Ekonomi İlminin Tekamül Tarihi

DOI :10.26650/AB/SS52.2022.050   
YazarWilhelm Röpke
ÇevirmenMuhlis Ete

Bu kitap 1935/36 senesi zarfında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinin üçüncü sınıfında «Ekonomik doktrinler tarihine» dair verdiğim takrirler münasebetiyle ortaya çıkmıştır. Gerek bu dersler gerek kitap az çok İktisadî malûmata sahip olan bir dinleyici ve okuyucu zümreye hitap etmektedir; ekonomi ilmi ile hiç meşgul olmayanlar için bazı kısımların anlaşılması güçtür.
Kitapta muhtasar geçtiğim bazı yerleri tamik etmek isteyenlere «iktisat İlmi» kitabıma müracaat etmelerini tavsiye ederim. (İstanbul üniversitesi Hukuk talebesi cemiyeti neşriyatından, 1934). Bu muhtasar kitabı yakında nazari ekonomiye dair yazacağım mufassal bir ders kitabiyle ikame etmeği ümit ediyorum.
«Ekonomi ilminin tekâmül tarihi» adını taşıyan bu kitapta münferid içtihatları, teorileri ve doktrinleri sıralamaktan içtinap ettim; böyle bir tarzı hareket okuyucuya çok fazla bir şey öğretmez bilâkis onun fikrini şaşırtır kanaatindeyim.
Maksadım ilmimizin istinat ettiği esas fikirleri tarihi tekâmül itibariyle araştırmak, takip etmek ve okuyucuya eski devre ait nazariye-terin nasıl ve ne dereceye kadar bu günkü nazarayiler ile telif edilebildiğini göstermektedir. Bundan dolayı modern teorilere daha fazla yer verilmiştir.
Fikrimi daha açıkça söyleyeyim: güttüğüm gaye okuyucuya zorla bir takım malûmat yüklemek değil, onun daha önce edindiği sistematik bilgiyi, genetik bilgi ve nazariyat ile tamamlamak, derinleştirmektir. Bundan dolayıdır ki merakdan başka bir şeyi tatmin etmeyen birçok izahattan mümkün olduğu bahsedilmemiştir.
Kitap üniversite Doçenti Dr. Muhlis Ete’nin mütehassıs kalemiyle Türkçeye çevrilmiştir; kendisine bu hususda da teşekkür ederim.

KonularHistory

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0902-5
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi01.09.1936
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.