Le Play ve Sosyal İlimler Metodolojisi

DOI :10.26650/AB/SS46.2022.092   
YazarCarle C. Zimmerman
ÇevirmenOğuz Arı

İktisat Fakültesinin 1937 de kuruluşu sırasında hazırlanan öğretim programına Londra İktisat Mektebi tedrisatından alman ilhamla Sosyal ve İktisadî İlimler metodolojisi ile ilgili bir ders konmuş, sonradan bu ders Sosyoloji ve Sosyal Siyaset kürsüsüne bağlanmış, daha sonra Sosyal Siyaset kürsüsünün ayrılması neticesinde Sosyoloji ve Metodoloji Kürsüsü teşkil edilmiştir.
1960-61 Ders yılı başında Fakülte Lisans öğretimi yeni baştan tanzim edilirken Sosyoloji ve Metodoloji Kürsüsü tarafından vaki bir teklif göz önüne alındı. Bu teklife göre:
1 — Kürsünün sosyoloji ve metodoloji dersleri 3-4. Sömesterde (II. Sınıfta) yapılmakta olup her ikisinin saat miktarı 4. dür. Bu dört saatin üçü sosyolojiye, biri metodolojiye tahsis edilmektedir;
2 — Lisans programının yeniden tanzim edildiği bir ânda şu iki nokta Fakülte Kurulunun dikkatine sunulmuştur:
a — Sömester 3-4 de Sosyoloji saatleri 3 olarak bırakılabilir.
b — Geri kalan bir saatlik Metodolojinin saat miktarı 2 ye çıkarılmalıdır.
c — Ayrıca bu 2 saatlik Metodoloji Dersi, son 7-8 Sömestereye nakledilmelidir.
Kürsü, bu değişikliğin gerektirici sebebi olarak bütün Fakülte öğretiminin muhtaç olduğu Metodoloji Sistemleri Bilgisi için haftada bir saatin çok az olduğunu, bu saat sayısının üçe, imkân olmadığı takdirde en az ikiye çıkarılmasını ısrarla istemişse de Fakülte yalnız bir saatin son iki sömestereye naklini kabul etmiştir. Netice olarak eski Talimatnamenin Sosyoloji ve Metodoloji saat miktarı olarak hiçbir değişiklik geçirmemiş, yalnız bir saatlik dersin sınıfı değiştirilmiş bulunmaktadır.
1963-64 Ders yılı, bu değişikliğin ilk tatbikat yılı oldu. Yani Metodolojinin ilk defa Sosyolojiye kürsü olarak bağlı, lâkin Ders ve Not olarak ayrı öğretimi bu sene yapılıyor.
Bu küçük, fakat üç öğrenim yılı boyunca bir hayli İktisadî ve İçtimaî bilgiler edinmiş İktisat gençliğinin bu bilgileri hazmetmesi, yoğurması ve metodolojik yönlerim kavraması bakımından mühim değişiklik, 1963-64 ders yılında bir başka değişiklikle birleşti ve Fakültenin son sınıf talebelerinin görecekleri müstakil metodoloji dersleri Harvard Üniversitesi Sosyoloji Profesörlerinden Carle C. Zimmerman tarafından verildi. 1929-1930 senelerinde Prof. P. Sorokinle birlikte (Köy Sosyolojisi Kaynak Kitabı) ile (Köy ve Şehir Sosyolojisi Prensipleri) ni yazmış olan bir Amerikan Sosyoloğunun, Türkiye’deki sosyoloji öğretiminde bir program değişikliğinin arkası sıra bu değişikliği gerektiren sosyal bir atmosfer içinde Metodoloji Dersi vermesi gerçekten mânâlı bir güzel tesadüf teşkil etmiştir. Prof. Zimmerman m Türkiye’de yeri ve tesiri olan Le Play sosyolojisini Amerika’da tanıtanların başında bulunması ve Fakültedeki Metodoloji derslerini bu doktrin etrafında yapması ise ayrıca ikinci bir mânâlı güzel tesadüf olarak karşılanmağa değer.
Profesör Zımmertman bundan başka tatbikî Metodoloji konuları ile yakından ilgili bir spesiyalist olduğu için I. ve İ. E. çalışmaları ile de alâkadar kılınmıştır. Enstitü Müdürü tarafından kendisine bildirilen bir Araştırma Projesi fikrini Prof. Zimmerman gereken dikkatle ele almış ve cevaplandırmıştır. Ne yazık ki gerek bu müracaatımız gerek Amerikalı sosyoloğun cevabı muhtevalarına uygun şekilde ele alınamamıştır. Tam o sıralarda bir Köy Bakanlığı kurma hareketi bile bir ihtisas adamının tekliflerini değerlendirmeğe ve yürütmeğe elverişli olamamıştır. Bu küçük Ders Kitabının sonuna bir ek olarak eklediğimiz Enstitü Müracaatı ile Prof. Zimmerman raporu bu hususta ilgililere bir fikir verecektir. Türkçeye tercümelerine lüzum görmediğimiz bu iki vesika, malî şartlar elverişli olunca İ. ve İ. E. tarafından değerlendirilecek, tatbikat konusu olacaktır.

KonularSocial Sciences, Interdisciplinary

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0944-5
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1964
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.