BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.03   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.03    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Pandemisinde Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlerin Sağlık Anksiyetesinin Kariyer Stresi ile İlişkisi

Reyhan Çakmakoğlu

COVID-19 küresel salgını tüm dünyayı etkilemiş olsa da gençler üzerindeki etkisi çok daha fazla olmuştur. COVID-19 küresel salgını kaygısı ile ilgili yapılan araştırmalar, gençlerin yetişkinlerden daha yüksek düzeyde stres ve kaygı yaşadığını ortaya koymuştur. Çalışmamızın amacı okul türleri ve demografik bilgilerine göre üniversite sınavına hazırlanan gençlerde COVID-19 küresel salgını nedeniyle oluşabilecek sağlık anksiyetesinin kariyer stresine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü Mart 2020 ile üniversite sınavının yapıldığı Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul ve diğer illerde eğitim almakta olan, 16-20 yaş arası 533 öğrenci ankete katılmıştır. Anket soruları, katılımcıların demografik özellikleri, sağlık anksiyetesi ve kariyer stresini içeren 24 sorudan oluşmaktadır. Sonuçlar, katılımcıların okul türlerine ve ikametlerine göre örneğin hastalığın yoğun görüldüğü İstanbul ve diğer şehirler için kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda Türkiye’de ilk kez gençler üzerindeki sağlık anksiyetesinin kariyer stresi ile istatiksel ve anlamlı olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir. Olumsuz duyguların birbirlerini sinerjik etkilediği yönünde bir sonuç elde edilmiştir. Hayatın en önemli kararlarından biri meslek seçimidir. Yaşam tarzı ve sosyal statüyü de belirleyen meslek seçimi kararının sağlık anksiyetesi gibi olumsuz duygulardan etkilenmeden yapılması son derece önemlidir.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.03   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.03    Tam Metin (PDF)

The Relation of COVID-19 Pandemic Related Health Anxiety on Career Stress on Young People Who are Dealing with the University Exam

Reyhan Çakmakoğlu

Even though the COVID-19 pandemic has affected the whole world, it is certain that the pandemic impact on young people is much more effective. Studies on global COVID-19 pandemic anxiety have revealed that young people suffering higher level stress and anxiety from adults. The aim of the study is to investigate the impacts of COVID-19 pandemic related health anxiety on career stress for young people who are dealing with university exams due to the school types and demographic information. For this purpose, 533 students who are educated in Istanbul or other cities between the ages of 16-20 were included in the study between the dates of March 2020, the first COVID-19 cases seen in Turkey and June 2020, the exam date. The questionnaire had been prepared with 24 questions including the demographic information, health anxiety and career stress of participants. In addition to this, the results were evaluated and compared for the participants by their school types and also their location such as Istanbul, where the disease has seen a high rate of infection and also other cities. Due to the results of the analysis, for the first time in Turkey, health anxiety was found statistically significantly correlated on the career stress on young people. Our results support that negative emotions interact synergistically and produce greater changes in emotional state. Referanslar

 • 1. Güleç S, Kırdök O. Üniversite öğrencilerinin mesleki karar pişmanlıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Ekim 2018; Samsun, TÜRKİYE; s. 343-347. google scholar
 • 2. Köse A. Bir karar verici olarak kariyer kararına pişmanlık: Öğretmenler ve yöneticiler kariyer seçimleri nedeniyle pişman mı? Dünya Eğitim Dergisi. 2019; 9(1): 38-55. google scholar
 • 3. Hechtlinger S, Levin N, Gati I. Dysfunctional career decision-making beliefs: A multidimensional model and measure. Journal of Career Assessment. 2019; (27)2: 209-29. google scholar
 • 4. Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V. Study of knowledge attitude, anxiety&perceived mental healthcare need in Indian population during Covid-19 Pandemic. Asian J Psychiatr. 2020; 51: 102083. google scholar
 • 5. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and slep qualty during Covid-19 outbreak in China: a web based cross-sectional survey. Psychiatry Research. 2020; (288): 1-6. google scholar
 • 6. TÜİK. (2020, Mayıs). TÜİK. Available from: http://www.tuik.gov.tr: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=33731 google scholar
 • 7. Yavuz K. Covid-19 salgınının sosyal politikanın geleceği üzerine etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (45): 181-93. Çakmakoğlu 31 google scholar
 • 8. Şimşek MŞ, Çelik A.Yönetim ve organizasyon (20 b.). Konya: Eğitim Yayınevi; 2018. p.266 google scholar
 • 9. Magnuson J. Stress management. Journal of Property Management 1990; 55(3): 24 google scholar
 • 10. Özden K, Berk ÖS. Kariyer stresi ölçeğinin (KSÖ) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları. 2017; 37(1): 35-51. google scholar
 • 11. ÖSYM. (2019). 2019 Sayısal bilgiler. Available from: www.osym.gov.tr: https://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2019/YKS/sayisalbilgiler06082019.pdf google scholar
 • 12. TÜİK. (2020, Şubat). Available from: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33786">http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33786 . http://www.tuik.gov. tr/: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33786 google scholar
 • 13. Tokuç B, Evren SH, Ekuklu G. Edirne ve Hayrabolu mesleki eğitim merkezi öğrencilerinde umutsuzluk ve sürekli kaygı düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2009; 8(2): 155-60. google scholar
 • 14. Can Y, Sarıkaya EE, Bardakçı S. Sınav duyguları ölçeğinin türkçeye uyarlama çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: 10-12 Mayıs 2018; Sivas, TÜRKİYE; 1992. p. 552-556. google scholar
 • 15. Alpago H, Alpago DO. Koronavirüs salgınının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8: 99-114. google scholar
 • 16. Aydemir Ö, Kırkpınar İ, Satı T, Uykur B, Cengisiz C. Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe için güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. 2013; 50: 325-31. google scholar
 • 17. Asmundson GJ, Abramowitz JS, Richter AA, Whedon M. Health anxiety: Current perspectives and future directions. Curr Psychiatry Rep. 2010; 12: 306-12. google scholar
 • 18. Lee SA. Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies. 2020; 44(7): 393-401. google scholar
 • 19. Asmundson GJ, Taylor S. How health anxiety influences responses to viral outbreaks like Covid-19: What all decision makers, health aothorities, and health care professionals need to know. Journal of Anxiety Disorders. 2020; 71: 1-2. google scholar
 • 20. Kurt AA, Günüç S, Ersoy M. Dijitalleşmenin Mevcut Durumu: Dijital yerli, dijital göçmen ve dijital yerleşimci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2013; 46(1): 1-22. google scholar
 • 21. Erdoğan A, Hocaoğlu Ç. Siberkondria: Bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(4): 435-43. google scholar
 • 22. Kaya B. Pandeminin ruh sağlığına etkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2020; 23(2): 123-4. google scholar
 • 23. Thomas WN, Sorensen KL, ZhangY, Yim FH. Anger, anxiety, depression, and negative affect: Convergent ordivergent? Journal of Behavior. 2019; 110: 186-202. google scholar
 • 24. Bozyiğit E, Gökbaraz N. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde kariyer stresinin belirleyicileri. Journal of Computer and Education Research. 2020; 8(15): 181-200. google scholar
 • 25. Duru H, Gültekin F. Eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer stresleri, kariyer uyum yetenekleri ve mentörlük arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 328-37. google scholar
 • 26. Üzüm B, Uçkun S, Uçkun G. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir fenomen: kariyer stresi. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2018; 5(24): 1641-51. google scholar
 • 27. Yılmaz A. Öğretmen adaylarının kariyer streslerinin karma araştırma yaklaşımı ile incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 2(1): 93-105. google scholar
 • 28. Turpcu E, Akyurt H. Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies. 2018; 69: 365-80. google scholar
 • 29. Gündüz HÇ, Yılmaz FN. Lise öğrencilerinin kariyer kaygılarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(3): 1008-22. google scholar
 • 30. Kayadibi S. Lise öğrencilerinin kariyer kaygıları ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. 2019. google scholar
 • 31. Bozok G. İzmir ilinde mesleki ve teknik eğitim alan lise öğrencilerinin işsizlik ve kariyer kaygılarının yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı. 2019. google scholar
 • 32. Akbaş MG. Lise öğrencilerinin kariyer kaygısı üzerine bir araştırma: Antalya ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2019. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.