İstanbul Üniversitesi'nin Kuruluşunun 550. Yılında

Elektronik Devlet Paneli

DOI :10.26650/APB/SS30.2022.074   
EditörMurat Erdal

Günümüz toplumu bilgi toplumu günümüz devleti ise bilgi devletidir. Sayısal çağ içerisinde yerini almak isteyen devletler, bugünün ve geleceğin idari yönetiminin “elektronik devlet” anlayış ve uygulamalarından geçtiğini vurgulamaktadırlar. Bu bakış açısından yola çıkılarak, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, yerel yönetimlerin etkin ve verimli çalışması, bürokrasinin azalması, devlet yönetiminin şeffaflaşması, işlemlerin hızlı ve standart halde yapılması vb. konularda “e-devlet” oluşumunun büyük katkısı olduğu belirtilmekte ve “e-devlet” alanında sürekli yatırım yapılmaktadır.
E-devlet; elektronik kamu hizmetlerinden sayısal güvenliğe, çevrimiçi (online) ticari işlemlerden e-kültüre, ahlaki (etik) sorunlardan sayısal uçuruma, Internet’te politik iletişimden siber kampanyalara kadar uzanan birçok konu ve kavramla yakından ilgilidir. Buna bağlı olarak E-Avrupa sözleşmesini imzalayan E-Türkiye projesini hayata sokan ülkemizde, geleceğin kamu yöneticilerini yetiştiren ilgili fakülte ve bölümlere bu konuda büyük görev ve sorumluklar düşmektedir.
Dünyada birçok üniversite, yeni ekonomi ve teknoloji kullanımının sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanlardaki yansımalarını değerlendirmekte ve bu noktadan hareketle eğitim program ve içeriklerini gözden geçirmektedir. Yapılan değerlendirmeler, sosyal bilimler alanında da etkisini göstermekte Kamu Yönetimi eğitimi veren ilgili okullarda, devlet yönetiminde bilgi teknolojilerinin yeri ve “elektronik devlet” vizyonlu dersler öne çıkmakta e-devlet araştırma merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır.
Geleceğin kamu yöneticisi ve liderlerinin yetişmesinde bu alanda açılmış bulunan derslerin büyük fark yaratacağı inancından hareketle İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ’ne “Elektronik Devlet”, Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programında ise “Elektronik Bilgi Çağında Kamu Yönetimi” dersini programımıza aldık.
E-Devlet vizyonlu bu derslerin temel amacı; geleceğin kamu yöneticisi adaylarının, bilgi çağında devlet yönetiminin üretken, verimli, şeffaf ve hizmet odaklı yapısı içerisinde hızlı ve doğru karar vermelerini sağlayacak liderlik özelliklerine katkıda bulunmaktır.
Yüksek teknolojinin getireceği değişim dalgasının kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, işletme, iktisat, sosyoloji ve psikoloji gibi tüm disiplinlerde ve sosyal alanlarda yansımalarının olacağı kuşkusuzdur. Bugünün rekabetçi iş hayatının genç mezunlarımızdan beklentileri ve tercihleri de buna uygun olarak sürekli farklılaşmaktadır. Bu nedenle sosyal bilimler alanında, en az kendi çalışma sahamız kadar teknolojik uygulamaları da yakından takip etmek ve bu unsurlardan yararlanmak durumundayız.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak dünyada ve ülkemizde teknolojik gelişmelerle ilgili gerçekleşen birçok etkinliği; CEBIT Fuarı, Bilişim Kongresi, Akademik Bilişim ve İnternet Konferansı vb. öğrencilerimizle paylaşmak ve onları haberdar etmek için Bilişim Kulübümüzün faaliyetlerini artırmaktayız. Böylelikle daha geniş bir kitleyi bilgisayar ve internetle buluşturmayı hedefliyoruz. Siyasal Bilişim Kulübü faaliyetleriyle; e-devlet konusunda kamuda görev yapan yöneticileri ve teknoloji üreticisi işletmelerden uzmanları Fakültemize davet edip bilgilerimizi sürekli tazelemek arzusundayız.
Elektronik Devlet Panelinin içeriğinin belirlenmesinde ilgili tarafları temsilen iki kamu yöneticisi, iki akademisyen ve iki teknoloji üreten işletme yöneticisinin bir arada görüş alış verişinin yapılarak katılımcılara sunulması amacından yola çıktık.
Panelin amacı; ülkemizden en iyi uygulamaları göz önüne sermek ve kamu yönetiminde teknoloji kullanımını. Elektronik Devlet anlayışı ile tartışmaktır. Panelin hedef kitlesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yerel yönetimlerde görev yapan personel, geleceğin kamu yöneticisi öğrenciler ve konuyla ilgilenen tüm taraflar olarak belirledik.
Kamu kurum ve kuruluşları açısından E-Devlet uygulamaları alanında öncü nitelikleri barındıran “Gümrük Modernizasyon Projesi ve Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” ile yerel yönetimler açısından “E-Belediye” olarak Türkiye'nin en büyük bütçeli metropol belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin ele alınması yerinde olmuştur. Ayrıca “E-Hizmet" anlayışının akademik ve idari boyutu ile yaşanan tecrübelerin Panel kapsamında tartışılması Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ölçeğinde incelenmesi yüksek öğretim kuramlarına örnek teşkil etmesi açısından da büyük fayda getirmektedir. Teknoloji üreticisi konumundaki işletme temsilcilerinin, “E-Devlet” konusunu, dünya ve Türkiye uygulamaları bakımından çok yönlü değerlendirmeleri katılımcılar açısından yararlı olmaktadır.
Diğer taraftan panelde internetle ahlaki sorunlar ve suçla mücadelede kamu yönetimi sorumlulukları ortaya konularak konuya derinlik kazandırılmaktadır. Gelişen teknoloji etkisini her alanda göstermektedir. E-Devlet ve yansımalarının sadece teknik disiplinlerde değil gelecekte "kamu yönetimi”, "uluslararası ilişkiler" ve hukuk” başta olmak üzere tüm sosyal bilim dallarında çok yönlü analiz edilmesinin gereği açıktır.
Elektronik Devlet paneli konuşmacıları; Sayın Prof. Dr. Şadi Can Saruhan, Sayın Mehmet Çelen, Say n Hakan Toker, Sayın Ekrem Yener ve Sayın Ali Akurgal'a bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştıkları için müteşekkiriz. Ayrıca Panel kitabının hazırlanmasında göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı Microsoft-Türkiye’ye teşekkür ederiz.
Üniversitemizin kuruluşunun 550. yılında "Elektronik Devlet" panelinin düzenlenmesinde bizlere her türlü desteği veren sayın hocam İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feryal Orhon Basık'a teşekkürlerimi sunarım.

KonularPolitical Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0921-6
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.10.2003
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.