Köy Sosyolojisi

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.111   
YazarÂmiran Kurtkan Bilgiseven

İlimlerin birbirlerinin mevzularından dahi habersiz sayılabilecek kadar aşın bir ihtisaslaşmaya-maruz kaldıkları 20. asır dünyasında çeşitli ilim sahalarında elde edilen ve sosyal münasebetlere tesiri olan neticeleri cemiyetin hayrına olmak üzere birleştirme ve karşılaştırma fonksiyonu Sosyolojinin en mühim vazifesini teşkil etmektedir. Bu vazifeyi ifa ederken cemiyete bir bütün olarak bakan sosyoloji, onu zaruri olarak çeşitli görüş istikametlerinden tetkik etmekte ve böylece tali dallara ayrılmaktadır. Bu dallardan biri olan Köy Sosyolojisi de cemiyetin bütününü ilgilendiren problemlere eğilmekte, fakat “köy realitesi” ni daima alakasının merkezi olarak muhafaza etmektedir. Gelişmiş veya az gelişmiş bütün ülkelerde köy problemleri ile cemiyetin bütününü ilgilendiren çeşitli meselelerin iç içe sayılabilecek kadar girift oldukları bir gerçektir. Bu gerçeğin az gelişmiş ülkeler bakımından taşıdığı ehemmiyeti inkâr edebilmeye ise hiç bir surette imkân yoktur.
Köy Sosyolojisinin belli başlı konularını işleyen bu kitabın muhtevası yedi bahisten ibaret olup bunlardan birincisi bahis konusu Sosyoloji dalının mahiyetinin ve kullandığı usullerin izahına tahsis edilmiştir. İkinci bahiste yerleşik köy hayatının ortaya çıkışı, bundan önceki ve sonraki safhaların mahiyeti ve bu safhalarla bunlara ait hususiyetlerin karşılıklı tesir münasebetleri incelenmiştir, üçüncü bahiste iskân tarzı itibariyle dünya üzerinde mevcut köy tipleri izah edilmiş ve bunların her-birinin fayda ve mahzurları belirtilmiştir. Dördüncü bahiste köy-şehir farklarının ve bu farklara tesir eden faktörlerin (Biga çevresinde yaptığımız tatbiki bir araştırmanın da neticelerinden faydalanılmak suretiyle) izahına çalışılmıştır. Bundan sonraki bahiste kalitatif ve kantitatif vasıflan itibariyle köy nüfusu ele alınmış ve gelişmiş bir ülkeye (Birleşik Amerika’ya) ait verilerle bundan tamamen farklı hususiyetler gösteren Türk köy nüfusuna ait veriler mukayeseli bir surette takdim edilmiştir. Nihayet son iki bahiste ise köyün sosyal bünye ve sosyal değişme bakımlarından gösterdiği hususiyetlerin zaman ve mekân itibariyle yine mukayeseli olmak üzere belirtilmesi hedefi güdülmüştür.

KonularSociology

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0974-2
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi01.11.1969
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.