İktisadî Büyüme Marx'ın Görüşleri ve Harrod'la Karşılaştırma

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.137   
YazarSencer Divitçioğlu

Marx’da toplumların İktisadî - İçtimaî evrimi teorisi yanında, bir de günümüzün anlamı ile, kapitalizme has İktisadî büyüme teorisi var mıdır? Varsa, bu teorinin, daha kesin, daha mükemmel modern analiz metodlarının ışığı altında yeri nedir yada, başka bir deyiş ile, modern analizin çerçevesi içinde Marx’ın büyüme teorisi nasıl bir şekil almaktadır?
İncelememiz bu sorulara cevap vermeğe çalışacaktır.
Esas olarak, Das Kapitaldeki Marx bizi ilgilendirmektedir. Bütün araştırmalarımız boyunca Das Kapitalden bir İktisadî Büyüme Teorisi çıkarmağa çalışacağız. Tabiatiyle, bu eserin, çizdiği sınırlar içinde kalmak şartiyle, Marx’in diğer eserlerine de ara-sıra atıflar yapılacaktır.
Her şeyden önce, Schumpeter’in Marx’lanndan Peygamber, Hoca ve Sosyolog Marx’lan iktisadi no man’s land’ın dışında bıraktığımızı söylemeliyiz. Bu incelememiz için bize sadece İktisatçı Marx gerekmektedir. Meselâ, Marx’da bulunan iki - sınıf tipindeki kapitalist toplum ve bunun Marx’daki yorumu ile sınıf kavgası teorisi Max Weber anlamında sosyolojik kabul edilip, incelemenin içine alınmamıştır.
Öte yandan, araştırmamızda bununla da yetinmeyip iktisatçı Marx’i bile parçalara ayırmaktayız. Meselâ, bir kıymetçi Marx, bir bölüşümcü Marx incelememizin dışında kalacak, sadece büyümeci Marx ilgimizi çekecektir.
Öyle ise, Marx ancak iktisadi no man’s land’ın büyümeci Marx’i olarak incelememize girecek ve bu yoldan akademik öğretilerle karşılaştırılacaktır.
Şimdiden diyelim ki, incelememiz boyunca, Marx’in temel İktisadî kavramları (meselâ, emek - kıymet teorisi) üzerinde durulmayacaktır. Bu türlü bir çalışmanın okurunda asgarî bir Marx-vari-iktisat bilgisi var sayılmıştır. Bununla birlikte, Marx’in büyüme teorisi her hangi bir «sosyal artık» kavramı edinildikten sonra, Marx’gil bir artık - kıymet teorisine ihtiyaç duyulmadan da takip edilebilir kanaatindeyiz.


BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1253-7
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1959
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.