Kroni̇k Hastalığı Olan Çocuğun İzlemi̇ ve Toplumda Bakımı

DOI :10.26650/B/CH32.2024.010   
EditörEmine Gülbin GökçayGonca Keskindemirci

“Kronik Hastalığı Olan Çocuğun İzlemi ve Toplumda Bakımı” kitabı, kronik hastalığı olan çocuklarımızın, toplumsal hayata özgüveni yüksek bireyler olarak etkin biçimde katılımlarının sağlanması yolunda yürütülen mücadeleye katkıda bulunmak amacı ile çocuk sağlığı alanında çalışan hekimler ve tüm sağlık meslek mensuplarının ihtiyacı olan bilgi ve deneyimi birleştirerek hazırlanmıştır.
Biyolojik, sosyolojik ve ekonomik etkenlerin giderek daha fazla çocuğumuzda kronik patolojik süreçleri tetiklemesi ve tıp bilimindeki tanı-tedavi yöntemlerindeki gelişmeler, kronik hastalığı olan çocuklarımızın sayısını arttırmaktadır. Yarının yetişkinleri olarak bugünün kronik hastalığı olan çocukların ortalama 50-60 yıl sürecek takip-tedavi ve bakımlarının toplumsal maliyetini en uygun düzeyde sürdürebilmek, elimizdeki gücü seferber edebilmemize bağlıdır. Bu mücadelede dayandığımız güç unsurları Tıp biliminin olanakları, sağlık çalışanlarının yetkin emeği ve ailelerin umududur. Ancak bu güçlerin seferber edilebilmesi, kamu kaynaklarını hedefe uygun biçimde tahsis edecek kamu yönetim stratejisini zorunlu kılmaktadır. Kitabın olgunlaşması sırasında özellikle kronik hastalığı olan ergenlerin pediatrik bakımlarından yetişkin bakımlarına geçişlerinde zorluklar olabileceği gözlendi. Bu nedenle multidisipliner bir yapı içinde oluşturulacak “geçiş kliniklerinin” geliştirilmesi konusunda çalışmalara gereksinim vardır.
Ebeveynler, kronik hastalığı olan çocukları için olabilecek en bağımsız yaşam düzeyini sağlayarak topluma katılımda ve katkıda bulunan bir erişkin olmasını ümit ederler. Ailelerin bu umut gücünü, çocukların kapasitelerini kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik seferber edebilmek, sağlık çalışanlarının, kronik patoloji ve klinik süreçleri açık bir şekilde anlayıp belirterek, ebeveynler ile karşılıklı güvene dayalı bir ilişki geliştirmelerine bağlıdır. Sağlık çalışanlarının bu yeteneği kazanmaları, kronik hastalığı olan bir çocuğun birinci basamakta izlemi ve toplum temelli bakımı konusunda gerekli bilgiler ile donanmış olmalarını gerektirir.
Sıklığı artmakta olan, birinci basamak sağlık hizmetinde takibi ve toplum düzeyinde bakımına gereksinim olduğunu saptadığımız kronik hastalık ya da sorunlar hakkındaki bilgi ve deneyimlerin sunulduğu kitabın editörlük sürecinde Sosyal Pediatri yaklaşımı esas alınmıştır. Sosyal Pediatri disiplininin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilgi ve deneyimini epidemiyoloji, birincil, ikincil ve üçüncül koruma ve müdahale metotları ile birleştirerek, toplumsal düzlemde uygulanmasını sağlayacak araçlara dönüştüren yöntemlerinden yararlanmaya azami özen gösterilmiştir.
Kitapta büyüme - gelişme ve ergenlik sürecinin sistem ve organ işlevlerini düzenleme kapasitesinin kronik patoloji süreçlerini olumlu yönde etkileyebileceğinin bilincinde olarak, tedavi yöntemlerinde güçlü kanıtlara dayalı olanlarına yer vermeye özen gösterilmiştir.
Kronik hastalığı olan çocukların en önemli farkının özel ihtiyaçları olduğunu bilerek, tıbbın hastalık yoktur, hasta vardır; ilkesi ışığında ve kapsayıcı olmanın gereği olarak “(hastalık adı) çocuk” yerine “(hastalık adı) olan çocuk” ifadesi kullanılmış, çocuğu kronik hastalığı ile tanımlamaktan kaçınılmıştır.
Metni hazırlamak mesleki olarak zorlayıcı ve kişisel olarak onurlandıran bir çalışma oldu. Kronik hastalıkların tanı ve tedavisinde gelişmeler sürerken; bu alanda özellikle kronik hastalığı olan çocuğun izlemi konusunda uzlaşı raporlarına ve Türkçe terminolojinin geliştirilmesine gereksinim olduğu görüldü.
Bu kapsamlı eseri, “Çocuk sağlığı ve eğitiminin milletlerin geleceğine belirleyici etkisini’ eylemli olarak savunan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayımlamak, editörler olarak bizler için büyük bir onurdur.

KonularPediatrics

İÇİNDEKİLER VE KATKIDA BULUNANLARBİLGİ


E-ISBN978-605-07-1595-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi29.03.2024
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.