BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.06   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.06    Tam Metin (PDF)

Politik Bir Kent Olarak Miletos ve Felsefenin Ortaya Çıkışı

Özgüç Güven

Çalışmamızda Miletos’ta felsefenin ortaya çıkışını sağlayan koşulları tartışıyoruz. Öne süreceğimiz sav, Miletos’un politik bir kent oluşunun felsefi düşüncenin gelişmesini sağladığıdır. Politik kenti konuşma alanı ve hakların bulunduğu, çekişen kesimler arasında karşılıklı tanınma bağıntısının kurulduğu, egemenliğin bölüşüldüğü, değişime açık kent olarak tanımlıyoruz. Bu bakımdan çalışmamızda Miletos’un politik bir kent olmasını sağlayan tarihsel koşulları ve iktidarın dengeli bölüşümünü serimleyerek bu zeminin evrene bakışı nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyoruz. Uygarlık tarihinin melezlenme yoluyla geliştiği göz önünde tutulduğunda Miletos Akdeniz, Anadolu, Mezopotamya ve çevre uygarlıkların birikimini özümseyip, aşan bir kenttir. Miletos’ta bir araya gelen birikim, zamanla aristokratik değerler ve mitlere dayalı evren anlayışlarının eleştirisini sağlamıştır. Söz konusu tarihsel birikimin yeni yorumlara izin veren bir bağlamda ele alınması ise politik zeminle ilgilidir. Böylece üretim süreçlerinden elde edilen birikim yoluyla kosmos kuramsallaştırılır. Bu birikimin önemli nedeni Miletos’un gerçekleştirdiği meta ticaretidir. Söz konusu çerçevede çalışmamızda ilkin politik kent-polis bağını kuracağız. Polisin özelliklerini sıralayarak, burada ortaya çıkan politik hakları konu edeceğiz. Ardından söz konusu hakların Ionia’da bulunmasını sağlayan koşulları imlemek için Ionia’nın tarihinden söz edeceğiz. Buradan sonra Miletos’u ele alarak politik-ekonomik, kültürel özelliklerini açımlayacağız. Böylelikle felsefenin ortaya çıkışının bir topluluğun uyanışı ya da salt bir dehanın ürünü olarak görülmesindense maddi ve kültürel birikimin yeni bir aşamaya taşınması olarak ele alınmasını savunacağız.


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.06   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.06    Tam Metin (PDF)

Miletus as a Political City and the Occurrence of Philosophy

Özgüç Güven

In this article, the conditions that led to the occurrence of philosophy in Miletus will be discussed. The argument we will put forward is that the fact that Miletus was a political city enabled the development of philosophical thought. We define political city as a city where there is a field of speech and rights, a relationship of mutual recognition between competing classes, where sovereignty is shared, and open to change. In this respect, in our study, we try to reveal the historical conditions that made Miletus a political city and make clear the balanced distribution of sovereignty and reveal how this ground has changed the understanding of the universe. Considering that the history of civilization has developed through hybridization, Miletus is a city that absorbs and transcends the accumulation of Mediterranean, Anatolian, Mesopotamian and the surrounding civilizations. The accumulation that came together in Miletus has led to the criticism of the understanding of the universe based on aristocratic values and myths over time. The handling of this historical background in a context that allows new interpretations is related to the political ground. Thus, cosmos is theorized through the accumulation obtained from production processes. The important reason for this accumulation is the commodity trade carried out by Miletos. In our research within this framework, we will first establish the political city-police connection. By listing the characteristics of the police, we will discuss the political rights that emerge here. Then we will talk about the history of Ionia to mark the conditions under which these rights exist in Ionia. From here on, we will discuss Miletus and specify its politicaleconomic and cultural characteristics. In this way, we will argue that the emergence of philosophy should be treated as the movement of material and cultural accumulation to a new stage rather than the awakening of a community or the product of a mere genius.Referanslar

 • Akurgal, E. (2000). Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer. İzmir, Türkiye: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Arendt, H. (1998). The Human Condition. Chicago, USA: The University of Chicago Press. google scholar
 • Aristotle. (1996). Politics. Içinde The Complete Works of Aristotle: the Revised Oxford Translation: C. II. Princeton University Press. google scholar
 • Aristotle. (2014). Metaphysics. Içinde J. Barnes (Ed.), The Complete Works of Aristotle: the Revised Oxford Translation: C. II. Princeton, USA: Princeton University Press. google scholar
 • Bıçak, A. (2015). Felsefenin Kuruluşu. İstanbul, Türkiye: Dergah Yayınları. google scholar
 • Bonnard, A. (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1 (K. Kurtgözü, Çev.). İstanbul, Türkiye: Evrensel Basım Yayım. google scholar
 • Burkert, W. (2008). Prehistory of Presocratic Philosophy in an Orientalizing Context. Içinde P. Curd & D. W. google scholar
 • Graham (Ed.). The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. New York, USA: Oxford University Press. google scholar
 • Cobet, J. (2007). Das alte Ionien in der Geschichtsschreibung. Içinde J. Cobet (Ed.), Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion-Sypmosion Güzelçamlı i (ss. 729-743). google scholar
 • Cook, J. M. (1965). The Greeks in Ionia and the East. London, UK: Thames and Hudson. google scholar
 • Çoraklı, E. (2017). Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu. İstanbul, Türkiye: Alfa Yayınları. google scholar
 • Cornford, F. M. (1957). From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation. New York, USA: Harper Torchbook. google scholar
 • Crielaard, J. P. (2009). The Ionians in the Archaic Period. Shifting Identities in a Changing World. Içinde T. Derks & N. Roymans (Ed.), Ethnic Constructs in Antiquity (ss. 37-84). Amsterdam, Holland: Amsterdam University Press. google scholar
 • Ehrenberg, V. (1943). An Early Source of Polis-Constitution. The Classical Quarterly, 37(1/2), 14-18. google scholar
 • Erdemli, A. (2015). Mitostan Felsefeye. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Eren, K. (2019). Arkaik Dönem Miletos Kutsal Alanlarında Bulunmuş Sunu Nesneleri Üzerine Değerlendirmeler. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(19), 72-84. google scholar
 • Ertop, K., ve Yetkin, Ç. (1985). Sosyo Ekonomik Temelleriyle Siyasal Düşünceler Tarihi. İstanbul, Türkiye: Say Yayınları. google scholar
 • Farrington, B. (1947). Head and Hand in Ancient Greece. London, UK: Watts & Co. google scholar
 • Fine, J. V. A. (1983). The Ancient Greek A Critical History. Massachusetts, USA: Harvard University Press. google scholar
 • Gourgouris, S. (2018). Arche. içinde A. Ophir & A. L. Stoler (Ed.), Political Concepts A Critical Lexicon (ss. 5-24). New York, USA: Fordham University Press. google scholar
 • Graeve, V. von. (2015). Thales’in Gözüyle Milet. Içinde A. K. Çüçen & H. Tepe (Ed.), Miletli Filozoflar: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes (ss. 31-56). Ankara, Türkiye: Türkiye Felsefe Kurumu. google scholar
 • Greaves, A. M. (2002). Miletos: A History. New York, USA: Routledge. google scholar
 • Greaves, A. M. (2003). Miletos Bir Tarih (H. Ç. Öztürk, Çev.). İstanbul, Türkiye: Homer Kitabevi. google scholar
 • Greaves, A. M. (2010). The Land of Ionia: Society and Economy in the Archaic Period. New Jersey, USA: Wiley-Blackwell. google scholar
 • Guthrie, W. K. C. (2011). Yunan Felsefesi Tarihi- I (E. Akça, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kabalcı Yayınları. google scholar
 • Hegel, G. W. F. (2018). Felsefe Tarihi 1 (D. B. Kılınç, Çev.). İstanbul, Türkiye: Nota Bene. google scholar
 • Heidel, A. (2000). Enûma Eliş (İ. Birkan, Çev.). Isparta, Türkiye: Ayraç Yayınevi. google scholar
 • Herda, A. (2013). Greek (and Our) Views on the Karians. Luwian Identities: Culture, Language, and Religion Between Anatolia and the Aegean (Culture and History of the Ancient Near East), 64, 421-506. google scholar
 • Herodotos. (2012). Tarih (M. Ökmen, Çev.). İstanbul, Türkiye: İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Hobsbawn, E. (1983). Introduction: Inventing Traditions. Içinde E. Hobsbawn & T. Ranger (Ed.), The Invention of Tradition (ss. 1-14). Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Işık, F. (2009). Anadolu-İon Uygarlığı: “Kolonizasyon” ve “Doğu Hellen” Kavramlarına Eleştirisel Bir Bakış. Anadolu, 35, 53-86. google scholar
 • Işık, F. (2019). İonlar ve İonia. Aktüel Arkeoloji. https://www.aktuelarkeoloji.com.tr/ionlar-ve-ionia google scholar
 • Karatani, K. (2018). İzonomi ve Felsefenin Kökenleri (A. N. Bingöl, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Kardeş, M. E. (2021). Kentsel-Olan ve Politik Eylem: Algılanan, Kavranan ve Yaşanan [The Habitable Locus of Thought: Boundary/Limit, Constructing, Settling and Dwelling]. Güven Ö. & Kardeş E. (Eds.). Kentte Felsefe ve Kent Hakkı [Philosophical Remarks on City and Right to the City]. (ss.51-63 ) İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Kleiner, G. (1968). Die Ruinen von Milet. Berlin, Germany: Walter De Gruyter. google scholar
 • Mansel, A. M. (1999). Ege ve Yunan Tarihi. Ankara, Türkiye: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Marco, B. (2017). Polisin Kökeni. Içinde U. Eco (Ed.), (L. T. Basmacı, Çev.), Antik Yunan (ss. 61-66). İstanbul, Türkiye: Alfa Yayınları. google scholar
 • Nakategawa, Y. (1988). Isegoria in Herodotus. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 37, 257-275. google scholar
 • Plutarch. (1936). Moralia: C. IV (F. C. Babbitt, Çev.). London, UK: Loeb Classical Library. google scholar
 • Raaflaub, K. A. (2008). Poets, Lawgivers, and the Beginnings of Political Reflection in Archaic Greece. Içinde C. google scholar
 • Rowe & M. Schofield (Ed.), Greek and Roman Political Thought (ss. 21-58), Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Rhodes, P. J. (2015). Isonomia. Oxford Classical Dictionary. https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/ acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-3347#acrefore-9780199381135-e-3347 google scholar
 • Roebuck, C. (1959). Ionian Trade and Colonization. New York, USA: Archaeological Institute ofAmerica. google scholar
 • Rovelli, C. (2014). Miletli Anaksimandros ya da Bilimsel Düşüncenin Doğuşu (A. Altınörs, Çev.). İstanbul, Türkiye: Bilge Kültür Sanat. google scholar
 • Saba, S. (2011). Greek Cities and Families. Içinde B. Rawson (Ed.), A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds (ss. 395-407). West Sussex, UK: Blackwell. google scholar
 • Sandywell, B. (1996). Presocratic Reflexivity The Construction of Philosophical Discourse 600-450 BC. Routledge. google scholar
 • Şenel, A. (1970). Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Sevin, V. (1982). Anadolu’da Yunanlılar. Içinde Anadolu Uygarlıkları (ss. 210-237). İstanbul, Türkiye: Görsel Yayınlar. google scholar
 • Sinclair, T. A. (2010). A History of Greek Political Thought. Abingdon, UK: Routledge. google scholar
 • Sweeney, N. Mac. (2017). Separating Fact from Fiction in the Ionian Migration. Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 86(3), 379-421. google scholar
 • Thomson, G. (1988). İlk Filozoflar: Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler (M. H. Doğan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Payel. google scholar
 • Vernant, J.-P. (1983). Myth and Thought Among the Greeks. New York, USA: Routledge. google scholar
 • Violatti, C. (2014). Ionia. https://www.ancient.eu/ionia/ google scholar
 • Yaylalı, A. (2015). Anadolu Kültür Tarihinde Milet. Içinde A. K. Çüçen & H. Tepe (Ed.), Miletli Filozoflar: google scholar
 • Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes (ss. 57-64). Ankara, Türkiye: Türkiye Felsefe Kurumu. google scholar
 • Zimmern, A. (1961). The Greek Commonwealth Politics and Economics in Fifth-Century Athens. London, UK: Oxford University Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.