgütlenmesi bu terimin kapsamına Avrupa Ekonomik Topluluğuna ilişkin sözleşmelerin de dahil edilmesinin yararlı olacağı inancını yaratmıştır. Bu sebeple kitabın Birinci Kısmında Avrupa Konseyi Sözleşmelerine, İkinci Kısmında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu sözleşmelerine yer verilmiştir.
Avrupa Konseyi sözleşmeleri bu Teşkilât çerçevesinde hazırlanan kollektif sözleşmelerdir. Hu sözleşmeler Konseye üye devletlerden başka bunlara katılmak isteyen diğer devletlere de genellikle açık tutulmaktadır. Kitapla Türkiye’nin taraf olduğu ve Türkiye bakımından 31 Ekim 1975 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan sözleşmeler yer almaktadır. Ayrıca Avrupa Konseyinin 15 Haziran 1975 tarihine kadar oluşturduğu T4 sözleşmenin tümünü orijinal başlıklarıyla gösteren bir liste Birinci Kısmın sonuna eklenmiş ve bu listede sözleşmelerden hangilerine Türkiye’nin katıldığı ve hangilerinin henüz yürürlüğe girmediği de belirtilmiştir. Diğer taraftan her sözleşmenin bu listedeki sıra numarası, Türkiye’nin katılmış bulunduğu sözleşmelerin başlıklarında köşeli parantez içerisinde gösterilmişin
Kitabın İkinci Kısmım Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşma ve bu Topluluğun Türkiye ile olan ilişkilerini tesis eden ve sürdüren sözleşmeler teşkil etmektedir. Hu Kısımda Avrupa Top tulukları terimi ile ifade edilen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğundan sadece bu sonuncusuna yer verilmesinin sebebi, Türkiye’nin hu Topluluklar içerisinde en yakın ilişkiyi Avrupa Ekonomik Topluluğa He kurmuş olması ve halen devam ettirmesidir.
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 25 Mart 1957 tarihli Roma Andlaşması günümüze kadar önemli bazı değişikliklere uğramıştır. Teşkildim organik yapısı ile üye sayısını ilgilendiren bu değişiklikler Andlaşmaya işlenmiştir. Bunlar diğer iki Avrupa Topluluğunu da aynı dereci de ilgilendirmekle beraber, kitapta sadece Roma Andlaşmasına ilişkin olanlar tespit edilmiş ve 30 Ekim 1975 tarihi itibariyle ele alınmıştır. Roma Andlaşmasının ekleri içinde Avrupa Ekonomik Topluluğunun İmtiyaz ve Muafiyetlerine dair Protokol ile Avrupa Topluluklarının yargı organı olan Adalet Divanının Statüsünü tespit eden Protokolün günümüzdeki rolü ve özellikle uygulamadaki önemi, söz konusu Protokollerin de tercüme edilmesinin faydalı olacağı kanaatini yaratmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna ilişkin bütün bu sözleşmelerin Türkçeye tercümesi yapılırken Almanca, Fransızca ve İngilizce resmî metinlerden istifade edilmiştir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye’nin ilişkilerini düzenleyen ve halen yürürlükte bulunan Ortaklık Anlaşmasına. Katma Protokole ve yeni üyelerin Topluluğa katılması sebebiyle meydana gelen değişiklikleri gösteren Geçici Anlaşmaya de İkinci Kısımda yer verilmiştir.
Kitabın basılmasında titiz ve gayretli çalışmaları ile emeği geçen Fakülteler Matbaası mensuplarından Yılmaz Özkaya. Hayrettin Çövener ve Abdürrezzak Birol’a içten teşekkür ederiz

KonularLaw

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0910-0
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi31.10.1975
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.