BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.08   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.08    Tam Metin (PDF)

Edirne Sultan Iı. Bayezid Darüşşifası’ndaki Görevliler Ve Görevleri

Hilal Yılmaz

Osmanlı padişahlarından II. Bayezid tarafından 1484-1488 yılları arasında Edirne’de vakıf eseri olarak bir külliye yaptırılmıştır. Tunca nehrinin kuzey kıyısında nehre paralel olmak üzere doğu batı yönünde kurulmuş olan bu külliye cami, imaret, medrese, darüşşifa ve köprüden oluşmaktadır. Darüşşifa külliyenin batı tarafında bulunmaktadır. Burada Osmanlı döneminde her türlü hastalığın yanında akıl hastalığı da tedavi edilmiştir. Tedavi sadece ilaçla değil müzik ve su sesi kullanılarak da yapılmıştır. Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesine ait üç adet vakfiye bulunmaktadır. İlk vakfiye Arapça olarak hazırlanmış iken diğer iki vakfiye ise Türkçe olarak hazırlanmıştır. Vakfa ait hicrî 895 (miladî 1489-1490) ve hicrî 898 (miladî 1493) tarihli vakfiyelerden vakfın tüm birimleri yanında Darüşşifa hakkında da önemli bilgilere ulaşılmaktadır. Osmanlı döneminin önemli resmî belgelerinden olan vakfiyeler incelendiğinde darüşşifada hangi görevlilerin bulunduğu, sayıca kaç görevli olduğu, günlük ve aylık kaç akçe yevmiye aldıkları, taşımaları istenen vasıfların ve yapmaları istenen görevlerin neler olduğu gibi pek çok bilgiye ulaşılmaktadır. Ayrıca hicrî 895 (miladî 1489-1490) tarihli vakfiyede Darüşşifanın görevlilerinin hem günlük hem de aylık ücretleri gösterilmişken hicrî 898 (miladî 1493) tarihli vakfiyede görevlilerin sadece günlük aldıkları ücretler verilmiştir. Bu çalışma, vakfa ait iki Türkçe vakfiyedeki bilgilerin araştırma eserleriyle desteklenmesi üzerine oluşturulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Edirnevakıfvakfiyedarüşşifakülliye
DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.08   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.08    Tam Metin (PDF)

Officials and Their Duties in Sultan Bayezid Ii’s Endowment Hospital at Edirne

Hilal Yılmaz

The Mosque Complex at Edirne was built between the years 1484–1488 as an endowment by Sultan Bayezid II.

Located on the banks of the Tundzha River on an east-west axis, the complex consisted of a mosque, hospice,

madrasa, hospital, and bridge. The hospital is located on the west side of the complex. During the Ottoman period,

all manner of diseases and mental illnesses were treated in the hospital, employing not only medication but also music and water sound therapies. The Sultan Bayezid II Complex has three foundation charters. While the first charter is in Arabic, the other two are in Turkish. Those charters dated AH 895 (1489–1490 AD) and AH 898 (1493 AD) contain significant information about the hospital. An examination of the charters, which are among the most important documents of the Ottoman period, provides valuable information on the number of officials working at the hospital, their daily and monthly wages, their qualifications, and the tasks they were required to perform. This paper undertakes a close examination of the aforementioned charters, supported by secondary literature.Referanslar

 • Aslanapa, Oktay. “Edirne’de Türk Mimarisinin Gelişmesi”. Edirne’nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı. 223-232. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993. google scholar
 • Çobanoğlu, Ahmet Vefa. “Külliye”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. XXVI: 542-544. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002. google scholar
 • Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi, 2006. google scholar
 • Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011, I: 3. Kitap. google scholar
 • Eyice, Semavi. “Beyazıt II Camii ve Külliyesi”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. VI: 42-45. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992. google scholar
 • Genç, Vural. Acem’den Rum’a: İdris-i Bidlîsî’nin Hayatı, Tarihçiliği ve Heşt Behişt’in II. Bayezid Kısmı (1481- 1512). Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. google scholar
 • Gençel, Özge. “Müzikle Tedavi”. Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2 (2006): 697-706. google scholar
 • Gökbilgin, Mehmet Tayyip. XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı Vakıflar, Mülkler, Mukataalar. İstanbul: Üçler basımevi, 1952. google scholar
 • Hoca Sadettin Efendi. Tacü’t-Tevarih. Haz. İsmet Parmaksızoğlu. III. Eskişehir: 1992. google scholar
 • Işık, Hayriye. “Bir Kamu Hizmeti Birimi Olarak Vakıfların Osmanlı Toplum Yaşamındaki Rolü”. Akademik Bakış E-Dergisi 16 (2009): 1-10. Erişim 24 Mayıs 2019, https://docplayer.biz.tr/8402033-Bir-kamu-hizmeti-birimi-olarak-vakiflarin-osmanli-toplum-yasamindaki-rolu-hayriye-isik-ogr-gor-pamukkale-universitesi-iibf-maliye-bolumu-denizli.html google scholar
 • Koyuncu Kaya, Miyase. “Vakıf Kurucusu Olarak Osmanlı Esnafı (18. Yüzyıl İstanbul Örneği)”. Vakıflar Dergisi 42 (2014): 35-50. google scholar
 • Ödekan, Ayla. “Osmanlı Devleti 1300-1600ˮ. Türkiye Tarihi II: 273-400. Yayın Yönetmeni: Sina Akşin. İstanbul: Cem Yayınevi, 2009. google scholar
 • Özgüdenli, Osman Gazi. “Vakfiye”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XLII: 465-467. (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012. google scholar
 • Pakalın, Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1993. google scholar
 • Songur, Haluk - Saygın, Tuba Saygın. “Şifahaneden Hastaneye”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/1 (2014): 199-212. google scholar
 • Şehsuvaroğlu, Bedi N. “Edirne II. Bayezid Darüşşifası”. Edirne’nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı. 257-264. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993. google scholar
 • Terzioğlu, Arslan. “Bimâristan”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. VI: 163-178. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992. google scholar
 • Yediyıldız, Bahaeddin. “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi”. Osmanlı. V: 17-33. Ankara: Yeni Türkiye, 1999. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.