BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.25   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.25    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Sektörel Analiz

Mustafa SevüktekinRamazan Öz

Doğrudan yabancı yatırımlar, bir ülke vatandaşlarının ya da kuruluşlarının kendi ülkesi dışındaki ülkelerde gerçekleştirmiş oldukları yatırımlar olarak ifade edilebilir. Doğrudan yabancı yatırımları dolaylı ve dolaysız yatırımlar olmak üzere iki şekilde ele almak mümkündür. Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcıların kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde bir işyerini satın alarak ya da bir firmaya ortaklık kurarak gerçekleştirdiği yatırımlar olarak ifade edilebilir. Dolaylı yabancı yatırımlar portföy yatırımları olarak da bilinir ve uzun vadeli tahvillerden ve doğrudan yabancı yatırım sınıfına girmeyen firma hisselerine yapılan yatırımları içermektedir. Ülkeler yurtiçi tasarrufları ile gerçekleştiremedikleri sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada doğrudan yabancı yatırımlar gelişmiş ekonomilerdeki güçlü sermaye hareketlerinden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleşmektedir. Bu noktada Doğrudan yabancı yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde önemli rol oynamaktadır. Doğru koşullarda uygulanan doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye gerekliliği ve ulusal tasarruf arasındaki farkı azaltmaya, ev sahibi ülke ekonomisindeki beceri seviyelerini yükseltmede, pazar erişimimi iyileştirmede ve teknoloji transferinin gerçekleşmesine katkıda bulunabilir. 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de gerçekleşen yabancı yatırımlar artış göstermiştir. Bu noktada doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisinin olumlu yönde olması beklenmektedir. Bu çalışmanın konusu, doğrudan yabancı yatırım ile Türkiye'nin ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın amacı, 1980-2018 dönemi için Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik ve VAR modeli ile incelemektir. Doğrudan yabancı yatırımlar hem sektörel olarak hem de toplamını içerecek şekilde ele alınarak ekonomik büyüme ile ilişkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümenin nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ekonomik büyüme doğrudan yabancı yatırımların bir nedenidir. Ulaşılan sonuçlar literatürdeki çalışmaları desteklemektedir.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.25   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.25    Tam Metin (PDF)

The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey: A Sectoral Analysis

Mustafa SevüktekinRamazan Öz

Foreign direct investment (FDI) can be defined as investments made by citizens or organizations from one country to countries other than their own. Indirect and direct investments are the two generally known types of investments. With FDI, investors may acquire a company in another country or conduct investments that establish a firm partnership. Foreign indirect investments, known as portfolio investments, include those made from longterm bonds and firm shares that are not considered FDI.

FDI is necessary to meet capital needs that countries cannot realize through domestic savings. Currently, FDI is experiencing strong capital movement from developed economies to underdeveloped and developing economies. For this reason, FDI has a pivotal influence on economies, particularly in developing countries. Under the right conditions, FDI can contribute to reducing the gap between capital requirements and national savings, raising skill levels in the host country’s economy, improving market access, and realizing technology transfer. Since the 2000s, foreign investments made in Turkey have increased, and the impact of direct foreign investments on Turkey’s economic growth is expected to be positive.

The aim of this study is to investigate the relationship between Turkey’s sector-wise economic growth, in terms of FDI. In this context, an introduction to the topic is provided in the first part of the study; the relation of FDI and economic growth in the second part; a literature review in the third part; data and methodology in the fourth part; and empirical findings are discussed in the fifth and final part.

This study endeavors to examine the relationship between FDI and economic growth, during the period of 1980–2018, applying Granger causality and VAR models. FDI was handled both on a sectoral basis and on a total economy basis to investigate the relationship to economic growth. The stationary states of variables were first examined using Dickey–Fuller and Phillips Perron unit root tests. The tests revealed that the variables were not stationary at the level, but became stationary when the first differences were taken. The Granger causality test was then examined in three stages. In the first stage, the relationship between each sector and economic growth was individually evaluated. In the second stage, the sectors were considered together to examine the relationship with economic growth. Finally, in the third stage of causality research, the relationship between the sum of FDI and economic growth was assessed. In all three stages, no causality from the sectors was found to be attributable to FDI regarding economic growth. In contrast, it is concluded that FDIs in the manufacturing sector have a significant effect on economic growth at the level of 10%. Notably, a phenomenon of causality was identified between sectors—from the service sector to the mining and manufacturing industry, and from the manufacturing industry to the mining sector. Finally, the VAR model was applied, with an optimal lag length determined as two and the analysis was performed with the VAR (2) model. According to the results of the impulse–response function and variance decomposition, FDI variables and shocks occurring in the economic growth variable did not affect variables other than the economic growth variable in the first period but occurred at low levels in the following period. Thus, the results obtained from the VAR model also support the causality test results. Our analyses indicate that the FDI has no effect on economic growth in Turkey. However, economic growth is one of the reasons for FDIs. The results obtained support the findings of previous studies in the literature.



Referanslar

 • Acar, M. (2016). Doğrudan Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 92-105. Retrieved from https://dergipark. org.tr/iibfdkastamonu/issue/29634/318358 google scholar
 • Adalı, Z., & Yüksel, S. (2017). Gelışmekte Olan Ekonomılerde Doğrudan Yabancı Yatırım Ve Ekonomık Gelışme Arasındakı Nedensellık İlişkisi. Marmara İktisat Dergisi, 1(2), 109-118. Retrieved from https://dergipark. org.tr/mje/issue/32137/356394 google scholar
 • Alagöz, M., Erdoğan, S., & Topallı, N. (2008). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7(1), 79-89. https://doi. org/10.1111/j.1467-9701.2006.00755.x google scholar
 • Alıcı, A., & Ucal, M. (2003). Foreign Direct Investment, Exports and Output Growth of Turkey: Causality Analysis in Madrid Universidad Carlos III de Madrid. Paper to Be Presented at the European Trade Study Group (ETSG) Fifth Annual Conference, 1-17. Retrieved from http://www.etsg.org/ETSG2003/papers/alici.pdf google scholar
 • Aslanoğlu, E. (2002). The Structure and the lmpact of Foreign Direct Investments in Turkey. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 31-50. Retrieved from http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2002/3-aslanoglu.pdf google scholar
 • Bal, H., Algan, N., Akça, E. E., & Fidangül, D. (2016). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve İktisadi Gelişme: Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cusosbil/issue/32036/350044 google scholar
 • Batmaz, N., & Tunca, H. (2005). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye (1923-2003). İstanbul: Beta Basım A.Ş. google scholar
 • Bevan, A. A., & Saul, E. (2000). The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies. William Davidson Institute Working Paper, 342. google scholar
 • Bilgin, M. H., Danış, H., & Demir, E. (2009). Türkiye’nin Yabancı Yatırım Ortamının Analizi Ve Bazı Öneriler. Maliye ve Finans Yazıları, 1(82). Retrieved from https://dergipark.org.tr/mfy/issue/16298/170862 google scholar
 • Blomstrom, M., Lipsey, R., & Zejan, M. (1992). What Explains Developing Country Growth? https://doi. org/10.3386/w4132 google scholar
 • Borensztein, E., Gregorio, J. De, & Lee, J.-W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? Journal of International Economics, 45, 115-135. https://doi.org/10.3386/w5057 google scholar
 • Choe, J. Il. (2003). Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth? Review of Development Economics, 7(1), 44-57. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00174 google scholar
 • Çınar, M., & Öz, R. (2017). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yenilenebilir Enerji Bağlamında Bir Öneri. Javstudies, 13, 40-54. Retrieved from http://www.javstudies.com/Makaleler/467836776_350_ Mehmet ÇINAR & Ramazan ÖZ_40-54.pdf google scholar
 • De Mello, L. R. (1999). Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data. In Source: Oxford Economic Papers (Vol. 51). Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/3488595. pdf?refreqid=excelsior%3Ab792ebcaf9b07c18825eff66d13249d9 google scholar
 • Dereli, D. D. (2018). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye (1995-2017). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 145-156. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/462273 google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. google scholar
 • Dunning, J. H. (1981). Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach. Weltwirtschaftliches Archiv, 117, 30-64. google scholar
 • Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/000368498325101 google scholar
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424. https://doi.org/10.2307/1912791 google scholar
 • Kahveci, Ş., & Terzi, H. (2017a). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Nedensellik Analizleri İle Testi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.323908 google scholar
 • Karimi, M. S., & Yusop, Z. (2009). FDI and Economic Growth in Malaysia. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/14999/ google scholar
 • Karluk, R. (2002). Uluslararası Ekonomi Teori ve Uygulama. İstanbul: Beta Basım A.Ş. google scholar
 • Liansheng, W. (1992). Foreign Direct Investment and Transnational Corporations ; A Review of Trade-Theoretical Approaches. Memorandum, 26. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/hhs/osloec/1992_026.html google scholar
 • Mucuk, M., & Demirsel, M. T. (2013). The Effect Of Foreign Direct Investments On Unemployment: Evidence From Panel Data For Seven Developing Countries. Journal of Business Economics and Finance, 2(3), 53-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/jbef/issue/32415/360489 google scholar
 • Ng, S., & Perron, P. (1995). Unit Root Tests in ARMA Models with Data-Dependent Methods for the Selection of the Truncation Lag. Journal of the American Statistical Association, 90(429), 268-281. https://doi.org/ 10.1080/01621459.1995.10476510 google scholar
 • Onafowora, O. A., Owoye, O., & Nyatepe-Coo, A. A. (1996). Trade policy, export performance and economic growth: evidence from sub-Saharan Africa. The Journal of International Trade & Economic Development, 5(3), 341-360. https://doi.org/10.1080/09638199600000019 google scholar
 • Öncü, E., & Çelik, Ş. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brıct Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 403-414. https://doi.org/10.18092/ ulikidince.433192 google scholar
 • Özcan, B., & Arı, A. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: OECD Örneği. Ekonometri ve İstatistik, 12, 65-88. google scholar
 • Öztürk, N. (2005). Ücret Kuraminda Yeni Yaklaşimlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gaziuiibfd/issue/28339/301208 google scholar
 • Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335. https://doi.org/10.2307/2336182 google scholar
 • Samad, A. (2009). Does FDI Cause Economic Growth? Evidence from South-East Asia and Latin America. Utah Valley University, (801). google scholar
 • Seddighi, H., Lawler, K. A., & Katos, A. V. (Anastasios V. . (2000). Econometrics : a practical approach. Retrieved from https://books.google.com.tr/books/about/Econometrics.html?id=QIkDDSkqfqcC&redir_esc=y google scholar
 • Sevüktekin, M., & Çinar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı. Bursa: Dora Yayinlari. google scholar
 • Seyitoğlu, H. (2007). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. İstanbul: Güzem Can Yayinlari. google scholar
 • Simionescu, M. (2016). the Relation Between Economic Growth and Foreign Direct Investment During the Economic Crisis in the European Union. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci: Casopis Za Ekonomsku Teoriju i Praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 34(1), 187-213. https://doi.org/10.18045/zbefri.2016.1.187 google scholar
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1. https://doi.org/10.2307/1912017 google scholar
 • Tari, P. D. R., & Bozkurt, Y. D. D. H. (2006). Türkiye’de İstikrarsiz Büyümenin Var Modelleri İle Analizi (1991.1-2004.3). Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (4), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ iuekois/issue/8986/112061 google scholar
 • Taşdemir, F. D., & Erdaş, H. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 140-152. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/trakyaiibf/issue/38477/428364 google scholar
 • Temurlenk, M. S. (1998). Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Uygulama. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İİBF, Yayın no:209. google scholar
 • Weliwita, A., & Ekanayake, E. M. (1998). Demand for money in Sri Lanka during the post-1977 period: a cointegration and error correction analysis. Applied Economics, 30(9), 1219-1229. https://doi. org/10.1080/000368498325101 google scholar
 • Yılmaz, Ö., Kaya, V., & Akıncı, M. (2011). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi (1980-2008). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 13-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2703/35542 google scholar
 • Yöyen, H. T., & Özkaya, M. H. (2018). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi (1980 - 2016). 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, 196-205. Retrieved from https://www.researchgate. net/publication/324909252 google scholar


PAYLAŞ




İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.