Karşılaştırmalı Siyasal Katılma

DOI :10.26650/APB/SS30.2022.144   

Siyasal bilimin amacı, öncelikle siyasal olay ve/veya olguları açıklamak üzere teori kurmaktır. Bilim felsefesi uzmanlarının tümü tarafından tamamıyla kabul edilmemekle birlikte genel hatları itibarıyla üzerinde görüş birliğine vardıkları bazı nitelikler, her bilimsel-siyasal teoride bulunması gerekli öğeler vardır. Teori hem zaman hem de mekâna (kültür, sistem, rejim vs.) bağımlı olmayan açıklamalar içermelidir. Diğer bir deyişle teori, çapı ne olursa olsun o çap çerçevesinde genel olmalıdır. Teori, mümkün olduğu kadar az değişkenle olabildiğince çok siyasal olayı açıklamalıdır. Teorinin temel işlevlerinden birisi, belki de en önemlisi anlaşılması güç bir karışıklık içinde olan siyasal gerçeği, soyut bir düzeyde, sadeleştirmektir. Teori sistematik gözleme dayanabilecek ve sistematik olarak geliştirilen bir dizi hipotez halinde, genel ve nedensellik ilişkilerine dayalı iddialardan oluşan bir bütündür. Karşılaştırmalı yöntem özellikle teori kurmak amacıyla geliştirilmiş ve başta antropoloji olmak üzere toplum bilimlerinde geniş uygulama bulan bir yöntem olmuştur. Karşılaştırmalı yöntemin siyasal bilim içindeki gelişimi ise siyasal bilimin giderek evrensel yasalar oluşturmaya yönelen (nomotetik) bir nitelik kazanmasıyla orantılı olarak değişen bir çizgi izlemiştir. Evrensel geçerliliği olan hipotezler bulmak ve sınamak karşılaştırmalı siyasetin, siyasal bilim içindeki önemini artırmıştır. Dolayısıyla herhangi bir siyasal olayın anlaşılması ile evrensel olarak geçerliliği olan hipotezlerin varlığı arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Karşılaştırmalı siyaset; siyasal yapı ve süreçlerin veya genel olarak siyasal olayın hem tekil siyasal sistemler içinde hem de siyasal sistemler arası incelendiği araştırma alanına verilen ad olmuştur.
Karşılaştırmalı siyaset, siyasal olaylar hakkında genel ifadelere varmanın olası olduğu temel varsayımından hareket eder. Bu aynı zamanda genel bilimsel yasaların da siyasal bilim için oluşturulması gerektiğinin kabulü demektir7. özellikle, siyasal sistemlerin büyük bir çeşitlilik içinde mantar gibi fışkırdığı çağımızda siyasal bilimin karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan birisi, bütün bu siyasal birimler için geçerli olan açıklama ve tahminler geliştirebilmek olmuştur. Dolayısıyla tüm siyasal sistemler için geçerli olabilecek, hiç olmazsa orta-çaplı teoriler geliştirebilmek, siyasal bilimi gittikçe ilgilendiren bir uğraş olmak zorunluğundadır. Tekil siyasal sistemler veya birimler üzerinde yoğunlaşan çalışmalar yapmanın beraberinde getirdiği bazı zorlukları aşmak da ancak karşılaştırmalı siyasal araştırma ile söz konusudur.

KonularPolitical Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1256-8
YayıncıIstanbul University Press
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.